Teixit muscular: llis (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Citologia i Histologia animal
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 05/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

      TEMA  4.3:  TEIXIT   MUSCULAR:  LLIS                                                         ÍNDEX:     1. Característiques  estructurals  i  funcionals     2. Contracció     3. Control  de  la  contracció     4. Tipus  de  musculatura  llisa     -­‐ Multiunitari   -­‐ Unitari     5. Quin  és  quin?                                                             1.  CARACTERÍSTIQUES  ESTRUCTURALS  I  FUNCIONALS:   -­‐ Fibres  afusades  i  nucli  central  (mononucleades)   -­‐ Longitud   20-­‐500um,   diàmetre   10um     (+  petites  que  cèl·∙lules  musculars  esquelètiques)   -­‐ S’organitzen   ordenadament   en   feixos   envoltats   de   teixit  connectiu   -­‐ Làmina   basal:   matriu   extracel·∙lular   especialitzada,   funció  de  barrera   -­‐ Quan   es   contrau,   ho   fa   en   totes   direccions   i   passa   d’una   forma   afusada   a   una   forma   globular   (escurçament  de  la  cèl·∙lula)   Filaments  d’actina  i   -­‐ Disposició   del   citoesquelet:   filaments   d’actina   (NO   miosina  associats  amb   SARCÒMER)   intercalats   amb   els   filaments   de   miosina.   altres  proteïnes   Aquests   filaments   es   troben   associats   a   proteïnes   contràctils   (cossos   densos).   Ancoratge   dels   cossos   densos   amb   els   filaments:  a  la  membrana  (unió  focal),  al  citoplasma  (tipus  discs  Z)     -­‐ Unions  entre  cèl·∙lules  musculars  llises:   *  Desmosomes  (filaments  desmina  –  cadherines-­‐  cèl·∙lula-­‐cèl·∙lula):  control   tensió  deguda  a  contraccions.   *  Unions  focals  (filaments  actina  –  integrines  –  làmina  basal):  transmissió   força  de  contracció  a  tot  el  múscul   *  Unions  GAP  (connexines):  difusió  de  l’excitació  =  sincronització  de  la   contracció       Làmina  basal                                 Forma  afusada  a  forma  globular         2. CONTRACCIÓ:     Es  produeix  el  lliscament  de  filaments  d’actina  sobre  filaments  de  miosina  i  el  Ca  2+  és   el  senyal  intracel·∙lular  inductor  de  la  contracció  (però  les  cèl·∙lules  del  teixit  muscular   llis  no  expressen  TROPONINA).       -­‐ Musculatura  estriada   exterior           Impuls  nerviós   Voluntari:  esquelètic   Espontani:  cardíac   Canvi  potencial   membrana     Filaments  actina   -­‐   Filaments   miosina   Interacció       Ca2+  -­‐  Troponina   Escurçament  sarcòmers   Sarcòmers   Túbuls  T   ADP   exterior                 Reticle   sarcoplasmàtic   Musculatura  llisa   Impuls  nerviós   (involuntari)   SNA           ATP       -­‐ Canvi   conformacional   Tropomiosina   Augm.   [Ca2+]   citosol   Canvi  potencial   membrana   Augm.   [Ca2+]   citosol   Ca2+  -­‐  Calmodulina   Contracció   Interacció  FA-­‐FM   NO  sarcòmers   Caveoles   Reticle   sarcoplasmàtic   +  q   uinasa   miosina  -­‐  P   miosina   3. CONTROL  DE  LA  CONTRACCIÓ     Innervació  pel  SNA:   -­‐ Les  caveoles  transmeten  els  senyals  de   despolimerització  al  reticle  sarcoplasmàtic  situat  a   sota.     -­‐ El  Ca2+  del  reticle  i  de  l’exterior  de  la  cèl·∙lula  s’allibera   Ca2+   al  citoplasma.     Regulació  per  hormones:   -­‐ L’estímul  hormonal  provoca  l’obertura  de  canals  de  Ca2+  de  la  membrana   plasmàtica  i  l’entrada  des  de  l’exterior.       *  La  força  de  contracció  pot  variar  en  funció  de  la  [Ca2+]   4. TIPUS  DE  MUSCULATURA  LLISA       Multiunitari:   -­‐ La  musculatura  funciona  com  a  diferents  unitats   -­‐ Contracció  induïda  pel  SNA:  controla  de  forma  precisa  la  contracció  (cada   fibra  innervada  per  un  terminal  nerviós,  no  estan  connectades  entre  elles).   -­‐ Contracció  ràpida   -­‐ Ex:  pupil·∙la  (ha  de  controlar  molt  precisament  l’entrada  de  llum)       Unitari:   -­‐ La  musculatura  funciona  com  a  una  sola  unitat  (innervació  conjunta)   -­‐ Gran  quantitat  d’unions  GAP  (entre  cèl·∙lula  i  cèl·∙lula)   -­‐ Les  cèl·∙lules  presenten  una  contracció  espontània  en  absència  d’estímul   nerviós.     -­‐ Regulat  per  SNA,  hormones  i  estiraments  (P.  sanguínia)     -­‐ Contracció  lenta  però  sostinguda   -­‐ Ex:  múscul  de  l’intestí,  artèries...  No  necessiten  una  regulació  tant  fina.                           5.  QUIN  ÉS  QUIN?  Cardíac,  esquelètic,  llis   A   B                   D   C                   A  =  esquelètic  (es  veuen  els  nuclis  a  la  perifèria  i  vasos  sanguinis)   B  =  llis  (forma  afusada,  uninucleades)   C  =  esquelètic  (s’observen  estries  i  molts  nuclis  a  la  perifèria)   D  =  cardíac  (es  veuen  els  discs  intercalats)     ...