TEMA 5 El Consell Europeu (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho de la Unión Europea
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 11/03/2015 (Actualizado: 08/05/2015)
Descargas 30
Subido por

Vista previa del texto

Tema 5 El Consell Europeu 1. Concepte.
L’ origen es troba en la practica estatal de les cimeres de cap d’ estats i de governs. Es constitueix per primera vegada com a Consell Europeu, a la cimera de París de 1974.
Fonament: Prendre grans decisions polítiques per a assegurar la coherència tant en l’ àmbit comunitari com el de la cooperació inter governamental. Es reconeix com a institució des del tractat de Lisboa, en fa referència l’ article 15 TUE i els articles 235, i 236 del TFUE. El reglament intern es troba al diari Oficial de la UE, a la línia 315 de 2 de Desembre de 2009, i a la pàgina del diari 51. Això es troba a la base de dades Eurlex.
El consell europeu és assistit per la Secretaria General del Consell. Pel que fa a la composició i funcionament.
2. Composició i funcionament.
Composició. Cap d’ Estats de govern i d’ Estats membres, a més hi ha el president del Consell Europeu i el president de la Comissió. No en formen part l’ Alt representant d’ afers exterior tot i que participa en els seus treballs, i tampoc en forma part el President del Parlament Europeu, però pot ser candidat a les reunions del Consell.
El Consell europeu es reuneix 2 vegades per semestre en reunió ordinària, i sempre que ho convoqui el seu President en sessió extraordinària, per tant, com a mínim 2 vegades.
La Presidència és semestral. La durada màxima d’ aquestes reunions és de 2 dies. En aquestes, com a mínim el que es fa és preparar les reunions del Consell d’ Assumptes Generals amb cooperació de la Comissió i President del consell Europeu. Les reunions no són públiques (Institucions opaques).
2.1 Com es prenen les decisions.
Les decisions es prenen per consens, excepte quan el tractat preveu una votació per atribuir-li una decisió concreta. Casos que preveu el Tractat: Article 7. Cal unanimitat per poder sancionar a un Estat. En general la votació és de majoria qualificada, i es reserva la majoria simple (50% + 1) per qüestions de procediment i de reglament intern.
La votació es realitza a iniciativa del President, o bé a instància de qualsevol membre si la majoria hi està d’ acord.
1 3. La presidència.
Donald Franciszek Tusk de Polònia, és de caràcter estable i independent dels representants dels Estats.
S’ escull pel Consell Europeu majoria qualificada. El mandat és de 2 anys i mig renovable per 1 vegada, no es podrà exercir cap mandat nacional mentre es sigui president, i en cas d’ incompliment o falta greu, el Consell Europeu pot posar fi al seu mandat pel mateix procediment.
3.1 Funcions del president      Presidir i impulsar els treballs del Consell Europeu.
Vetllar per la preparació i la continuïtat dels treballs del Consell Europeu.
Facilitar la cohesió i el consens dins la institució.
Presentar un informe al Parlament europeu després de cada reunió del Consell Europeu. El resum del que s’ha discutit és públic perquè s’ informa al Parlament. S’ informa perquè és una part del poder legislatiu important.
Representació exterior de la Unió en els Assumptes de la PESC. (Sense perjudicis del que faci l’ Alt representant) el President pot parlar d’ acció exterior en els assumptes de la PESC. Si es contradiuen ambdues figures, no ajuda a la coherència i l’ acció exterior de la UE.
4. Funcions.
Article 15 TUE, indica que el consell Europeu donarà a la Unió els impulsos necessaris pel seu desenvolupament, i definirà les seves orientacions i prioritats polítiques generals. El Consell europeu no disposa de capacitat legislativa, és una institució política. No està sotmès de manera general al control del Tribunal de Justícia, excepte quan aquest exerceix una decisió, un poder de decisió concret que li atribueix el Tractat.
Casos numerus clausus. Article 7 TUE, està subjecte a control jurisdiccional.
2 ...

Tags: