Tema 6 FRDV Citoquinines (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura fisiologia i regulació del desenvolupament vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

))l Irl **,|^r1r.--o, lL**,-.
N\,ry.
t.
Tema G.-Citoquinines \*A*) ii Hi i ifoie'"' c* Amb experiments in vitro es descobreix que una substincia als teixits vasculars es responsable de la divisi6 cel.lular ide la cicatritzaci6 de ferides sempre iquan hi hagi auxines, que no son responsables de la divisi6 cel.lular sin6 del creixement: l'auxina es un inductor.
La zeatina es la primera citoquinina aillada. Esti formada per una adenina i un radical de 5Camb metil i doble enllag provinent de lso-Pentanil-fosfat. Pot tenir isomeria cis- (inactiva) o trans- (activa).
Les tres citoquinines bisiques son la transzeatina, dihidrozeatina i la benzilaminopurina.
Les citoquinines poden estar lliures o unides a la ribosa formant un ribbsid (que 6s la forma en que es transporta) per xilema i floema. El transport no es polar, es mouen igual que les gibberel.lines.
><i le rY,1o,/ f(ore'r''a- Mecanismes d'acci6 r o o Mitosi i citocinesi nom6s quan els nivells de citoquinines son adequats Derivats de la purina i relacionats amb icids nucleics ) influencia sobre el metabolisme dels icids nucleics i la sfntesi de proteines ) poca importdncia a traves de les ARN perqu& sempre estan en forma cis (inactives).
,roO o La presencia en planta 6s de l'ordre de tir8. El lloc de sintesi es la part apicaljove d'arrels (part En RNAI m6s baixa) il'endosperma de les llavors.
Biosintesi de les citoquinines rutes: la dels terpens que transfereix IPP i la de les bases p6riques. El substrat no es la base lliure sin6 el nucledtid, I'ATP o fADP. Les rutes es regularitzen a nivell d'enzimn ;I o de compostos que degraden o no. La regulaci6 per inactivaci6 pot ser reversible o no.
Es ddna convergEncia de dos Passos irreversibles: l'alanina - Conjugaci6 amb aminoicids com Passos reversibles: ltJ](ddd.A ATP - Conjugacio amb sucres en C7 o C9 - Esterificaci6 am b -O H (ficil ment h Abp ,1" idrol itza Utellerqens)\, La ruta de sintesi es regula bisicament a nivell isopentanil-adenina. El N no es deixa anar perquB es diffci] d'aconseguir, per aixd es degrada en amoni i urea.
Funcions bioldgiques bisigues*, \.".,i 1, f r_1 ' .
I .
.
r ' ' o .
.
.
.
.
Estimulaci6 ae fa aivliO cel.lular germinaci6 de llavors \.
6_,, r,....
.. r*+, ir"ror" i quan hi hagi auxines), del creixement foliar i .i I..
C Estimulaci6 de la morfogdnesi(estimula la caulogE'nesi) lnhibici6 del tancament estomatic produit per ABA lnhibici6 de la dominincia apical lnhibici6 de la senescEncia (estimula gens que la degraden) Estimulaci6 de la mobilitzaci6 de nutrients cap a elles Estimulaci6 de la diferenciaci6 de cloroplasts si n'hi ha (pas d'etioplast a cloroplast).
11, ...