Preguntas lectura "Educación plurilingüe" (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura INICIACIÓ A LA DIDÀCTICA
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 19/03/2015
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

“EDUCACIÓN PLURILINGÜE” DE JOAN PERERA 1) Un dels objectius de l’educació bilingüe o plurilingüe és que diferents llengües esdevinguin objectes d’aprenentatge.
Fals. un dels objectius de l’educació bilingüe o plurilingüe es que diferents llengües no només esdevinguin objectes d'aprenentatge, sinó també vehicles dels aprenentatges no lingüístics del currículum. es parla d'us funcional de les diferents llengües.
2) Els plantejaments ideològics dels programes d’educació bilingües poden ser assimiladors o integratius, però només els primers proporcionen una educació plurilingüe justa, enriquidora i de qualitat.
Fals. Els plantejaments ideològics dels programes d’educació bilingües poden ser assimiladors o integratius, però només els integratius proporcionen una educació plurilingüe justa, enriquidora i de qualitat.
3) Els conceptes multilingüisme i plurilingüisme són sinònims.
Fals. Segons el MCERL, el multilingüisme implica el coneixement de diferents llengües per part d’un subjecte o la coexistència de diferents llengües en una societat/comunitat de parlants. Es pot aconseguir diversificant les llengües que s’ofereixen a un centre escolar o un sistema educatiu concret: l’alumnat aprèn més d’un idioma estranger.
En canvi, el plurilingüisme fa referència a l’expansió progressiva de l’experiència lingüística d’un individu en els entorns culturals d’una llengua. L’individu guarda aquestes llengües i cultures no en compartiments mentals separats, sinó que desenvolupa una competència comunicativa, a la qual hi contribueixen tots els coneixements i experiències lingüístiques i en què les llengües es relacionen entre si i interactuen.
4) La finalitat d’una educació plurilingüe és el domini de dues o més llengües, considerades de forma aïllada i amb el parlant natiu ideal com a model.
Fals perquè no s'adquireixen les habilitats lingüístiques de forma aïllada. L'objectiu principal es el desenvolupament d'un repertori lingüístic en el qual tinguin lloc totes les capacitats lingüístiques. El parlant ideal no existeix.
5) Algunes de les eines que ajuden als mestres a portar a la pràctica les orientacions plurilingües són les del Consell d’Europa: el Marc Comú de Referència per a les Llengües i el Portafolis Europeu de les llengües.
Certa.
6) L’objectiu de les propostes d’educació bi-plurilingües basades en la metodologia de l’aprenentatge integrat de continguts i llengües (AICLE/CLIL) és el domini per part de l’alumnat de la llengua o llengües del país.
L’objectiu de les propostes d’educació bi-plurilingües basades en la metodologia de l’aprenentatge integrat de continguts i llengües (AICLE/CLIL) és el domini per part de l’alumnat de la llengua o llengües del país a més d'una o varies llengües d'us internacional per exemple l’anglès.
7) Quins avantatges i inconvenients creieu que té aquesta metodologia (AICLE/CLIL)? És bo saber llengües per moure’t pel món però no es preserva o no es té en compte la L1 de l'alumne, s'oblida a favor de les altres llengües.
8) La competència plurilingüe i pluricultural fa referència a la capacitat d’utilitzar les llengües per a finalitats comunicatives.
Falsa. La competència plurilingüe i pluricultural fa referència a la capacitat d’utilitzar les llengües per a finalitats comunicatives i de participar en una relació intercultural en que una persona, quant a agent social, domina amb diferents graus, varies llengües i posseeix experiència de diferents cultures.
9) Creieu que són interessants els programes d’intercomprensió entre llengües pròximes per desenvolupar les competències parcials de comprensió oral i escrita durant els últims cursos de Primària? O penseu que amb l’anglès com a recurs per a la comunicació internacional és suficient? Fa falta més llengües però saber moltes llengües també pot dificultar saber entendre-les totes a la perfecció.
10) Els dos enfocaments que hi ha per a l’educació lingüística en els contexts actuals de noves migracions són: a) Enfocament de submersió (no acull el bilingüisme/plurilingüe dins l’escola, ni el té com a objectiu d’ensenyament; únicament és inclòs pel fet de treballar amb alumnat que parla diferents llengües).
b) Enfocament d’immersió (acull la llengua familiar de l’alumne i té el bi-plurilingüisme com a meta intencionada de la seva activitat).
Certa.
11)Quins replantejaments ha provocat en els programes d’immersió lingüística el nou context de migracions? En aquest nou context no es assumible el tractament de la l1 de tots els alumnes a l'aula ni el plurilingüisme del professorat.
Però les llengües dels alumnes estan incloses com a objecte i mitja d'aprenentatge de forma sistemàtica i general. competència subjacent c comú i principi de transferència: la competència desenvolupada en una llengua s'aplica a l'aprenentatge de la L2, L3, etc.
Els principis metodològics dels programes d’immersió segueixen essent vàlids: permeten aconseguir el bilingüisme additiu real. aporten avantatges cognitius i acadèmics als parlants de llengües diferents a les de l'escola, sense menysprear la identitat cultural i lingüística pròpia.
12)Quins principis metodològics són característics d’una educació plurilingüe basada en una ideologia integradora?       comunicació lingüística de la classe significativa, autentica i pertinent a les necessitats dels infants.
ensenyament inclusiu.
desenvolupament d'activitats metalingüístiques aprofitant les diferents llengües presents a l'aula.
presencia i vida a l'escola de totes les llengües dels alumnes.
ús de tècniques i recursos propis de l'ensenyança integrada de continguts i llengües.
implicació de les famílies i l'entorn.
...