Seminari: Elements essencials i nutrició mineral (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Fisiologia Vegetal
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 03/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

FISIOLOGIA VEGETAL - SEMINARI GEMMA CARTES SEMINARI: ELEMENTS ESSENCIALS I NUTRICIÓ MINERAL.
- - Les plantes són sistemes oberts connectats amb l’entorn, i intercanvien recursos i energia.
El nostre món és oxidat, els éssers vius tenen molècules reduïdes, les quals són més enèrgiques. Per mantenir aquest estat és necessari captar energia.
Els animals obtenen l’energia de fonts externes, a diferència de les plantes, que arriben a l’estat reduït per elles mateixes des de ‘estat oxidat.
Les plantes, per a poder dur a terme aquest procés tenen una sèrie de recursos: o Intercanvi de gasos: CO2 i O2.
o Intercanvi de sals minerals i aigua.
Un cop les plantes aconsegueixen la matèria, necessiten energia per realitzar els intercanvis, utilitzen l’energia solar.
OBTENCIÓ DE RECURSOS I ENERGIA: - L’energia correspon a la llum solar.
- Les plantes, com tots els éssers vius, són sistemes oberts connectats amb el seu entorn amb el que intercanvien recursos i energia.
- Són organismes autòtrofs que necessiten energia per transformar els compostos inorgànics (recursos) en orgànics.
ELEMENTS ESSENCIALS PER LES PLANTES: - Un element és essencial quan la seva absència no permet completar el cicle biològic de la planta. La seva acció ha de ser específica, no pot ser substituït per un altre element.
- Macronutrients: es necessiten en quantitats relativament grans. Són 9: C, H, O, N, K, P, S, Ca i Mg.
- Micronutrients: es necessiten en quantitats relativament petites. Són 8: Mn, B, Fe, Zn, Cu, Cl, Mo i Ni.
- Essencials per a grups molt concrets de plantes: Si, Co, Se, Ba, Na, V, Al.
- El C, O i H representen el 96% dels elements essencials que les plantes necessiten.
FISIOLOGIA VEGETAL - SEMINARI GEMMA CARTES DEFICIÈNCIES MINERALS I TOXICITAT: - - - Concentració crítica nutrient: mínima concentració en un teixit que permet un creixement òptim. Per sota d’aquesta concentració es manifestes símptomes de deficiència.
Corbes d’acció en nutrició: ens serveixen per estudiar o valorar els intervals de suficiència, de deficiència i de toxicitat d’un element.
Interval de suficiència: marge de concentració de nutrient que tenim perquè la planta visqui bé i que pugui créixer correctament.
Interval de toxicitat: per sobre de l’interval de suficiència, la concentració de nutrient present no és bo per la planta.
Interval de deficiència: per sota de l’interval de suficiència. Quan s’aporta una proporció insuficient de nutrient per fer créixer la planta.
La deficiència o poc creixement pot ser degut a: o Falta de nutrient.
o Forma no adient.
o Interaccions amb altres nutrients.
La corba d’acció i el marge de concentració són diferents per a cada nutrient.
Els macronutrients tenen un marge òptim major, mentre que els micronutrients necessiten poca proporció, i ràpidament es converteixen en tòxics.
SÍMPTOMES DE LES DEFICIÈNCIES I TOXICITATS: - La deficiència i la toxicitat de cada element es manifesta amb una simptomatologia particular.
- Símptomes predominants: o Disminució creixement.
o Clorosi: perd el color de la clorofil·la (verd), en relació a un control.
o Necrosi: teixit que s’està morin en una part de la planta.
o Deformacions: no tenen forma normal, es van otrçant.
- Aquests símptomes poden manifestar-se simultàniament, en diferent intensitat i en diferents parts de la planta, segons l’element de que es tracti i el grau de deficiència i/o toxicitat.
FISIOLOGIA VEGETAL - SEMINARI GEMMA CARTES Elements mòbils: - Són aquells elements que es poden moure d’un lloc (part més vella) a un altre de la planta(part més jove) quan hi ha deficiència de l’element.
- Macronutrients: N, P, K i Mg.
- Micronutrients: Mo.
- Símptomes de deficiència del nitrogen  les fulles verdes es tornen grogues.
- La planta sempre que pugui enviarà les reserves a les parts més joves, i les velles es sacrificaran. Les deficiències les observem en les parts velles.
Elements immòbils: - Aquells que no es poden moure del seu lloc originari, per molt que es necessiti en alguna altre part de a planta.
- Macronutrients: Ca i S.
- Micronutrients: Fe, Mn, B, Cu i Zn.
- La planta no pot enviar les reserves a les parts més joves i per tant les deficiències les observem allà.
P OT VIURE UNA PLANTA AMB UNA SOLUCIÓ DE SALS MINERALS? - Com a mínim són necessàries 4 sals per equilibrar les proporcions dels macronutrients.
SOLUCIONS NUTRITIVES PLANTES SENCERES (AUTÒTROFA) PARTS DE PLANTES (CÈL·LULES, ÒRGANS, TEIXITS) PARCIALMENT AUTRÒTROFA CULTIUS HIDROPÒNICS (SOLUCIONS NUTRITIVES MINERALS) AIGUA + SALS MINERALS EN PROPORCIONS EQUILIBRADES - CULTIUS "IN VITRO" (MEDIS DE CULTIU) Macronutrients: - C, H i O (aigua + aire), 96%.
- K+, Ca2+ i Mg2+ (cations).
El pH del medi o del sòl, afecta disponibilitat de tots els elements.
Cada element té un pH òptim de disponibilitat, generalment de 5 a 6,5.
a la FISIOLOGIA VEGETAL - SEMINARI GEMMA CARTES CULTIUS HIDROPÒNICS: - Mitjançant els cultius hidropònics, les deficiències minerals són fàcilment identificables en condicions controlades.
Consisteix en posar aigua i sals minerals que necessita la planta. És molt important que aquests estiguin en les proporcions adequades.
SISTEMA DE CULTIU HIDROPÒNIC CLÀSSIC - Es fa directament en medi líquid.
- Necessita un suport especial per aguantar les plantes i un sistema d’airejament per a les arrels.
- A més, cal renovar la solució nutritiva cada X temps.
SISTEMA DE CULTIU AMB LÀMINA NUTRITIVA: - S’utilitza una cambra de recobriment nutritiu.
- La solució nutritiva passa de la cambra fins a on estan les plantes gràcies a l’acció d’una bomba.
SISTEMA DE CULTIU AEROPÒNIC: - S’utilitza una cambra sellada per a la subjecció de les plantes i un motor que pulveritza la solució, de manera que sota el motor tindrem la solució nutritiva, i per sobre la solució nutritiva pulverizada.
FISIOLOGIA VEGETAL - SEMINARI GEMMA CARTES SISTEMA DE CULTIU HIDROPÒNIC AMB SUPORT (SUBSTRAT) INERT: - No necessita suport especial per aguantar les plantes ni un sistema d’airejament de les arrels.
- El suport inert pot ser: sorra, grava, perlita, vermiculita, fibra de coco.
- Ha de ser un supor net i que sobretot no li aporti res a la planta.
CULTIUS IN VITRO: - Consisteix en cultivar una part de la planta fora de terra. Aquesta deixarà de ser autòtrofa i serà parcialment heteròtrofa i, per tant, els requeriments del medi seran diferents.
És necessari: - Medi bàsic: fonamental, tindrà: o Micronutrients.
o Macronutrients.
o Font de carboni, ja que no és autòtrofa. Normalment és sacarosa, o Vitamines, és opcional.
Hi ha dos medis de cultiu: el MS i B5 (Gamborg).
MS: té macronutrients (elevat nitrogen i potassi), micronutrients, i també components orgànics com la sacarosa i una sèrie de vitamines. El ph està al voltant de 5’8, ja que s’absorbeixen millor les substàncies.
- Reguladors del creixement: hormones que obliguen a la planta a créixer d’una forma determinada. Són les auxines i les citoquinines.
En funció de les proporcions d’hormones, la planta creix d’una forma o d’una altre.
Les auxines incrementen el creixement de les arrels, mentre que les citoquinines incrementen el nombre de brots. Si les proporcions de les hormones són iguals, es formen un munt de cèl·lules sense definició. Són essencials - També es poden utilitzar altres components orgànics (abstracte de llevats...) i es pot utilitzar agar perquè la planta es cultivi en un medi sòlid (proporció de 0’6 – 1% pes/volum), però es OPCIONAL.
- És molt important treballar amb material estèril i els recipients tancats i molt controlats per evitar que s’infecti. Es treballa en cambres de flux laminar.
Esterilització: Tres nivells d’esterilització: - Medis de cultiu: envasos, estris...  autoclau (120º durant 12 minuts).
- Explant (material biològic): es posa a la planta una mica d’alcohol de 70º, hipoclorit sòdic i després es renta amb aigua estèril.
- Preparació (manipulació del cultiu): es treballa en cambres de flux laminar, quan s’acaba la preparació i està el cultiu realitzat, el material es guarda en uns envasos tancats i precintats.
...