Examen preguntes de microbiologia (2009)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Tècniques experimentals Biologia I
Año del apunte 2009
Páginas 1
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

1.-Quina de les següents afirmacions sobre les tincions és falsa? a)La tinció de Blau de metilè és una tinció específica.
b)Les tincions permeten augmentar el contrast de les cèl·lules.
c)Prèviament a la tinció d’una mostra, s’ha de realitzar un frotis i fixació d’aquests a la flama.
d)la tinció simple ens dóna informació de la morfologia, mida i agrupació dels bacteris.
2.-Quina de les següents definicions sobre la tinció de Gram és incorrecta? a)safranina alcohòlica: colorant de contrast.
b)Etanol: decolorant.
c)Lugol: tinció secundària.
d)Cristall violeta: colorant bàsic, tinció primària.
3.-Quin dels següents medis és selectiu i diferencial ? a)Manitol Salt.
b)Sabouraud c)McConkey d)Les respostes a i c són correctes.
4.-Sobre els medis de cultiu.
a)El medi Manitol Salt és un medi selectiu per estafilococs, ja que presenta una elevada concentració de sal.
b)Els medis diferencials contenen indicadors de pH que permeten distingir les diferents propietats fisiològiques i bioquímiques dels bacteris.
c)El medi McConkey és un medi de desenvolupament per Enterobactèries.
d)Les respostes a i b són correctes.
5.-Es realitza un recompte total a partir d’un cultiu d’Escherichia coli, del qual es fixen 0,01 ml d’una dilució 10-2 en un porta, sobre una àrea de 1 cm2. ES compten 4 camps Del microscopi, on El nombre de cèl·lules és de 27, 49, 32 i 43 respectivament.
Sabent que el radi del camp del microscopi és de 90μm, quin és el nombre de cèl·lules per ml del nostre cultiu? a)1’48x107 cèl/ml b)1’48x109 cèl/ml c)1’48x106 cèl/ml d)1’48x108 cèl/ml 6.-A partir d’un cultiu de laboratori de Saccharomyces cerevisiae es realitza un banc de dilucions i se sembren 0’1 ml de dues dilucions diferents, en plaques d’agar Sabouraud, per duplicat. Els resultats obtinguts són els següents: Dilució 10-5 10-6 Nombre de colònies Rèplica 1 264 31 Rèplica 2 147 13 Quina és la concentració inicial de cultiu? a)2’62x108 cfu/ml b)1’47x108 cfu/ml c) 3’2x108 cfu/ml d) 2’055x108 cfu/ml 7.-En una mostra de yogurt es poden observar: a) Streptpcoccus (Gramnegatius) i Lactobacillus (Gramnegatius) b) Streptpcoccus (Grampositius) i Lactobacillus (Gramnegatius) i altres bacteris Gramnegatius c) Streptpcoccus (Grampositius) i Lactobacillus (Grampositius) d) Streptpcoccus (Grampositius) i Lactobacillus (Grampositius) i altres bacteris Gramnegatius 8.-Assenyala quina de les següents afirmacions és falsa referent al microorganisme Rhizobium a)Grampositiu b)Pleomòrfic c)Fixador de nitrogen d)Formador de nòduls 9.-Sobre les proves bioquímiques, a)La prova de l’oxidasa permet posar en manifest l’existència de l’enzim citocrom c oxidasa b)la catalasa és un enzim present en aquells bacteris que durant la respiració produeixen un compost tòxic per la cèl.lula com a metabolit secundari c)la coagulasa és un factor alliberat per alguns cocs Grampositius, capaç de desnaturalitzar la fibrina del plasma d)Totes són correctes 10.-Les sembres de viables es fan a)Amb la técnica de sembra en escocés b)Sembrant un volum conegut d’una dilució adequada en placa i estenent-lo amb la nansa de Kolle c)Sembrant un volum conegut d’una dilució adequada en placa i estenent-lo amb la nansa de Digralsky d)cap de les anteriors ...