10. ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura teràpia ocupacional en gent gran
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 26/03/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

TO en gent gran Mar Busquets ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES Alzheimer : “És una malaltia degenerativa cerebral primària, d’etiologia desconeguda que presenta trets neuropatològics i neuroquímics característics. El trastorn s’inicia per general de manera insidiosa i lenta i evoluciona progressivament durant un període d’anys. Es caracteritza per un deteriorament global de les funcions corticals superiors”.
               Fins als anys 70 s’anomenaven “demències presenils” 35,6 milions de persones pateixen demència L’Alzheimer és la causa més comú de demència L’alzheimer és la més coneguda però no tothom que té demència té Alzheimer Hi ha hipòtesis de causes genètiques, infeccioses, tòxiques, etc.
La demència és un síndrome que implica deteriorament de la memòria, intel·lecte, comportament i la capacitat per realitzar les AVD.
Actualment no hi ha tractament per curar.
La demència és una de les causes principals de discapacitat i dependència entre les persones grans a nivell mundial.
La demència té impacte físic, psicològic, social i econòmic en les cures, família i societat.
Objectiu principal: Qualitat de vida Cada persona és única i diferent Produeix la mort de neurones i disminueix la capacitat de crear mediadors químics Detecció : La persona canvia, no és el mateix Si l’aparició de la malaltia és tardana, el curs és més lent i el deteriorament més global Alzheimer = Disfàsies i dispràxies 1. Tipus de demències, clínica i evolució - Degeneració focal, delimitada i poc freqüent.
- Problemes de conducta: desinhibició social, labilitat emocional, sexualitat inadequada, aïllament...) Lobars o de Pick - Aparició als 50 – 60 anys (Frontal) - Evolució 1 – 2 a 8 anys Són demències difícils de tractar per la simptomatologia i per l’edat d’aparició. La simptomatologia acostuma a ser molt florida.
Alzheimer - Degeneració més generalitzada - La més freqüent - Afàsia – apràxia – agnòsia - amnèsia TO en gent gran Mar Busquets Cossos de Lewy - Alzheimer + trets frontals ( labilitat, alt. Perceptuals, ...) , parkinsonisme (rigidesa..), trets psicòtics, fluctuacions cognitives Patologies extrapiramidal sistemàtiques Caracteritzat per les alteracions extrapiramidals seguides del deteriorament cognitiu a mesura que avança la malaltia Per exemple, parkinson GDS 1 No hi ha deteriorament cognitiu subjectiu ni objectiu GDS 2 - Queixes subjectives de pèrdua de memòria, ubicació d’objectes, noms de persones...
- No hi ha dèficit objectiu en l’examen clínic - No hi ha dèficit objectiu en el treball ni en situacions socials - Actitud apropiada respecte a la simptomatologia GDS 3 - Primers dèficits clars:  Haver-se perdut en un lloc no familiar  Evidència de rendiment laboral pobre  Dificultat per recordar paraules o noms  Després d’una lectura reté poca informació  Oblida, col·loca o perd erròniament objectes de valor  Escassa capacitat per recordar a persones noves que ha conegut - El dèficit de concentració és evident al fer l’entrevista clínica exhaustiva - Negació com a mecanisme de defensa - S’acompanya d’ansietat lleu - moderada - Incapacitat per realitzar tasques complexes - Els defectes es manifesten en:  Oblits de fets quotidians o recents  Dèficit en els records de la història personal  Dificultat de concentració evident en operacions de resta de 7 en 7  Incapacitat per planificar viatge, finances o activitats complexes GDS 4 - No hi ha defectes en:  Orientació en temps i persona  Reconeixement de cares familiars  Capacitat de viatjar per llocs coneguts - Labilitat afectiva - Mecanisme de negació domina el quadre TO en gent gran Mar Busquets GDS 5 - La persona ja no pot estar sense algun tipus d’ajuda (supervisió constant) - Necessita assistència en determinades tasques com elegir la roba adequada - És incapaç de recordar aspectes importants de la seva vida quotidiana - Desorientació espai-temps - Dificultat per contar en ordre invers de de 40 de 4 en 4, o des de 20 de 2 en 2 - Sap el seu nom i generalment el de la seva dona i fills GDS 6 - Necessitarà ajuda per realitzar les AVD - Oblida a vegades el nom de la seva parella - No és conscient dels esdeveniments i experiències recents - No té consciència del seu entorn, espai i temps - Té algun record de la vida passada però és poc precís - Apareixen canvis emocionals i de personalitat:  Conductes delirants  Símptomes obsessius  Símptomes d’ansietat, agitació....
 Abúlia congnitiva GDS 7 - Depenent en les AVD - Pèrdua de les habilitats verbals : Frases concretes – paraules – sorolls - Incontinència urinària - A mesura que avança l’estadi va perdent les habilitats motores bàsiques - El cervell sembla incapaç de dir al cos què ha de fer (aparició de signes i símptomes neurològics i corticals) 2. Eines de valoració més utilitzades 2.1. Valoració capacitats funcionals i AVD  Índex de Barthel  Escala de Lawton  Qüestionari d’Habilitats Motores i de Processament (AMPS)  Large Allen’s Cognitive Level Screen (LACLS) 2.2. Valoració capacitats psicològiques i socials  Mini-mental State Examination de Folstein i cols.
 Qüestionari de Pfeiffer  Qüestionari volicional  Valoració de les Habilitats de Comunicació i Interacció (ACIS) TO en gent gran Mar Busquets 3. Intervenció El tipus de tractament dependrà del moment de la malaltia i la seva finalitat serà rehabilitar i restituir dèficits, estimular per endarrerir pèrdues de capacitats, minimitzar les possibilitats de risc, millorar les capacitats que li queden i donar confort i seguretat.
3.1. Tractament farmacològic Fàrmacs disponibles - Acetil – L – carnitina - Tacrina - Donecepilo - Rivastagmina - Fitostigmina - Menantina - Piracetam - Seleginina - Vinpocetina - Tractaments en investigació Anti-inflamatoris Antipsicòtics Clioquinolina Estatines Antioxidants...
3.2. Tractament no farmacològic Té l’objectiu d’endarrerir el deteriorament i intentar mantenir al màxim l’autonomia de les persones amb demència.
Amb el pla individualitzat d’activitats s’instaurarà: 1) Rutina (AVD, oci, activitats terapèutiques, descans...) 2) Actituds (concretes i a desenvolupar “des de tots”) Aquest tipus de tractament des de teràpia ocupacional està integrat per:       Programes de reeducació d’habilitats: AVDs, seqüenciació de tasques,...
Psicoestimulació cognitiva: Estimulació de la memòria, el llenguatge, etc.
Psicomotricitat: Consisteix a estimular les funcions motrius (coordinació, orientació,...) Musicoteràpia, reminiscència...
Estimulació psicosocial: Potencia la relació i la comunicació amb altres i l’entorn Adequació i control de l’entorn: Entorn de la persona adaptat a les seves capacitats cognitives per facilitar l’autonomia i a l’hora evitar el màxim de risc possible.
...