Autoevaluació cardiovascular (completa) (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiología
Año del apunte 2014
Páginas 14
Fecha de subida 10/12/2014
Descargas 47
Subido por

Descripción

Autoevaluació completa amb totes les respostes correctes

Vista previa del texto

Quin seria el cabal cardíac d'un individu que té una FC de 62bmp, volum diastòlic final de 136ml i volum sistòlic de 74ml? Trieu-ne una: a. 5420ml/min.
b. Amb els valors que tenim no podem calcular el cabal cardíac.
c. 4.588ml/min.
d. 5.240ml/min.
L’estimulació del sistema nerviós simpàtic ocasiona un AUGMENT del volum sistòlic degut a que: 1. AUGMENTA la contractilitat miocàrdica i 2. Ocasiona VASOCONSTRICCIÓ venosa que comporta un/a AUGMENT del retorn venòs, el qual comporta un/a AUGMENT del volum diastòlic final.
El volum de sang que entra en l’artèria aorta en cada contracció ventricular s’anomena...
a. Volum sistòlic.
b. Volum diastòlic final.
c. Volèmia.
d. Volum sistòlic final.
El marcapasos del cor és el NÒDUL SINUSAL. El potencial d'acció que generen les fibres autorrítmiques es propaga a les fibres contràctils del miocardi les quals es DESPOLARITZEN.
Durant la fase de despolarització mantinguda (meseta) es produeix una entrada de CALCI de l'espai intersticial al citoplasma juntament amb una de SORTIDA de POTASSI del LIC al LEC.
La ENTRADA de CALCI del LEC al LIC desencadena la SORTIDA de CALCI del reticle sarcoplasmàtic cap al citoplasma afavorint la contracció muscular. Un fàrmac que bloquegi els canals de calci a la membrana de la cèl·lula miocàrdica ocasionarà un/a DISMINUACIÓ de la contracció muscular.
En relació al marcapassos fisiològic sinoauricular, indiqui la resposta FALSA: a. Està situat a l’aurícula dreta b. Presenta una major permeabilitat al Na+.
c. Rep aferències del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic.
d. Determina un retard entre la contracció auricular i ventricular.
Identifica: 1. Ona P 2. Complex QRS 3. Ona T 4. Interval PQ o PR 5. Interval QT 6. Segment ST La resistència al flux sanguini depèn principalment de: a. de la viscositat de la sang.
b. el volum minut.
c. el diàmetre del vas.
d. el gradient de pressió arterial.
El moviment del flux global cap a l'exterior del capil·lar es coneix com.....
a. Pressió osmòtica coloïdal.
b. Filtració.
c. Pressió hidroestàtica capil·lar.
d. Absorció.
La pressió generada pel bombeig del cor es coneix com.....
a. Pressió hidroestàtica capil·lar.
b. Pressió osmòtica coloïdal.
c. Filtració.
d. Absorció.
L'administració d'atropina (un antagonista colinérgic) ocasiona tots els següents EXCEPTE: a. Midriasi.
b. Disminució de la freqüència cardíaca.
c. Broncolodilatació.
d. Disminución de la secreción gástrica.
La unió de l'acetilcolina als receptors muscarínics ocasionarà: a. Broncodilatació (dilatació bronquiols).
b. Augment de la contractilitat miocàrdica.
c. Disminució de la freqüència cardíaca.
d. Vasodilatació arteriolar sistèmica.
L'augment de la volèmia ocasiona tots els següents canvis excepte: a. Un increment en l'eliminació de sodi per la orina.
b. Una disminució de la secreció de ADH (hormona antidiürètica).
c. Un augment de la secreció d'angiotensina II.
d. Una disminució de la secreció de renina.
Indiqui quin dels següents factors NO ocasionarà un augment de la pressió arterial: a. Estimulació dels receptors beta 1 del nòdul sinusal per noradrenalina.
b. Secreció d'angiotensina II.
c. Secreció de pètid natriurètic auricular (PNA).
d. Secreció de hormona antidiurètica o ADH.
Quin d'aquests paràmetres NO augmenta durant l'exercici físic? a. Volum sistòlic.
b. Resistència perifèrica total.
c. Cabal cardíac.
d. Contractilitat del miocardi.
Segons la Llei Frank-Starling el volum sistòlic aumentarà deprés d'un augment en.....
a. La pressió arterial mitja.
b. La freqüència cardíaca.
c. La precàrrega.
d. La postcàrrega.
D'acord a la Llei de Frank-Starling, el volum sistòlic augmenta si: a. si augmenta la pressió arterial.
b. si augmenta la postcàrrega.
c. si augmenta l'estimulació del sistema nerviós parasimpàtic al miocardi contràctil.
d. si augmenta el volum sistòlic final.
e. si augmenta el retorn venós.
En relació al cicle cardíac mecànic: D'acord a la llei de Frank-Starling, el volum sistòlic augmenta si AUGMENTA el volum diastòlic final, perquè la força creada per una fibra del múscul cardíac està directament relacionada amb la llargada del sarcòmer.
Inmediatament després de la diàstole ventricular s'inicia la CONTRACCIÓ ISOVOLUMÈTICA de la sístole ventricular.
Si el volum diastòlic final no varia, però el volum sistòlic final disminueix, vol dir que el volum sistòlic ha AUGMENTAT.
La pressió del ventricle esquerra és major a la pressió de l'aorta durant EL PERIODE D’EJECCIÓ.
El segon soroll cardíac te lloc pel tancament de les vàlvules semilunars i això marca: a. l'inici del període d'ejecció.
b. l'inici de la contracció isovolumètrica.
c. final de la diàstole ventricular.
d. el final del període d'ejecció.
e. l'inici de la sístole.
Indiqui quina de les regions del miocardi té una velocitat de conducció dels potencials d'acció menor: a. Nódul ariculoventricular.
b. Nòdul sinusal c. Branques dreta i esquerra del fascicle de His o fascicle auriculoventricular.
d. Fibres de Purkinje.
La sístole ventricular s'inicia...
a. al inici de l'ona T.
b. immediatament després de l'ona Q.
c. immediatament abans del complex QRS.
d. immediatament després de finalitzar la ona P.
A nivell dels capil·lars, què passaria amb el flux global si hi hagués un augment de la pressió hidroestàtica capil·lar? a. Disminuiria la filtració.
b. No es modificaria la filtració.
c. Augmentaria la reabsorció.
d. Augmentaria la filtració.
La desnutrició pot ser causa d'edema (retenció de líquid a l'espai intersticial) perquè: a. la concentració de proteïnes en el líquid intersticial és superior a la concentració de proteïnes en el plasma.
b. els vasos limfàtics estan obstruïts.
c. es produeix un augment de la pressió arterial com a conseqüència d'una anèmia per desnutrició.
d. no hi ha suficients nutrients per a la correcta síntesi de proteïnes plasmàtiques.
L'adrenalina ocasiona vasodilatació quan estimula els receptors ................... del múscul llis vascular.
a. beta 2 adrenèrgics.
b. beta 1 adrenèrgics.
c. beta 3 adrenèrgics.
d. alfa adrenèrgics.
La unió de l'acetilcolina als receptors muscarínics del nòdul sinusal ocasiona: a. Augment de la sortida de potassi a l'espai intersticial, ocasionant hiperpolarització de la membrana i disminució de la freqüència cardíaca.
b. Augment de l'entrada de sodi a l'espai intracel·lular, ocasionant despolarització de la membrana i augment de la freqüència cardíaca.
c. Augment de la freqüència cardíaca.
d. Augment de l'entrada de potassi a l'espai intracel·lular, ocasionant despolarització de la membrana i augment de la freqüència cardíaca.
Si les resistències perifèriques es mantenen constants, un increment de la pressió arterial mitjana (PAM) pot ser degut a: a. una vasoconstricció sistèmica.
b. un augment de l'activitat simpàtica sobre el miocardi contràctil ventricular.
c. un augment de la l'activitat parasimpàtica sobre el nòdul sinusal.
d. una disminució de la volèmia.
Indiqui quina de les següents hormones no estimula la vasoconstricció arteriolar: a. Hormona antidiürètica o ADH.
b. Aldosterona.
c. Angiotensina II.
d. Adrenalina.
Perquè hi ha una disminució de la resistència perifèrica durant l'exercici? a. Perquè la vasoconstricció local dels músculs esquelètics supera els senyals vasodilatadors del sistema nerviós simpàtic.
b. Perquè la vasodilatació local dels músculs esquelètics supera els senyals vasoconstrictors del sistema nerviós simpàtic.
c. Perquè la vasoconstricció local dels músculs esquelètics supera els senyals vasodilatadors del sistema nerviós parasimpàtic.
d. Perquè hi ha una vasodilatació general en les artèries de la circulació perifèrica.
Quina seria la freqüència cardíaca d'un individu que té un cabal cardíac de 5.184ml/min. i un volum sistòlic de 72ml? Trieu-ne una: a. 61 bpm b. 72 bpm c. 50 bpm d. Amb els valors que tenim no podem calcular la freqüència cardíaca.
En quin moment del cicle cardíac la pressió de l'artèria aorta és més baixa? a. Just després de l'obertura de la vàlvula semilunar aòrtica.
b. Just abans de l'obertura de la vàlvula semilunar aòrtica.
c. Al final de la diàstole ventricular d. A la meitat de la diàstole.
e. Just abans de l'obertura de les vàlvules auriculoventricular.
Indiqui perquè el nòdul sinoauricular o sinusal és marcapassos fisiològic del cor: a. Perquè la despolarització ràpida es deguda a l'entrada de Na+.
b. Perquè la repolarització ràpida es deguda a la sortida de K +.
c. Perquè té un potencial de repòs inestable.
d. Perquè el seu ritme de descàrrega de potencials d'acció és la més elevada del sistema de conducció.
Relaciona les ones i segments de l'ECG amb les fases del cicle cardiac elèctric.
Despolarització ràpida ventricular Complez QRS Temps de conducció des de l'inici de la despolarització auricular fins l'inici de la Interval PQ o despolarització ventricular PR Temps en que les fibres ventriculars estan en fase de meseta de la despolarització Segment ST Temps des de l'inici de la despolarització ventricular fins al final de la repolarització ventricular Interval QT Repolarització ventricular Ona T Despolarització auricular Ona P El moviment del flux global cap a l'interior dels capil·lars s'anomena.....
a. Filtració.
b. Pressió hidroestàtica capil·lar.
c. Pressió osmòtica coloïdal.
d. Absorció Quina d'aquestes substàncies NO és vasodilatadora? a. Noradrenalina (receptors alfa).
b. Adrenalina (receptors beta 2) c. Òxid nítric (NO).
d. Augment de H+.
La unió de la noradrenalina als receptors beta 1 del miocardi contràctil ocasiona: a. Augment de la sortida de calci a l'espai intersticial, ocasionant disminució de la freqüència cardíaca.
b. Augment de la sortida de calci i sodi a l'espai intersticial, ocasionant disminució de la contractilitat.
c. Augment de l'entrada de calci i sodi a l'espai intracel·lular, ocasionant despolarització de la membrana i augment de la freqüència cardíaca.
d. Augment de l'entrada de calci a l'espai intracel·lular, ocasionant augment de la contractilidad miocárdica.
La unió de la noradrenalina als receptors alfa adrenèrgics ocasionarà: a. Vasoconstricció arterioles cutànies.
b. Vasodilatació de les arterioles hepàtiques.
c. Vasodilatació d'arteries i arterioles coronàries.
d. Augment de la freqüència cardíaca.
Indiqui quin dels següents mecanisme NO provocarà una disminució de la pressió arterial: a. estimulació del sistema nerviós parasimpàtic.
b. disminució de la volèmia.
c. secreció de renina.
d. secreció del pèptid natriurètic auricular (PNA).
En relació al potencial d'acció i a l'activitat mecànica de les fibres del miocardi (contràctils i autorrítmiques) relacioni els moviments iònics amb les diferents fases: Potencial de marcapasos.
Entrada sodi LEC-LIC Despolarització ràpida de les fibres autorrítmiques Entrada calci LEC-LIC Apertura canals de calci a la membrana del reticle sarcoplàsmic. Entrada calci LEC-LIC Contracció del múscul cardíac Entrada calci LEC-LIC Fase de meseta de les cèl·lules contràctils Entrada calci LEC-LIC Relaxació del múscul cardíac Sortida de calci LIC-LEC Despolarització ràpida de les cèl·lules contràctils Entrada de sodi LEC-LIC Fase de repolarització de les fibres contràctils Sortida potassi LIC-LEC Indiqui quin dels següents fenòmens elèctrics del cicle cardíac no es visualitza normalment en l’E.C.G.
a. Despolarització auricular.
b. Repolarització auricular.
c. Repolarització ventricular.
d. Despolarització ventricular.
Quina d'aquestes substàncies ocasiona vasodilatació? a. Disminució d'oxígen a les arterioles pulmonars.
b. Noradrenalina (receptors alfa).
c. Serotonina.
d. PNA Cadascuna de les següents substàncies paracrines poden causar vasodilatació excepte: a. oxid nítirc .
b. Ca2+ c. H+ d. K+ La unió de la noradrenalina o de l'adrenalina als receptors beta 1 adrenèrgics ocasionarà: a. Vasoconstricció arteriolar sistèmica.
b. Augment de la contractilitat miocàrdica.
c. Disminució de la freqüència cardíaca.
d. Broncodilatació (dilatació bronquiols).
Regulació de la pressió arterial pel reflex baroreceptor Una disminució de la pressió arterial ocasiona un/a disminució de l’activitat en els baroreceptors, el que ocasiona que el centro cardiovascular inhibeixi l’activitat del sistema nerviós parasimpàtic, junt a un/a estimulació de l’activitat del sistema nerviós simpàtic, el que provoca: 1. Estimulació de los receptores adrenèrgics beta 1 del miocardi contràctil ventricular ocasionant un/a augment de la contractilitat miocàrdica.
2. Estimulació de los receptores adrenèrgics beta 2 de las arterioles coronàries ocasionant vasodilatació coronària.
3. Estimulació dels receptores adrenèrgics alfa de las arterioles sistèmiques provocant vasoconstricció arteriolar i augmentant de las resistències perifèriques.
4. Estimulació de los receptores adrenèrgics alfa de les grans venes, el que ocasiona vasoconstricció de las venes i augment del retorno venós.
Si disminueix la pressió arterial, s'activaran tots els següents mecanismes EXCEPTE: a. Augment del volum sistòlic.
b. Vasoconstricció arteriolar i venosa.
c. Augment del retorn venós.
d. Activació del sistema nerviós parasimpàtic.
Anomenem ------- al volum de sang que hi ha en el ventricle abans d'iniciar la contracció isovolumètrica.
a. Volum diastòlic final.
b. Volum sistòtic final.
c. Volèmia.
d. Volum sistòlic.
El complex QRS de l’ECG es correlaciona amb ....................... del potencial d’acció.
a. la fase de despolarització rápida.
b. la fase d'apertura del canals de K+ voltatge dependent.
c. la fase d'apertura del canals de Ca2+ voltatge dependents.
d. la fase de despolarització mantinguda o plateau.
En l'hiperèmia activa: a. L'augment d'activitat metabòlica provoca vasoconstricció de les arterioles.
b. L'augment d'activitat metabòlica provoca disminució del fluxe sanguini.
c. L'augment d'activitat metabòlica provoca vasodilatació de les arterioles.
d. L'augment d'activitat metabòlica provoca disminució de la concentració de CO 2.
La unió de l'adrenalina als receptors beta 2 adrenèrgics ocasionarà tots els següents canvis EXCEPTE: a. Augment de la freqüència cardíaca.
b. Vasodilatació d'arteries i arterioles coronàries.
c. Vasodilatació de les arterioles del múscul esquelètic.
d. Broncodilatació (dilatació bronquíols).
Quin seria el cabal cardíac d'un individu que té una FC de 62bmp, volum diastòlic final de 136ml i volum sistòlic de 74ml? a. 4.588ml/min.
b. 5420ml/min.
c. Amb els valors que tenim no podem calcular el cabal cardíac.
d. 5.240ml/min.
La fase de "meseta" de les cèl·lules miocàrdiques contràctils és deguda a: a. La entrada de K+ des del LEC al LIC.
b. La sortida de K+ des del LIC al LEC.
c. L'entrada de Na+ des del LEC al LIC.
d. L'entrada de Ca2+ des del LEC al LIC.
Indiqui quin dels següents factors ocasionarà una disminució de la pressió arterial: a. Estimulació dels receptors beta 1 miocardics per noradrenalina.
b. Disminució de la pressió parcial d'oxigen arterial (hipòxia).
c. Vasodilatació generalitzada de les arterioles cutànies i abdominals.
d. Augment de les resistències perifèriques.
Si sabem el valor del volum diastòlic final, quin altre paràmetre necessitem conèixer per a determinar el volum sistòlic? a. el volum minut.
b. el volum sistòlic final.
c. la precàrrega.
d. la freqüència cardíaca.
e. la postcàrrega.
Quina el volum diastòlic final d'un individu que té un cabal cardíac de 5.112ml/min, freqüència cardíaca de 72bpm, volum sistòlic final de 68ml i volum sistòlic de 71ml? a. 142ml.
b. 120ml.
c. Amb els valors que tenim no podem calcular el cabal cardíac.
d. 139ml.
Respecte les vàlvules auriculoventrivulars quina és l'opció CERTA: a. Estan tancades durant la fase de diàstole ventricular i auricular.
b. Es tanquen durant la relaxació isovolumètrica..
c. Es tanquen quan un gradient de pressió retrògrad empeny la sang cap enrere.
d. Per obrir-se no necessiten gradient de pressió.
A nivell dels capil·lars, què passaria amb el flux global si hi hagués una disminució de la concentració de les proteïnes plasmàtiques? a. No es modificaria la filtració.
b. Disminuiria la filtració c. Augmentaria la reabsorció.
d. Augmentaria la filtració.
En la majoria de vasos del nostre organisme la vasodilatació es produeix per la relaxació del múscul llis vascular com a conseqüència de: a. la unió de l'acetilcolina a receptors muscarínics.
b. la unió de la noradrenalina a receptors alfa adrenèrgics.
c. la unió de la noradrenalina a receptors beta 1 adrenèrgics.
d. la disminució de l'estimulació simpàtica.
Si disminueix la pressió arterial, indiqui quin dels següents mecanismes s'activarà: a. Augment del volum minut o cabal cardíac b. Augment de l'estimulació miocàrdica per d'acetilcolina c. Estimulació dels receptors muscarínics del vasos sanguinis.
d. Secreció del pètid auricular natriurètic.
En relació al potencial d'acció del marcapassos fisiològic sinoauricular, indiqui la resposta CORRECTA: a. Rep aferències del sistema nerviós simpàtic i no del sistema nerviós parasimpàtic.
b. Quan s'obren els canals de Ca2+ s'inicia la repolarització.
c. La despolarització ràpida es deguda a l'obertura de canals de Na + dependents de voltatge .
d. El seu potencial de membrana és inestable degut als canals If que permeten una entrada neta de Na+.
nivell dels capil·lars, què passaria amb el flux global si hi hagués un augment de la concentració intersticial de proteïnes? a. Augmentaria la filtració b. Disminuiria la filtració c. No es modificaria la filtració.
d. Augmentaria la reabsorció.
La pressió generada per la presencia de proteïnes plasmàtiques es coneix com.....
a. Absorció b. Pressió hidroestàtica capil·lar.
c. Filtració.
d. Pressió osmòtica coloïdal.
Quina d'aquestes substàncies és vasoconstrictora? a. Disminució d'O2 a les arterioles sistèmiques.
b. Histamina.
c. Vasopresina o ADH.
d. PNA.
En relació al marcapassos fisiològic sinoauricular, indiqui la resposta FALSA: a. Està situat a l’aurícula dreta b. Presenta una major pemeabilitat al Na+.
c. Rep aferències del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic.
d. Determina un retard entre la contracció auricular i ventricular.
El reflexe baroreceptor.....
a. Controla la resistència perifèrica.
b. Manté el fluxe sanguini a tots els òrgans a uns nivells molt similars.
c. Desencadena un augment de la pressió arterial i augment del cabal cardíac.
d. Manté la presió arterial mitjana a uns nivells gairebé constants.
El treball que realitza el ventricle esquerre és molt superior al treball que fa el ventricle dret, perquè en el ventricle esquerre...
a. La postcàrrega és superior.
b. La precarrega és superior.
c. La contracció és més lenta.
d. La paret és més gruixuda.
Indiqui quin dels següents factors ocasionarà un augment de la pressió arterial: a. Alliberació d'adrenalina a la sang.
b. Vasodilatació generalitzada de les arterioles cutànies i abdominals.
c. Estimulació dels receptors muscarínics del nòdul sinusal per acetilcolina.
d. Secreció del pètid auricular natriurètic.
...