D'Elvis Presley als Rolling Stones (2012)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Comunicación Audiovisual - 1º curso
Asignatura Perspectiva històrica del món contemporani
Año del apunte 2012
Páginas 15
Fecha de subida 10/12/2014
Descargas 5
Subido por

Descripción

Profesor: Francesc Vilanova

Vista previa del texto

Perspectiva històrica del món contemporani LA NOVA MÚSICA: D’Elvis Presley als Rolling Stones Cristina Martín Martínez NIU 1331053 17/12/2012 INDEX 1.- Definició general del tema 1.1.- Objectius del tema i com aconseguir-los 1.2.- Definició i estructuració del tema 2.- Recursos 2.1.- Bibliogràfics 2.1.1.- La música del siglo XX, de Robert P. Morgan 2.1.2.- Historia de la música occidental del siglo XX, de Tomás Marco 2.1.3.- Historia del rock n’ roll 1¸de Diego A. Manrique 2.1.4.- Historia del rock n’ roll 2¸de Diego A. Manrique 2.1.5.- Forma y estructura en la música del siglo XX (una aproximación analítica), de Jose M. García Laborda 2.1.6.- La música española en el siglo XX, d’Antonio FernándezCid 2.2.- Recursos on-line 2.2.1.- Google Books 2.2.2.- Google Scholar 2.2.3.- Project Gutenberg 2.2.4.- Viquipèdia 2.2.5.- Webs 2.3.- Recursos visuals 2.3.1.- Documental: Elvis Presley – El rei 2.3.2.- Documental: El delirante exilio de los Rolling Stones 2.3.3.- Documental: Rolling Stones, rock para siempre 2.3.4.- Documenttal: The Doors – Documental Legends 2.3.5.- Entrevista: Nino Bravo en la Gran Ocasión 2.3.6.- Documental: los 80, drogas, sida y rock 3.- Difusió 3.1.- Classes magistrals 3.1.1.- Primera classe magistral 3.1.2.- Segona classe magistral 3.1.3.- Tercera classe magistral 3.1.4.- Quarta classe magistral 3.1.5.- Cinquena classe magistral pàgina 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 2 3.1.6.- Sisena classe magistral 3.1.7.- Setena i última classe magistral 3.2.- Suports tècnics 3.2.1.- Presentació de diapositives PowerPoint 3.2.2.- Internet 3.2.3.- Memòria USB 3.2.4.- Documentals, entrevistes i altres mitjans audiovisuals sobre el tema 3.3.- Suports i canals de difusió virtuals 3.3.1.- Blog 3.3.2.- Xarxes socials 3.3.3.- Spotify 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 3 1.- Definició general del tema 1.1.- Objectius del tema i com aconseguir-los L’objectiu d’aquest treball és el següent: explicar com era i com va evolucionar la música així com els cantants, els grups i els compositors, des del final de la Segona Guerra Mundial (1939 – 1945) fins gairebé el final també del segle XX, concretament des de principis dels anys 1950 fins a mitjans dels anys 70.
Per poder tractar aquest tema, però, s’ha de partir d’una base assentada, que en aquest cas serà explicar els aspectes definitoris de la música, l’origen i l’evolució del concepte de forma musical, la música informal i, en termes ja més generals, la forma i la estructura de la música del segle XX, tenint en compte també el context històric en què ens trobem, ja que s’ha de tenir molt en compte que a principis dels anys 50 el món acababa de sortir d’una cruenta guerra mundial devastadora.
Així doncs, el que es vol explicar en aquest treball és com va canviar la percepció popular de la música després de la Segona Guerra Mundial, els nous estils que es van donar i qui van ser els músics i cantants que van popularitzar-los. I per fer-ho, s’empraran tota mena de recursos bibliogràfics, on-line i visuals per fer l’aprenentatge del tema el més amè i entretingut possible – alhora que útil – perquè així pugui interessar al màxim de gent possible, que rebran les explicacions a partir tant de classes magistrals com d’altres suports tècnics i/o canals de difusió virtuals.
1.2.- Definició i estructuració del tema Aquest treball estarà estructurat de forma cronològica per tal d’entendre, històricament, com van succeïr tots els esdeveniments importants en aquest període del segle XX, en l’àmbit musical. D’aquesta forma, es partirà primerament de com va quedar el món després de la fi de la Segona Guerra Mundial i el canvi que es va donar en la música després d’aquest important esdeveniment. Un cop sapiguem això, es passarà a explicar el primer pilar important d’aquest treball: Elvis Presley, la seva música, el que va significar i sobretot, el naixement del veritable rock n’ roll.
A partir d’aquí, s’explicarà tant el que va comportar aquesta nova etapa de la música com la expansió i popularització que va produir-se a partir d’aquest moment, els nous estils (destacant el rock), els primers festivals i les modes segons els diferents gèneres musicals que poc a poc van anara apareixent, etc., arribant així a parlar dels cantants i els grups més importants que van aparèixer durant aquests anys i la importància que van tenir en el panorama musical, per arribar finalment al boom dels Rolling Stones.
4 2.- Recursos 2.1.- Bibliogràfics.
Els recursos bibliogràfics que s’empraran, serviran per obtenir la informació necessària per la difusió del treball i ens seran útils per tenir una idea general del context històric i musical en que ens trobem en aquesta etapa que anirà des del final de la Segona Guerra Mundial fins mitjans dels anys 1970. Per tant, els llibres que s’esmenten a continuació ens serviran per tenir idees generals del que es tractarà més endavant.
2.1.1.- La música del siglo XX, de Robert P. Morgan Aquest llibre ens mostra la història de la música contemporània des del segle XIX fins avui dia. Així doncs, el primer que podem obtenir és informació general del segle XIX i de principis del XX que podem utilitzar per fer una petita introducció i tenir un context (musical sobretot però també històric) sobre el qual després explicar l’etapa de la música que veritablement ens interessa.
Un cop tenim això i passem també pel període d’entreguerres (on es va reconstruir una mica la música del segle passat i es van perfeccionar nous sistemes tot i que encara no seria res comparat amb el que va passar després de la Segona Guerra Mundial), arribem a la innovació i la fragmentació que es va donar en la música a partir de la Segona Guerra Mundial i que encara avui dia continua.
Arribats a aquest punt, on trobem el que veritablement ens interessa, d’aquest llibre podem extreure informació sobre, primerament, el context històric per tenir una referència de què estava passant llavors al món, i després – ja centrant-nos en l’aspecte musical – el serialisme integral, l’indeterminació, les innovacions en la forma i la textura, el nou pluralisme, una tornada cap a la simplicitat (minimalisme i nova tonalitat), la música i el món extern, i finalment els avanços en la tecnologia i l’arribada de la música electrònica.
2.1.2.- Historia de la música occidental del siglo XX, de Tomás Marco Aquest llibre és força semblant a l’anterior ja que ens mostra de forma històrica l’evolució de la música (occidental) al segle XX, basant-se en la modernitat. I quan a aquesta modernitat, cal dir que el llibre està dividit en el que va passar abans d’ella, el que és, i els factors importants que es donen en ella.
5 Per tant, d’aquest llibre podem extreure força cosa: informació sobre la generació de mestres del segle XX, sobre la generació serial, sobre l’electroacústica, sobre la vanguàrdia no serial i també sobre l’aletorietat. Per altra banda, també ens poden interessar aspectes més concrets com la nova complexitat de la música, els minimalistes i repetitius, el minimalisme i el neomisticisme i, per últim, la interculturalitat, la fusió i la intercontextualitat de la nova música.
2.1.3.- Historia del rock n’ roll 1, de Diego A. Manrique Com que l’estil de música que més ens interessa per aquest treball és el rock, aquest llibre és idoni per saber com va nèixer, quins van ser els seus creadors, com es va desenvolupar, i moltes altres qüestions dignes de tractar aquí.
Així doncs, el que ens interessa d’aquest llibre és la història del rock i elements destacables sobre ell, i algunes de les figures més importants que hi destaquen, com Bill Haley, Little Richard, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Bo Diddley, Chuck Berry i, sobretot Elvis Presley.
2.1.4.- Historia del rock n’ roll 2, de Diego A. Manrique Aquest llibre és la segona part de l’anterior, seguint d’aquesta forma amb la història del rock que no queda acabada a la primera part, i continuant, també, destacant els intèrprets i els grups més importants.
Per tant, podem extreure informació sobre Roy Orbison, Buddy Holly, The Crickets, The Everly Brothers, Eddie Cochran, The Shadows, Tommy Steele, Cliff Richard, Johnny Winter i, de forma més destacada, The Beatles.
2.1.5.- Forma y estructura en la música del siglo XX (una aproximación analítica), de Jose M. García Laborda Aquest llibre ens mostra informació sobre aspectes força generals de la música del segle XX ja que la meitat del llibre parla sobre la forma i l’estructura d’aquesta música mentre que l’altra meitat ens mostra uns comentaris analítics que no ens interessen per aquest treball.
Així doncs, d’aquí podríem extreure aspectes de la delimitació conceptual d’aquesta música, des d’aspectes definitoris fins a l’origen i l’evolució del concepte de forma musical, i la introducció a la música informal que va caracteritzar, per contra de com es coneixia la música fins abans de la Segona Guerra Mundial, el segle XX i va fer donar un gran gir a les funcions i el sentit de la música.
6 2.1.6.- La música española en el siglo XX, d’Antonio Fernández-Cid Aquest llibre, centrat en la música únicament espanyola durant els primers tres quarts del segle XX, ens pot ser útil per extreure informació sobre com es va desenvolupar en aquest país la música, qui van ser els cantants, els grups i les orquestres espanyoles més importants de l’època i d’aquesta forma poder aprofundir i centrar-nos una mica més en el que va passar al nostre propi país.
Per tant, d’aquest llibre es podrà extreure la composició a partir dels anys cinquanta, fent especial menció als intèrprets, les organitzacions i els festivals més importants que es van donar fins als anys setanta i que van marcar una etapa.
2.2.- Recursos on-line.
Els recursos on-line que s’empraran, serviran, a diferència dels recursos bibliogràfics, per aprofundir sobre diferents temes del treball de tal manera que finalment es pugui tenir una idea més específica de tot plegat. Els recursos on-line que s’utilitzaran són els següents: 2.2.1.- Google Books Recurs ideal per trobar llibres complerts on-line.
2.2.2.- Google Scholar Recurs que ofereix una recerca limitada on apareixen publicats articles relacionats amb el tema que busquem. És una eina interessant per tenir accès a textos que encara no han sigut publicats en volums específics.
2.2.3.- Project Gutenberg Projecte dedicar a oferir ebooks totalment gratuits. És una bona font d’articles i llibres extranys.
2.2.4.- Viquipèdia Enciclopèdia lliure on es pot trobar informació sobre qualsevol tema o aspecte. En aquest cas, ens servirà per conèixer la biogràfia, la discografia i altres aspectes interessants tant d’Elvis Presley com dels Rolling Stones: 7  Elvis Presley http://ca.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley  The Rolling Stones http://ca.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones 2.2.5.- Webs Internet és una gran font d’informació de tot tipus. Per tant, podem trobar moltes webs que ens parlin d’ella des de qualsevol punt de vista. En el nostre cas, algunes de les webs que s’adequen al tema d’aquest treball poden ésser les següents:  http://www.spanisharts.com/musica/sigloXX.html Història de la música espanyola  http://www.hagaselamusica.com/ficha-periodos-musica/siglo-xx/ Portal musical on trobem informació sobre la història de la música, fitxes tècniques tant d’obres com d’intèrprets i recursos multimèdia.
 http://www.emagister.com/curso-historia-musica/musica-siglo-xx Història de la música del segle XX  http://depmusica.wikispaces.com/file/view/TEMA+13+LA+M%C3%9 ASICA+DEL+SIGLO+XX+HASTA+LA+II+GUERRA+MUNDIAL.pdf La música de principis del segle XX fins la Segona Guerra Mundial  http://www.monografias.com/trabajos60/musica-siglo-xx/musicasiglo-xx.shtml Música del segle XX 2.3.- Recursos visuals.
2.3.1.- Documental: Elvis Presley – El rei http://www.youtube.com/watch?v=ILAcHRV9NHg Aquest documental ens servirà per veure molt més detalladament tant la vida del propi Elvis com la seva obra musical, el seu èxit, la seva fama i la influència que va tenir més tard en el desenvolupament de la música.
8 2.3.2.- Documental: El delirate exilio de los Rolling Stones http://www.documaniatv.com/biografias/el-delirante-exilio-de-los-rolling-stonesvideo_76e7ea1e1.html Aquest documental, centrat aquesta vegada en els Rolling Stones, ens podrà ésser útil per analitzar l’èxit i la increïble fama que van tenir els Rolling Stones des d’un principi.
2.3.3.- Documental: Rolling Stones, rock para siempre http://www.documaniatv.com/biografias/rolling-stones-rock-para-siemprevideo_eba128c9a.html Aquest documental, també centrat en els Rolling Stones, està realitzat des d’un altre punt de vista en que s’ens mostra la importància que van tenir des del principi de la seva formació fins avui dia i el que encara els queda. Així doncs, d’aquest documental podem extreure la seva importància com a grup i per la història, gràcies a la seva música.
2.3.4.- Documental: The Doors – Documental Legends http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gjFWEwDf55Y (primera part) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ms-cYRnD8ns (segona part) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1VewPUKBmVg (tercera part) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lRvHudbNIuc (quarta part) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zUlIdwE6kgs (cinquena part) Aquest documental sobre el grup The Doors ens mostra a una de les bandes de rock psicodèlic i blues més controvertides de mitjans dels anys seixanta i principis dels setanta, quan la filosofia hippie de pau i amor no s’aplicava pas a The Doors. Així doncs, amb aquest documental podem veure quin era el model a seguir de la majoria 9 de les bandes musicals de l’època i, centrant-nos en el cas de The Doors, altres tipus de conductes i pautes que també es desenvolupaven i tenien èxit.
2.3.5.- Entrevista: Nino Bravo en la Gran Ocasión http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CINt7O8hnNw (primera part) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c3lmxgt-ISo (segona part) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r1WP6l2Eb4Y (tercera part) Aquesta entrevista a Nino Bravo ens mostra a una de les grans icones musicals de l’Espanya dels anys seixanta i per tant ens mostra una idea de la musica espanyola de l’època i es poden trobar semblances i diferències amb la música internacional del moment.
2.3.6.- Documental: Los 80, drogas, sida y rock http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-22MBFTMZos Aquest documental, tot i que està centrat en la zona d’Euskadi, ens mostra la idea de com s’entenia (moltes vegades, però no sempre) la música una dècada després de la formació dels Rolling Stones. Per tant, ens pot servir per saber com va seguir desenvolupant-se la música tant a Euskadi com a Espanya i internacionalment.
10 3.- Difusió Per tal de poder explicar amb la màxima eficàcia aquest tema, i a partir dels recursos emprats, la difusió del tema estaria dividida segons tres aspectes: les lliçons magistrals, els suports tècnics i finalment altres suports i canals de difusió virtuals.
3.1.- Lliçons magistrals.
Primerament, i crec que és l’aspecte més important a l’hora de la difusió, caldrien una sèrie de classes magistrals per tal d’explicar els apartats més importants a tenir en compte per la comprensió de tot el temari. Així doncs, les lliçons magistrals estarien dividides d’aquesta forma: 3.1.1.- Primera classe magistral La primera classe magistral estaria destinada a fer un resum de tot plegat – és a dir, de què tracta i quins són els objectius i els aspectes més importants del tema – i una contextualització tant històrica com musical per saber exactament on ens trobem i què s’ha de tenir en compte per poder entendre tot el que va passar durant l’època que es tracta.
3.1.2.- Segona classe magistral La segona classe magistral ja seria més específica i es començaria a parlar d’Elvis Presley: la seva biografia, la seva carrera, la seva discografia, la seva filmografia, les seves influències, el seu estil musical, la seva mort i el llegat que va deixar després d’aquesta i que encara avui dia existeix.
3.1.3.- Tercera classe magistral La tercera classe magistral, un cop ja sabem tota la història d’Elvis Presley, consistiria en explicar què és el que va passar després de la seva aparició al món musical i com es va desenvolupar a partir d’aquest moment la música, així com els nous estils, modes i ideologies polítiques i socials que van començar a aparèixer.
3.1.4.- Quarta classe magistral La quarta classe magistral estaria destinada a parlar sobre els cantants i grups musicals més importants que van aparèixer en l’època intermediària entre Elvis Presley i els Rolling Stones, fent especial menció a The Beatles, Bob Dylan, Frank Sinatra i Aretha 11 Franklin, entre d’altres, ja que, segurament, aquest van ser els més influents d’una sèrie d’intèrprets que van definir una generació.
3.1.5.- Cinquena classe magistral La cinquena classe magistral estaria destinada a parlar sobre el rock n’ roll, des del seu naixement fins com va evolucionar durant tot el segle XX fins l’aparició dels Rolling Stones als anys setanta, explicant tant el tipus de música que estem tractant així com les seves icones més representatives, com poden ser Little Richard, Roy Orbison, The Shadows i Cliff Richard, d’entre molts altres.
3.1.6.- Sisena classe magistral La cinquena classe magistral estaria destinada a parlar d’un grup concret i que ens interessa molt tant per la seva música com per la repercussió, popularitat i gran èxit que va tenir i de la qual cosa es parlaria en aquesta classe: els Rolling Stones.
3.1.7.- Setena i última classe magistral La sisena i última classe estaria destinada a fer un balanç final sobre tot l’explicat a les classes anteriors i explicar de forma molt general què va passar al món de la música a partir de finals dels anys setanta i principis dels vuitanta, fins arribar a la música actual.
3.2.- Suports tècnics.
Per tal de fer les classes el més dinàmiques i amenes possibles, es farà ús d’una sèrie de suports tècnics que, a més, facilitaran la comprensió del tema.
3.2.1.- Presentació de diapositives PowerPoint La idea seria fer una presentació de diapositives PowerPoint per cadascuna de les classes magistrals, de tal forma que cada classe tingui un suport visual que faci més atractiva i entenedora l’explicació del tema. Així doncs, es crearan sis documents PowerPoint.1 1 Aquests set documents PowerPoint es troben al CD adjuntat al final d’aquest treball.
12 3.2.2.- Internet Internet sempre ens pot ser útil per trobar gairebé qualsevol tipus d’informació que necessitem. Així doncs, sempre podem recurrir a ell si tenim cap problema o se’ns plantegen dubtes sobre alguna qüestió concreta del tema del treball.
3.2.3.- Memòria USB Si durant l’explicació surgeix cap problema amb algun suport informàtic (sempre que sigui un problema intern de l’ordinador) podem recòrrer a una memòria USB on estigui guardat tot el material necessari per l’explicació del tema i així tenir una còpia de seguretat que mai se sap quan ens pot fer falta.
3.2.4.- Documentals, entrevistes i altres mitjans audiovisuals sobre el tema Sempre és recomanable utilitzar mitjans audiovisuals per explicar alguna cosa ja que és més fàcil estar atent i, gairebé sempre, ens és més fàcil recordar, més tard, allò que ens han explicat. Així doncs, podem visionar documentals, entrevistes i altres mitjans audiovisuals sobre el tema, entre els quals podem incloure els esmentats anteriorment com a recursos virtuals.
3.3.- Suports i canals de difusió virtuals.
Tot i que, en teoria, les classes magistrals haurien d’ésser suficients per la comprensió del tema gràcies a tots els recursos emprats, de totes formes, es farà ús d’altre suports i canals de difusio virtuals amb l’objectiu de que tant els estudiants com altra gent que no hagi estat present a les classes magistrals pugui tenir accès a la informació que s’ha donat en elles. Per tal d’aconseguir el següent, s’utilitzaran els següents suports i canals de difusió virtuals: 3.3.1.- Blog http://delvispresleyalsrollingstones.wordpress.com/ Aquest blog estaria destinat a tots aquells – hagin estat a les classes magistrals o no – que vulguin obtenir informació sobre el tema tractat de forma virtual i sense necessitat de sortir de casa.
13 3.3.2.- Xarxes socials Les xarxes socials són una eina molt eficaç per comunicar-se, però també per patrocinar-se. Així doncs, a través de xarxes socials com ara Facebook o Twitter, que són les més populars, podem anunciar el nostre treball. D’altra banda, cal destacar que el mateix bloc conté la opció de compartir les entrades realitzades a les xarxes socials que es desitgin.
3.3.3.- Spotify Spotify és un programa on pots escoltar tota mena de música de forma on-line i gratuita (tot i que de forma gratuita hi ha anuncis) que a més a més et permet crear llistes de reproducció pròpies i fins i tot importar la teva pròpia música i compartir-la amb amics. En aquest cas, ens servirà per crear una llista de reproducció pròpia per veure l’evolució de la música (així com els diferents artistes i cançons més destacades) durant tot el període tractat i que per tant estarà ordenada cronològicament. Aquesta llista la podrien veure tots els usuaris de Spotify i quedaria així: 14 15 ...