2.1.Tipus de establiments penitenciaris (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Presons i dret penitenciari
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 07/04/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

2. TIPUS D’ESTABLIMENTS PENITENCIARIS - Establiments de preventius (art.8 LOPG) La llei planifica l’existència de diferents establiments però això en realitat no es així. En la pràctica son polivalents. Hi ha presons de dos tipus, l’únic que està dividit per mòduls. Hi ha gairebé la norma en la practica és la idea d’establiments polivalents (persones preventives, penades i de mesura de seguretat). Aquestes unitats són per les persones detingudes policialment o que compleixen una mesura cautelar de presó provisional (pre-sentencia), signidica que tot allò que fan en termes de regim de vida però també de tractament, està marcat per la presumpció de innocència i no han de ser tractades com a tal. Dins dels establiments preventius hi ha persones sentenciades però amb mesures de seguretat de fins a 6 mesos de durada, es poden complir en establiments de preventiu. En aquests centres també ha d’imperar el principi de separació (homes de dones, edat) a més d’estar situades en províncies. Les normes de convivència s’anomena regim penitenciari, sota el qual viuen les persones que estan en aquest tipus d’establiments és el regim de vida ordinari, en certes normes de seguretat i cert accés (activitats esportives i culturals), cert accés al tractament.
Excepcionalment hi ha persones preventives que estan vivint sota un regim més dur, tancat que no s’adopten el regim ordinari i són persones molt més perilloses. Els establiments de preventius són de més difícil gestió que la resta d’establiments d persones que estan complint, ja que no saben quan caurà la sentencia, encara que estiguin en regim ordinari per la pròpia naturalesa de la presó preventiva no tenen opció de sortida, no estan classificats (poques activitats de tractament) i això genera problemes de convivència, centres de retenció de persones.
- Establiments de compliment de penes (art.9 LOPG) Destinats a l’execució de penes privatives de llibertat. Quan hi ha una sentencia condemnatòria ferma (pena de presó), s’entra amb un establiment de compliment, seguint aquesta idea de principi de separació han de separar homes i dones i persones joves.
D’aquests establiments n’hi ha de tres tipus diferents segons el regim de vida de les persones que hi viuen, en funció d’aquesta funció penitenciària serà destinat a un establiment de regim ordinari, obert o tancat (art.9 i 10 LOPG).
La majoria de persones que compleixen presó en règim de vida ordinari. En aquests establiments el que es busca es procurar un ordre (seguretat adequat per poder desenvolupar totes aquelles activitats que en principi son l’objectiu final del tancament. Per tant, un règim de vida que procura una convivència ordinària i també activitats de tancament.
o Els establiments de règim de vida obert és on es destinen les persones que estan classificades en tercer grau penitenciari, és a dir, la característica bàsica és que les persones dormen a la presó però durant el dia surten de la presó a fer activitats laborals ja siguin en famílies o educació en àmbit comunitari. La llibertat de moviment i se’ls otorga un grau de responsabilitat/llibertat major. Hi ha de tres tipus d’establiments de regim obert: o -  Centre d’incersió Social o Centre Obert a aquests hi ha gent complint en tercer grau penitenciari, però també es regula a la gent que està en llibertat provisional, i també fant seguiment de persones que estan en mesures penals alternatives.
 Seccions obertesdependències o mòduls dels centres polivalents on hi dorm la gent que està en tercer grau  Unitats dependents pisos on hi viuen persones en tercer grau que estan complint pena de presó, però que la compleixen en l’àmbit urbà separat físicament de l’àmbit penitenciari. Depèn de l’administració del centre penitenciari.
Els establiments de règim de vida tancats restricció sobre la mobilitat de la presó important de l’activitat de les persones, regim de vida molt restrictiu i polèmic ja que hi ha un principi rehabilitador que ha de regir la vida d’un penitenciari.
 Establiments destinats a les persones que estan complint la pena en primer grau: poca sociabilitat, moltes hores a la cel·la i molta importància al principi rehabilitador.
 Establiments de departaments especials: estan classificats en primer grau i per entrar-hi has de ser una persona molt molt perillosa i conflictiva.
Establiments especials (art.11 LOPG) Establiments on les persones compleixen les mesures de seguretat, quan hi ha un problema de malaltia mental o addicció a substancies i la persona és castigada amb mesures de seguretat en aquest tipus d’establiments especials. Aquests centres tenen naturalesa assistencial fonamental. Decret 329/2006. Es distingeixen 3 tipus: o Centres hospitalaris: és on van les persones que necessiten intervencions quirúrgiques o que tenen una afectació de salut que necessiten un procediment especial.
o Centres psiquiàtrics: les persones compleixen mesures de seguretat privatives de llibertat quan s’han considerat inimputables per una malaltia mental o psiquiàtrica. I també hi van persones castigades a una pena de presó que tenen un malaltia mental sobrevinguda i el jutge els imposa una pena de seguretat. I unes altres persones que hi van són aquelles que els professionals del centre consideren que necessiten un tractament especialitzat perquè tenen una patologia psiquiàtrica.
o Centres de rehabilitació social: persones que tindran un tractament de deshabituació per la seva addició a substàncies.
Generalitats No es tracta d’un establiment o un altre sinó de mòduls, construccions separades, en un centre polivalent, que després internament es separaran en funció de les activitats.
La organització dels centres penitenciaris Un centre penitenciari és una organització administrativa, requereix el servei d’òrgans que executin el mandat que té l’administració penitenciaria, retenir a persones per una banda, i en segon lloc, intentar reeducar i resocialitzar durant aquest temps de retenció. Ho regula els articles 265-268 RP o el decret 329/2006.
Existeixen dos tipus d’òrgans ja siguin unipersonals o col·legiats, però per sobre d’aquests òrgans està el servei central que és un òrgan on es prenen decisions de la gent on està tancada als centres penitenciaris.
El centre directiu o servei central són units de l’administració penitenciària que decideixen coses que afecten a les vides dels interns. La seu està a Madrid.
Els òrgans que regulen la vida de cadascú dels centres penitenciaris, ens diu que el reglament que cal distingir entre: - els òrgans unipersonals: una única persona titulada, (decret 329/2006) o òrgan més important el director que és el primer obligat a complir i fer complir la normativa penitenciària (principi de legalitat). Representa el centre. Òrgan central en la vida de les presons, dirigeix, coordina, avalua, participa en la vida de la presó perquè està a tot arreu, etc. Pot prendre mesures cautelars urgents quan hi ha problemes disciplinaris i pot imposar sancions disciplinaries en cas de faltes lleus.
o Trobem també el Gerent, que supervisa l’administració econòmica, la gestió de recursos humans i materials.
o Subdirector de tractament que dirigeix, coordina i supervisa tot el que tingui a veure amb activitats encaminades a resocialitzar.
o Subdirector de règim interior que dirigeix, coordina i supervisa totes les activitats que busquen garantir la seguretat de la vida de la presó. Convivència ordenada dins la presó.
o - Secretari tècnic jurídic que és una mena de notari de la vida penitenciària, fa de secretari als òrgans i porta el registre i l’arxiu del centre penitenciari i també té rang de subdirector. Dona fe de les coses, pren les actes, registra les activitats que es prenen.
Els òrgans col·legiats: format per diferents persones que dirigeixen l’òrgan. (decret 329/2006) o Consell de direcció: on hi trobem el director i tots els que tenen rang de subdirector (els òrgans unipersonals). És important per els interns, perquè és qui elabora les normes que regulen el règim de la vida interior de la presó. Fan el manual de normes que no es poden infringir.
JUNTA DE TRACTAMENT Membresr:           Director Subdirector de tractament Secretari técnic Coordinador de l’area sanitaria Coordinador d’equips multidisciplinaris Psicoleg Jurista Director docent Cap de programes de treballsocial Cap de programes d’educació social Es reuneixen 1 cop per setmana.
Funcions :        Aproven els programes de tractament que es duen a terme al centre penitenciari i els models individualitztas d’intervenció de cada intern Avaluació i seguiment dels programes de tractament Es la que propasa el centre directiu la calssificació al CD Propasa acrods sobre peticions i queixes dels interns en la matèria Concediesen permisos de sorida (autorització CE o JVP) Accés dels interns a feines i cursos formatius laborals audiencia als interns en desacord amb classificació, permisos, etc.
EQUIPS MULTIDISCIPLINARIS Son quips que reuneixena diferents professionals de programes de reinserció. Son es que de forma efectiva fan: (Art. 38 – funcions)    Control de l’evolució dels interns Elaboració de programes de tractament i models d’intervenció individual Atenció i anàlisi aqueixes i peticions dels interns en realció a la matèria COMISIÓ DISCIPLINÀRIA Membres: (Art. 33)       Director Subdirector d’Interior Subdirector de Tractament Secretari tècnic jurídic 1 cap de servei 1 funcionari de plantilla Funcions (Art. 35)  Potestad disciplinaria: Donen recompeses pel bon comportament dins la presó i s’encarreguen de la resolució d’expedients.
[A centres Oberts (3r grau) la Junta de Tractament exerceix aquestes funcions] ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS ALS CENTRES (Art. 52) 1. Àmbit administratiu: Preocurenq ue el centre penitenciari funcioni correctament.
2. Àmbit de rehabilitació: han de fer posible la reeducació i rehabilitació.
3. Àmbit de regim interior: els que s’encarreguen de l’ordre i la seguretat. Obrir i tancar portes).
...