Tema 7 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 3º curso
Asignatura Sistema de Penes i Sancions
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 10/04/2016
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Sistema de penes i sancions TEMA 7. Aplicació de les penes.
Suspensió i substitució.
La suspensió i la substitució tenen un fonament ressocialitzador i de prevenció especial positiva, és a dir, és aquesta la seva finalitat.
Benefici  La persona no es retira de la societat i la ressocialització es duu a terme dins de la mateixa societat a través de la realització d’una tasca pública d’interès general.
Problema  A la pràctica no s’apliquen o no acaba d’estar clar com s’apliquen els informes criminològics.
SUSPENSIÓ La suspensió només té sentit en el cas de penes privatives de llibertat (pena de presó, localització permanent o responsabilitat subsidiària per impagament de multa).
Supòsits (arts. 80-87 CP)  Regla general  La suspensió només opera en un determinat marc temporal: penes de presó no superiors a 2 anys.
 La pena es pot suspendre si no supera els 5 anys en el cas de persones que delinqueixen per temes de drogues.
 La pena es pot suspendre duri el que duri si la persona és molt gran o sofreix patiments greus a causa d’una malaltia.
 Suma col·lectiva de vàries penes. Si cada pena no supera els dos anys, es poden anar suspenent individualment cadascuna d’elles. Però hi ha un requisit: que la persona pel seu historial, no es consideri un delinqüent habitual, ja que si ho és, desvirtua la premissa bàsica de la suspensió de la pena Definició legal de suspensió de la pena (art. 80.1) “Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos”.
Terminis  Penes greus o menys greus (penes privatives de llibertat de no superiors a 2 anys)  es pot suspendre de 2 a 5 anys  Penes lleus  es pot suspendre de 3 mesos a 1 any  Drogues (Art. 20.2)  es pot suspendre de 3 a 5 anys La determinació d’aquests marcs queda a l’arbitri judicial.
Requisits bàsics de l’aplicació de la suspensió de la pena (art. 80.2) “Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes: 1º) Que el condenado haya delinquido por primera vez. No cuentan delitos leves ni imprudentes.
2º) Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.
3º) Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.” 1 Sistema de penes i sancions Criteris de decisió del jutge (art. 80.1) “Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas”.
Revocació de la suspensió (art. 86.1) El fet delinquir en el termini marcat implica anar a presó. En canvi, si el que incompleix no és el termini sinó les condicions extres afegides, es poden canviar per altres que funcionin millor o treure les condicions i augmentar el termini de la suspensió (pròrroga).
Catàleg d’altres penes o mesures que es poden imposar a més a més de la suspensió (arts. 83 i 84) Substitució És el jutge qui decideix si l’aplicarà o no.
S‘ha eliminat la suspensió ordinària, però queda la d’immigració i estrangeria (art. 89), que implica el compliment de la pena fora del territori nacional. S’ha ampliat el concepte d‘estranger. Això respon a un intent de controlar els fluxos migratoris. Però, és legítim controlar-ho a través del Codi Penal? Supòsits Quan la pena de presó supera els 5 anys el tribunal pot fer dues coses: 1) S’expulsa a l’estranger 2) La persona compleix part de a pena a l’Estat espanyol, però no més de 2/3 parts.
Casos en què no es pot substituir la pena  Quan es tracta de delictes de tràfic de persones, immigració il·legal, etc. per part de xarxes organitzades.
 Quan es demostra mitjançant informes criminològics que la persona presenta arrelament a Espanya (porta molts anys vivint, està casat amb un/a espanyol/a, etc.)  Quan la persona és de la UE i ha residit a Espanya per més de 10 anys, només es pot fer fora per determinats delictes: homicidis, terrorisme, agressions sexuals, etc.
 Si la persona immigrant trenca la condemna i torna a Espanya, la substitució es suspèn i entra a presó a complir la pena. Però aquesta pena es pot reduir.
Si la persona és atrapada a la frontera, ha de tornar al seu país i el marcador torna a 0 (Ex: si ja havia complit 1 any de la pena, aquesta torna a començar).
2 Sistema de penes i sancions Informe Criminològic L’Informe criminològic (presentence report) és portat a terme per l’equip d’assessorament tècnic penal.
Larrauri i Zorrilla (2012) Problemes: Realment utilitzen els jutges aquests informes? Quatre tipus de respostes: a) Jutges que reconeixen que no coneixien de l’existència d’aquest informe b) Jutges que afirmaven que no tenien temps per demanar l’informe c) Jutges que afirmaven que no hi havia recursos per realitzar l’informe d) Jutges que no el consideraven rellevant per a la seva feina.
Cid i Larrauri (2002) Fins a quin punt en els delictes de contra la seguretat vial s’aplica pena de presó o penes alternatives a pena privativa de llibertat? La investigació de CID (2002) conclou que s’aplica molt (84%) la suspensió a condemnats sense antecedents, però a les persones amb antecedents i amb drogodependències se’ls aplica en un 38% dels casos. Finalment, s’aplica en un 12% per casos de TBC o multa.
3 ...