tema 13, ingresos i despses (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 12/05/2015
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Comptabilitat  I   13.- INGRESSOS I DESPESES.
1. Concepte: Rendaà el resultat que es genera en un període determinat.
Riquesaà el que tinc en un moment determinat.
2. La renda d’un període es pot obtindre per: − Mètode econòmic. Mètode patrimoni. Comparació de dos balanços diferents dins del mateix període. Diferencia entre els patrimonis.
− Mètode comptable. Mètode transaccions. Obté la renda per la diferencia entre ingressos i despeses.
3. Ingressos Definició: increment del patrimoni net com a conseqüència d’un increment del actiu o d’una disminució del passiu i que l’increment del patrimoni net no prové d’aportacions dels socis.
Tipus d’ingressos: − Ordinaris: provenen de l’activitat de l’empresa. (Ex: vendes, arrendaments, serveis, comissions) − Extraordinaris: no provenen de l’activitat de l’empresa. (Ex: si em venc un actiu i guanyo diners o si em toca la loteria) Valoració: els ingressos es valoren pel mateix import que l’actiu que generen.
Reconeixement. Es reconeix un ingrés quan: 1. Quan es presenti realment el servei o quan s’efectuï la transacció (la venda).
2. Que existeixin probabilitats fundades de que solament es cobri la venda.
Principi de meritament (devengo) Periodificació: principi de correlació d’ingressos i despeses.
4. Despeses definició: disminució del patrimoni net com a conseqüència d’una disminució de l’actiu o un increment del passiu.
Tipus de despeses: compres, personal, material, etc (grup 6) Valoració: les despeses es valoren pel mateix valor del passiu que generen.
Reconeixement. Es reconeix una despesa quan: 1. Quan es percep el bé adquirit o el servei adquirit.
2. Que existeixin probabilitats fundades de que se’m paguin els passius que se m’han generat.
Principi de meritament (devengo)   1   Comptabilitat  I   Periodificació 5. Compte de pèrdues i guanys Diversos formats D (despeses) Vendes   Ingressos (H) -­‐CV   MB   -­‐Despeses   RESULTAT         2   ...