Esquema artículo 17 CE (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Constitucional III: Derechos y Libertades
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Esquema Dret a la llibertat i la seguretat (art. 17 CE) 1. Concepte: • D’acord amb el TC el que es protegeix és la llibertat física, la llibertat enfront de detenció, condemna o els internaments arbitraris.
• Objecte del dret. La llibertat física i les seves garanties en cas de privació.
• Només pot haver-hi detenció en els casos previstes en la llei, segons el procediment que aquesta estableixi i respectant els límits temporals i materials fixats per la Constitució.
• Sempre opera el principi pro libertate, per tal de garantir la seguretat jurídica als ciutadans.
• Possibilitat de control judicial en els supòsits de privació de llibertat.
2. Titularitat.
• Tota persona en tant que ésser humà.
• Es prohibeixen discriminacions en matèria de llibertat que comportin un tracte diferent per raó de característiques individuals o socials. Però s’admeten limitacions.
• Dret exigible enfront els poders públics i els particulars 3. Contingut del dret: garanties de la llibertat Legalitat de la privació de llibertat La privació de llibertat només resulta procedent “en els casos i formes previstos per la llei”.
- Exigència de legalitat punitiva: circumstàncies que donen lloc a la privació - Exigència de legalitat processal: predeterminació del procediment de privació - Reserva de llei orgànica. Lex previa: predeterminació; i lex certa:causes tassades, certes i precises, per garantir la seguretat jurídica.
- Art. 5 CEDH Situacions de privació de llibertat: • El problema de la detenció i les situacions intermèdies entre la llibertat i la detenció. La inconstitucionalitat de la figura genèrica de la "retenció".
• Les privacions decretades pel jutge: presó provisional i llibertat provisional Supòsits de privació de llibertat Detenció i internament.
• Detenció policial en relació con un fet punible. Delicte (comissió: intent, execució, fugida immediata o sospita de fuga d’establiment penal). Falta (només si la persona no té domicili conegut). Indicis de criminalitat, motius per creure en l’existència d’un fet delictiu i el seu autor.
• Detenció i internament d’estrangers per infracció a la llei de estrangeria.
(LO 4/2000) • Internament en centre psiquiàtric( Llei d’enjudiciament Civil L1/2000) • Desprogramació de membres de sectes. (Especial cas Secta Ceis) 1 Restricció de la llibertat física.
• Identificació policial. – Llei de Seguretat ciutadana. (LO. 1/1992, art 20) • Control de la alcoholèmia. (Llei de tràfic i circulació de vehicles, art. 39; Codi Penal art.379-380) • Prohibició de accés a recintes esportius i expulsió ( Llei 10/1990, de l’esport) DETENCIÓ Límits temporals a la detenció i privació preventiva (art. 17.2 CE) Detenció policial.
• La detenció no pot durar més del temps estrictament necessari per esclarir els fets.
• A les 72 hores el detingut ha de ser posat en llibertat o a disposició judicial. Es un límit màxim.
• Supòsits específics: o Suspensió individual (art. 55.2 CE i 529 LECr). Pot prorrogar-se 48 h. Més si autorització judicial. Suspensió col·lectiva: 10 dies.
o Estrangers. Sotmesos a procediment d’expulsió: internament en centres no penitenciaris amb autorització judicial: màxim 60 dies.
Condicions de la detenció (art. 17.3 CE) La Constitució estableix unes garanties (articulades com a drets) per impedir indefensió. Titulars: les persones detingudes Dret a la informació: Informar de les raons o motius que han conduït a la seva detenció (també retinguts) Informar dels drets que li assisteixen (art. 520 LECr) • dret a guardar silenci • no declarar contra si mateix o confessar-se culpable • ser assistit per intèrpret.
• dret a un examen mèdic.
• dret a comunicar-se amb l’exterior (comunicar el fet de la detenció i el lloc on es troba).
• dret a ser assistit per un advocat durant les diligències policials i judicials o dret diferent 24.2: tutela judicial: garantia procés degut, comporta lliure elecció o art. 17: garantia del dret de llibertat: lliure elecció no és contingut essencial. Entrevista reservada un cop han finalitzat les diligències Supòsit de detenció amb incomunicació Membres de bandes armades o terroristes. Autorització judicial.
Conseqüències: advocat sempre d’ofici; no hi ha el dret a comunicar-se amb l’exterior, no té dret a l’entrevista personal advocat) 2 Garantia judicial de la legalitat de la detenció. Habeas corpus (art. 17.4) Es el procediment que es inicia “per produir la immediata posada a disposició judicial de tota persona detinguda il·legalment”. Es demana del jutge que verifiqui la legalitat de la detenció. No enfront detencions acordades pels jutges.
Detenció il·legal: qualsevol detenció que no respecti les condicions formals i materials de l’art. 17 CE.
Procediment regulat per la LO 6/1984, de l’Habeas Corpus • El jutge competent per conèixer el habeas corpus es el jutge d’instrucció del lloc on estigui detinguda la persona ( o del lloc on es va produir la detenció, o del lloc on es van tenir les darreres notícies). Supòsits art. 55.2 CE: jutge central d’instrucció • Pot interposar el habeas corpus el detingut, el seu cònjuge o parella, els seus ascendents, descendents o altra persona en determinades circumstàncies.
• Procediment: Per escrit o compareixença. No és necessària intervenció d’advocat ni procurador. En 24 h. El jutge examina la causa: escolta a la persona, escolta a les autoritat.
• El jutge examina les causes de la detenció i decideix mitjançant auto motivado • declarar legal la detenció • posar en llibertat al detingut • posar-lo a disposició judicial • o canviar-lo de lloc de detenció Procediment ràpid i senzill. És la via judicial prèvia al procediment d’empara PRESÓ PROVISIONAL (art. 17.4 CE) El detingut esdevé acusat quan el jutge creu que hi ha indicis suficients de criminalitat i realitza les actuacions que conduiran a judici.
La presó provisional és una mesura cautelar adreçada a assegurar el final del procés. És una decisió judicial que pot durar: - mentre jutge investiga fets - fins que no hagi finalitzat el procediment No suposa privació d’altres drets.
Quan es pot decretar pel jutge: previsió legal. LECr.
- davant de delictes - indicis suficients de criminalitat - delicte greu: pena superior a 6 anys, o inferior si: antecedents inculpat, circumstàncies del fet, alarma social Durada de l’empresonament provisional. La CE no fixa termini màxim però obliga al legislador a imposar-lo: 4 anys (LECr) amb límits modulars establerts per la llei en funció de la pena. El TEDH “termini raonable”.
3 SITUACIÓ DE L’ACUSAT DURANT EL JUDICI – GARANTIES ART. 24 CE SITUACIÓ DEL CONDEMNAT – ART. 25 CE Jurisprudència.
- Tribunal Constitucional STC 112/1988, internament en centro psiquiàtric.
STC 341/1993, LO de seguretat ciutadana (FJ 5) STC 41/1997, secta CEIS STC 47/2000, presó preventiva.
STC 23/2004, temps màxim de la detenció policial.
- Tribunal Suprem.
STS de 11 de novembre de 1994, nul·litat de confessió sense garanties.
- Tribunal Europeu de Drets Humans STEDH Riera Blume i altres, 14 d’ octubre de 1999. (Secta Ceis) 4 ...