Activitat Legislació (2012)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Pedagogía - 2º curso
Asignatura Innovació i Desenvolupament Organitzatiu
Año del apunte 2012
Páginas 6
Fecha de subida 28/11/2014
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

ACTIVITAT AUTÒNOMA DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2012 SOBRE LEGISLACIÓ 1. Quina o quines són les lleis educatives vigents a Catalunya? Com ho sabeu? On ho diu? (Per saber les derogades us podeu ajudar de l’índex que vàreu vàreu fer el darrer dia) -La LOE i la LEC. Ho sabem ja que la LOE es la que està implantada actualment a Espanya, i Catalunya està dintre d’aquesta, a més de la LEC que es la de Catalunya, que no pot traspassar els límits marcats per la LOE, però permet una adequació a la Comunitat Autònoma. Catalunya.
2. Mirant Mirant l’índex l’índex que vàreu fer, enumereu els els principis que orienten la LEC. On consten? - El sistema educativo, en el marco de los valores definidos por la Constitución y por el Estatuto, se rige por los siguientes principios generales: a.
El respeto de los derechos y los deberes que se derivan de la Constitución, del Estatuto y del resto de legislación vigente.
b. La transmisión y consolidación de los valores propios de una sociedad democrática: la libertad personal, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la igualdad.
c. La universalidad y la equidad como garantía de igualdad de oportunidades y la integración de todos los colectivos, basada en la corresponsabilidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos.
d. El respeto de la libertad de enseñanza, la libertad de creación de centros, la libertad de elección entre centros públicos o centros distintos de los creados por los poderes públicos, la libertad de cátedra del profesorado y la libertad de conciencia de los alumnos.
e. El pluralismo.
f. La inclusión escolar y la cohesión social.
g. La calidad de la educación, que posibilita la consecución de las competencias básicas y la consecución de la excelencia, en un contexto de equidad.
h. El cultivo del conocimiento de Cataluña y el arraigo de los alumnos al país, así como el respeto a la convivencia.
i. El respeto y el conocimiento del propio cuerpo.
j. El fomento de la paz y el respeto de los derechos humanos.
k. El respeto y la preservación del medio ambiente y el disfrute respetuoso y responsable de los recursos naturales y del paisaje.
l. El fomento de la emprendeduría.
m. La coeducación y el fomento de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
n. El favorecer la educación más allá de la escuela.
o. La educación a lo largo de la vida.
p. El respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones.
q. La exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento.
2. El sistema educativo se rige por los siguientes principios específicos: a.
La formación integral de las capacidades intelectuales, éticas, físicas, emocionales y sociales de los alumnos que les permita el pleno desarrollo de la personalidad, con una enseñanza de base científica, que debe ser laica, de acuerdo con el Estatuto, en los centros públicos y en los centros privados en que lo determine su carácter propio.
b. La vinculación entre pensamiento, emoción y acción que contribuya a un buen aprendizaje y conduzca a los alumnos a la madurez y la satisfacción personales.
c. La capacitación cultural, científica y técnica que permita a los alumnos la plena integración social y laboral.
d. La habilitación para el aprendizaje permanente.
e. El estímulo y el reconocimiento del esfuerzo y la valoración del rigor, la honestidad y la constancia en el trabajo.
f.
g.
h.
i.
La capacitación para ejercer activamente la ciudadanía.
La aplicación general de criterios y procedimientos de evaluación.
La competencia para la utilización autónoma y creativa de los sistemas digitales.
La competencia para el análisis y el contraste de toda la información, cualquiera que sea el medio de transmisión.
3. El sistema educativo se rige por los siguientes principios organizativos: a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
El funcionamiento integrado y la gestión descentralizada.
La flexibilidad suficiente para ir adecuándose a las necesidades cambiantes de la sociedad.
La autonomía de cada centro.
La participación de la comunidad educativa.
La promoción del reconocimiento social y profesional del profesorado.
El compromiso de las familias en el proceso educativo y el estímulo y el apoyo para hacerlo posible.
La programación de las necesidades educativas territorial y socialmente equilibrada que enmarca a todos los centros sostenidos con fondos públicos.
La colaboración, cooperación y corresponsabilización con los ayuntamientos y demás administraciones públicas.
3. Se suposa que les CC.AA. poden acabar d’omplir els horaris escolars amb continguts propis més enllà dels “continguts bàsics” que estableix la normativa estatal. Quin percentatge de marge tenim a Catalunya? On ho diu? I en el futur, si s’implanta s’implanta la LOMCE, quin serà aquest percentatge? -A primària amb la LEC Catalunya té un 28% d’hores setmanals per dedicar-li a continguts propis més enllà dels continguts bàsics, el que suposarien 7 hores setmanals. Segons el Decret Ordenació Primària.
En el cas de la secundaria segons el Decret d’Ordenació Secundaria de 30 hores setmanals no hi ha cap marge.
Si s’implantès la LOMCE primàra no tindria cap marge, igual que la secundaria no tindria cap marge.
4. Si volem saber quina estructura del sistema educatiu, educatiu, a quina llei hem d’atenird’atenir-nos? - Si volem saber l'estructura del sistema educatiu hem d'atenir-nos a la Llei Orgànica d'Educació (LOE) que estableix l'estructura bàsica del sistema educatiu espanyol, organitzant-ho a través d'etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyaments no universitaris. Segons la LOE els ensenyaments que ofereix el sistema educatiu són les següents: - Educació Infantil - Educació Primària - Educació Secundària Obligatòria - Batxillerat - Educació superior - Aprenentatge al llarg de la vida - Formació Professional - Ensenyaments artístics - Ensenyaments esportius - Ensenyaments d'idiomes - Ensenyaments universitaris - Registre estatal de centres docents no universitaris - Registre d'universitats, centres i títols (RUCT) Buscant en la web del govern, trobem que amb la finalitat d'assegurar una formació comuna i garantir la validesa dels títols corresponents, el Govern fixa, en relació amb els objectius, competències bàsiques, continguts i criteris d'avaluació, els aspectes bàsics del currículum que constitueixen els ensenyaments mínims comuns. Els continguts bàsics dels ensenyaments mínims requereixen el 55% dels horaris escolars per a les Comunitats Autònomes que tinguin llengua cooficial i el 65% per a aquelles que no la tinguin.
5. Si volem saber què hi ha sobre l’autonomia i la gestió de centres escolars, escolars, a quina de les dues lleis hem d’atenird’atenirnos? Quins documents poden contribuir a augmentar l’autonomia dels centres? On ho diu? - La llei LEC(2009), en el capítol I, II i III del títol VII, parla sobre l’autonomia dels centres i l’organització pedagògica dels centres.
TÍTOL VII De l’autonomia dels centres educatius CAPÍTOL I Principis generals i projecte educatiu Article 90 Finalitat i àmbits de l’autonomia dels centres educatius 1. Els centres educatius disposen d’autonomia en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials.
2. En exercici de l’autonomia dels centres, els òrgans de govern de cada centre poden fixar objectius addicionals i definir les estratègies per a assolir-los, organitzar el centre, determinar els recursos que necessita i definir els procediments per a aplicar el projecte educatiu.
3. L’autonomia dels centres s’orienta a assegurar l’equitat i l’excel·lència de l’activitat educativa.
6. Quin dia va entrar en vigor la LOE? On ho diu? (Mireu l’índex elaborat) -Entra en vigor el 24 de maig de 2006, i ho diu la BOE en el número 106 del dia 4 de maig del 2006.
7. Quins Quins són els cinc tipus d’ instal·lacions instal lacions pel lleure que preveu la legislació? legislació? On On ho diu? -Els cinc tipus d’instal·lacions pel lleure que preveu la legislació són els albergs de joventut, campaments juvenils, cases de colònies, granges escola i aules de natura.
Tot això es pot trobar a la web de la generalitat de catalunya en l’apartat d’àmbits temàtics, al subpunt de l’educació en el lleure instal·lacions juvenils.
8. Qui hi pot treballar en una ludoteca? On ho diu? -L’equip de professionals del centre ha d’estar format per un mínim de dues persones, una d’elles ja, la coordinadora amb una titulació mínima d’educació superior en pedagogia, psicopedagogia, magisteri o educador social.
Els altres membres de la direcció hauran de tenir com a mínim el titol de grau mitjà en l’àmbit dels serveis socioculturals a la comunitat o el diploma del curs de monitor de lleure infantil i juvenil.
Per finalitzar, un professional per a cada grup de joc situat en un espai diferenciat podrà fer-se càrrec com a màxim de 12 infants de 0 a 3 anys, de 12 infants de 4 a 6 anys, o un grup de 15 infants de més de 6 anys.
Tot això està inclòs dintre del decret 94/2009 de Ludoteques.
9. Quina diferència hi ha entre Acampada juvenil, Camp de treball i Casal de vacances? On ho diu? -Acampada juvenil, és l'activitat amb pernoctació realitzada a l'aire lliure sota cobert, en tendes de campanya o similars.
- Camp de treball, és l'activitat amb pernoctació en la qual els joves es comprometen, de manera individual o en grup, a desenvolupar, de manera voluntària i desinteressada, un treball amb un interès social o comunitari.
- Casal de vacances, és qualsevol tipus d'activitat, sigui quina sigui la seva denominació i característiques, que es realitzi en època de vacances escolars, en general de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant l'any, i en la qual els participants no hi fan nit.
Ho diu en el decret 137/2003 de la regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
10. Ompliu la taula següent: Normativa Escola bressol Perquè un centre pugui ser considerat una llar d'infants ha d'oferir servei a grups d'infants durant deu o més mesos l'any i l'atenció als infants ha de ser de dos o més dies a la setmana i tres o més hores al dia. Així mateix, les llars han de programar cada curs les permanències dels infants al centre i també les estratègies educatives i els objectius que es pretenen assolir.
A Catalunya el català és la llengua vehicular, encara que els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua habitual.
Requisits de l’espai Titulacions dels mestres: Mestre especialista en Educació Infantil o grau equivalent, Tècnic superior en Educació Infantil o qualsevol altra titulació declarada equivalent.
Número d'infants per grup: S'estableix una ratio diferent depenent de l'edat dels alumnes: Grup d'infants menors d'un any: 8; Grup d'infants d' un a dos anys: 13; Grup d'infants de dos a tres anys: 20.
Una Llar d'infants rural és la que està ubicada en un nucli de població que tingui menys de 2.500 habitants. La llar d'infants pot estar ubicada en diversos municipis o nuclis de població.
Sales de 2 m2 per lloc escolar. Mínim: 30 m2. Àrees diferenciades per a descans i higiene de la mainada menor de 2 anys.
Escola Normativa Requisits de l’espai a) Situar-se en edificis independents, destinats exclusivament a ús escolar, si bé les instal·lacions poden ser utilitzades fora de l’horari escolar per a la realització d’altres activitats de caràcter educatiu, cultural o esportiu. En el cas de centres docents que imparteixin el segon cicle d’educació infantil, han de tenir, a més, accés independent de la resta d’instal·lacions.
b) Reunir les condicions de seguretat estructural, de seguretat en cas d’incendi, de seguretat d’utilització, de salubritat, de protecció contra el soroll i d’estalvi d’energia que assenyala la legislació vigent. Així mateix, han de complir els requisits de protecció laboral que estableix la legislació vigent.
c) Tenir, en els espais on es porti a terme la pràctica docent, ventilació i il·luminació natural i directa des de l’exterior.
d) Disposar de les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres exigides per la legislació relativa a les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no-discriminació de persones amb discapacitat, sense perjudici dels ajustos raonables que s’hagin d’adoptar.
e) Disposar com a mínim dels espais i instal·lacions següents: - Despatxos de direcció, d’activitats de coordinació i d’orientació.
- Espais destinats a l’administració.
- Sala de professors adequada al nombre de professors.
- Espais apropiats per a les reunions de les associacions d’alumnes i de mares i pares d’alumnes, en el cas de centres sostinguts amb fons públics.
- Lavabos i serveis higienico-sanitaris adequats al nombre de llocs escolars, a les necessitats de l’alumnat i del personal educatiu del centre, així com lavabos i serveis higienico-sanitaris adaptats per a persones amb discapacitat en el nombre, la proporció i les condicions d’ús funcional que la legislació aplicable en matèria d’accessibilitat estableix.
- Espais necessaris per impartir els suports a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
Aules d'1,5 m2 per lloc escolar. Mínim: 30 m2. Dos espais de 20 m2 per a cada 6 unitats per a desdoblaments, suports i reforços.
Normativa - - Requisits Requisits de l’espai Normativa Requisits de l’espai Ludoteca Els objectius generals que ha de complir una ludoteca són : * Desenvolupament integral de la personalitat a *traves de la intervenció lúdiceducativa * Desenvolupar i recolzar la socialització i les relacions del nen amb els seus iguals, i on el joc és un factor fonamental.
L'edat dels destinataris ha estat triada, en funció de l'espai que disposem i del total de nens que van a poder participar en l'activitat.
L'edat serà de 5 a 11 anys, però podrà ser rebaixada a 4 o a 10 depenent de l'edat dels nens/as que ho demandin.
a) Les ludoteques han d'ocupar la totalitat d'un edifici o una part d'aquest, completament independitzat. En aquest segon cas, les seves dependències, que han d'estar comunicades entre si mitjançant espais comuns propis, han de constituir una unitat independent.
b) Totes les ludoteques han de disposar necessàriament i com a mínim dels següents espais i instal·lacions diferenciats: zona d'acolliment, espai/s de jocs, àrea d'administració i gestió, magatzem, sanitaris.
c) Els centres que acceptin usuaris i usuàries menors de 4 anys han de disposar, a més dels espais i instal·lacions enumerats en l'apartat anterior, d'una habitació amb canviador d'ús preferent de les persones menors.
d) La superfície mínima d'espai útil per al joc de la ludoteca ha de ser de 50 metres quadrats. L'aforament màxim del centre s'establirà aplicant la proporció de 2,5 metres quadrats d'espai útil per al joc per usuari.
e) Els equipaments i mobiliari han d'estar adaptats a les edats i característiques dels seus usuaris i usuàries, i s'han d'evitar cantoneres, materials de risc i obstacles aliens a l'estructura de l'espai d'acord amb la normativa aplicable en aquesta matèria.
Instal·lacions Instal lacions per infants i joves Regulació de les característiques i els requisits mínims de les instal·lacions destinades als nens i els joves, a centres d'ensenyament i a entitats, associacions i grups de nens i joves per a la realització d'activitats educatives en el temps lliure i activitats d'oci. S'entén per jove tota persona menor de 30 anys.
a) Cases de colònies. S'entén per casa de colònies tota instal·lació que permanent o temporalment es destini a donar allotjament a grups de nens o de joves participants en activitats educatives en el temps lliure, culturals i d'oci.
b) Albergs de joventut. S'entén per alberg de joventut tota instal·lació que permanent o temporalment es destini a donar allotjament, com a lloc de pas, d'estada o de realització d'una activitat, a joves, en forma individual o col·lectiva, així com, amb determinades condicions, a famílies, adults i grups de nens.
c) Granges escola o aules de naturalesa, entenent per tals les cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al treball didàctic en el temps lliure amb nens i joves en tècniques agràries i ramaderes, en el coneixement del mitjà natural i en l'educació ambiental.
d) Campaments juvenils: són instal·lacions a l'aire lliure dotades d'uns equipaments bàsics; es destinen exclusivament a la realització d'estades amb grups de nens i joves, organitzades per entitats o institucions degudament reconegudes.
2. El Govern de la Generalitat pot determinar què altres instal·lacions per a nens i joves s'ajustaran a les disposicions de la present Llei.
...