tema 3 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Economia política.
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 11/03/2015
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Tema 3: Mercat i benestar L’equilibri en cadascun dels diferents mercats d’una economia reflecteix com el mercat assigna recursos escassos. Que l’assignació sigui desitjable o no ho determina l’economia del benestar.
Benestar econòmic: Els compradors i els venedors obtenen beneficis per participar en el mercat. Del benefici dels compradors en direm excedent del consumidor. I del benefici dels venedors en direm excedent del productor.
BENESTAR ECONÒMIC: Suma de l’excedent del consumidor i de l’excedent del productor.
Equilibri de mercat i benestar econòmic L’equilibri de mercat genera el màxim benestar econòmic. Per tant, el preu que equilibra oferta i demanda és el millor.
Els mercat es revela com un bon mecanisme per organitzar l’activitat econòmica (principi 6). Ni els consumidors ni els productors busquen aconseguir aquesta situació, però són guiats per la “ma invisible”.
Excedent del consumidor i benestar EXCEDENT CONSUMIDOR: Quantitat que un consumidor està disposat a pagar per un bé menys la quantitat que en paga realment.
DISPOSICIÓ A PAGAR: Preu màxim que un comprador està disposat i és capaç de pagar per un bé. Mesura quant valora el consumidor el bé o el servei.
CORBA DE DEMANDA: Mostra les diferents quantitats del bé o servei que els consumidors estan disposats a comprar i són capaços de comprar a diferents preus.
EXEMPLE: Preu Comprador > 100 80 – 100 70 – 80 50 – 70 < 50 Cap John John, Paul John, Paul, George John, Paul, George, Ringo Quantitat demandada 0 1 2 3 4 L’àrea per sota de la corba de demanda i per sobre del preu del mercat mesura l’excedent del consumidor en un mercat COM AFECTEN ELS PREUS A L’EXCEDENT DEL CONSUMIDOR...
L’excedent del consumidor benefici els compradors reben per un que bé en la forma en què ells mesura mateixos perceben. És a dir, són els consumidors mateixos els qui avaluen el benefici rebut.
el ho Excedent del productor i la corba d’oferta EXCEDENT PRODUCTOR: Quantitat que rep el venedor (preu de mercat) menys el cost de producció. Mesura el benefici dels venedors que participen en el mercat.
L’excedent del productor es relaciona amb la corba d’oferta, de la mateixa manera que l’excedent del consumidor es relaciona amb la corba de demanda. Per a cada quantitat, el preu que mostra la corba d’oferta és el cost marginal del venedor.
EXEMPLE: Preu > 900 800 – 900 600 – 800 500 – 600 < 500 Venedora Maria, Frida, Geòrgia, Grandma Frida, Geòrgia, Grandma Geòrgia, Grandma Grandma Ningú Quantitat ofertada 4 3 2 1 0 L’àrea per sota del preu del mercat i per sobre de la corba d’oferta mesura l’excedent del productor en un mercat.
COM AFECTA EL PREU A L’EXCEDENT DEL PRODUCTOR EFICIÈNCIA DE MERCAT: L’excedent del consumidor i l’excedent del productor es poden usar per respondre la pregunta: És desitjable l’assignació de recursos que determina el lliure mercat? Considerem un (hipotètic) planificador social benèvol, l’única finalitat del qual és millorat el benestar econòmic de la societat.
Benestar econòmic i excedent total: EC = Valor per als compradors -- Quantitat pagada pels compradors EP = Quantitat rebuda pels venedors -- Cost per als venedors ET = EC + EP ET = Valor per als compradors -- Cost per als venedors Assignació eficient: Si l’assignació d’un recurs maximitza l’excedent total, diem que l’assignació és eficient.
Si l’assignació no és eficient, existeixen guanys potencials del comerç entre compradors i venedors que no s’estan realitzant.
A més de l’eficiència, el planificador podria preocupar-se de l’equitat (que compradors i venedors tinguin un benestar econòmic similar).
Tres aspectes importants que cal considerar: 1. Els mercats que operen lliurement assignen l’oferta de béns als consumidors que més els valoren.
2. Els mercats que operen lliurement assignen la demanda de béns als venedors que els poden produir al cost més baix.
3. Els mercats que operen lliurement produeixen la quantitat de béns que maximitza la suma de l’excedent del consumidor i l’excedent del productor. És a dir, l’assignació que resulta del mercat és eficient.
L’eficiència de la quantitat d’equilibri: La quantitat d’equilibri implica l’assignació eficient dels recursos. En aquest tipus de mercats (mercats competitius) el planificador pot deixar que el mercat es trobi lliurement la quantitat d’equilibri. Aquesta política de deixar que el mercat actuï es coneix com a deixa fer.
Poder de mercat: Si el sistema de mercat no és perfectament competitiu, pot sorgir el poder de mercat.
PODER DE MERCAT: Capacitat d’influir sobre els preus.
El poder de mercat pot conduir al fet que els mercats siguin ineficients perquè fixen el preu i la quantitat a nivells diferents de l’equilibri dels mercats lliures.
Externalitats: Es produeixen quan la corba d’oferta o la de demanda no reflecteixen tots els costos o beneficis que intervenen en el mercat. Les externalitats fan que el benestar del mercat no depengui només del valor que assignen els compradors o del cost dels venedors. Si compradors i venedors no tenen en compte les externalitats quan decideixen quant consumit i quant produir, l’equilibri final del mercat pot ser ineficient.
Resum: L’excedent del consumidor mesura el benefici que obtenen els consumidors per participar en el mercat.
L’excedent del consumidor es mesura com l’àrea sota la corba de demanda i per sobre del preu del mercat.
L’excedent del productor mesura el benefici que obtenen els venedors per participar en el mercat.
L’excedent del productor es mesura com l’àrea per sota del preu del mercat i per sobre de la corba d’oferta.
L’equilibri de mercat maximitza el benestar de la societat (suma de l’EC i de l’EP).
El mercat assigna de manera eficient els recursos disponibles a la societat. Existeixen fallides de mercat en presència d’externalitats i poder de mercat, per la qual cosa en aquestes situacions l’equilibri del mercat no és eficient.
Una assignació de recursos que maximitza la suma de l’excedent del consumidor amb l’excedent del productor es diu que és una assignació eficient.
Els planificadors es preocupen tant per l’eficiència com de l’equitat en la producció de béns i serveis.
...