Comportament i dolor (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Psicologia humana
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 25/03/2017
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Psicologia Humana Natalia Lozano COMPORTAMENT I DOLOR DEFINICIÓ I ASPECTES CONCEPTUALS Les definicions al dolor han anat evolucionant durant tot aquest temps. No hi ha una relació directa entre el dany físic i el dolor, perquè cadascú té el seu llindar de dolor i la seva tolerància.
Hi ha una sèrie de mecanismes nerviosos que expliquen per què quan tenim un dany físic i ens “toquem” en la zona el dolor redueix. Hi ha comportaments en algunes religions que produeixen dolor però s’accepten perquè tenen aquest sentit religiós.
Al llarg de la història ha hagut diferents teories i propostes per explicar aquesta part subjectiva del dolor. A més intensitat més dolor, fins a teories més modernes, que proposen que el dolor depen del tipus de cèl·lules i receptors.
Ara estem a la Teoria de la Comporta, que explica que hi ha diferents factors que poden obrir o tancar una comporta que fa que tinguem més o menys experiència dolorosa (tenir més o menys dolor).
Dualisme Cartesià Proposa que el dolor és un fenòmen sensiorial i fisiològic i que hi ha una correlació positiva entre la quantitat de dolor que s’experimentava i la magnitud del dany.
Teoria de la Comporta Dolor= “resultat de la interacció entre factors congnitiu-avaluatius i motivacional-afectius” Hi ha diferents components que poden condicionar l’experiència dolorsa”.
La mateixa estiulació nocioceptiva podria ser experimentava de manera molt diferent per una mateixa persona en diferents situacions.
IASP: experiència sensorial i emocional desagradable, associada a una lesió hística real (actual) o potencial o descrita en termes de la mateixa (1979). És a dir, sentir dolor quan no tens una lesió.
Dolor: - Subjectiu - Experiència complexa (no una modalitat sensorial) - S’atorga gran import{ncia a la conducta del subjecte Turk et al (1983) No és el resultat final d’una transmissió (passiva) d’impulsos.
És una experiència complexa determinada, entre d’altres, per: - La història passada de l’individu - El significat que té l’estimulació per l’individu i la situació en la que es troba - Les diferències socials i culturals - L’activitat cognitiva del moment Vídeo: Documentos TV- Fibromialgia, el dolor del silencio Dolor crònic que mai cedeix. No se sap la causa de la Fibromialgia, però és considerada una malaltia molt real, tant com el dolor que es pateix. Un dia una persona comença a sentir que li fa mal tot però ningú sap d’on ve aquest dolor i no la creuen. Afecta a més d’un milió de persones en Espanya. No existeix cap prova que permeti diagnosticar la Fibromialgia. Hi ha una sèrie(18) de punts dolorosos que es reparteixen per tot el cos, és molt inespecífic però és el que s’utilitza a hores d’ara per predir aquesta malaltia. Si es té 11 o més punts positius dels 18 que hi ha, se suposa que té la malaltia.
Psicologia Humana Natalia Lozano Intenten definir els símptomes que defineixen la Fibromialgia, perquè no es poden classificar bé als pacients, hi haur{ alguns que tinguin Fibromialgia i d’altres que no però tenen símptomes tan iguals que se’ls diagnostica també amb aquesta malaltia. A més de dolor, els pacients també parlen de fatiga intensa, alteració de la son, cefaleas, lentitud mental...
A la Universitat Rey Juan Carlos s’est{ portant a terme un experiment en el que estudien l’activitat del cervell en dones sanes i en dones amb fibromialgia quan perceben el dolor i quan no ho fan. Hi ha un patró de Vigilància que explica que els malalts tenen vigilància excessiva cap a estímuls que no la necessiten.
Les persones no som víctimes a l’estrés, normalment tenen recursos per processar l’estrés.
Tracten de veure si aquests recursos estan afectats en els casos de fibriomialgia.
En l’experiment, les paraules que tenen un significat emocional negatiu o relacionat amb els símptomes, capten més l’atenció de la persona i la distreuen de la tarea que han de fer (dir el color en el que està escrita la paraula). Aquesta prova ens dóna una idea per mesurar com les variables cognitives tenen un pes molt important en com nosaltres processem situacions que ens preocupen.
Aquesta malaltia és més prevalent en dones. No se sap perquè pero tenen teories com que desde l’antiguitat la dona ha assumit una major part dels rols de trebll de, cuidar als nenes, a les persones major... També solen tenir aquesta competència de tractar de sobresortir i ser la millor en tots els àmbits. Aquests factors probablement desencadenen els primers símptomes.
En la fibromialgia la genètica predispon però la vida és la que marca. És una malaltia genètica i que es pot heretar. L’expressió dels gens varia en relació a l’entorn, en funció d’estímuls externs, i diferents factors com l’estrés juguen un paper molt important.
Recullen mostres de sang de pacients i dels seus familiars. Processen les molècules amb informació hereditària. Pretenen trobar quins gens predisponen als pacients a patir aquesta malaltia. Localitzats aquests gens, confirmar la presència de la malaltia serà possible només a través d’un an{lisi de sang.
Agregació familiar  en diferents generacions hi ha cassos de la malaltia però encara no s’ha trobat el gen que la expressa.
Conducta de dolor  El dolor amb el descans empitjora. Condcutes com estar estirat al sofà, entre coixins o assegut, centra la teva atenció al dolor.
Alodinia  estímuls no dolorosos els provoquen dolor. Aquest fenòmen ens indica que hi ha alguna cosa que no funciona bé en el sistema de transmissió d’impulsos dolorosos.
CARACTERÍSTIQUES I PREVALENÇA Consultes: - 26,9% dolor el dia anterior - 43,2% dlor en la mateixa setmana - Localització: cames, esquena i cap.
- Ús de fàrmacs i automedicació Dolor Crònic: - Dolor d’esquena (70% adults) - Cefalees (38-78%) - Migranya (18% dones i 6% homes) Psicologia Humana Natalia Lozano Característiques: - Localització: cefalea, dolor abdominal - Tipus: opressiu, còlic, punxant - Duració: agut, crònic - Periodicitat: relació amb moviements, amb la ingesta - Freqüència: continu, intermitent - Intensitat: lleu, moderat, intens, insuportable - Irradiació - Símptomes i signes co-ocurrents: nàusees, febre, tremolor, sudoració - Factors que compliquen o milloren - Medicació CLASSIFICACIONS - Segons el temps d’evolució Dolor agut: dura menys de 3 setmanes Dolor crònic: persisteix més de 3 mesos - Segons l’etiologia Neuropàtic: no hi ha un dany extern que justifica aquest dolor. L’estímul nociceptiu ha provocat una lesió enrviosa.
El dolor es manifesta davant estímuls mínims o sense ells.
Nocioceptiu: existeix un focus objectivable extern que justifica el dolor. Apareix com a conseqüència de l’aplicació d’estímuls que produeixen un dany o lesió d’ògans som{tics o viscerals Psicògen: no existeix cap causa objectivable Dolor físic VS Psicògen Trastorn per Dolor existeix un problema de dolor que no s’explica per cap causa org{nica. (Ex: fibromialgia) Trastorn per Somatització  la persona d’alguna manera té problemes físics però amb factors emocionals relacionats. Es creu que les persones que no expressen les seves emocions facilita la somatització, tenir simptomes crítics com el dolor.
Psicologia Humana - Natalia Lozano Segons la localització Dolor Somàtic: localitzat. Normalment continu. Bona resposta al tractament.
Dolor Visceral: poc localitzat, profund i opressiu.
EXPERIÈNCIA I COMPONENTS - Nociocepció (No igual que el dolor). Tot el procés sensorial que explicaria la nostra resposta de dolor. És la única etapa comuna en totes les persones (bàsicament bioquímica).
1. Transmissió d’estímuls perifèrics Nocioreceptor: receptor cel·lular, estructura o òrgan sensorial responsable de la percepció del dolor o qualsevol altre sensació desagradable.
Es troben, per exemple: pell, vísceres, vasos, músculs, teixit connectiu… Les fibres aferents primàries poden dividir-se en: o Fibres A-Beta  als nervis que innerven la pell. Són de gran diàmetre (alta velocitat de conducció). Normalment la seva estimulació no transmet dolor, sino sensacions mecàniques.
o Fibres A-Delta  de petit diàmetre o mielinitzades. Realitzen transmissió de dolor ràpid i de curta duració. La seva estimulació porta a una reacció de retirada, flexora, ràpida. El dolor es percep com punxant.
o Fibres C  de petit diàmetre i no mielinitzades. Realitzen la transmissió de dolor lent i permanent. El dolor es percep com cremor.
2.
Transmissió d’estímuls per vies centrals Els axons de les neurones aferents arriben a la medul·la espinal, acabant a l’asta posterior de la substància gris, on estableixen contacte mitjançant sinapsis amb neurones medul·lars que portaran els impulsos fins els centres cerebrals superiors.
3.
Modulació del dolor al SNC o Estructures: hipotàlem, bulb raquidi, còrtex o Receptors: receptors opiacis o Amines: noradrenalina i serotonina Processament central: àrees més noves del cervell són les encarregades de modul·lar l’experiència dolorosa.
Teoria de la Comporta: davant d’una experiència dolorosa concreta, aquesta comporta es pot obrir o tancar. Una altra manera de tancar la comporta era estimulant la zona on ens hem fet mal per reduïr la intensitat del dolor.
- Percepció: Factors apressos que modul·len la nostra percepció del dolor. Els factors cognitius, el nostre estat d’{nim, el context, les especatives, un placebo, factors genètics, químics… - Patiment - Conductes de dolor - Discapacitat (deteriorament): el dolor és una de les principals causes del deteriorament.
És important per entendre l’experiència de dolor.
Psicologia Humana Natalia Lozano AVALUACIÓ Avaluació del Dolor: - Dolor: intesitat, localiltzació, dimensions sensorials específiques - Funcionalitat física - Estat emocional del pacient - Expectatives del tractament - Símptomes i esdeveniments adversos (Ex: de possibles tractaments) - Disposició del pacient.
AVALUACIÓ DE LA INTENSITAT: 1. Escales Descriptives Simples 2. Escales de Valors Numèrics 3. Escales Analògiques Visuals: es combina amb un estímul visual que equival a una intensitat determinada.
4. Escala Luminosa Analògica 5. Escala Frutal Analògica 6. Escala Facial de Dolor: associat a una emoció. També s’adapten a població de la 3ª edat.
 Diari de dolor: imprescindibles quan estem intentant tractar un dolor. En la que es pren nota sobre la intensitat del dolor durant cada hora del dia, per veure en quin moment és més o menys intens el dolor.
En aquest tipus de diari també es pregunta sobre la medicació que prenen els pacients, perquè a vegades fan un sobre-ús de la medicació degut al dolor, i aquesta és una conducta de dolor que s’ha d’evitat i hem d’intentar canviar.
Instruments autoinformats i entrevistes: - Dolor: McGrill, Qüestionari de discapacitat de dolor lumbar de Oswestry.
- Conductes de dolor: qüestionari de conductes de dolor.
- Esfera psicològica: HAD. STAI, BDI Observació: - Moviment protectiu (Guarding) - Recolzar-se (Bracing) - Frotar-se (Rubbing) - Gestos (Grimacing) - Suspirar (Sighing) Són conductes de dolor que haurem d’intentar canviar. Si modifiques els teus hàbits vitals per evitar el dolor, el que fas es prestar mes atenció al dolor i el vas potenciant.
Tècniques fisiològiques: - Electro-Miograma - Ressonància Magnètica Nuclear DOLOR CRÒNIC Dolor com a resposta adaptativa de l’organisme: - Funciona com sistema d’alarma pel subjecte - Facilita conductes reparadores (son, descansar, etc.) - Posseeix un component social (comunicació) Psicologia Humana Natalia Lozano Quan parlem de dolor crònic, el dolor perd el sentit d’alarma - El procés de cronicitat altera al pacient física i emocionalment = canvis afectius, conductuals: ira, ansietat, hostilitat… · A nivell condictiu funcionen pitjor, perden la memòria, no recorden els noms de coses, problemes d’atenció… · Anorèxia. Insomni i alteracions en la conducta sexual · Dinàmica familiar i social · Laboral PROBLEMES ASSOCIATS AL DOLOR Trastorn per abús de substàncies Reducció de l’activitat física Discapacitat física progressica 2{ria al dolor, a l’anticipació de futurs episodis de dolor i por de l’augment de dolor Desesperança Conflictes interpesonals Pèrdua de l’autoconfiànça Disminucoó progessiva de les relacions socials Depressió Idees suicïdes Anhedonia: incapacitat de sentir plaer Irritabilitat Fatiga Problemes cognitius Cinesiofòbia Problemes laborals Alguns problemes com les idees suicïdes o l’anhedonia ens faran desviar al pacient a psiquiatria, per exemple si impliquen riscos que posen la vida del pacient o del seu voltant en perill.
Aproximació Biopsicosocial del Dolor Crònic: El paper de l’aprenentatge - Condicionament clàssic: un estímul incondicionat (menjar) l’associem a una campaneta, de manera que cada cop que tenim menjar sona una campaneta. El gos veu el menjar quan sona la campaneta, i quan això es repetix un cert numero de vegades, aquest estímul es converteix en CONDICIONAT. Presentant només la campaneta, obtenim la resposta que obtindria al veure el menjar.
- Condicionament operant: s’apren que fent un comportament hi ha una conseqüència. Tenim el menjar i la llum. La rata apren que quan s’encén la llum, apreta la palanca reb menjar i quan no l’apreta no el reb.
El paper de la socialització: El context condiciona l’experiència de dolor. Associen el dolor amb una altra cosa i amb això disminueix la seva experiència dolorosa (fer-se mal per sentir-se més aprop de la seva religió).
Davant d’estímuls socials molt potents, fan que el nostre processament de dolor variï i el llindar de dolor augmenti.
Psicologia Humana Natalia Lozano Afrontaments - Estratègies: etines i mètodes per afrontar una malaltia o Estratègies centrades en el problema: busca solucions o Estratègies centrades en les emocions: busca regulació emocional Estratègies d’afrontament: - Negació - Confrontació - Distanciament - Autocontrol - Cerca de recolzament social Evitacó-Fugica Revaluació positiva Estils d’afrontament: - Actiu: busquen solucions, faran cas del que digui el seu metge, psicòleg… respondr{ millor al tractament.
- Passiu: pacients més difícils - Evitador: persones que eviten sentir-se malament, neguen qualsevol cosa que tingui a veure amb afrontar les seves solucions… El paper de les emocions: - Ansietat (tensió-relaxació) - Depressió - Trastorn adaptatiu - Ira, irritabilitat TRACTAMENT Des del punt de vista conductual, com podem modificar les conductes de dolor per aconseguir que el pacient pugui soportar millor el seu dolor.
FACTORS EMOCIONALS ASSOCIATS AL DOLOR - Ansietat i depressió - Expressió d’emocions i dolor - Dolor com experiència d’estrès - Tractament psicològic del dolor Ansietat Dolor agut = canvis SNA simpàtic   FC,  PA,  diàmetre bronquial, secreció adrenalina i noradrenalina, consum de glucogen.
Dolor crònic = habituació de la resposta del SNA simpàtic   desig sexual, trastorn de la gana, pèrdua interès per les relacions socials, preocupacions somàtiques, depressió Cefalees tensionals Síndrome temporomandibular Depressió -En la majoria dels casos: simptomatologia depressiva =  tolerància al dolor,  funcionalitat -La presència de depressió interfereix en el tractament i la RHB -Magnificació de símptomes -Pitjor resposta als tractaments Psicologia Humana Natalia Lozano Expressió d’emocions i dolor -Relació entre la dificultat en expressar emocions intenses d’altra manera que no sigui la somatització (DeGood, 1985) -Dificultat en modular l’expressió de sentiments poc acceptats socialment.
Dolor com a experiència d’estrés -El dolor suposa una experiència estressant -Estratègies d’afrontament: · Catastrofisme vs reinterpretació de les sensacions de dolor · Percepció de competència Tractament de dolor OBJECTIUS D’UN PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR - Identificar i tractar - Eliminar medicació innecessària - Fomentar l’activitat - Millorar l’activitat física - Millorar el control del dolor - Prevenció de recaigues - Eliminar les conductes de dolor - Millorar el benestar psicològic (ansietat…) - Intervenció familiar Algunes tècniques - Relaxació: Entrenament autogen Relaxació muscular progressiva - Biofeedback - Hipnosei - Maneig de continències Objectiu: millorar la funcionalitat del pacient (no directament incidir en la nocicepció ni el dolor) -Reduir o eliminar les conductes de dolor (laments, ingesta de fàrmacs...) -Augmentar les conductes de salut -Modificar les contingències que tenen a veure amb el dolor ...