TEMA 7* (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 2º curso
Asignatura Gestió persones
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 27/04/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL TEMA 7 COMPETITIVITAT I ADAPTABILITAT AL FACTOR HUMÀ A L'EMPRESA 7.1 Planificació estratégica del personal Pretén pronosticar necessitats futures dels RR.HH.: - Nº de persones necessaries.
- Cualificació del personal.
- Els llocs que s'han d'ocupar.
- El temps oportú.
Y establir els pasos a seguir, per aconseguir el que es pretén.
Per això és necessari establir una estratègia i possibles tactiques.
Pla estratègic de l'empresa: pla RR.HH (pla formació, pla selecció, pla de carreres, pla de promoció, etc), pla de producció, etc.
- Tenim la planificació i les seves fases: A) El temps: > Curt: 6m – 1 any.
> Mig: 1 any – 3 anys.
> Llarg: + de 3 anys.
AUTOANÀLISI: coneixer les árees d'activitat i les funcions, capacitació del personal, etc.
EVALUACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ: nivell d'eficàcia, un bon sistema de producció o no, estabilitat sistema producció, llocs de treball, qualitat de vida, etc.
On estém avui? PREVISIÓ: com será al futur si no es fa res? > On volem estar al futur? PROGRAMACIÓ: execució (controls) > objectius desitjats > objectius alcançats.
EXERCICI 3.4 Anàlisi de l'organització humana: S'apliquen fòrmules com la següent: ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL % personal cat. X = Total plantilla categoría X x 100 Total plantilla (% personal con categoria professional X) S'han de trobar elements de comparació, (empreses = sector, empreses amb + benefici, etc), % és el que permet comparar.
EXEMPLE: 1 Director 12 comercials y administratius 90 operaris mecànics (oficial de 1ª). < 36% 147 operaris de màquina TOTAL: 250.
% personal cat. X = 90 x 100= 36% operaris mecànics 250 Podríem utilitzar % com element de comparació amb altres empreses del sector o de la competència en l'àmbit del Benchmarking.
% personal Dpto. X = % personal directe. X = Total plantilla Dpto . X x 100 Total plantilla Total personal directe x 100 Total plantilla Mà d'obra directe (personal directe): Treballen en àrees que tenen relació directa amb producció y prestació d'algun servei.
Operaris fan transformació de la matèria prima en un be o producte terminat amb les seves operacions (el que es ven).
Mà d'obra indirecta (personal indirecte): Treballen en àrees de gestió/adm de l'empresa que serveixen de recolç a la producció i/o comercialització del producte o servei. Les seves funcions (no es vénen) es direigeixen a moltes àrees. Aquestes funcions no són el producte que realitzen la mà d'obra directe, pero són necessàries.
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL Optimització de les plantilles: Índex d'absentisme: Total hores absència x 100 Total hores de treball presupostades IA= (Personal en plantilla que no produeix; n'hi ha de justificat i no justificat).
Índex de rotació: IR= Total d ' altes i baixes x 100 2 x Total plantilla ( Gent nova a qui se li ha d'ensenyar tot, fa disminuir la producció).
EXERCICIS Sobre l'absentisme laboral (Art.52 ET) Extinció contracte per causes objectives.
7.2 Gestió de la flexibilitat Conjunt d'actuacions que l'empresa pot desenvolupar per arribar a l'adecuació del mercat amb la dotació de persones disponibles per a diferents necessitats de la seva producció o servei.
Això significa que hi ha époques, mesos, setmanes, dies o hores que la càrrega normal de treball no és la que el mercat requereix.
Empresa flexible: Nucli: - Personal qualificat fixe - Personal eventual laboral.
- Representants La empresa flexible pot fer-se amb: UTE: - Outsatching ETT (=externalización de servicios) - Jornada.
- Contractes laborables.
- Serveis professionals.
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL La jornada: en la empresa flexible poden treballar - Per torns.
- Jornades reduïdes: pactar amb treballadors en determinada dara menys hores.
- Jornades flexibles.
- Hores extres.
Contractes que podem utilitzar: a) Treball a domicili > (avui a distància). El treball a domicili una persona és treballador d'una empresa però ell va a buscar el producte i ho fa a casa.
b) Teletreball > (avui a distància). Treballes desde un ordinador desde casa.
c) Treball a torns.
d) Treballadors fixes-discontinus: tenen un contracte fixe però treballa temporalment quan el truca l'empresa.
e) Treballadors amb contracte a temps parcial: la jornada habitual es de 8 hores, així que si es de 4 és parcial i si es de 7'78 també és parcial.
f) Treballadors per un serveis o obra determinada: la construcció d'un edifici.
g) Treballadors contratats per circumstàncies de la producció: circumstàncies de mercat, acumulació de feines o excesos de comandes.
h) Substituts de contractes en suspens (interinos): alguien demana una excedència, baixa.
Contractes a algú per cobrir el lloc vacant temporalment.
i) Grups de treball: similars a una situació autònoma, hi ha un que manda i els altres són treballadors. L'empresa paga la quantitat que es correspongui amb el jefe de grup.
Sistemes de flexibilitat no directament laborables (amb l'empresa principal) a) Serveis ETT: > Circumstàncies del mercat.
> Acumulacions de feines.
> Excés de comandes.
> Substitució de treballador en IT o maternitat.
> Mentre busques altres treballadors.
b) Subcontractació de empreses: cerco una altre empresa per que faci una part del treball. No ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL tindràs tant de benefici perque has de pagar a l'altre empresa pel treball.
c) Arrendament de serveis a professionals independents: asesors, advocats, graduats socials, enginyers, arquitectes, etc. Son professionals liberals que concerten contractes d'arrendament a serveis, els quals no es troben a l'organització.
d) UTE. Unió Temporal d'Empreses: entre dos empreses creen una nova i creen una cosa que els dona la farantia en la construcción del seu objectiu.
Ere's: expedient de regulació de treball (empleo).
Ero's: expedient de regulació d'ocupació.
- Per distinguir el contracte.
- Per reduir l'horari de treball.
- Per suspendre el contracte.
Gestió dels expatriats: Desplaçament d'acord amb la nova situació en la que es trobará, tenint en compte on estaba y considerant circumstàncies d'on estará: personals, familiars, culturals, sanitàries, etc.
2.2 Gestió de la expatriació implica: - Selecció del personal.
- Establiment d'objectius.
- Compensació (suplerts) i beneficis.
- Informació.
- Aspectes legals (dret en general, fiscalitat i de la Seguretat Social).
- Aspectes familiars.
- Creació de red de comunicació.
- Repatriació.
- Carrera professional A)Selecció + Elaboració previa d'un perfil (tècnic i humà).
+ Procés objectiu i transparent. La confiança és imporant però no és necessari que sigui un "recomenat".
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL Per cercar candidats, primer hem de mirar si podem trobar dins l'empresa abans de buscar-ho dins. Si pertanyem a un grup de empreses (holding) és possible trobar al candidat en una altre empresa del grup.
B) Estabiliment d'objectius + Fixar objectius clars abans de que es produeixin els desplaçaments.
+ Ens em d'asegurar que quedin clars.
C) Compensació i beneficis + Determinació clara de la retribució fixe, variable i "bonus"-+ Gestionar fiscalitat per l'empresa.
+ Beneficis: despeses de trasllat, vivenda temporal, viatjes, assegurances, colegis, clubs, asistència mèdica, cotxe, etc.
1. Balace sheet (hoja balance) Ni guanyen ni perden en llocs de treball similars i pugui continuar mantenint el mateix nivell de vida.
2. Transnacionals Europees Ley 45/1999 sobre empreses multinacionals de la UE, a l'objecte de garantir les condicions socials més favorables als treballadors.
Empresa ha de donar un nivell de vida superior al treballador D) Informació sobre el país de dest + Es tracta que coneixin i sapiguen com comportar-se en països sensiblement diferents al nostre: - Historia.
- Costums.
- Cultura.
- Moral.
- Característiques religioses.
- Climatologia, gastronomia, etc.
E) Aspectes legals i fiscals + Informació sobre la repercusió legal-fiscal que hi haurà tant en el país d'origen com en el de dest.
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL + Jubilació, invalidesa, plans de pensions complementaris, etc.
E) Aspectes legals i fiscals (II) + Treballador desplaçat haurà de complir les obligacions amb la SS (si existeix) al país de dest.
* Amb caràcter general, i quant duri l'expatriació, haurà de cotitzar a la SS espanyola sota una situació asmiliada a l'alta.
+ Pero dita obligació queda eximida per el treballador i per l'emprea, quan aquest es desplaça juntament amb la familia. Encara quan algun dels familiars o tots es quedin a Espanya, la contingència d'asistència sanitaria será el 40%.
Fer com a mínim una reunió per informar i aclarar dubtes: - Pasar algún video.
- Entregar algun mapa de la zona.
- Informació impresa sobre el transport del país.
- Informació del consulat o embaixada.
F) Aspectes familiars.
+ Concretar recolçaments que rebrá de la companyia (informació, questions socials, etc).
+ És important la contractació d'un serveis de "relocation" (reubicació): per trobar colegis per a fills, vivenda, posible treball per la parella, adaptació a l'idioma, informació local, etc.
+ Objectiu: que no perdi el contacte i no es senti abandonat (que no senti desànim ni anyorança).
J) Carrera professional.
+ L'expatriació ha de ser un mèrit que ha de tenir en compte la direcció de l'empresa.
+Empleat no ha de tenir sensació de que no ha servit per res.
7.4 Gestió de les competències i del coneixement Gestió de les competències Introducció McCLELLAND: en 1973 va dir "el que són les competències professionals".
Va comprovar que la majoria de les empreses contractaven a les persones per el seu currículu, i efectuen algunes comprovacions. Va dir: Per seleccionar treballadors no és suficient fer-ho pels ttols acadèmics que tinguin. Es a més necessari saber quines habilitats tenen per realitzar feines que els siguin assignades.
- Interès (per fer alguna cosa).
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL - Iniciativa - Responsabilitat No te les ensenyen a ninguna carrera. Són conductes que surten de la mateixa persona, encara que l'organització pot ajudar a trobar-les dins seu, però no les pot transferir.
COMPETÈNCIES (professionals) [Formació + Habilitats + Experiència] + Actituts (el comportament positiu: posa interès, iniciativa, ganes d'aconseguir coses,etc) Capacitats Mc Clelland (coneixement) Goleman CAPACITATS (coneixiement) - Formació > adquirit a l'empresa, a l'escola.
- Habilitats > destresa, fa bé les coses generalment, és habil.
- Experiència > ja ho ha fet altres vegades, així que ho sap fer.
Això són competències tècniques.
COMPETÈNCIES EMOCIONALS Actuacions i comportaments que surgeixen de la personalitat del treballador.
Concepte d'emocional: relatiu a sentiments, relacions psicològiques que es manifesten físicament (actuant professionalment) Competències tècniques i emocionals PERSONALS Competències corporatives DE L'EMPRESA COMPETÈNCIES TÈCNIQUES I ESPECÍFIQUES Les que corresponen a un lloc de treball o a varis llocs per desenvolupar una activitat.
Ex: saber fer la contabilitat, saber interpretat planols d'obres, etc.
COMPETÈNCIES EMOCIONALS O SOCIALS Poden ser aplicades en qualsevol lloc de treball. Independentment de les competències tècniques o específiques.
Ex: comunicar, iniciativa, lideratge, saber treballar en equip, autrocontrol,etc.
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL COMPETÈNCIES CORPORATIVES Surgeixen de la convinació entre tecnologia, processos de producció o comercialització i el capital humà.
Ex: disseny atractiu del producte, abaratir costos de la producció, qualitat o rapidesa del servei al client, etc. Les que produeixin aventatges competitives.
Utilitat de les competències - Per integrar la gestió dels RR.HH (selecció formació, desenvolupament, salaris, sota una prespectiva única).
- Alinear les persones amb l'estratègia corporativa.
-Aconseguir increments d'efectivitat (l'exelència) i una cultura pròpia positiva.
L'empresa defineix les competències.
Les competències són les que exigeixi l'organització.
Per saber les que interesen existeix una llista de la pròpia empresa.
Llista de competències (les més reconegudes): - Iniciativa: s'inclina cap a l'acció, s'avança als altres.
- Dinamisme: té energia, es mou, és àgil.
- Responsabilitat: posa cuidado i atenció i interès en que surti bé el treball. Respon del seu treball.
- Capacitat d'aprenentatge: aprén fàcilment.
- Productivitat: bon reniment, treballa eficaçment.
- Flexibilitat: alta adaptabilitat als canvis de treball.
- Lideratge: guia, dirigeix i persuadeix als altres.
- Treball en equip: treballar en grup i colaborar amb ell.
- Facilitat de comunicació: es relaciona bé, transmiteix bé les idees.
- Habilitat de tracte: manté bones relacions i evita discusions.
- Desig de logro: li agrada alcançar noves metes, es sent motivat.
- Autoncontrol: tolerància o resistència a la presió. Domini de si mateix.
...