Preguntes Examen GQM (amb respostes) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 3º curso
Asignatura Genética Quantitativa y Millora
Profesor M.A.
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 30/10/2015
Descargas 43
Subido por

Vista previa del texto

PREGUNTES GQM 1. La variància de dominància és màxima a freqüències al·lèliques intermèdies – V.
2. En cas de selecció contra l’heterozigot la variància de dominància pren valors negatius – F. Mai pot ser negativa, com a molt 0.
3. El valor millorant d’un individu es pot definir com el doble de la desviació fenotípica dels seus fills respecte la població general – V.
4. L’expressió 𝑴 = 𝒂(𝒑 − 𝒒) + 𝟐𝒑𝒒𝒅 només es compleix en poblacions en equilibri H-W – V.
5. La repetibilitat d’un caràcter sempre té un valor superior a l’heretabilitat – F. Com a molt seran iguals.
6. L’ambient general i l’ambient comú són conceptes sinònims – F. General és producció, comú és per germans.
7. La covariància dels valors genotípics i ambientals sempre és igual a zero – F. En germans complets no.
8. Els estudis de QTL posseeixen una resolució molt elevada – F. QTL caca.
9. El mètode de Haley-Knott està basat en una regressió lineal simple – F. Regressió lineal múltiple.
10. El paràmetre més important del GWAS és la potencia estadística – V.
11. En GWAS els dissenys cas – control s’empren per analitzar variables categòriques (nombre finit de classes) – V.
12. La missing heritability es deu exclusivament a la baixa fiabilitat amb què s’estimen els efectes al·lèlics – F. També poden haver causes epigenètiques.
13. El coeficient de coascendència pare-fill és 0,25 – V.
14. La repetibilitat és el principal paràmetre que determina la resposta a la selecció – F. És l’heretabilitat.
15. La covariància entre mitjos germans estima ¼ de la variància additiva – V.
16. En poblacions criades en ambients uniformes l’heretabilitat és menor que en poblacions on l’ambient és molt canviant – V.
17. En el cas de mitjos germans la variància de l’heretabilitat és 16𝜎𝑡2 – V.
18. Les estimes d’heretabilitat a partir de famílies de germans complets estan necessàriament esbiaixades – F. Bueno l’hauríem de deixar en blanc perquè no necessàriament però pot ser.
19. L’equació fonamental de la genètica quantitativa és rp = rA + rE – F.
20. L’existència de correlacions genètiques entre caràcters es deu exclusivament a la pliotropia – F. Hi ha altres factors com el desequilibri de lligament.
...