Tema 1 Hipoacusia. 1.1 L'oïda (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 2º curso
Asignatura Patologies de l'audicio, la parla, la veu i la deglució
Profesor
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 25/10/2017 (Actualizado: 02/11/2017)
Descargas 0
Subido por

Descripción

Tema 1 Hipoacusia. 1.1 L'oïda

Vista previa del texto

Patologia de l’audició, la parla, la veu i la deglució Laura Núñez Patologia de l’audició, la parla, la veu i la deglució Tema 1 La hipoacúsia és un problema mèdic de manera que tot pacient amb hipoacúsia necessita ajuda sanitària.
Valoració de l'audició:   Un examen oral general ha de predir sempre a l'exploració otològica Especial atenció de les fossa nasal i rinofaringe, faringe, laringe i regió facial, per la implicació en ala patologia.
La historia clínica:     És la base de diagnòstic de tota la patologia que pot afectar l'ésser humà És el registre de totes les dades relatives al pacient en relació o la seva salut o malaltia Molèsties subjectives o símptomes Signes o dades Historia clínica           - Història familiar (hipoacúsia) Dades personals Història quirúrgica Exposició al soroll, dades laborals cal tenir en compte el lloc on treballa, professió.
Símptomes associats Història medica Medicaments Grau de pèrdua Cronicitat Antecedents patològics hàbits tòxics, malalties que ha patit, fàrmacs otoxicos (que tenen efectes secundari en l'oïda) intervencions, traumatismes, malalties metabòliques Tòxics endògens sucre, urea, queratenina, ....Historia clínica Historia clínica    Malaltia actual motiu de consulta. Temps d'evolució qu desencadena i símptomes acompanyants. símptoma més molest.
Exploració general i ORL juntament amb la HC de vegades ens pot orientar al diagnòstic Proves complementaries laboratori, estudi radiològic (TC, RMN (radiologia)) Símptomes patològics otològics   Hipoacúsia autofonia, percusia, plenitud òtica, algiacusia, presbiacusia Acufens pulsatiu o no, ets 1.
Patologia de l’audició, la parla, la veu i la deglució Laura Núñez     Otodinia / otàlgia (mal d'orella) Otorrea (supura l'oïda)  otorrafia (sagna l'oïda), otolicurrea, pruïja (picor) Vertigen (rotació) Sensació de plenitud òtica (alteració de l'oïda interni) Hipoacúsia:      Autofonia percepció pacient veu pròpia Paracusasia de Willis sent millor amb sorolls Paracúsia de weber Algiacusia Sento però no entenc Localització de la lesió     Unilateral o bilateral Transmisiva Percepció Mixtes classificació evolutiva      Estable Progressives Ràpidament progressiva Sobtades fluctuants Grau d'hipoacúsia:     Lleu  dèficit 21-40 dB (llenguatge normal) Moderada Severa Profunda 2.
Patologia de l’audició, la parla, la veu i la deglució Laura Núñez Tema 1.1.
L’oïda: Les parts de l’oïda Oïda extern Oïda mitjana Oïda interna Vies auditives Escorça auditiva Es divideix d’aquesta forma perquè l’embrió nomes te tres capes on cada capa crea estructures diferents.
- Externa catàlegs i pell Mitjana ossos i músculs Interna les parts neurològiques Pavelló auricular En els humans te porca funció però hi ha animals que gracies a aquest ajuda a ampliar els sons Parts: - Hèlix Antihèlix Concha Tragus Antitragus Canal auditius extern Dins del canal auditeu extern Part externa amb cartílag Part interna amb os Parts: - Pels en part lateral Cerumen Hi ha gra distancia entre el tap de cera i el timpà.
Aquest conducte es important ja que fer de filtra dels sons fent una ona mes homogènia al timpà Funcions del pavelló auricular i conducte auditius extern - Amplificació Filtre Protecció Localització dels sons 3.
Patologia de l’audició, la parla, la veu i la deglució Laura Núñez Els osses de l’oïda mitjana Els ossets ajuden a amplificar la energia provenen t de l’aire i poc a poc es va perdent, i al perdre força s’ha de compensar, es aquí quan els ossets fent l’amplificació d’aquest.
Els músculs de l’oïda mitjana 1. Múscul estapedial: ajuda a fixar l’estrep a la finestra oval, es contrau davant sorolls forts, masticar, parlar, es relaciona amb el VII parell cranial o N facial.
2. Múscul tensor de la corda del timpà: ajuda a obrir la trompa d’Eustaqui i a sentir bé.
Una lesió faria que el soroll intens els molestes. Sentirien igual, bé, però els hi molestaria.
Funcions de l’oïda mitjana - Amplificació Filtre Reflexa acústic Modula la impedància Oïda interna: Parts: - Vestibular: moviments i gravetat Coclear: energia sonora Utilitzen cèl·lules ciliades.
Sistema neurològic auditius: - VIII parell cranial Nucli coclear Tronc cerebral Complex olivar superior Lemnisco lateral Colliculus inferior= regió cerebral Cos genicular mitjà= tàlem Còrtex auditius= lòbul temporal Processador cortical Els processador esta en totes les vies - Patró de reconeixement sonor Duració del so i discriminació: les persones amb lesions al nucli coclear no discriminem Localització dels sons Atenció selectiva Dominància cerebral/ lateralitat - Processador del llenguatge hemisferi esquerra L’hemisferi esquerra te mes connexions amb l’oïda dret.
4.
Patologia de l’audició, la parla, la veu i la deglució Laura Núñez La major part de la gent te mes facilitat per processa el llenguatge a traves de l’oïda dreta.
Qualsevol implant fet abans dels 2 anys te molta eficàcia. Es a partir dels 6 anys que es baixa la seva eficàcia.
Desusen 2/3 de les fibres - Ritme i prosòdia hemisferi dret Hemisferi esquerre coneixement fonemes Àrees Àrea 41 de Brodmann tonotòpica Àrea 42 atenció identificació de les paraules Àrea 22 reconeixement dels significats( escorça d’Associació) Hipoacúsia:   La hipoacúsia es la disminució del llindar auditiu que es considera normal - Te repercussions a llarg termini en el desenvolupament del llenguatge i la comunicació El llindar auditiu normal es quan tens en totes les freqüències de audiograma una sensibilitat auditiva igual o menor de 20 dB.
Classificació de les hipoacúsies      Segons la localització de la lesió Segons el grau de pèrdua Segons el moment de l’aparició Segons l’evolució de la hipoacúsia Segons la causa Segons localització de la lesió:     - Hipoacúsia de transmissió - Habitualment patologia de l’orella mitjana i externa  Tap de cera  Otitis serosa es dona després d’un refredat  Otosclerosi Hipoacúsia de percepció o neorosensorial primera part del nervi.
- Alteracions de l’oïda interna i/o a la via auditiva - Subdivisió en la còclea (orella interna) i retrococlear (via auditiva)  Exemples: conexina 26, ototoxics, infeccions per citomegalovirus (es dona en les embarassades i els nens), neutioma, del acústic.
Hipòstasi mixta - Combinació e dos tipus de hipoacúsia de transmissió o percepció  Per exemple: síndromes com Tracher Collins, Otosclerosis evolucionada Hipoacúsia de processament auditiu central Alteracions a nivell de les vies auditives Per exemple: tumoracions, malalties degeneratives, prematurs i autisme.
5.
Patologia de l’audició, la parla, la veu i la deglució Laura Núñez Segons dha pèrdua:  - Mitjana entre freqüències 500, 1000, 2000 i 4000 Htz Lleu, pèrdua entre 21-0dB Moderada entre 41-70 dB Segons el moment d’aparició   Hipoacúsia perlingual o perlocutiva: una es produeix abans de l’adquisició del llenguatge Hipoacúsia postlingual o postolcutiva un cop el llenguatge ja esta instaurat Segons evolució    Estable: la pèrdua auditiva es manté sense canvis fins l’edat adulta Progressiva quan va augmentant al llarg del temps Fluctuant si la pèrdua es inestable periòdicament retornant o no el llindar previ Segons l’agent causal:    Genètiques o hereditàries - Simptomàtiques 400 síndrome que donen hipoacúsia amb algun grau Recessives dominants mitocondrials Adquirides: prenatals, perinatals, Postnatals Desconegudes El 80% de les hipoacúsies permanents infantils estan permanents al naixement Nomes el 50% dels nens amb hipoacúsia tenen factors de risc Mes del 90% dels nens sords neixen de pares sense hipoacúsia Entre el 50-60% de les hipoacúsies infantils tenen orígens genètics Els 40% de les hipoacúsies profundes són candidats a implants coclears.
Prevenció de la hipoacúsia:  - Primària Pretanals: control de la gestant. Evitar tòxics Perinatals: baixa prematuritat, millorar l’assistència prenatal i control de les hiperbilirubinemies Postnatals  Vacuna Tv  Evitar exposicions cròniques 6.
...