Tema 16 FRDV Vernalització i termoperiodisme (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura fisiologia i regulació del desenvolupament vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

FRDV 2n parcial 2OL4/ls Tema 1,6.- lnfl uencia del fred. Vernalitzaci{6 i termoperiodisme influencia de la temperatura Com ja sabem la temperatura 6s un factor extern que canvia a diferents ritmes. La planta utilitza les variacions d'aquesta com a senyal d'estimul per regular i adaptar el seu cicle. Temperatures de 4045eC o b6 0-5eC mataran la planta adaptaci6 ) floriri.
va observar que la varietat d'hivern necessitava passar un descens de temperatura a les seves estructures per indulr la floraci6. Aquesta Si una varietat d'hivern se sembra a la primavera no Es inducci6 a la floraci6 pel fred s'anomena vernaliEaci6.
Vernalitzaci6 floracio per tractament de fred durant la fase de llavor o plantula jove (en algunes plantes). Dona la capacitat de florir perd no provoca I'evocaci6 florarl. Calen un nurnero d'hores per que es doni la floracio depenent de capa espEcie i/o varietat, havent rangs d'entre 10 i 1fr)h. Existeixen dos tipus de vernalitzacions: Es la induccio especifica de la .1, Qualitativa/absoluta: cal l'accio del fred durant un cert temps per induir o la floracio.
accelera el procds perd no es un requisit On es percep l'estimul? A les gemmes o borons (tractament del fred localitzats). Tamb6 a l'embri6 i a qualsevol teixit en fase .1, Quantitativafacultativa: el fred estimula indispensable.
de divisi6 cel.lular. La resposta de floracio depen de la temperatura i de la durada del perfode de vernalitzaci6.
Fisiologia de la vernalitzaci6 .lt Temperatura dptimes per induir floraci6: 0-2pC .l) Per ser revertida amb tractament posterior amb calor E desvernalitzaci6 (30eC) (no es dona maide manera natural) .f, Tamb6 la durada de la T inductiva hijuga un paper important (10-100 dies).
.1, La vernalitzaci6 es va propagant cap a les noves cEl.lules que s'estan formant .D Hormona especifica de la vernalitzaci6? Elvernalina (mai identificada) .f, No esta del tot aclarit l'entrellat: hi ha clares interaccions de llum i temperatura, fotoperiodisme i verna litzaci6.
.f, Es coneixen actualment gens responsables de l'acci6 del fred i indicis de com actuen.
tl Exemple: thlapies coneixen gens de l'ipex que regulen un enzim de la biosintesis de Gas, i aixd concorda amb l'estimul de floraci6 de les PDL no vernalitzades tractades amb Gas.
)L a FRDV 2n parcial 2074/ts Control hormonal de Ia vernalitzali6 La hipotdtica vernalina provoca la floraci6 en plantes vernalitzades, perd mai ha estat identificada.
, Alguns reguladors de creixement influeixen sobre les necessitats de vernalitzaci6 de les diferents especies vegetals. L'icid giberelic {CA) indueix tant la formaci6 de tiges cm la floraci6 en plantes que requereixen vernalitzaci6.
.1, En general, en algunes espicies d'hivern certes GA indueixen la caulogEnesis, la floraci6 o els dos processos sense necessitat que la planta hagi de passar un periode de fred.
Fins ara tampoc s'ha trobat un esquema molecular dels possibles casos desencadenants de la vernalitzaci6.
Global del proc6s fisiolbgic de floraci6 Hi ha un component autdnom que pot estar modulat per totes les llums i temperatures (les condicions en global donarien la inducci6 floral). Un cop percebut a nivell de fulla es tra[smet a altres l]ocs (rnesitems vegetatius) a nivell de trasducci6 de senyals via floema; i es d6na la resposta que esperem (meristem vegetatiu ) meristem floral).
El proc6s de vernalitzaci6 mant6 el mestistem vegetatiu perquE la floraci6 no es dongui fins que les condicions no siguin les adequades.
Per tant hi ha un seguit de reaccions en cadena, havent-hi una jerarquia g&nica: .f, Gens de transici6 (perqud es doni la seg0ent fase) .ft Gens d'identitat .lt 1..
del meristem {indiquen el pas a meristem floral) Gens d'identitat floral (donen l'estructura correcta, en el moment i el lloc corecte).
...