TEMA 1. Introducció (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Anàlisi i Cartografia de la vegetació
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 17/03/2015
Descargas 22
Subido por

Descripción

Apunts realitzats amb les aportacions del docent i el material vist a classe.

Vista previa del texto

ANÀLISI I CARTOGRAFIA VEGETAL Tania Mesa González 2º CURS BIOLOGIA UAB TEMA 1: INTRODUCCIÓ ANÀLISI  Anàlisi-Síntesi  integració de dades CARTOGRAFIA  Ciències de la Informació Geospacial  cultura geospacial dirigida a resoldre problemes ambientals.
- Exemples aplicats a l’estudi de la vegetació.
 Cartografia  Geodèsia, Sistema Global de Navegació per Satèl·lit, Projeccions, Composició de mapes  Fotogrametria i Fotointerpretació  Teledetecció  Sistemes d’Informació Geogràfica  Anàlisi i estadística espacial  Ciències de la informació  Geomàtica i Geocomputació  Coneixement temàtic  biologia, CCAA, geografia, geologia, enginyeria forestal i agronòmica...
 Consisteix en  Delimitar + Relacionar + Modelitzar VEGETACIÓ  Conjunt d’organismes vegetals que viuen en un determinat domini geogràfic.
USOS DE LA INFORMACIÓ GEOSPACIAL:  Navegadors terrestres  seguretat, de rutes o turisme.
 Desenvolupament econòmic  Anàlisi de Mercat i Avaluació d'Impost de Béns Immobles.
 Gestió: a) Recursos naturals  biodiversitat, els serveis de l'ecosistema, Silvicultura, recursos Hídrics, mineria, petroli, Planificació urbana i regional.
b) Ús de la Terra / Zonificació  preparació per a Emergències, població Previsió, transport.
 Àrees científiques  ciències de la terra, botànica, zoologia, ecologia, geografia, geologia, firica, ciència forestal, agricultura, historia, psicologia, etc.
USUARIS DE LA INFORMACIÓ GEOSPACIAL:  Actors  utilitzen els sistemes de producció: - Productors de dades - Experts de un determinats tema - La gent que fa polítiques i que pren decisions  gestors - Agències i administradors locals a) empreses de recursos b) protecció civil c) exèrcit   El desenvolupament científic i tècnic Hi ha també casos de multidisciplina.
- Conservació de la biodiversitat - Clima i canvi global - Creixement Urbà - Agricultura Sostenible - Qualitat de l'Aigua i disponibilitat - Seguiment de Malalties - Perills naturals: sismicitat, Esdeveniments Climàtics Extrems Agricultura - Gestió de les explotacions - Predicció del rendiment - Seguiment de plagues / malalties - Anàlisi de sòls - Monitorització de cultius ANÀLISI I CARTOGRAFIA VEGETAL Tania Mesa González 2º CURS BIOLOGIA UAB  Canvi global  canvis del sistema que poden portar diferents problemes a la nostre societat.
 Canvi climàtic  s’assumeix que es global, ja que abarca a més tipus de canvis.
EL SISTEMA TERRA: De l’escala local a l’escala global.
 Es un sistema complex on interactuen diferents esferes a distintes escales: - Biosfera / Antroposfera (la constitueix l’home, però es pot ficar dins de la biosfera) - Litosferera / Edafosfera (sól) - Atmosfera - Hidrosfera (líquid) / Criosfera (sólid)  Aigua  El clima afecta a la vegetació, de la mateixa forma que ho fa el sòl.
 El sòl i el clima també estan relacionats entre ells.
 La vegetació també te influencia en la regulació del clima i als substrat del sòl.
IMPORTANCIA DE LA VEGTACIÓ  Hi ha una gran superfície del planeta que esta cobert de vegetació.
 La vegetació és un refugi i font d’alimentació de molts animals i organismes  component més conspícua de la biosfera = Proxy de sistemes més complexos.
- Per tant en molts casos a partir de la visió via satèl·lit de la vegetació, puc inferir l’estat de població de determinada fauna que es troba relacionada.
 Des del punt de vista dels serveis ecosistèmics  la vegetació te diferents funcions, però considerant des del punt de vista un l’home es troba en una posició central.
- Producció  aliments, biomassa, productes primaris, productes de farmàcia, recursos genètics.
- Regulació  clima, erosió i formació de sol, inundacions, incendis, qualitat aigua, cicles biogequímics.
 - Cultural  Ecoturisme, educació, Ancestral, Estètic, Ancestral, científic - Biològic  conservació d’espècies i sustentació d’altres espècies.
La formació del sòl triga molts anys en formarse, per tant ens importa molt que no s’erosioni ni es desestructurallitzi.
Factors que afecten a la distribució de la vegetació:  Són patrons explicats com a combinació de: a) Factors històrics i estructurals  escala geològica, allunyats de temps actuals  Biològics (evolució: especiació i extinció)  Geològics (tectònica de plaques: deriva continental i orogènia)  Climàtics (canvi climàtic: glaciacions, nivell del mar)  Barreres biogeogràfiques (muntanyes, rius, sòls,…) b) Factors ecològics  escales temporals una mica més properes a l’actualitat  Climàtics: energia i aigua  Biològics: competència, parasitisme, mutualisme…  Edàfics: tipus de sòl, disponibilitat de nutrients...
c) Factors antròpics  interacció amb l’home, que modifica la vegetació, però dintre d’un marc definit per condicions ecològiques i climàtiques  Introducció d’espècies  Recol·lecció (plantes medicinals, motivacions culturals) d) Factors climàtics - antròpics (pertubacions)  Incendis  Events climàtics extrems (sequeres, gelades, inundacions)  Canvis d’usos del sòl (tal·les, reforestacions...) ...