TEMA 9: Les societats de capital (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 9: Les societats de capital No és el mateix patromini social que capital social.
1. Patrimoni i capital social El capital social és la suma de les aportacios dels socis. Aquesta xifra estaria als estatus, ens ho anotarà el notari a l'escriptura pública i es registrarà al registre mercantil.
Sinó fem cap canvi aquesta xifra no es modificarà.
Cada any haurem de fer uns balanços.
El patrimoni és un conjunt de recursos que té la societat amb un moment donat, pot ser qualsevol moment, anirà variant segons la societat.
2. Aportacions dels socis Regulat a l'article 58 de la llei de societats de capital, ens diu que les societats de capital només podrà ser objecte d'aportació de bens o drets de contingut patrimonial.
En cap cas poden ser objecte d'aportació el treball o els serveis.
Aquestes aportacions poden ser: 2.1. Aportacions dineràries Regulades a l'article 61 de la llei de societats de capital, ens diu que podem aportar diners però aquests diners han de ser euros.
En el cas d'aportar una altre moneda s'hauria d'anotar la quantitat en euros.
Aquestes aportacions s'han d'acreditar davant del notari. Es poden fer: - Que els socis portin diners al notari.
- Que els socis prèviament al notari vagin a una entitat bancària i obrin un compte bancari amb nom de la societat i facin constar els diners que han aportat.
2.2 Aportacions no dineràries Regulades a l'article 63 de la llei de societats de capital, ens diu que en l'escriptura de constitució s'han de descriure les aportacions no dineràries que es fan (Ex. Patent).
I es dirà la valoració amb euros que se li atribueix i la quantitat d'accions i participacions que es donaran als socis. Es pot fer: - SA: Article 67 llei de societats de capital, si constituïm una societat i aportem béns, necessitem que aquesta aportació la valori un perit nomenat pel registrador mercantil.
Una copia de l'informe s’haurà de dipositar al registre mercantil amb el termini d'1 mes a partir de la data d'aportació.
- SRL: Com són més petites i tenen menys socis estan exoltes de que un perit mercantil posi el valor dels elements patrimonials i són els propis socis qui decideixen el valor.
Aquests socis respondran solidàriament, dura 5 anys.
3. Dividends passius Amb aquesta formació d'un capital de la societat hem dit que es suma.
Hem de distingir clarament entre SRL i SA, però tenen 2 règims totalment diferents.
SRL – 3000€ en participacions SA – 60000€ en accions La llei conscient d'aquesta diferència de capital, el legislador diu: 3.1 Societat de responsabilitat limitada En el moment de constituir el capital sigui quin sigui ha d'estar 100% subscrit i 100% desemborsat.
Els socis han subscrit i no hi ha un sol euro que no pertanyi a ningú.
3.2 Societat anònima Capital 100% subscrit. Conscient el legislador diu que només cal que estigui desemborsat un 25% del capital social.
Els dividends passius: Parts del capital social que l'accionista d'una societat anònima no ha aportat a la societat en el moment de constituir-se que no pot ser superior al 75% de la seva aportació i que a la seva escriptura constatarà amb quins terminis els socis lliuraran aquests dividends passius.
Regulat als articles 78 i 79.
Mora accionista: No paga els terminis, regulat a l'article 82 de la llei de societats capitalistes.
Repercussions: El soci no podrà exercir el dret de vot i arribada la junta no podrà obtenir beneficis ni subscriure noves accions.
4. Prestacions accessòries Regulat a l'article 86, diu que en els estatuts podran pactar que els socis aportin serveis o aportacions d'altres naturaleses a la societat.
Pot ser gratuïta o remunerada, sigui així mai pot ser objecte de capital social, són obligacions afegides.
Si són retribuïdes en els estatuts s’haurà de fixar la quantitat.
L'article 88 de la societat de capital ens diu que en el cas que un accionista vulgui transmetre una participació o acció amb prestacions accessòries es necessitaria el consentiment de la societat.
...