Caso Camping Aiguasol (2012)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias empresariales-Management - 2º curso
Asignatura Comptabilitat de costos
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 9

Descripción

Caso de entrega de un seminario

Vista previa del texto

Cristina Ballester, Alba Lopez, Albert Soria, Rundi Ye Yap Xia Seminari 201 Càmping Aiguasol ( segona part) El Director del càmping vol afinar més en el càlcul del resultat de cadascun dels tres Departaments. Creu que es poden definir dos seccions auxiliars o agrupacions de costos que tenen un comportament similar. D‟una banda hi ha la secció d‟Administració i d‟una altra la secció de manteniment i serveis generals. A partir d‟un estudi fet creu que el Departament d‟Administració dedica el 40% de la feina a estades, el 40% al supermercat, el 10% al barrestaurant i el 10% a manteniment i tasques i serveis generals. Pel que fa a manteniment i serveis generals, creu just fer un repartiment segons un enregistrament de les hores que el personal de manteniment i neteja ha dedicat a cada secció, que en l‟exercici ha estat el següent: Estades 1.400 hores Supermercat 300 hores Bar-restaurant 200 hores Direcció-Administració 100 hores Es demana: Quin ha estat el resultat de cada àrea si repartim els costos indirectes segons el mètode simultani o recíproc ? Repartiment primari i secundari dels costos COSTOS Sous SS TOTAL REPARTIMENT PRIMARI Consum material supermercat Consum material bar Tributs impostos indirectes Energia i aigua Material netega Consum mat. Manteniment Material oficina Altres materials Honoraris advocats Telèfon Contratacio servei vigilancia Despeses de viatge direcció Amortitzacions TOTAL REPARTIMENT SECUNDARI TOTAL Estades Supermercat 6.350 4.500 2.300 1.500 8.650 6.000 18.000 15.200 7.000 1.330 300 Bar 12.600 4.350 16.950 Direcció Manteniment 13.200 1.350 4.400 450 17.600 1.800 Total - 10.000 2.470 2.700 6.500 8.420 1.650 1.200 450 1.370 850 1.400 22.200 30.850 19.630 25.630 15.170 32.120 6.070 23.670 12.600 28.370 30.170 - 38.000 13.000 51.000 18.000 10.000 19.000 10.000 6.500 8.420 1.650 1.200 450 1.370 850 1.400 12.600 91.440 142.440 Cristina Ballester, Alba Lopez, Albert Soria, Rundi Ye Yap Xia Seminari 201 Mètode Simultani o Recíproc Repartiment Administració :     Repartiment Manteniment:     40% Estades 40% Supermercat 10% Bar Restaurant 10% Manteniment Sistema d’equacions: 70% Estades 15% Supermercat 10% Bar Restaurant 5% Administració Resolució Sistema d’equacions: Administració (A): 23.670+5%*M A= 23.670+0.05*(30.170+0.1A) Manteniment (M): 30.170+10%*A A=25.305,025 M=30.170+0.1*25.305,25 = 32.700,50 Estades (E): 30.850+40%A+70%M E=30.850+40%25.305,025+70%32.700,50=63.862,36 Supermercat (S): 25.630+40%*A+15%M S=25.630+40%*25.305,025+15%32.700,50=40.657,085 Bar Restaurant (B): 32.120+10%A+10%M B= 32.120+10%25.305,025+10%32.700,50=37.920,553 TOTAL COSTES = 63.862,36+40.657,085+37.920,553 =142.440 Resultat de l’exercici Ingressos Costos Resultat Estades Supermercat Bar 60.000,000 45.000,000 40.000,000 - 63.862,360 - 40.657,085 - 37.920,553 -3.862 4.343 2.079 Si s’han enregistrat 120.000 estades en el càmping en l‟exercici comptable, quin ha estat el cost per estada ? Cost total estades Numero d'estades Cost per estada 63.862,360 120.000 0,532 ...