Examen parcial (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Micro
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 30/03/2015
Descargas 25
Subido por

Vista previa del texto

EXAMEN TEST MICROECONOMIA I 1. Quan la demanda d’un producte és elàstica: a) b) c) d) Una disminució del preu implica l’obtenció d’un ingrés més gran.
Una reducció del preu implica l’obtenció d’un ingrés menor.
Una reducció del preu no altera el volum d’ingressos del productor.
L’ingrés no té res a veure amb el caràcter elàstic de la demanda.
2. Si el gerent d’una discoteca de moda decideix baixar el preu de les entrades per aconseguir majors beneficis, la seva conducta estaria motivada perquè: a) b) c) d) La corba de demanda és molt elàstica.
La corba de demanda és molt inelàstica.
L’elasticitat demanda renda dels clients potencials és elevada.
Les discoteques de moda competidores han augmentat el preu de les entrades.
3. Un desplaçament cap a la dreta de la corba de demanda d’un bé normal es produeix quan: a) b) c) d) Augmenta el preu d’un bé complementari.
Augmenta el preu d’un bé normal.
Disminueix el preu d’un bé substitutiu.
Augmenta la renda dels consumidors.
4. Si augmentem el preu d’un bé Y complementari de X, provocarà generalment...
a) b) c) d) Una disminució del preu de X al desplaçar-se cap avall la seva corba de demanda Un increment del preu d’equilibri del bé X Una disminució de la quantitat d’equilibri de X Són certes a i c 5. Quina és l’elasticitat de la oferta i la demanda en el punt d’equilibri de les següents corbes? Q=24-6p; Q=2p.
a). 2,2 b). -1, 2 c) -3,1 d) -5, 1 6. Donades les funcions d’oferta (Q=90+60p) i de demanda (Q=250-100p), si l’estat estableix un preu màxim de 0,5 u.m, es produirà un excedent de demanda igual a: a) b) c) d) 200 unitats 80 unitats 50 unitats 90 unitats 7. En el cas que l’elasticitat preu d’un bé sigui inferior a la unitat, en valor absolut, si...
a) b) c) d) Disminueix el preu augmenta la despesa dels consumidors Augmenta la quantitat, augmenta la despesa dels consumidors Augmenta el preu, augmenten els ingressos dels productors Disminueix la quantitat, disminueixen els ingressos dels productors 8.- La “riquesa de les nacions” és una obra escrita per: a) b) c) d) F. von Hayeck L. von Mises Adam Smith F. von Wieser 9. Si l’elasticitat creuada de la demanda de X respecte a Y és igual a -1, un increment del preu de Y del 10% provocarà en la quantitat demandada de X: a) b) c) d) Un augment del 5 % Un augment del 10 % Una disminució del 5 % Una disminució del 10 % 10. Si en un mercat augmenta la demanda d’un bé, ceteris paribus...
a) b) c) d) L’excedent dels consumidors augmentarà si la corba d’oferta és perfectament elàstica.
L’excedent dels consumidors disminuirà si la corba d’oferta és perfectament inelàstica.
L’excedent dels consumidors sempre augmentarà Cap de les anteriors és correcta 11. Un mercat en un determinat país està representat per les següents equacions de demanda i d’oferta: Q=400+8p, Q=590-12p. Quina de les següents afirmacions és falsa: a) b) c) d) El preu de equilibri és igual a 9,5 La quantitat d’equilibri oferta és 476 L’elasticitat preu de l’oferta en el punt d’equilibri és 0,16 L’elasticitat preu de la demanda en el punt d’equilibri és 0,16 12. Si partim d’una situació d’equilibri en el mercat del bé A, i es produeix: un increment dels costos laborals de la seva producció, i un increment de les preferències del consumidors respecte al bé A, llavors en la nova situació d’equilibri: a) b) c) d) El preu i la quantitat d’equilibri de A incrementaran El preu d’equilibri augmentarà i la quantitat d’equilibri disminuirà El preu d’equilibri augmentarà però l’efecte sobre la quantitat dependrà de la magnitud dels desplaçaments de les corbes.
La quantitat d’equilibri disminuirà però l’efecte sobre el preu dependrà de la magnitud dels desplaçaments de les corbes.
...