Examen Final 08/05/2012 (sin soluciones) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 2º curso
Asignatura Xarxes
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 03/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Xarxes Curs 2011 – 2012 8 de Juny de 2012 Prova Final de Validació Puntuació: 1,25 punts per exercici Duració: 90 minuts 1. En connectar-se un smartphone a la xarxa 3G utilitza el protocol DHCP.
a) Per a què s’utilitza DHCP en aquest context? Si l’operador cobra per datagrames IP enviats i rebuts, raona si tindrà cost l’operació d’aquest protocol.
b) Dibuixa un diagrama amb l’intercanvi de missatges DHCP entre el smartphone i l’operador durant dos temps lease (validesa). Per a cada missatge indica la funció que realitza i la informació més rellevant que conté.
Smartphone Operador Que hi ha algún servidor? 2. Donat que hi ha llibertat per a triar l’IGP en un SA, l’administrador d’un ha decidit utilitzar un híbrid entre RIP i OSPF. Estarà basat en l’estat dels enllaços (link State), i aquesta informació s’anirà propagant cada 30 segons als veïns immediats utilitzant broadcast. La xarxa inaccessible s’indica amb cost 0.
a) Argumenta si aquest protocol tindrà el problema de l’infinit petit que caracteritza RIP.
b) Caldrà aplicar Dijstra per a trobar el següent router per cadascuna de les possibles xarxes de destinació, tal com fa OSPF? Per què? c) Quins problemes heretaria de RIP? I de OSPF? 3. Hem implementat el servei echo sobre TCP (port 7). A continuació es mostren tots els paquets que s’intercanvien un client A i un servidor B. Omple els camps buits.
On Org i Dst: adreces IP origen i destí (A o B); PO: port d’origen; PD: port de destí; seq: número de seqüencia TCP; ack: número d’ack de TCP; flags: flags TCP; Dades: mida de les dades en bytes.
Org A B A A B A A B A Dst B A B B A B B A B PO 10.000 PD seq 800 20 ack - flags SYN, ACK ACK ACK ACK 10.000 10.000 807 27 FIN, ACK ACK Dades 0 0 0 5 0 0 0 0 4. Per cadascun dels següents casos, digueu quines capçaleres de protocols TCP/IP hi ha a cada paquet (en l’ordre correcte) i la mida total del paquet (contant només els protocols TCP/IP). Feu servir les següents mides de capçalera (en bytes): IPv4: 20, TCP: 20, UDP: 8, ICMP: 8, OSPF: 16, RIP: 8, HTTP: 26.
a) Un paquet que envia un servidor Web a un client i conté un document HTML de 200 bytes de dades.
Mida: b) La resposta a un missatge ICMP echo request, que conté el string “HOLA”.
Mida: c) Un datagrama d’usuari que s’envia amb 80 bytes de dades.
Mida: d) El primer missatge de sincronització d’una connexió TCP.
Mida: e) L’últim missatge de tancament d’una connexió TCP.
Mida: f) Un missatge OSPF amb informació sobre link – State que ocupa 60 bytes.
Mida: 5. Gràcies a la reducció de personal degut a les retallades a la universitat de Catayistan, el seu administrador decideix vendre a Eurovegas la primera meitat de les adreces IP de la seva xarxa 128.66 / 18. Responeu les preguntes següents: a) Indiqueu la nova adreça de xarxa de la universitat.
b) Indiqueu a quina adreça hem d’enviar un datagrama perquè arribi a tots els hosts d’Eurovegas.
c) Discutiu si amb la nova distribució d’adreces es podria enviar un datagrama que arribi a tots els hosts d’ambdues xarxes. A quina adreça de destinació seria?.
6. Donat el següent datagrama: header Id: 23 Offset: 0 MF: 1 Dest: A data a) Indica que farà A després de rebre aquest datagrama si sabem que no arriben mai datagrames desordenats.
b) Indica què defineix unívocament que un datagrama sigui un fragment.
c) Si arribés un datagrama amb el mateix id, MF = 0 i offset = 8 amb la mida màxima de datagrama, discuteix què podria passar.
d) Segons TCP/IP, l’únic router de una xarxa ha de desfragmentar tots els fragments enviats des de fora de la xarxa, a hosts de la seva xarxa? 7. Donada la següent xarxa: Routing Table A Routing Table B a) Indica les taules d’encaminament, amb adreces IP, dels routers A i B.
b) Proposeu una taula d’encaminament per un host de la xarxa 11/8 amb una única entrada.
8. Responeu a les següents preguntes tipus test donant la millor resposta possible.
(1) Si el MTU d’una xarxa és 9180, tots els datagrames que s’hi podran enviar: (5) A TCP/IP, el principi d’independència de capes del model OSI a) hauran de fragmentar-se si superen els 9180 bytes.
a) es respecta estrictament b) tindran sempre 9180 bytes de dades, o menys.
b) perd completament el sentit c) en alguns aspectes es transgredeix c) han de portar segments TCP amb un MSS màxim de 9140 bytes.
d) s’utilitza només entre les capes 4 i 5 d) a) i c) (6) Al DNS, un nom de domini (2) Si A i B estableixen una connexió TCP (iniciada per A), i A la tanca desprès immediatament, a) #seq inicial enviat per A = (darrer #ack enviat per B) – 2.
b) primer #ack enviat per A = (darrer #seq enviat per B) – 2.
c) L’últim #ack enviat per A = (darrer #seq enviat per B).
d) Totes les anteriors són certes.
a) pot tenir assignada la mateixa adreça IP que un altre domini.
b) té assignada una adreça IP, com a mínim c) pot ser sempre resolt a partir d’una adreça IP d) b) i c) (7) En ARP, si un host amb adreça A rep una petició de resolució d’adreça B (who has B?) a) A no enviarà res (3) RIP, respecte OSPF, a) és més ràpid propagant informació entre dos routers particulars, perquè utilitza broadcast.
b) ha de calcular en cada pas un algorisme per a trobar els camins.
b) A enviarà un missatge ICMP a l’origen c) A contestarà amb l’adreça MAC de B, si fa de Proxy – ARP d) A contestarà amb la seva pròpia adreça, per actualitzar les ARP caches.
c) utilitza un port UDP, que és innecessari a OSPF.
(8) En TCP, qui inicia la connexió és sempre el primer en enviar dades.
d) totes les anteriors.
a) això es cert (4) El port es pot considerar una adreça b) això no passa mai en el model client/servidor a) de connexió c) només quan la connexió s’obre de manera passiva b) el port mai es pot considerar una adreça d) això es fals c) exclusivament a TCP e) a) i d), i en conseqüència, e) d) de transport Consideracions finals: Repasseu atentament l’examen i verifiqueu que heu contestat tot el que se us demana.
Taula de càlcul ràpid 10000000 : 128 01000000 : 64 00100000 : 32 00010000 : 16 00001000 : 8 00000100 : 4 00000010 : 2 00000001 : 1 11000000 : 192 11100000 : 224 11110000 : 240 11111000 : 248 11111100 : 252 11111110 : 254 11111111: 255 00010100 : 20 01000010 : 66 01100100 : 100 10000010 : 130 10101000 : 168 10101100 : 172 11001000 : 200 11011001 : 217 2^5 = 32 2^6 = 64 2^7 = 128 2^8 = 256 2^9 = 512 2^10 = 1024 2^11 = 2048 2^12 = 4096 Adrian Tamayo ...