Examen Biologia (2015)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 1º curso
Asignatura Biologia i genètica molecular
Año del apunte 2015
Páginas 8
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Biologia- 1r examen 1.-El concepte de clon es pot aplicar en molts aspectes de la biologia reproductiva. Què entens per un clon? a) Cèl·lules amb el mateix aspecte.
b) Cèl·lules idèntiques genèticament.
c) Conjunt de cèl·lules idèntiques en tots els aspectes.
d) Conjunt de cèl·lules que procedeixen d'una altra cèl·lula per meiosis.
e) Totes són certes.
2.-Les cavitats del cor (aurícula i ventricle) estan recobertes per l'endocardi. Quin tipus de teixit forma l'endocardi? a) Muscular b) Nerviós c) Connectiu d) Miocardíac e) Epitelial 3.-La gelatina és un producte alimentari que és dóna a la gent gran, entre altres coses, perquè no cal mastegar-lo. Quina de les següents consideracions sobre la gelatina NO és correcta? a) Conté components de la matriu extracel·lular b) És molt rica en col·lagen c) S'obté de la pell d'animal d) Conté molts lípids e) Te molta glicina 4.-Els lípids en forma de triglicèrids és depositen al citoplasma de les cèl·lules i la seva degradació té lloc .............................., és per això que es necessita ........................... per a poder entrar-hi.
a) Citosol/cardiolipina b) Matriu mitocondrial/L-carnitina c) Matriu mitocondrial/Cardiolipina d) Peroxisoma/Malat e) Cap resposta és correcta 5.-L'alliberament d'adrenalina provoca en les cèl·lules musculars? a) Disminució dels grànuls de glicogen b) Increment dels grànuls de glicogen C) Activació i glicogen sintetasa d) Res e) A i B 6.-Al peroxisoma igual que passa al mitocondri: a) Hi ha síntesi de proteïnes ja que té DNA propi b) Té ribosomes c) Realitza la beta-oxidació d) Té cardiolipina a les seves membranes e) A i B 7.-Quan parlem de PEX ens referim: a) Proteïnes membrana peroxisoma b) Al mitocondri c) Als lípids de membrana d) Peroxines e) A i D 8.-Quin dels següents elements no està ubicat en la membrana del mitocondri? a) Complex NADH-deshidrogenasa b) Citocrom C c) Cardiolipina d) Ubiquinona e) ATP-sintetasa 9.-Pel que fa a la cadena respiratòria és imprescindible dir: a) Que consumeix oxigen b) Que bombeja protons c) Que necessita de la cardiolipina d) Que conté citocrom e) Que produeix ATP 10.-Quines de les següents afirmacions referides al reticle endoplasmàtic, és FALSA: a) Són petites cisternes que no es comuniquen entre elles b) Representen la majoria d'endomembranes d'una cèl·lula c) Una de les seves funcions és la síntesi de colesterol d) Una de les seves funcions és la detoxificació e) Funciona com a dipòsit de calci 11.-Quin dels següents elements NO forma part del sistema endomembranós a) Vesícules de secreció b) Reticle c) Golgi d) Lisosoma e) Mitocondri 12.-Agafem una proteïna citosòlica ili afegim artificialment un pèptid senyal. Què li passarà? a) Continuarà al citosol b) S'acumularà als lisosomes c) S'acumularà al nucli d) Serà secretada e) Cap de les anteriors 13.- Una cèl·lula que té una mutació que impedeix que es formi la SRP: a) No tindrà lisosomes b) No podrà secretar proteïnes c) No tindrà proteïnes de membrana d) Només A i C són certes e) A, B i C són certes 14.-Una proteïna que se sintetitzi al reticle: a) Seria clarament una proteïna citosòlica b) Hauria de travessar la membrana del reticle per passar al Golgi c) Hauria de travessar la membrana del reticle rugós per passar al llis d) Podria passar al Golgi sense travessar cap membrana e) No podria mai sortir de la cèl·lula 15.-Hem trobat al laboratori una cèl·lula mutant que no pot fabricar clatrina. Aquesta cèl·lula es caracteritzarà per: a) No poder fer endocitosi mediada per receptors b) No poder glicosilar proteïnes c) No poder fabricar lisosomes d) A i B són certes e) A i C són certes 16.-Respecte a la insulina, podem dir que: a) Se secreta per la via constitutiva b) Té una senyal de manosa-6-fosfat c) Originalment té un pèptid senyal, que es talla quan està completament sintetitzada d) Se secreta en resposta a glucèmia baixa e) Totes són certes 17.-Quina de les següents funcions NO és pròpia dels microtúbuls a) Formació del fus mitòtic b) Formació de Fil·lopodis c) Transport vesicular d) Formació e cilis i flagels e) Totes les funcions anteriors són pròpies dels microtúbuls 18.-Respecte als microtúbuls podem dir que: a) Tenen unida una molècula d'ATP b) Tenen estructura de doble hèlix c) No presenten polaritat d) A i B són certes e) Cap és certa 19.-Hem trobat per casualitat un fàrmac que bloqueja la fosforilació de les MAPs. Pensem que una utilitat clínica d'aquest fàrmac seria: a) Agent antitumoral, ja que impediria directament la despolimerització dels microtúbuls b) Agent antitumoral, ja que impediria directament la polimerització dels microtúbuls c) Tractament contra l'Alzheimer, ja que la Tau és una MAP també d) A, B i C són certes e) A i C són certes 20.-Assenyala l'afirmació referent a la combinació i propietats de les biomembranes que és FALSA: a) la proporció de fosfoglicèrids, esfingolípids i colesterol en les biomembranes varia en funció de quins compartiments separa b) Els lípids tenen mobilitat dins de la mateixa cara de la bicapa lipídica c) El moviment transversal de lípids és catalitzat per les flipases d) La distribució dels lípids ens les biomembranes és simètrica e) Les membranes són estructures flexibles i estables 21.-Digues de quina manera un microorganisme unicel·lular pot fer que disminueixi la fluïdesa de la membrana plasmàtica quan la temperatura del seu interior augmenta a) Sintetitzant fosfolípids amb àcids grassos llargs i saturats b) Sintetitzant fosfolípids amb àcids grassos curts i insaturats c) Fent disminuir la presència d'esterols en la membrana cel·lular d) Disminuir la proporció d'esfingolípids i augmentant els fosfolípids e) La composició de la membrana plasmàtica les cèl·lules la mantenen sempre constant independentment de la temperatura 22.-El glicocàlix present en les cèl·lules animals és: a) Una vacuola d'emmagatzematge de glúcids b) Una paret cel·lular que protegeix la cèl·lula i li confereix rigidesa i resistència als agents exteriors c) Un tipus d'unió cel·lular d) Determinants dominis de la membrana plasmàtica de major rigidesa que són més rics en colesterol i esfingolípids e) Una coberta associada a la membrana plasmàtica composada d'oligosacàrids conjugats a lípids i a proteïnes de membrana, juntament amb proteoglicans 23.-En el següent esquema es representen els diferents tipus de proteïnes de membrana que participen en el bescanvi de molècules entre l'exterior i l'interior cel·lular. Identifica les proteïnes que participen en el transport actiu secundari de molècules: a) La bomba A b) Els co-transportadors D i E c) Els transportadors C, D i E d) La bomba A i els co-transportadors D i E e) Totes són transportadors actius secundaris excepte el canal B 24.-Tria la resposta correcta per omplir els buits: Els hemidesmosomes són complexes multiproteics d'unió en els quals les ............ s'uneixen molt fortament pels dominis extracel·lulars amb proteïnes de la matriu extracel·lular mentre que en l'interior de la cèl·lula té lloc l'anclatge de l'estructura amb els .......... del citosquelet cel·lular a) Ocludines / filaments d'actina b) Integrines / filaments intermedis c) Integrines / filaments d'actina d) Cadherines / filaments intermedis e) Connexines / microtúbuls 25.-Dels diferents tipus d'unions cel·lulars que coneixes digues quin d'ells permet el bescanvi de molècules entre cèl·lules adjacents i que per tant permet la transmissió de missatgers secundaris de la senyalització com el Ca 2+, l'AMPc i el GMPc a) Cinturó d'adhesió b) Desmosoma c) Unió de fenedura o "Gap junction" d) Hemidesmosoma e) Adhesió focal 26.-En el tipus de senyalització autocrina la molècula senyal exerceix els seus efectes sobre: a) La cèl·lula diana de la membrana b) Cèl·lules que estan molt allunyades del lloc de síntesi de la molècula senyal c) Cèl·lules que estan molt pròximes a les cèl·lules productores del senyal d) Les cèl·lules que estan en contacte directe amb la cèl·lula que envia el senyal e) Les mateixes cèl·lules productores del senyal 27.-Quin tipus de receptor tenen les hormones esteroides com els estrògens? a) Canal iònic b) Receptor acoblats a proteïnes G c) Receptors tirosina kinasa d) Receptors associats a kinasa e) Receptors intracel·lular 28.-Assenyalala resposta correcta per omplir els buits: Las proteïnes G participen en molts processos cel·lulars i són interruptors moleculars de diverses vies de senyalització.
Les proteïnes G (1) .......... participen en la senyalització per receptors associats a proteïnes G, mentre que la proteïna G (2) ......... Ras és activada per receptors tirosina kinasa.
Les proteïnes G s'activen mitjançant la unió a (3) ......... i estan inactives quan es troben unides a (4) ......
La forma oncogènica de Ras té una mutació que no li permet (5) .........
a) (1) trimèriques, (2) monomèriques, (3) GDP, (4) GTP, (5) unir GDP b) (1) trimèriques, (2) monomèriques, (3) GTP, (4) GDP, (5) hidrolitzar GTP c) (1) monomèriques, (2) trimèriques, (3) GDP, (4) GTP, (5) unit GDP d) (1) monomèriques, (2) trimèriques, (3) GTP, (4) GDP, (5) hidrolitzar GTP e) (1) monomèriques, (2) monomèriques, (3) GDP, (4) GTP, (5) transmetre la senyal 29.-Digues quin dels següents enunciats sobre el nucli cel·lular és FALÇ: a) L'embolcall nuclear està format per una doble membrana que està connectada amb el reticle endoplasmàtic rugós b) El bescanvi de macromolècules entre el nucli i el citosol és selectiu i està controlat per les proteïnes dels porus nuclears c) El transport de proteïnes grans a través dels porus requereix d'energia en forma de GTP d) El transport dels ARN missatgers és realitza de forma independent a la de GTP assa RAM e) Els dímers de lamina estan units de forma molt estable entre ells i amb les proteïnes de la membrana interna de l'embolcall nuclear, per tant un cop format l'embolcall nuclear no es pot dissociar al llarg de la vida de la cèl·lula 30.-En quina regió del nucli es produeixen els RNA ribosomals i es formen les subunitats petites i grans dels ribosomes? a) En l'eucromatina b) En els nuclèols c) En els grànuls d'intercromatina o "specktles" d) En els Cossos de Cajal e) L'enunciat és erroni, en el nucli sols es produeixen els RNA ribosomals i després són exportats al citoplasma on s'uneixen a les proteïnes ribosomals per a formar els ribosomes ...