El pla d'empresa (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Introducció al màrqueting
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

EL PROJECTE D’EMPRESA QUIN ÉS EL “REPTE”? QUÈ VOLEM? - Quin són els nostres clients Quins segments de clients hi ha? Quin és el públic objectiu? Ens cal: - Entendre l’experiència actual del client? Les tendències Entendre la competència El posicionament dels competidors Com aporten valor els competidors? Quina és la dimensió internacional dels competidors Els usuaris XX necessiten una forma de (necessitat). Perquè / però / sorprenentment (“insight”, revelació, resultat de la nostra recerca).
RESOLDRE EL REPTE  EL PRODUCTE / SERVEI.
La proposta de valor VS el públic objectiu.
La proposició de valor de Canvas: La teva proposta d valor respecte la de la competència. El model de negoci en format Canvas.
  Podem fer algun tipus de prototip / prova? Podem resumir en 3 respostes el negoci: o Per què? o Com? o Què? DEL MODEL DE NEGOCI AL PLA D’EMPRESA. PLA D’EMPRESA:    El Pla d’empresa serveix per “planificar” la nova empresa El procés en sí mateix té utilitat no sempre és suficient dir que tenim el projecte en ment Concretar i valorar és bo, permet veure possibles problemes i debilitats  Serveix al emprenedor com instrument de treball i externament com targeta de presentació del projecte PLA D’EMPRESA: 1. Descripció i anàlisi d’una oportunitat de negoci 2. Examen de la viabilitat tècnica, econòmica i financera 3. Detall de procediments i estratègies per convertir aquesta oportunitat de negoci en un projecte empresarial CONTRIBUCIÓ DEL PLA D’EMPRESA:     A NIVELL INTERN Consensuar entre els promotors una idea i uns objectius comuns Determinar el moment en el que s’ha aconseguir l’èxit o cunado arriba el moment de parar Millorar la idea original del projecte Augmentar les probabilitats d’èxit    A NIVELL EXTERN Aconseguir finançament aliena Recerca de nous socis Presentació per partners i aliances estratègiques L’ESTRUCTURA DEL PLA D’EMPRESA (hi ha nombroses opcions):   COMPONENTS PRINCIPALS: o Definició del producte o servei o Pla de màrketing o Pla de recursos humans (o organització i RRHH) o Pla d’operacions o Pla Econòmic – Financer o Forma jurídica i aspectes legals ALTRES: o Internacionalització L’ESTRUCTURA DEL PLA D’EMPRESA (un possible guió): 0. RESUM EJECUTIU: Descripció general dels principals aspectes de la iniciativa en cada una de les parts del Pla d’Empresa.
1. DEFINICIÓ DEL PRODUCTE / SERVEI / INICIATIVA: explicació dels objectius, missió i visió de la iniciativa, així com la posta en valor de la iniciativa.
o Presentació del producte o servei o Visió general del mercat i pels competidors o Visió general del model de negoci o Situació en la que es troba el projecte o Equip de promotors 2. PLA DE MARKETING: o Anàlisi del mercat:  Dimensió i característiques del mercat  Clients  Competència i forces competitives  Anàlisi DAFO Mercat: Anàlisi del mercat potencial al qual es dirigeix la iniciativa.
Competència: identificar i analitzar la competència en els diferents mercats en els quals es vol operar.
o Pla de màrqueting:  Estratègia de màrqueting i posicionament  Previsió de ventes  Polítiques del mix de màrqueting Màrqueting: descripció de a qui es dirigeix el producte / servei, quina necessitat resol, valor afegit, posicionament, estratègia de venta i aproximació als clients.
3. PLA D’OPERACIONS: o Localització o Procés de producció del producte o servei o Recursos materials necessaris o Aprovisionament i gestió existències (si procedeix) Afecta a tots aquells aspectes organitzatius i tècnics que implica l’elaboració dels productes o dels serveis que es van a produir/prestar.
4. PLA D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS: o Estructura organitzativa o Selecció i captació del personal o Formes de contractació o Assessors externs Detall dels recursos humans necessaris per a fer el projecte, així com l’estructura organitzativa (rols, perfils) per a dur-la a fer. Els compromisos entre promotors.
5. PLA ECONÒMIC – FINANCER: o Model de beneficis o Inversió inicial prevista o Finançament del projecte o Compte d’explotació provisional o Pla de tresoreria provisional o Balanç provisional o Punt d’equilibri Descripció del model d’explotació de la iniciativa. Anàlisi de la viabilitat econòmica del projecte, és a dir, si posseeix la solvència, rentabilitat i liquidesa necessària per dur-ho a terme. Umbral de rentabilitat de l’activitat.
6. FORMA JURÍDICA I ASPECTES LEGALS: o Forma jurídica de l’empresa o Tràmits per la constitució o Altres aspectes legals (propietat industrial i intel·lectual) Identificar els factors a tenir en compte per escollir la forma legal més adequada pel desenvolupament de l’activitat: límits de la responsabilitat, el compromís dels béns previs a l’inici de l’activitat, fiscalitat del negoci, necessitat de financiació externa, etc 7. ANNEXOS I a més pot ser convenient tractar, entres altres, explícitament temes com:  ALIANCES ESTRATÈGIQUES: Analitzar i determinar les aliances que poden ser complementàries i estratègiques a la iniciativa en els diferents àmbits (desenvolupament de la iniciativa, ventes, inversors)  RISCS D’ENTRADA I RISCS DE SORTIDA: Identificació, anàlisi i quantificació dels principals riscs associats a la iniciativa.
PLA D’EMPRESA: 1.
2.
3.
4.
Model d’ingressos: Què és el que generarà realment flux de beneficis? Com és al transacció econòmica? Enfoc de les operacions: Com vas a operar per a que es produeixin les transaccions? Persones: Quines habilitats i talents són crucials? Com vas a disposar d’ells? Diferenciadors: Què és realment únic allò que vols fer? Per què atraurà recursos? ORGANITZACIÓ DE LES OPERACIONS: Operacions implica el “com” i el “amb qué”: Podem haver identificat i validat al client però necessitem saber prestar el servei o fabricar el producte de manera adequada.
PLA D’OPERACIONS. ELS OBJECTIUS BÀSICS D’UN PLA D’OPERACIONS:     Establir els processos de producció, logístics o de servucció Definir i valorar els recursos materials i humans necessaris Valorar els paràmetres bàsics (capacitats, terminis, existències, inversions, etc) associats als processos i recursos. Han de ser coherents amb: o Els condicionants i limitacions de l’entorn o La definició del negoci o L’estratègia general o La resta de components del pla d’empresa Programar i valorar el període de posada en marxa, previ al desenvolupament regular dels processos (en les etapes inicials “les coses no són fàcils”) ETAPES DEL PLA D’OPERACIONS: Si es realitzen de manera correcta són claus per la viabilitat futura de l’empresa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Identificar condicionants externs (impostos per l’entorn) Identificar condicionants interns (impostos pel mateix pla d’empresa) Establir els processos i operacions més adequats Els recursos humans necessaris Definir els recursos humans necessaris Establir la “distribució en planta” més adequada Establir la infraestructura física més adequada Establir la localització més adequada Determinar terminis Determinar capacitats Determinar existències Determinar costos unitaris Determinar les despeses operatives Determinar les inversions Programar i valorar la posada en marxa del pla d’operacions NÚMERO 1. IDENTIFICAR CONDICIONANTS EXTERNS (Factors de l’entorn que ens poden condicionar).
      La capacitat d’un competidor La limitació d’una matèria primera Algun tipus de permís legal L’existència d’una determinada reglamentació Les característiques d’un canal de distribució Dificultats per reclutar mà d’obra especialitzada NÚMERO 2. IDENTIFICAR CONDICIONANTS INTERNS. Limitacions derivades del propi pla d’empresa.
Limitacions derivades de la pròpia definició del negoci, de les estratègies generals i els diferents plans del projecte (pla de màrqueting, financer, RRHH,...)    Si el meu servei ha de ser molt ràpid... com ens organitzem? En serveis, probablement el pla de màrqueting condicionarà la localització o altres aspectes operatius La meva capacitat financera pot condicionar les decisions sobre processos, operacions, tecnologies,...
NÚMERO 3. ESTABLIR ELS PROCESSOS I LES OPERACIONS MÉS ADEQUATS: Establir/definir els processos i les operacions per obtenir els productes o prestar els serveis.
Si no fem bé aquesta “definició” el pla d’operacions no funcionarà.
- Processos principals Processos auxiliars (donen suport als processos principals) En processos:   En processos logístics: operacions, moviments,...
En serveis: o Les operacions que generen “moments de la veritat” (és a dir, front – office, interacció amb el client,...) o Les operacions en que hi ha co – producció del servei (autoservei, etc) o Pot haver-hi més d’un procés principal (per exemple, fast – food) - Capacitat que tinc per a oferir el servei Capacitat per donar resposta a variacions de la demanda En general: què és crític? En serveis: la qualitat del servei està en joc: - Les esperes del client Importància dels “fluxes”, les coles i la seva gestió La “fluïdificació” contribueix a la percepció del client de la càlida del servei Hi ha operacions no afegeixin valor? En les eleccions i decisions a més d ela dimensió econòmica: En el COM:      Accessibilitat real Situació del cicle de la vida Requeriments de personal qualificat Regulacions Fiabilitat, seguretat En el QUI:  Subcontractació: o Operacions crítiques? o No és la solució a tots els problemes NÚMERO 4. ELS RECURSOS MATERIALS NECESSARIS Els que s’incorporen als productes i els que són objecte dels processos: - Materials, packagings Màquines, equips Grau d’estandarització Compliment de les normatives Etc PLA DE COMPRES:         Selecció de proveïdors Fixació de dates d’entrega i quantitats Característiques tècniques de matèries primes i materials Controls de qualitat Gestió d’existències Organització de magatzems Subministres alternatius Proveïdors alternatius NÚMERO 6. ESTABLIR LA “DISTRIBUCIÓ EN PLATA” MÉS ADEQUADA:     Dóna sentit corporatiu als processos i recursos implicats Visualitza moviments i agents, redueix moviments si és el cas Facilita la identificació dels “moments de la veritat” en els processos servuctius Facilita una valoració més objectiva i precisa de la infraestructura física que ha de servir de suport als processos i recursos NÚMERO 7. ESTABLIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MÉS ADEQUADA:   Característiques de la nostra estructura física (edifici, instal·lacions) on tenen lloc la nostra activitat Superfície, volums, requeriments físics i ambientals, normatives,...
NÚMERO 8. LOCALITZACIÓ:         La proximitat amb el mercat objectiu Proximitat de les matèries primes Cost del transport Oferta de ma d’obra qualificada Existència de bones vies de comunicació Nivell de l’equipament de la zona Possibilitat de tenir empreses auxiliars en les proximitats Previsió de futures ampliacions NÚMERO 9. DETERMINAR TERMINIS:  Cicle temporal de la nostra activitat   Terminis d’entrega Temps de resposta en general NÚMERO 10. DETERMINAR CAPACITATS:   Quina és la nostra unitat de capacitat? Hi ha “colls de botella”? (de quin tipus: estrictes, relatius, conjunturals) NÚMERO 11. DETERMINAR EXISTÈNCIES:   Quin volum necessitem? Matèries primeres, productes en curs, productes acabats Alguna necessita matèria primera? Alguna requereix estoc de seguretat? Realitzar els càlculs necessaris per:    Determinar costos unitaris Determinar les despeses operatives Determinar les inversions RECURSOS HUMANS 1. Els socis de l’empresa: a. Quins són? b. Quina aportació realitzen? c. Socis capitalistes VS Socis treballadors 2. Recursos humans propis: a. Definició de llocs de treball b. Requeriments dels possibles candidats c. Publicació en mitjans (col·legis oficials, universitats,...) d. Realització de proves de selecció i entrevistes e. Sol·licitud d’antecedents laborals 3. Assessors externs: activitats i costos 4. Externalització de serveis (outsourcing): activitats i costos ELS SOCIS DE L’EMPRESA:      Importància de l’equip fundacional (repartir en funció de l’aportat i de qui lidera) Negoci amb pes tecnològic (el CTO 10 – 15% del capital) Negoci amb alt component gestió comercial. El director comercial (15 – 20%) Negoci que va a requerir injecció de capital permanent (comptar amb algú vinculat al capital risc des de l’inici) Alt component de màrqueting i captació de clients (director de màrqueting 20 – 25%) En alguns casos una persona pot cobrir dos rols.
Errors habituals (es pot fer però s’ha de pensar bé):    Posar de soci a un amic Posar a familiars Perfils massa semblants EL PACTE DE SOCIS: És un document important i s’ha d’estar ben fet.
- Compromís de permanència Exclusivitat No competència Salaris Dedicació Regulació de la transmissió d’accions Actius aportats pels emprenedors a la societat (software, dominis,...) Clàusula de dret d’arrastre (davant una oferta els socis majoritaris poden obligar als minoritaris a vendre també les seves accions) Clàusula d’acompanyament (el soci minoritari exigeix venta conjunta quan una majoritari o altre soci rep una oferta) Drets de veto dels inversors Establiment de majories reforçades Òrgans d’administració de la societat Creació de comitè de direcció i periodicitat de les reunions Política de repartiment de dividends Pla de Stock options per treballadors i directius Penalitzacions per incompliments ...