Exàmen Final Individual (206 -2017) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Finanzas 1
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 03/07/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

13 de gener de 2017 Examen Finances I . grup 2.
Professora: Carlota Menéndez Plans NOM: 1- Sabem que el valor de mercat de les accions MNS = 6,12€, Vc= 4 €, r*Fp= 0.12, βFp = 1.2, PRM = 0.07, TIN = 0,02, BAIT (esperat) = 573.260, nivell d’endeutament = 40%, βD = 1.05, nombre d’accions = 800.000. RM = 0.09. Quin és el valor del VAOC considerat en el valor de mercat de les accions? Quin és el valor de capitalització? (1punt) a) VM = 4 x 0,12/ 0.104 = 4.615, 0.02 + 0.07 x 1.2 = 0.104 Com que VM = 6.12, aleshores el VAOC = 6.12 – 4.615 = 1.5046 € per acció.
b) Valor de capitalització = 6.12 x 800.000 = 4.896.000€ 2- He anat al banc i m’han dit que puc invertir 10.000 € durant un semestre a un TAE = 0.50%. ¿quin és el TIN del semestre? ¿quant diner em pagaran? (mínim 6 decimals). (1 punt) (1+is)2 = (1+0.005) Is = 0.002496 , 0.2496% Em pagaran = 24,97 € 3- Un amic meu va invertir, 3.500 €, els seus diners en la següent cartera: (3 punts) Acció Rend.
σ β VC Nombre esperada d’accions 1 0.12 0.08 1.01 3 250 2 0.10 0.06 0.97 3 420 3 0.08 0.05 0.85 2 710 I = 0.01, RM = 0.09, σM = 0.12, taxa impositiva = 0.30.
a) Quant diner té invertit el meu amic en Borsa.
b) Quina és la rendibilitat esperada de la cartera? c) És eficient aquesta cartera? a) Per saber el diner que té invertit cal saber el valor de mercat de cada acció.
VM1 = (3*0,12)/0.0908= 0.01 + (0.09-0.01)1.01 = 3.9648 VM2 = (3*0,10)/0.0876 = 3.42657 VM3 = (2*0.08)/0.078 = 2.05128 El diner que té invertit és: 3.9648 x 250 + 3.42657 x 420 + 2.05128 x 710 = 3.885,9647 € b) La rendibilitat esperada : 0.2551 (0.12) + 0.3701 (0.1) + 0.3748 (0.08) = 0,097606 c) βp = 0.2551 (1.01) + 0.3701 (0.97) + 0.3748 (0.85) = 0.9352 Kp = 0.01 + 0.08*0.9352 = 0.0848 Si que és eficient ja que 0.097606 > 0.0848 4- Fa dos anys vaig demanar un préstec de 12.000 €, TIN = 6.5%, pagament en quotes anuals constants durant 4 anys. Ara a final d’any (31/12/2016) pagaré la segona quota.
Quant diner em faltarà per retornar a l’entitat financera una vegada hagi pagat la segona quota? (1 punt) a = 3.502,83 12.000 9.277,17 6.377,36 780 2.722.83 3.502,83 603.01 2.899,81 3.502,83 12.000 = a x [1-(1,065)-4)]/0.065 5- Estic treballant en un projecte del que rebré els següents ingressos: 12.000 € d’aquí sis mesos, 13.000 d’aquí un any i als 18 mesos 7.500 €. Quant m’estan pagant per la meva feina? TIN = 0.75%(anual). (1 punt) 0.0075/2 = 0.00375 (TIN semestral) V = 12.000 (1.00375)1 + 13.000 (1.00375)2 + 7.750/(1.00375)3 = 32.521,67 6- Indica dues diferències entre aquests dos models de valoració (1 punt): VM = renda estimada / k – g VM = renda estimada / k a- Una diferència es que en el primer model suposa que la renda creix a una taxa constant, el segon no.
b- Una altra diferència es que en el primer model hi ha considerat el VAOC, si existeix, en el segon es considera que el VAOC = 0.
7- BAIT = 1.350.000€, taxa impositiva = 30%, VM empresa = 10.500.000 €, i = 2%, deute a llarg termini = 750.000 €, KD = 5%, nivell d’endeutament = 45%, RM = 7%, PRM = 5%, σM = 0.10, quina és la rendibilitat mínima exigida pels accionistes? (1 punt) VM = 10.500.000 = 1.350.000 (0.70) / KA KA = 0.09 0.09 = 0.45(0.05) +0.55 (KFP) KFp = 0.0675/0.55 = 0.1227 8- Contesta breument: (1 punt) a) L’objectiu d’una cartera és: reduir el risc b) Si demanem un préstec el millor per nosaltres, des del punt de vista financer, és pagar quotes: anuals c) TIN = TAE sempre, si la capitalització és: simple d) Una cartera correctament diversificada només té risc: sistemàtic e) Una empresa pot obtenir un benefici positiu i ser una empresa ineficient (vertader o fals): si, ja que un benefici positiu no garanteix una rendibilitat superior o igual a la mínima exigida f) Si invertim el nostre diner el millor per nosaltres, des del punt de vista financer, és la capitalització : composta g) Solo el necio confunde : valor y precio h) Els inversos als que els hi agrada el risc no demanen una prima per compensar el risc (vertader o fals):fals i) Una acció és un actiu financer de renda: variable j) Un fons d’inversió és una: cartera, inversió amb risc ...