TEMA 1. Què és la química. (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 02/11/2014
Descargas 30
Subido por

Descripción

Apuntes realizados con el docente Jean-Didier.

Vista previa del texto

QUÍMICA Tania Mesa González 1º CURS BIOLOGIA UAB TEMA 1: Què és la química? Química  ciència experimental que té com a objectiu l’estudi de les propietats de la matèria i de la seva transformació. (Entendre raons fonamentals dels fenòmens i desenvolupar noves espècies amb rellevància tecnològica).
- És una ciència que es basa en un apropament molecular de la matèria.
- No té fronteres i s’aplica en tots el àmbits de la ciència.
- La vida neix i s’expandeix gràcies a les reaccions químiques.
 Blocs unitaris: 1. Hidrofòbics  efectes electrònics de baixa força.
2. Amb càrrega.
3. Polaritat  localitza on es troben els electrons.
- Proteïnes: no tenen propietats com per a causar canvis químics.
- Enzims: poden canviar la naturalesa electrònica de les molècules.
- En cada cèl·lula hi ha milions de reaccions químiques i d’interaccions entre molècules que tenen lloc en el mateix moment.
- Un organisme viu, creix i evoluciona gràcies a un subtil balanç entre els seves parts.
 Àcid ascòrbic  vitamina C.
 Els SIDEROFORS: Entitats químiques produïdes per la majoria dels microorganismes i de les plantes per recollir àtoms de ferro present en el medi o en altres organismes. Sidero (ferro) fors (transportar).
- Els sideròfors aporten el metall a l’organisme gràcies a una sèrie de cascades que comencen per la fixació del sideròfor amb el ferro als receptors de la membrana.
- El Fe 2+ esta molt present en nombroses proteïnes i enzims, així com en la fotosíntesi i en la respiració aeròbica. El Fe3+ costa molt de trobar.
- Es poden utilitzar com antibiòtics, prohibint la fixació del ferro al receptor i creant mancança a la bactèria, - També combaten l’excés de ferro en l’organisme.
Conceptes Claus La matèria  és tot allò que té massa i volum. Està compota per unes substàncies que li donen especificats i es diferencien entre elles segons les seves propietats i composicions.
 Estats  Gas, líquid i sòlid. Tot i que poden existir més d’un tipus de fase per un estat donat.
Substància pura  és una forma de la matèria que té una composició constant i propietats físiques úniques.
QUÍMICA Tania Mesa González 1º CURS BIOLOGIA UAB Mescla  combinació de dos o més substàncies en les que es conserven les seves propietats. Les mescles es poden formar i separar per medis físics.
- Homogènies  Totes les substàncies tenen el mateix estat físic i per tant la composició és uniforme.
- Heterogènies  No totes les substàncies tenen el mateix estat físic, cosa que fa que no sigui uniforme.
Element  substància que no es pot separar en altres més senzilles per medis químics. Són aquells que es troben a la taula periòdica (117).
Compost  entitats moleculars obtingudes a partir de la interacció entre diferents àtoms d’elements idèntics o diferents. Llavors es forma una substància determinada amb propietats úniques.
Propietats químiques i físiques: - Propietats químiques  Aquelles que per observar-les han de provocar un canvi químic en la substància.
- Propietats físiques  Es poden mesurar i observar sense modificar sense modificar la composició o identitat de la substància.
- Propietats extensiva  depenen de la quantitat de matèria.
- Propietat intensiva  no depèn de la quantitat de matèria.
Les variables i les seves unitats (SI)  defineixen l’estat de la matèria i els processos que hi poden tenir.
1x1012 m 1x109 m 1x106 m 1x103 m 0.1 m 0.01 m 0.001 m 1x10-6 m 1x10-9 m 1x10-12 m Pressió: 1 atm = 1.064 x 102 kPa 1 atm = 760 mmHg Força : newton  kg·m·s-2 Pressió: pascal  N·m-2 Energia: Joules  kg·m2·s-2 QUÍMICA Tania Mesa González 1º CURS BIOLOGIA UAB Mol  Quantitat de substància amb el mateix número de compostos que el carboni-12 en 12 g.
NA = 6.02214199 x 10 23 mol -1 - Massa molar (M)  massa d’1 mol d’una substància. S’obté sumant la massa de les molècules dels elements. (g/mol).
- La massa que utilitzem és la mitjana de tots els isòtops que presenta un element.
Reaccions químiques  Procés mitjançant es transformen les diferents substàncies. Passen de reactius a productes. És poden donar per: a) De manera natural.
b) Assistida per un enzim.
c) Assistida per catalitzadors inorgànics.
 Els productes tindran un paper donat  (Intermedis o Aplicacions) Equilibris de les RQ  Les RQ es duen a terme en funció de diversos paràmetres físics i químics, per això no totes les reaccions es comporten de la mateixa manera.
- Les reaccions tendeixen a arribar a un equilibri que defineix quina és la composició del sistema al acabar la reacció.
...