Unió Europea (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Deontologia
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 17

Vista previa del texto

Dret Originari Tractat CECA (1951) Tractat CEE (1957) Tractat CEEA-EURATOM (1957) Tractat de Fusió (1965)-Brussel·les Acta Única Europea (1986 ) Tractat de Maastricht sobre UE (1992) Tractat d’Amsterdam (1997) Tractat de Niza (2001) Constitució Europea (2004) Tractat de Lisboa (2007) Dret Comunitari Dret Derivat Reglaments Directives Decisions Dret Comunitari Dret nacional Supremacia del dret comunitari sobre el nacional Les INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA són els Organismes polítics i institucions en les que els estats membres deleguen part dels seus poders i sobirania i, són: CONSELL EUROPEU: Son essencialment cimeres “cumbres” en les que els dirigents de la UE es reuneixen per decidir sobre les prioritats polítiques generals i iniciatives de gran pes. Normalment es fa quatre vegades a l’any, presidides per un President permanent, elegit pels líders nacionals. La seva funció és doble: fixar la ruta i les prioritats polítiques generals de la UE i tractar qüestions complexes o sensibles que no poden ser resoltes en un nivell inferior de la cooperació intergovernamental. No té competència per aprovar legislació. Membres: caps d’Estat o de Govern, Pte. de la Comissió i el Pte. del Consell Europeu, també participa l´Alt Representant per Assumptes Exteriors i Política de Seguretat.
PARLAMENT: elegit directament pels ciutadans, i en el qual a cada Estat membre li correspon un nombre determinat de parlamentaris. Les funcions principals són tres: debatre i aprovar, junt amb el consell, la legislació de la UE; sotmetre a control a les altres institucions de la UE, en especial a la Comissió, per garantitzar el seu funcionament democràtic i; debatre i aprovar, junt amb el Consell de la Unió Europea, el pressupost comunitari. Membres: eurodiputats actualment 766 (Espanya 54). President Permanent, elegit pels diputats del Parlament Europeu.
CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA: anomenat també “Consell de Ministres”. Normalment es reuneixen els Ministres d’exteriors dels estats, i segons les matèries a tractar, els ministres corresponents. Exerceix vertaderes funcions legislatives. També coordina les diverses polítiques econòmiques dels països de la UE, signa acords entre la UE i altres països, aprova el pressupost anual de la UE, desenvolupa polítiques exterior i defensa de la UE i coordina entre els tribunals i la policia dels Estats membres. Presidència és permanent si es reuneix el Consell de Ministres d’Assumptes Exteriors que és el Alt Representant per la Política Exterior i de Seguretat de la UE i per la resta de reunions la Presidència és rotatòria i ho farà el Ministre del país que li toqui (6 mesos) COMISSIÓ: formada per “comissaris” (persona membre de la comissió) nomenats pels estats membres, que exerceixen les seves funcions amb independència, per a períodes de cinc anys renovables. Té la iniciativa legislativa; exerceix funcions executives o de govern i dirigeix l’administració de les comunitats. Membres: un per cada Estat membre, són elegits inclús el seu President pel Consell Europeu, sotmès a l’aprovació del Parlament Europeu. President Permanent.
Altres institucions que desenvolupen un paper vital: Tribunal de Justícia: Interpreta el Dret de la UE i garantitza el compliment de la llei de la Unió, estan supeditats els poders judicials dels estats membres. Resolt conflictes entre els governs i les institucions de la UE. Els particulars, les empreses i les organitzacions poden acudir també al Tribunal si consideren que una institució de la UE ha vulnerar els seus drets. Membres: un per cada Estat membre, designats de comú acord pels governs dels països membres.
Tribunal de Comptes: efectua el control de la legalitat i la regularitat de la gestió del pressupost de la UE.
Membres: un per cada Estat membre, designat pel Consell.
PRESA DE DECISIONS DE LA UE: LEGISLACIÓ PRIMÀRIA.- Els tractats constitueixen la base o les regles fonamentals de tota la actuació de la UE.
LEGISLACIÓ SECUNDÀRIA.- En la que se inclouen els reglaments, les directives i les decisions, que es deriva dels principis i objectius establertes en els tractats: • Reglament: És la norma de caràcter general, obligatòria i directament aplicable • Directiu/va: Fixa uns objectius i constitueix un mandat als Estats per tal que dictin les normes necessàries per a obtenir-los.
• Decisió: És un acte de caràcter particular i obligatori per als seus destinataris.
...