Autoevaluació Temes 4-5 (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

1. Els elements del segon període poden formar com a màxim quatre orbitals híbrids 3 2. En l’anió CO23 el carboni adopta una hibridació sp 3. Els tres orbitals formats per hibridació d’un orbital s i dos p són degenerats 4. Entre dos àtoms d’una molècula solament pot haver-hi un enllaç 5. L’energia necessària per trencar l’enllaç entre el carboni i el oxigen en la molècula CH2O és el doble que la necessària per a fer-ho en la molècula de CH3OH 6. El valor de H de la reacció següent és de –278 kJ/mol H2CO2 + 3 H2 C + 2 H2O 7. Totes les molècules següents tenen geometria lineal I3- CO2 SCN- BrF28. Solament tenen moment dipolar diferent de zero les molècules que presenten parells electrònics no enllaçants 9. L’angle H-C-O a la molècula H2CO és menor de 120º 10. En el ió CO23 l’ordre d’enllaç C-O és 1.5 11. Els orbitals moleculars de tipus s no presenten mai plans nodals 12. L’àtom de Be solament pot formar dos orbitals híbrids 13. En l’anió NO2- el nitrogen adopta una hibridació sp 2 14. La hibridació d’un orbital s i un orbital p produeix dos orbitals híbrids, un d’energia superior i l’altre d’energia inferior als orbitals de partida 15. En la molècula H2C2 hi han tres enllaços i dos 16. L’energia necessària per trencar l’enllaç N=N és el doble de la que cal per trencar l’enllaç N-N 17. El valor de H de la reacció següent és de 9 kJ/mol COCl2 + H2O  CO2 + 2 HCl 18.Totes les molècules següents tenen geometria angular H2S H2N- F2O O3 19. Totes les molècules que tenen geometria tetraèdrica tenen moment dipolar igual a zero 20. El valor de l’angle F-P-F en la molècula PF3 serà menor de 109.4º 21. En la molècula O3 l’ordre d’enllaç O-O és dos 22. La combinació d’un orbital atòmic de tipus s amb un altre de tipus p solament pot generar orbitals moleculars de tipus 23. Els orbitals moleculars de tipus no presenten mai plans nodals 24. La interacció de dos orbitals de tipus p sempre genera orbitals moleculars de tipus Dades addicionals Energies d’enllaç Enllaç H-H C-C C=C CC O-O O=O C-H O-H kJ/mol 436 348 619 812 138 494 413 463 Enllaç Cl-H C-Cl C-O C=O O-Cl F-F Cl-Cl Br-Br- kJ/mol 431 326 335 707 205 155 239 190 ...