Disseny Seguiment i Avaluació de plans i programes Bloc 1 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Educación Social - 2º curso
Asignatura Disseny seguiment i avaluació de plans i programes
Profesor .M.
Año del apunte 2017
Páginas 18
Fecha de subida 06/11/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Apunts exàmen 1

Vista previa del texto

TEORÍA I DISSENY CURRICULAR 19/09/17 La didàctica és una ciència pedagògica, ja que només estudia l’educació.
Didàctica 3 CIÈNCIES PEDAGÒGIQUES Orientació Organització Currículum: fa referència al “Què ensenyem”.
1- És una justificació, la finalitat que té aquell currículum.
2- S’organitzen continguts, programes, activitats (tot i que costen de trobar), etc.
3- Es fa una previsió de les accions i tasques d’aprenentatges.
4- Es plantegen situacions avaluatives (no es troben normalment) i orientacions avaluatives.
5- Són orientacions metodològiques molt generals depenent de l’edat, bagatge previ i context d’aplicació.
El currículum és una visió més externa de l’espai de l’aula, per a poder incloure els condicionants socials.
Ministeri/Generalitat El currículum compta amb 3 nivells de concreció PCC (Centre) Aula (Docent) El currículum, en certa manera, és una organització d’experiències formatives que té com objectiu satisfer unes necessitats (socials o personals) i la resolució de problemes.
També és una eina de treball que dóna resposta a preguntes com: què, com i perquè ensenyar.
Element que ens permet ordenar el procés aprenentatge segons uns objectius intermitjos.
d’ensenyament i Cal diferenciar el currículum preestablert/preescrit, el que programen els docents, el que transmeten a l’aula, el que aprenen els alumnes i el que fan servir finalment.
Definicions de Currículum: - Continguts d’aprenentatge dins d’un marc formal d’ensenyament.
Contingut i propòsit d’un programa educatiu, conjuntament amb la seva organització.
Conjunt de continguts culturals organitzats en un pla d’instrucció que integra les experiències d’Ensenyament i Aprenentatge pels diferents agents educatius. Esta subjecte a revisió-reflexió segons el desenvolupament pràctic i context particular amb la finalitat del desenvolupament personal i social.
Aspectes clau de les definicions de “Currículum”: - - Continguts organitzats i secuenciats per assolir un títol, nivell, formació, etc.
Caràcter de previsió per assolir uns objectius.
Concreta les finalitats, orienta l’acció del docent. Sino cada docent faria el que voldria (encertada o desencertadament). Unifica que totes les persones amb un títol tenen unes competències en comú.
No és només un conjunt de coneixements a adquirir, inclou: procediments, actituds, valors, experiències, competències, etc.
Abans dels anys 70 predomina el procés d’Ensenyament i Aprenentatge en la definició de currículum. Posteriorment predomina el context.
Aproximacions de la paraula currículum Històricament (s.XVI – XVII): - Necessitat d’organitzar i sistematitzar un procés d’instrucció i un pla d’estudis coherent i vertical.
Pla d’estudis molt articulat i regulat.
Etimològicament: - Caràcter globalitzador, totalitzador.
Seqüència ordenada de continguts i actuacions.
Procés de transformació o canvi.
Anàlisis conceptual: - - Prescriptiu Legítima intencions i continguts  Els continguts s’han estudiat i s’ha arribat a un consens i s’han aprovat. Han seguit un procés que els ha legitimat.
Contextualitzat Subratlla la intencionalitat Justifica a nivell teorico-científic i d’estructura 26/09/2017 3 Perspectives del currículum 1- VALORS CULTURALS Coneixements Què ensenyar i aprendre Cultura Té una perspectiva logocèntrica: es centren en la lògica de la matèria.
Conjunt de continguts culturals organitzats, cos organitzats de coneixements que es transmeten a través de programes, cursos, etc.
2- PLA ESTRATÈGIC Sistema o previsió de l’acció Com ensenyar i aprendre Pla estructurat de la instrucció en el que es concreten els elements curriculars i amb objectius científicament delimitats.
3- ACTIVACIÓ PRÀCTICA Conjunt d’experiències De qui? I on? Té en compte el qui ho fa (docent i discent). Es té en compte tasques i activitats concretes.
Son un conjunt d’experiències que es van desenvolupant per assolir uns objectius dins d’uns continguts culturals.
Aquesta perspectiva inclou la psicocèntrica, que tracta de centrar-se més en les característiques de l’alumne.
Tejada fa una definició i concepció integradora del currículum: Conjunt d’experiències en un espai educatiu dins d’un pla d’instrucció per assolir uns continguts culturals organitzats.
Curs estudis Producte Intenció Concepcions del currículum Realitat Continguts planificats Experiències vívides Procés Curs de vida - - Com a Intenció: El currículum es refereix al conjunt de pràctiques que conformen les oportunitats d’aprenentatge.
o Curs estudis: Es materialitza en plans, objectius, continguts, orientacions metodològiques i criteris d’avaluació.
El currículum apareix formalitzat i el docent no serà més que el conductor del currículum. Procurant que els alumnes s’adaptin a les exigències del curs d’estudis.
o Producte: Document tangible que conté un conjunt de components organitzats, interrelacionats i coherents entre ells.
Té un caràcter burocràtic ja que el més important acaba sent la seva forma més que el seu contingut.
o Continguts planificats: El currículum com a l’organització escolaritzada de continguts, metodologia, etc.
El currículum és un pla recollit en un document que previsa o anticipa allò que volem assolir. Pla fixat de formació que ens diu allò que volem assolir.
Com a Realitat: El currículum es refereix al conjunt de pràctiques que comporten les oportunitats d’aprenentatge dels alumnes.
o Experiències vívides: L’alumne no només aprèn a l’escola, aprèn a casa, al barri, en diferents contextos educatius. El conjunt d’experiències vívides creen el currículum.
El procés de convivència en una institució educativa crea experiències.
o Procés: Implica que és una pràctica que es desenvolupa en un context educatiu determinat: amb uns alumnes, un context i unes circumstàncies determinades.
o Curs de vida (és el més flexible per al docent): És el recorregut o la trajectòria personal i, a partir d’això, es conforma el currículum. L’alumne no s’adapta a un programa estàndard, sino que crea el seu propi currículum a partir de les experiències en l’entorn educatiu.
El docent no transmet el currículum, el construeix amb l’alumne.
Han de tenir unes línies generals definides, unes directrius base per saber on hem d’anar.
Paradigmes del currículum  Com afecten els paradigmes al currículum i l’organització? Definició dels paradigmes de KUHN  Patrons que ens permeten explicar la realitat. Sota aquests criteris s’assoleixen avenços científics, es delimiten interpretacions de la realitat i tenen coneixements científics.
Teories curriculars  Intenten donar resposta a una situació. Sorgeix del pensament humà i intenta comprendre una situació determinada.
10/10/2017 PARADIGMA TECNOLÒGIC Ensenyament  Activitat regulable tècnicament, consisteix en Programar, realitzar i avaluar (PRA).
optimitzable, que És una tècnica controlada de racionalització científica.
Psicologia: - CONDUCTISTA  Estímul – Resposta. Només hi ha preocupació pel control de les Respostes.
- CONCEPCIÓ MOSAIC  Si es coneixen les parts es coneix el tot. Com més parts petites i simples aprenem, millor.
- VISIÓ HEXÒGENA  S’emeten estímuls de fora cap a dins.
- AUTOMATITZACIÓ de l’adquisició del saber.
Teoria: - Es sustenta en el positivisme i la racionalitat tecnològica.
Redueix la veritat a tot el quantificable.
Converteix el currículum en un objecte gestionable sense observar història, societat i cultura.
Currículum: - Concepte Procés tècnic per aconseguir uns resultats preestablerts.
Defineix concretament els objectius i com dur-los a terme.
Es construeix entorn als objectius prefixats - Elements Hipervaloració dels objectius i categorització segons la seva generalitat. (Formals, externs, rígids, i estàndard).
Activitats: miniobjectius per arribar als objectius.
Continguts: Pretext per arribar als objectius Evaluació: Determina la mesura en què s’han assolit els objectius.
Professor: Tècnic que executa programes realitzats per altres experts.
- Crítiques: No es contextualitza el fenomen educatiu.
Separa el dissenyador del currículum del executor (separació de rols i concepció del poder).
Els alumnes són matèria primera.
PARADIGMA INTERPRETATIU Sorgeix arrel dels dèficits del paradigma tecnològic.
paradigma més com a procés que no com a producte.
S’assumeix el Origen pràctic del paradigma. S’ha de tractar el currículum des de la seva pràctica i no des de la teoria com el tecnològic.
El professor és vist com a veritable protagonista, desenvolupa el currículum de manera personalitzada. Intenta ensenyar en valors morals; es basa en activitats morals per aprendre aquests valors. Els professors fan judicis pràctics.
En el procés són igual d’importants alumne, professor, entorn i matèria; encara que el protagonista sigui el professor, en el disseny curricular.
Psicologia: - La psicologia cognitiva és la base.
Visió endògena. Els estímuls van de dins a fora.
Teoria: - Interès pràctic suportat en el consens i deliberació com a procés.
Pràctica sustentada en la reflexió.
Objectius: flexibles, variats i consensuats.
Elements del Currículum Activitats: Amplies Avaluació: Ens fixem en el procés i no tant en el resultat.
Professor: Es considera al professor com un mediador del currículum. El professorat requereix formació específica.
Crítiques: - Problema de legitimació. Segueix essent rígid i marcat encara que passi per un procés de consens.
Falta d’innovació: rutines als centres educatius.
Només es queda la comprensió de la pràctica, s’oblida la teoria.
Oblida l’estructura de la societat i educativa.
PARADIGMA SOCIOCRÍTIC Inclou conceptes del paradigma interpretatiu, però dimensions de la perspectiva històrica, social i cultural.
ofereix noves El currículum està basat en un anàlisis teòric i ideològic de les dimensions històriques, socials i culturals.
La praxis es composa d’acció i reflexió.
El paradigma sociocrític està basat en la crítica dels dos paradigmes anteriors i no només vol descriure la realitat, sinó que pretén transformar.
L’educació està contextualitzada, que té en compte la història, la societat i la cultura.
En el paradigma sociocrític és molt important el diàleg i la participació comunitària, les opinions dels que en formen part.
Té una base crítica per analitzar la realitat.
El paradigma sociocrític dóna molta importància del seu currículum ocult, aquell que no ve preestablert.
Coneixement compartit a partir de la interacció. La seva funció principal és contribuir a la seva emancipació i alliberació.
Objectius: Es realitzen dialogant Elements Activitats: Obertes Continguts: Significatius, però escassos.
Avaluació: Consensuada que proposa una millora.
Canvi social i polític 3 Fases: Reproducció, Emancipació i Autocrítica.
Els alumnes participen del currículum.
Crítiques: - Falten continguts Tot el que pretén fer és difícil d’aplicar.
Es mostren relacions de dominació pel professor encara que l’alumne participi.
Concepció missionera del paradigma. Pretén trobar la solució a tot.
17/10/2017 Models curriculars Disseny Curricular Base (DCB): Són els ensenyaments mínims. El mínim que s’ha de desenvolupar a totes les escoles que estan sota aquest paraigües. Assolir objectius, competències, coneixements, etc. És homogeni per a totes les escoles.
Projecte del Centre Educatiu: Cada centre fa el seu DCB i crea el PCC, entre d’altres documents. S’adopta el primer nivell de concreció segons el context del centre i les seves necessitats. És un document heterogeni, diferent en cada escola.
TEORIA CURRCICULAR PLA (1r NIVELL) PROGRAMA (2n NIVELL) ACCIÓ FORMATIVA (3r NIVELL) TEORIA CURRCICULAR DCB (1r NIVELL) Administració PEC (2n NIVELL) Centre Educatiu Programacions (3r NIVELL) Professor/Departaments Elements del currículum TECNOLÒGICS MODELS DELIBERATIUS CRÍTICS COL·LABORATIUS Característiques generals del model TECNOLÒGIC: - S’ha d’establir un procés per desenvolupar i dissenyar el currículum.
Es tracta de delimitar una seqüència per aconseguir que l’alumne hagi assolit uns objectius al final d’aquesta.
Objectiu  Arribar a uns comportaments observables. Assolir els objectius.
Ofereix una avaluació sumativa.
És un model prescriptiu que deixa poc marge al docent.
Disseny del currículum de Tyler Ferrández evoluciona i flexibilitza el model tecnològic a través del seu propi l’any 1979. Considera dins del model els objectius, el grup diana, la planificació i l’avaluació.
També es fa un anàlisi de tasques dels treballadors i es mira quines necessitats formatives tenen.
24/10/2017 El model de Ferrández intenta reflectir més la realitat de l’aula en el model, incorpora més elements. Com l’acte educatiu és molt complex, intenta abastir el nombre màxim de variables.
Té en compte el grup diana per delimitar els objectius específics.
El model de Coll (1987) és el que quadra amb el sistema educatiu. El model d’ensenyament obligatori.
- - Es critica que és molt conductista ja que indica objectius terminals i didàctics.
No se li dóna rellevància al “com” s’ensenya.
Hi ha un dubte si el formar serà capaç de relacionar el currículum amb problemes reals i globals per a que assoleixin un aprenentatge significatiu. Sobretot a l’ESO. Hi ha una fragmentació molt gran dels coneixements.
Tot i ser un model prescriptiu, com té nivells de concreció es permet: o Considerar el procés o Tenir en compte el context o El formador té més protagonisme o Són més oberts i flexibles o No només els tècnics decideixen coresponsabilitat dels agents educatius.
el currículum.
És Model DELIBERATIU: - Es centra el pes en els agents del currículum.
Es té en compte el procés i la pràctica, en incidències a l’aula, i la presa de decisions en un context determinat.
Es reconeix que els dissenyadors del currículum no sempre coneixien els problemes existents a la realitat.
Al dissenyar el currículum es consideren: alumne, professor, context i matèria, en un procés de deliberació i consens.
Model naturalista de Walker (1972) - És un model molt lineal.
1) Justifica que i com ensenyar Concepcions Teories Finalitats Objectius 2) Delimita idees i estratègies Sistematitzar diferents problemes plantejats.
solucions a Discutir metodologia més adequada per solucionar problemes.
3) Com es prenen les decisions Solucions discutides Solucions adoptades automàticament 4) A partir d’això es dissenyen els materials i els contextos.
El model fa una evolució: - Considera el disseny del currículum com un element col·lectiu que gestiona tot.
Situa la institució educativa com agent educatiu. És un intermediari entre currículum i docent.
Un altre model evoluciona i considera el currículum com investigació a l’aula per trobar solucions a problemes o aspectes educatius: - L’acte educatiu es desenvolupa en un context concret, davant d’unes exigències socials, polítiques i cultural.
El formador desenvolupa el currículum a l’aula.
Quan s’aplica el currículum és on sorgeixen els problemes.
Els problemes s’han de resoldre amb la participació dels implicats i tots els professionals.
L’èxit dependrà de la resolució de problemes i el desenvolupament del currículum dependrà de: o La implicació del docent i la resta d’agents.
o Mitjans per poder resoldre problemes.
o Suport de la família i la societat.
o Organització del centre.
Model CRÍTIC: - El docent és l’eix, investiga a l’aula i canvia i millora els diversos aspectes.
La docència no és cosa mecànica, és un art.
Es segueix la Investigació-Acció (En bucle): o És una forma de desenvolupar el currículum a l’aula per transformar la pràctica. Serveix per formar i transformar el docent. Desenvolupa el professional, no tan sols el currículum.
o És una estratègia de canvi. És necessari que el docent participi en planificació, desenvolupament i avaluació.
o Requereix la participació d’alumnes i professors. És un element de reflexió col·lectiva.
o Vol transformar la realitat.
Model COL·LABORATIU - Es considera el currículum com experiències d’aprenentatge.
Considera important el treball col·laboratiu del professorat i la interacció amb l’alumnat.
Participen altres agents educatius, però amb diferents responsabilitats.
L’objectiu és millorar l’escola a través de la col·laboració entre tots els agents.
Dos Agents Equip Decisor  Participa tothom Equip programador  Docents (PRA) ...

Tags: