Introducció al cinema i la televisió, Carlos Monte (2014)

Apunte Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Introducció al cinema i la televisió
Año del apunte 2014
Páginas 41
Fecha de subida 28/09/2014
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! Introducció!al!Cinema!i!la! Televisió! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! Carla!Linares!! T1! Prof:!Carlos!Monte! Continguts:! BLOC%GENERAL%–%Introducció%audiovisual% 1. El!relat!audiovisual:!llenguatges! !Saber!les!peces!que!es!fan!servir!i!com!es!combinen.! ! a. Audiovisual!i!relat! b. Unitats!bàsiques!de!la!narració!audiovisual:!pla,!escena,!seqüència,!plaGseqüència! c.
Tecnologia!de!la!imatge! d. Espai!i!temps!fílmics:!posada!en!escena,!continuïtat,!muntatge! e. El!so:!concepte,!tipologia!i!tecnologia! ! 2. El!relat!audiovisual:!escriptures! Articulació!d’una!història!per!a!poder!ser!compresa.! a. Producció!audiovisual!i!espectador!contemporani! b. Els!gèneres!audiovisuals:!expectatives!i!hibridació!genèrica! c.
Arguments!i!trames!universals:!anàlisi!estructural!del!relat! d. Estructures!narratives!bàsiques:!la!identificació!de!l’espectador! e. Cinema!digital:!producció!i!recepció!de!l'espectacle!audiovisual! ! 3. Context!de!la!comunicació!audiovisual! En!quines!circumstancies!es!donen!certs!relats!i!per!què.! a. Models!de!representació!de!la!realitat! b. Discurs!i!relat:!de!la!ficció!al!documental! c.
Imatge!i!ideologia:!els!problemes!de!la!representació! ! 4. El!mercat!audiovisual! Actual/!futur.!! a. Estructura!del!mercat!audiovisual! b. Oficis!del!cinema!i!la!televisió! c.
Models!de!producció!i!distribució!en!cinema!i!televisió! % Bloc%general% G!Classes!lectives! G!Exercicis!individuals! G!Lectures!de!textos! G!Visionat!de!productes!audiovisuals! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Citizen!Kane!(Ciudadano!Kane,!O.!! !!!!!Welles,!1941),!! ! !Rashomon!(A.!Kurosawa,!1950),!! ! !Vertigo!(De!entre!los!muertos,!A.!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!Hitchcock,!1958),!! ! !Back!to!the!Future!(Regreso!al!futuro,!! !!!!!R.!Zemeckis,!1985),!! ! !Pulp!Fiction!(Q.!Tarantino,!1994).! ! ! 1! Ed! Wood!! És! considerat! el! pitjor! director! de! la! història,! gràcies! a! la! direcció! desastrosa! de! pelglícules!com!Glen!o!Glenda!i!Pla!9!de!l’espai!exterior.!Actualment!és!valorat!com!“director! de!culte”.! Espai/%Temps!(són!dos!aspectes!que!cal!tenir!en!compte).!Aquests!donen!continuïtat.!Les! pelglícules!tenen!una!sèrie!d’elements!que!ens!ajuden!a!entendre!el!món!i!a!configurarGlo! d’una!determinada!manera,!per!tal!de!no!viure!en!un!estat!d’inseguretat!continu.!Per!això!ens! les!expliquen,!i!és!igual!que!el!que!mostren!sigui!veritat!o!mentida.! Hi!ha!dos!tipus!de!pelglícules:! - Les%que%ens%reafirmen%com%és%el%món%en%el%qual%vivim!(de!l’estil!de!Bruce!Willis).! Les% que% ens% desestabilitzen,% ens% provoquen% i% posen% en% dubte% tot% allò% amb% el% que% creiem.! Són! les! pelglícules! de! “mal! rotllo”! (aquelles! en! que! el! dolent! guanya,! l’ésser! humà! és! menyspreable,! etc.).! Ens! serveixen! com! a! reactiu:! ens! fan! posar! en! dubte! i! plantejarGnos!si!tot!allò!en!el!que!creiem!és!vàlid!o!no,!o!si!li!podem!donar!la!volta!per! veure!la!situació!d’una!altra!manera.! ! ITrama:! És! amb! el! que! ens! quedem! de! la! pelglícula! al! veureGla.! Està! composta! pels! esdeveniments!que!tenen!lloc!en!una!pelglícula.!!!! ITema:! Amb! el! tema! sabem! que! tracta! la! pelglícula,! quin! és! el! tema! principal,! “de! què! va”.! IGènere:! són! els! diversos! grups! temàtics! en! que! podem! agrupar! les! pelglícules! (les! diverses! característiques,!elements!comuns!que!ens!permeten!agruparGles).!Cal!veureGla!més!d’un!cop! per!no!quedarGse!només!amb!la!trama.! ! ! Llenguatge%audiovisual% El! llenguatge! audiovisual! és! preverbal! (entenem! la! història,! el! que! se’ns! diu,! amb! imatges! abans!de!racionalitzarGho!amb!paraules).!És!aquell!llenguatge!que!no!s’articula!amb!paraules.! Es!basa!en!les!emocions!i!els!sentiments!(només!ens!passa!pel!costat!esquerre!del!cervell).! El! poder! de! la! imatge! és! molt! potent.! El! llenguatge! audiovisual! es! basa! en! la! tècnica! amb! la! qual! es! poden! arribar! a! modificar! les! emocions! i! provocar! efectes! a! l’espectador.! Una! bona! pelglícula! s’aconsegueix! amb! la! tècnica! (de! dir! coses! sense! paraules! i! que! la! gent! les! senti,! ja! sigui!a!través!de!la!música!o!de!la!imatge).! TRAMA!!!TEXT!CÍNIC! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SUBTEXT! % Subtext:!és!del!que!tracta!la!pelglícula!realment.!Les!pelglícules!poden!dir!coses!sense!anunciarG les! amb! paraules! però! tothom! les! entén! i! se! sobreentenen.! Podem! transmetre! coses! sense! posar!cap!barrera,!comunicació!directe!a!través!de!la!imatge,!de!la!música...! ! % % % 2! ! Parts%d’una%pelPlícula:!!(procés!audiovisual)! 1. Preproducció! %Es!planifica!tot!allò!necessari!per!poder!gravar!(guió,!contactes...)! 2. Producció! ! Gravar! les! imatges,! l’audiovisual! (normalment! no! es! fa! en! ordre! cronològic)! 3. Postproducció! %Ajuntar!tot!el!que!es!té!gravat,!fer!el!muntatge,!editarGho!(acabar!el! producte)! 4. Explotació! !Ensenyar!el!producte!al!món!i!que!puguin!veureGho! (Les!pelglícules!no!són!dels!directors,!sinó!de!les!empreses!productores).! % Llenguatge%i%estructura:%(com%s’articula%el%contingut%cinematogràfic)! ! Al! cinema! utilitzem! una! sèrie! de! paraules! que! ens! serveixen! per! articular! les! coses,! hem! de! manejar! el! llenguatge! perquè! és! amb! el! que! ens! comuniquem.! Hem! d’aconseguir! que! el! receptor!entengui!el!que!es!vol!comunicar.!Quan!parlem!del!llenguatge!cinematogràfic!l’hem! d’entendre!de!manera!amplia,!no!és!un!llenguatge!articulat,!s’articula!de!manera!molt!variada,! i!cal!saber!com!ferGho.! Ex:!els!japonesos!no!tenen!cap!paraula!que!sigui!“no”! ! • Seqüència:!bloc!d’informació!que!no!té!res!a!veure!amb!els!anteriors!i!els!posteriors.! Un! film! està! compost! de! moltes! seqüències.! Ens! n’adonem! perquè! cada! seqüència! tracta!sobre!una!altra!cosa!(un!altre!lloc,!personatges!diferents).!Té!sentit!propi!però! no!és!una!història!completa.!El!que!dóna!sentit!a!la!seqüència!es!el!contingut!que!té! no! la! durada.! A! cada! seqüència! se! la! pot! anomenar! d’una! manera! determinada.! % Ex.!Seqüencia!a!Enemigos!Públicos!(Michael!Mann,!2009)!!Uns!presos!s’escapen!de! la!presó!(el!títol!de!la!seqüència!podria!ser!“l’escapada”.!Uns!personatges!estaven!en! una!situació!i!al!final!de!la!seqüencia!passen!a!estar!en!una!altra.!! ! • Escena:! són! tots! els! moments! que! configuren! una! seqüència! (tot! el! que! passa! a! la! seqüència! són! escenes).! Es! manté! ! la! mateixa! definició! amb! el! teatre.! Les! escenes! tenen!sentit!a!nivell!de!contingut!però!molt!més!reduït!que!les!seqüències.!No!tenen! autonomia!per!elles!mateixes.! Segons!Aristòtil!és!un!fragment!dramàtic!que!té!unitat!de:! 1.!Espai! 2.!Acció! 3.!Temps! Seqüencia!i!escena!es!confonen!sovint,!però!NO!són!el!mateix.! • Imaginari:! és! el! que! pretén! simular! l’època! en! la! que! la! pelglícula! està! orientada! (vestuari,!ubicació,!llengua...)! ! • Pla:!És!una!tira!continua!de!pelglícula!creada!a!partir!de!fotogrames!que!transcorren!en! un! període! ininterromput.! encara! que! tingui! un! sentit! mínim,! té! a! veure! amb! la! ! 3! mecànica!de!treball.!Es!canvia!de!pla!quan!hi!ha!un!tall.!!Pot!tenir!molt!o!poc!sentit! narratiu.!S’ha!d’intentar!que!els!talls!no!es!notin!gaire.!! Hi!ha!dos!tipus!de!pla:! - Pla% de% rodatge:! des! de! que! es! diu! “acció”! fins! a! que! es! diu! “tallem”.! El! tros! d’abans!de!dir!“acció”!és!el!cap,!i!el!que!hi!ha!després!de!dir!“tallem”!és!la!cua.!! - Pla%de%Muntatge:!un!cop!es!tenen!els!plans!fets!s’han!d’unir,!tallar,!copiar...!El! pla!de!muntatge!és!l’articulació!de!la!pelglícula.! !!UN!PLA!NO!ÉS!CADA!COP!QUE!ES!MOU!LA!CÀMERA!!! ! "SPOILER:!informació!que!preferiries!no!saber,!però!te!la!expliquen.! "CARTELA:!dades!introductòries!que!orienten!a!l’espectador!en!el!context!de!la!pelglícula,!per! ajudar!a!la!!seva!comprensió.!(Ex:!1933,!època!de!la!depressió,!posterior!al!crack!del!29,!època! daurada!dels!atracadors!de!bancs).! Què%es%pot%moure%al%cine?%Només!3!coses:% - Actors!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!!!!!!!!!!!AC!!!!!!!!!ACL! - Càmera!!!!!!!!ÚNIQUES!!!!C!!!!!!!!!!!AL!! - Llum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L!!!!!!!!!!!CL! ! Als! guions! s’ha! de! marcar! correctament! on! s’enregistra,! si! és! de! dia! o! de! nit! i! interior! o! exterior.!Les!ubicacions!s’han!d’escriure!sempre!de!la!mateixa!manera.!EscriureGles!diferent!és! un!bon!motiu!perquè!no!es!llegeixin!el!teu!.!Cada!ubicació!ens!defineix!una!escena.! Aparença!guió:! - Nom!de!personatges!i!descripcions! - Diàleg! - Descripció!de!l’acció! - Capçalera! ! A!la!capçalera!també!trobem!la!descripció!de!l’escena!(interior!o!exterior,!localització,!hora! del!dia...).!Ex:!Int/NitG!Xanadú.!Casa!Kane.!Dormitori! ! Pla%seqüència:%% Fragment! audiovisual! amb! un! sentit! propi.! És! un! pla! en! que! no! hi! ha! tall! ni! muntatge.! Si! apliquem! la! definició! aristotèlica! de! les! escenes! podem! veure! que!tenim! un! pla! que! engloba! varies! escenes.! No! ha! de! tenir! una! durada! determinada! però! no! ha! de! ser! massa! curt.! Per!fer!plans!seqüència!!s’utilitza!el!truc!de!“muntar!en!càmera”:!sense!tallar!es!fa!com!si!hi! haguessin! enganxat! dues! escenes! diferents.! Tècnicament! haurien! de! ser! dues! escenes! diferents,!però!no!és!així.! # Breaking%news.!(Johnnie!To,!2004)!! És!un!clàssic!modern,!que!transcorre!a!la!ciutat!de!Hong!Kong.! 7!minuts!sense!tallar,!la!càmera!segueix!l’acció.!Hi!ha!continuïtat! de!temps!però!no!continuïtat!d’espai.! Guió:!Interior/Dia!–!Casa!Paco.!Hall!!!Defineix!una!escena! !!!!!!!!!!!Exterior/Nit!–!Parc!!!Defineix!una!escena!diferent! 4! ! %%%%%%%%%%%%%6’30’’% ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%2’’% !!!!!!Pla!molt!llarg! ! ! %%%%%%2’’% %%%%%%%%%%3’’%%%%%%%%%%%%%%% !!!!!!!!!!!!Plans!curts! Pot!considerarGse!com!una!sola!escena!(perquè!no!es!talla)! o!més!d’una!(tenint!els!paràmetres!de!lloc,!espai!i!temps).! % Com%anomenem%a%allò%que%veiem%a%la%pantalla?% ! ! ! ! ! ! Enquadrament:! selecció! de! la! realitat! que! es! vol! registrar.! És! el! que!veurà!l’espectador.! Camp!(el!que!hi!ha!dins!el! quadre):!espai!imaginari! que!seleccionem!per! emmarcar!el!que!volem! que!es!vegi.!Utilitzem! plans!per!a!això.! Fora!de!camp!(off%screen):!el! que! està! fora! ! del! quadre,! que!hi!és!però!no!veiem.! Quadre:!límits!físics!que! defineixen!la!imatge!(mides!de! l’enquadrament)! Diegètic!!!És!tot!allò!que!pertany!al!relat.!L’extraGdiegètic!és!allò!que!està!fora!del!relat:!la! veu!en!off!és!extra!diegètica.!! ! $ Tipus%de%plans:% % ! ! Quan!hi!ha!més!d’una!persona!i!es!troben!a!diferent! distància!ens!hem!de!fixar!amb!l’objecte!observat.! Pla!de!conjunt! ! ! G!Pla!curt:!es!veu!menys!cosa! G!Pla!llarg:!es!veu!més!cosa! !! $ Termes%(proximitat!amb!la!càmera):! 1r!terme:!trobem!a!la!persona!més!pròxima!a!la!càmera!(amb!un!pla!mitjà)! 2n!terme:!(pla!mitjà)! 3r!terme:!(pla!mitjà)! ! ! 5! % Posició,%angulació!(que!adopta!l’objecte!respecte!on!es!troba!la!càmera)! ZENITAL% Normal!!l’eix!de!la!càmera!es! ! PICAT% PICAT% troba!perpendicular!a!l’objecte! ! ! enregistrat! ! ! Picat!!de!dalt!a!baix! ! FRONT/% ! Contrapicat!!de!baix!a!dalt! NORMAL% (persona!engrandida)! ! ! Zenital!!picat!extrem,!vista! ! d’ocell! ! ! Nadir!!contrapicat!extrem,! CONTRAPICAT% CONTRAPICAT% de!baix!a!dalt! ! NADIR% Línia!de!l’horitzó!!sol!estar!a!l’alçada!dels!ulls/!Target!!!el!tens!al!teu!punt!de!visió! L’angle!entre!la!càmera!i!el!subjecte!pot!ser!de!3!maneres!diferents:! G!Frontal:!angle!de!90º! G!Lateral! G!Escorce:!és!quan!s’agafa!un!angle!per!fer!la!fotografia.!! ! IlPluminació:! És!molt!important.!De!fet,!gràcies!a!la!llum!tenim!audiovisuals.!Ilgluminem!per!necessitat!o!per! usar!la!llum!com!a!element!artístic.!La!ilgluminació!implica!ombres,!reflexes,!formes,! profunditat,!etc.! I!Llum:!transmet!molta!nitidesa!i!relleu!a!la!imatge.!! I%Contrallum:%la!font!lluminosa!es!troba!darrere!un!motiu.!Converteix!el!motiu!en!silueta,!a!!!! !!més!d’obtenir!la!supressió!dels!colors.! I%Llum%radial:!és!llum!com!una!bombeta,!un!focus.! I%Llum%molt%lluny:!llum!direccional! Ilgluminació!des!de!tres!punts:!! - Llum!principal,!que!domina!l’escena!(!llum!dura)! - Llum!de!farciment!(SECUNDARIA):!suavitza!!i!l’escena!queda!ilgluminada!per!tot!arreu.!! - Contrallum:!dóna!context.! ! Pel!que!fa!a!l’alçada!de!la!ilgluminació,!la!contrallum!ens!provoca!OMBRES:! Ombra:! G!Pròpia:!és!aquella!que!es!fa!a!parts!del!cos!quan!no!hi!toca!la!llum.! G!Projectada:!el!cos!s’interposa!entre!la!llum!i!el!terra!i!projecta!una!ombra!cap!a!algun! costat.! Moviment%de%càmera:! G!Panoràmica:%la!càmera!es!mou!sobre!el!seu!propi!eix,!suport!(trípode)! 4%Travelling:%la!càmera!es!desplaça! 6! ! ! !!!!!!!!!!Panoràmica!% ! ! ! %%%% ! !!!!!!!!!!!!!!!! ! %Travelling! ! ! ! !!!!!!!!Zoom(es!mou!la!lent)! !!!!!!!!!!!!!!!!Deforma!el!que!estem!!veient! ! ! El!cinema!és!un!mitjà!de!representació.!Les!càmeres!tenen!una!lent,!aquesta!és!un!cristall!que! pot! tenir! diversos! tipus! de! curvatures.! Segons! la! curvatura! de! les! lents! les! imatges! que! es! projecten! són! diferents.! Els! angles! es! mesuren! amb! números.! La! quantitat! de! números! que! veiem! és! similar! a! com! ! ho! veiem! nosaltres.! Com! més! panoràmica! sigui! l’edició! més! espectacular!serà.!! ! Les!càmeres!portables!tenen!una!lent,!i!s’anomena!gran!angular!ja!que!l’angle!està!molt!obert.! Aquest!també!es!pot!anomenar!ull!de!peix.! L’objectiu!fa!que!l’angle!sigui!més!estret,!és!a!dir,!agafa!lents!que!fan!que!creguis!que!una!cosa! està! a! prop! quan! en! realitat! no! ho! està.! Això! té! un! segon! efecte.! Depenent! de! les! lents! que! utilitzem,!el!resultat!final!de!les!pelglícules!és!un!o!un!altre.!Amb!algunes!es!pot!apropar!més!i! amb! altres! allunyar,! i! això! ens! modifica! allò! que! ens! apareix! en! pantalla! a! cada! moment.!! ! A!no!ser!que!interessi!per!algun!motiu!en!concret,!s’acostuma!a!buscar!terrenys!plans!perquè! els!moviments!de!càmera!siguin!suaus!i!no!hi!hagin!interferències!de!cara!al!resultat!final.! ! Els!diversos!angles!es!mesuren!amb!nombres!i!escales.! ! Lents:% !!GRAN!ANGULAR:!per!angles!molt!oberts! Amb! la! GoPro! es! produeix! una! deformació! lateral! de! les! imatges! perquè! aquesta! té! una! lent!gran% angular,!ja!que!està!pensada!per!fer! esports! de! risc,! i! així! permet! enfocar! grans! paisatges.!El!que!fa!és!que!com!més!proximitat! a!la!càmera!més!deformació!hi!ha.! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! !! !! ! 7! !!TELEOBJECTIU:!fa!l’angle!molt!petit!i!permet!enfocar!a!grans!distàncies! ! ! Germans%Cen!!tendeixen!a!rodar!pelglícules!amb!gran!angular.!Coneguts!conjuntament!com!a! Germans! Coen,! han! estat! Premi! d'Acadèmia! quatre! vegades.! Durant! més! de! vint! anys,! han! escrit!i!dirigit!nombroses!pelglícules!d'èxit.!! ! Yasujirō% Ozu!! (director! de! cinema! japonès):! sempre! rodava! les! seves! pelglícules! amb! la! mateixa!lent,!volia!simular!la!visió!humana.!És!generalment!considerat!com!a!un!dels!millors! cineastes!del!seu!país.! ! Tipus%d’imatge:% Aquests! ens! permeten! saber! quan! s’ha! enregistrat! la! imatge.! Al! 1945,! al! final! de! la! segona! guerra! mundial,! es! comença! a! enregistrar! en! combats! (en! directe),! cosa! que! fins! al! moment! mai! s’havia! fet.! Això! genera! un! tipus! d’imatge! nova.! Es! comença! a! valorar! un! tipus! d’imatge! que!el!que!està!fent!és!comentar!i!explicar!un!!fet.!Amb!això!s’aconsegueix!un!material!molt! bèstia!visualment!i!durant!uns!20!anys!queda!prohibit!ensenyarGlo.! ! Cada! època! varien! el! tipus! d’imatges! que! es! poden! mostrar,! d’acord! amb! la! censura! i! mentalitat!de!l’època!en!la!qual!es!viu.! ! Al!1960!hi!ha!la!mort!de!Kennedy.!En!aquest!moment,!per!primera!vegada!hi!ha!tecnologies! suficients!per!enregistrar!com!maten!a!un!president.!Les!imatges!amateurs!es!converteixen!en! acceptables.! ! Al!1969,!el!director!SamGPeckinpah!fa!una!pelglícula:!“El+ grupo+ salvaje”,!que!tracta!d’un!grup! de! delinqüents.! Molta! gent! sortia! trasbalsada! de! veure! la! pelglícula! per! les! sensacions! que! donava.!Va!ser!quan!la!sang!es!va!començar!a!utilitzar!a!les!pelglícules.! ! Amb!les!pelglícules!ens!fem!una!idea!de!com!és!el!món.! ! "Règim%escòpic,%paradigma%i%imatge%enganyosa% El! règim! escòpic! són! un! conjunt! de! regles! socialment! admeses! entre! tots,! sobre! el! que! és! possible!veure!en!cinema!i!el!què!no!ho!és!(que!és!admissible!a!nivell!d’imatge).!No!tot!ha!de! ser!políticament!correcte,!però!si!admissible.!Amb!el!pas!del!temps!el!règim!escòpic!va!variant,! pel! que! la! societat! és! qui! determina! el! que! apareix! al! cinema,! i! el! que! està! ben! vist.! ! ! 8! ! El!paradigma%és!semblant!al!règim!escòpic:!consisteix!en!admetre!algunes!coses!i!d’altre!no,! segons! el! punt! de! vista! ! o! perquè! estan! admeses! per! la! societat.! Diem! que! una! imatge! és! enganyosa!perquè!tota!imatge!té!una!intenció!darrere.![POSSIBLE%PREGUNTA%D’EXAMEN]! % "Snuff% movies:!pelglícules!del!mercat!clandestí,!on!s’assassina!a!gent!de!veritat.!Està!fora!del! règim!escòpic,!ja!que!tan!sols!s’admeten!les!morts!fictícies.! ![Franky!es!un!ladrón!de!diamantes!que!tiene!que!entregar!un!valioso!ejemplar!a!su!jefe!Avi,!pero,!antes! de!hacerlo,!se!deja!convencer!por!un!tal!Boris!para!apostar!en!un!combate!ilegal!de!boxeo.!En!realidad,! se! trata! de! una! trampa! para! arrebatarle! el! diamante.! Cuando! Avi! se! entera,! contrata! a! Tony! para! encontrar! a! Franky! y! al! diamante.! Descubierto! el! triste! destino! de! Franky,! la! recuperación! de! la! gema! desaparecida! provoca! una! situación! caótica,! donde! el! engaño,! el! chantaje! y! el! fraude! se! mezclan! de! forma!sangrienta!con!perros,!diamantes,!boxeadores!y!gran!variedad!de!armas.]!! ! ! Etapes%del%cinema:% ! 1. PRIMITIU:% Des! de! que! comença! el! cinema! fins! a! al! 1930,! que! ja! queda! molt! definit! tècnicament!quin!tipus!de!llenguatge!es!fa!servir.!A!partir!d’aquest!moment!totes!les! pelglícules!comencen!a!tenir!un!mateix!llenguatge.! 2. CLÀSSIC:! (1930! aproximadament)! Aquí! el! cinema! ja! té! unes! normes,! una! manera! d’explicar!les!coses!més!concretament.!(Steven!Spielberg)! 3. MODERN:!a!partir!del!1960! 4. POSTMODERN:!a!partir!del!1980! ! Formats%d’imatge:% Quan!parlem!de!la!imatge!digital,!és!important!saber!3!coses!bàsiques:! • MIDA:!determina!quantes!polzades!tenim! • PROPORCIÓ:! relació! d’equilibri! que! hi! ha! entre! les! parts! d’un! element,! en! quant! a! la! seva!mida.!Relació!entre!altura!i!amplada!de!la!imatge! • RESOLUCIÓ:!nombre!de!píxels!tenim!per!cada!polzada.!Aquesta!està!determinada!per! la!mida!i!els!píxels.!I!d’aquesta!depèn!la!qualitat!de!la!imatge.! *Les!polzades!sempre!mesuren!el!mateix.!A!cada!polzada!caben!una!quantitat!determinada!de! píxels.! Nº%de%píxels%=%Resolució%x%Polzada% % Cercle! pixelat.! Com! més! lluny,! els! % contorns! es! suavitzen! i! es! veu! més! ! semblant! al! que! seria! un! cercle.! ! Com!més!petits!els!píxels,!més!semblant! ! serà!la!imatge!a!la!rodona.! ! ! ! ! 9! Tamany:!és!la!mesura,!!conjunt!de!dimensions!d’una!cosa.! Mesura! Tamany! Resolució! Determinen!la!qualitat!d’una!càmera! !!FLASHBACK:!tornar!enrere!en!el!temps! !!FLASHFORWARD:!tirar!endavant!en!el!temps! ! Amb! el! cinema! antic! es! projectaven! diverses! imatges! i! aquestes! donaven! sensació! de! moviment.!La!càmera!ràpida!necessita!menys!imatges!per!segon!i!la!càmera!lenta!el!contrari.! ! Qualitat!d’imatge:! Quan!parlem!de!qualitat!d’imatge!estem!parlant!de!resolució.! Proporció%de%la%pantalla:% El! cinema! són! imatges! que! es! reprodueixen! a! gran! velocitat,! pel! qual! l’ull! humà! percep! el! moviment.!La!velocitat!que!s’ha!estipulat!com!a!mitjana!és!de!24fps!(fotogrames!per!segon).!Hi! ha!càmeres!que!poden!arribar!als!30.000fps.!Als!inicis!del!cinema!es!feia!a!18fps.! A!la!càmera!ràpida!hi!ha!menys!imatges!per!segon/!A!la!càmera!lenta!hi!ha!més!imatges!per! segon.! !35mm:! Pas! Universal! (amplada! d’una! pelglícula! de! cine! normal).! Amb! el! temps! s’han! anat! modificant!i!millorant.! !!ASPECT!RATION:!alçada!i!amplada!de!la!pantalla!(4:3!//!1:1’33)! !Enquadrar!és!decidir!què!posem!dins!de!la!imatge.! ! Sincronització:!és!ajustar!l’àudio!i!el!vídeo!perquè!quadri!(la!incorporació!del!so!a!les!pelglícules! és!un!gran!avenç).! ! La!tecnologia!vol!millorar!la!qualitat!de!la!fotografia.!L’enquadrament!de!les!imatges!és!molt! important.!El!gra!és!la!textura!que!es!genera!a!la!foto!(el!filtre).!! !! A! les! fotografies! antigues! el! gra! era! molt! present! però! a! mesura! que! ha! avançat! la! tecnologia!ha!anat!desapareixent!aquest!efecte.! 1’85! és! la! mesura! normal! de! fer! cine.! El! format! i! la! proporció! ens! impliquen! un! problema! d’enfocament!i!aquest!ha!existit!des!de!sempre.! ! ERROL%MORRIS!!(director!de!cine)!Diu!que!no!fa!falta!manipular!les!imatges,!tan!sols!canviar! el!peu!de!foto.! ! Sistema% anamòrfic:!(tipus!de!lent):!utilitzen!totes!les!coses!igual,!l’únic!que!canvia!és!la!lent,! que!deforma.!Agafa!la!imatge!deformada!i!la!torna!a!“formada”.! ! 10! ! Vistarama:% Sistema! de! 3! càmeres! enregistrant! alhora,! que! deformava,! amb! molts! requisits! a! l’hora!de!projectarGho!i!resultava!molt!més!car!i!complicat.! Aquest!és!el!motiu!pel!qual!alguns!invents!triomfen!i!altres!no,!només!sobreviuen!aquells!que! milloren!els!seus!precedents.! ! Amb!l’aparició!del!vídeo!van!sorgir!tres!sistemes!(de!fabricants!diferents):! IVHS!(els!de!casa)!!!El!seu!sistema!no!era!el!més!bo!però!va!tenir!èxit!al!ser!molt!econòmic.! IBETA!(MAX)!!!Va!cometre!un!error,!ja!que!tot!i!que!el!seu!sistema!era!millor!el!VHS!va!envair! el!mercat!i!el!BETA!va!quedar!enrederit.! I2000%!!va!ser!el!primer!a!desaparèixer.!! Amb!això!veiem!que!la!millor!tecnologia!no!sempre!triomfa,!sinó!que!intervenen!més!factors! (mercat,!patent,!propietari,!creador...).! Hi!havia!incompatibilitat!de!formats.!Amb!això!es!mostra!que!la!millor!tecnologia!no!sempre!és! la!que!triomfa.! La!pantalla!actual!és!una!barreja!dels!dos!tipus!d’imatges!i!així!ens!permet!veureGho!de!totes! maneres.! ! La!4K!és!una!càmera!professional.!HD!i!1080!són!altres!models!de!càmera.! Antigament! es! tallaven! alguns! trossos! d’imatges! i! per! tant! algunes! escenes! podien! perdre! rellevància! o! algunes! accions/lletres...! podien! quedar! tallades.! El! que! es! feia! també! era! o! estrènyer! les! imatges! horitzontalment! o! verticalment! i! així! forçarGles! a! cabre! dins! de! la! pantalla,! però! això! provocava! unes! grans! deformacions!a!les!imatges.! ! La! informació! visual! arriba! abans! al! cerebel! que! al! cervell,! per! això! el! cinema! és! tan! potent,! perquè!funciona!amb!llenguatge!no!verbal!i!arriba!a!tocar!les!emocions!amb!facilitat.! A! l’hora! de! rodar! una! pelglícula! a! dalt! ens! apareix! l’escena,! amb! una! lletra! determinada! i! un! número.!És!només!un!tema!mecànic,!però!serveix!per!cada!moment!saber!quina!escena!és,!ja! que!cada!presa!està!designada!de!manera!diferent,!i!per!tant,!no!n’hi!trobem!mai!dos!d’iguals.!! Això!té!un!problema!quan!s’enregistra!amb!més!d’una!persona,!ja!que!a!vegades!una!queda!bé! i! l’altre! no,! i! és! molt! difícil! aconseguir! que! les! dues! simultàniament! ho! facin! bé.! Si! no! s’aconsegueix!el!que!es!fa!és!agafar!imatges!d’ells!per!separat!i!fer!un!muntatge.! ! Formes%de%rodatge:% !!1% càmera:% sistema!antic,!car,!molt!pesat,!on!es!necessitaven!moltes!persones!i!per!tant!el!!!! !!!!!!preu!pujava!més.!Ha!estat!la!manera!habitual!de!rodar!durant!molt!temps.! !% Multicàmera:% des! de! diferents! llocs! es! poden! aconseguir! diverses! imatges! d’una! mateixa!! !!!!!!acció!vista!des!de!punts!de!vista!diferents.!Amb!això!es!pot!empalmar!d’una!càmera!a!una!!!! !!!!!!altre!i!com!es!tracta!de!la!mateixa!acció!dona!continuïtat.! ! % % ! 11! RACCORD! És! la! continuïtat! de! la! pelglícula.! Quan! s’ajunten! diversos! plans,! l’acció! segueix! fluint! amb! continuïtat.!Això!ho!podem!veure!creïble!o!no!(segons!el!nostre!punt!de!vista).!Significa!que!si! tallem! un! pla! i! hi! posem! el! següent,! al! canviar! de! posició,! canviem! de! càmera,! però! l’acció! segueix! amb! continuïtat.! Cada! pla! ha! de! tenir! relació! amb! l’anterior! i! servir! de! base! per! al! següent.!! El! raccord! s’intenta! mantenir! al! cinema! clàssic,! i! es! considera! un! valor! positiu! dins! d’aquest! cine.!Al!cine!modern!ens!oblidem!d’aquest!tipus!de!raccord!(l’ignora!i!el!menysprea).! ! Amb!els!multicàmera!podem!enregistrar!una!sola!acció!des!de!diferents!punts!de!vista,!sense! perdre! continuïtat.! Amb! només! 1% càmera! l’actor! ha! de! repetir! l’acció! en! el! mateix! temps! i! espai!i!això!és!complicat.! ! Tipus!de!raccord:! 1. La%continuïtat%en%l’espai:%línies!virtuals,!direcció!dels!personatges,!gestos!i!mirades.! 2. La% continuïtat% en% el% vestuari% i% en% l’escenari:% ja! que! les! pelglícules! no! s’enregistren! seguint! el! guio! seqüencial,! cal! assegurarGse! que! el! vestuari! dels! personatges! i! el! seu! entorn!no!canviïn.! 3. La% continuïtat% en% la% ilPluminació:% que!no!hi!hagi!canvis!sobtats!de!tonalitat!dins!d’un! mateix!espai!i!seqüencia.! 4. La%continuïtat%d’interpretació:%també!és!molt!important!que!els!actors!i!actrius!cuidin! la!continuïtat,!no!tan!sols!espacial,!si!no!de!la!seva!interpretació.!Han!de!cuidar!factors! com!el!to!de!veu!i!l’expressivitat,!per!tal!que!resulti!natural!en!cada!canvi!de!pla.!! ! Els! errors! de! raccord! són! aquells! enllaços! d’un! pla! amb! un! altre! sense! tenir! en! compte! la! continuïtat.! Això! provoca! errors! visuals.! Cal! que! es! facin! proves! de! raccord! de! moviment,! de! raccord!de!posició!i!de!raccord!de!llum.! ! Cada! etapa! del! cinema! la! podem! diferenciar! per! com! roden! i! com! munten.! El! cine! clàssic! a! vegades!s’anomena!“cine!de!transparència”!perquè!el!que!intenten!és!que!no!es!noti!que!hi!ha! un!muntatge.!No!volen!que!l’espectador!s’adoni!que!està!en!una!pelglícula!i!es!respecta!molt!la! 4a!paret.!Mai!miren!a!la!càmera!directament.! ! Un! guió% és! un! text! que! permet! moltes! pelglícules! (ja! que! cadascú! ho! interpreta! de! manera! diferent).!Ens!crea!una!certa!incertesa.! ! ! % % % 12! ! OFICIS%PRODUCCIÓ%AUDIOVISUAL:% G!Director! G!Productor! G!Guionista! G!Director!de!fotografia! G!DP:!color/!llum! Càrrecs!bàsics!Above+The+Line:! Sense!algun!d’aquests!tres!càrrecs!no!podem!fer!produccions!audiovisuals.!% 1.% Director:! És! l’encarregat! de! les! imatges! i! l’àudio! que! s’expliciten! en! el! guió.! Ha! de! pensar! l’aparença! de! la! pelglícula.! A! més! ha! de! parlar! amb! el! guionista,! ja! que! les! seves! feines! es! complementen.! Quan! s’han! posat! d’acord,! paulatinament! es! va! seleccionant! a! més! gent.! Pel! que!fa!als!temes!d’enquadrament,!aquests!es!decideixen!mentre!s’està!rodant,!no!a!el!guió.% 2.%Productor:!Persona!sense!diners!que!gestiona!la!producció.!A!partir!d’una!sèrie!d’elements,! pot!convertir!el!projecte!en!realitat.!El!que!ha!de!fer!és!primer!de!tot!aconseguir!un!inversor! (persona! adinerada! disposada! a! invertir)! i! vendreGli! el! producte! de! manera! que! li! agradi! i! estigui! disposat! a! pagarGho.! No! es! reben! els! diners! de! cop! sinó! que! es! van! rebent! poc! a! poc! (cash%flow).! ! 3.% Guionista:! És! la! persona! encarregada! d’escriure! el! guió! complet.! El! guió! és! un! text! que! planteja! quin! és! el! fil! dramàtic! de! la! història.! Mai! hi! apareixen! indicacions! visuals.! Ha! de! ser! viable! i! productible.! És! una! eina! de! treball,! que! té! molt! poc! públic,! i! que! a! més! a! més! és! un! element!destinat!a!desaparèixer.! ! Càrrecs!Below+The+Line!(que!es!van!afegint!paulatinament):! ! 1.% Director% de% fotografia:! aquell! que! s’encarrega! de! plasmar! tot! allò! que! té! a! veure! amb! imatges!de!la!pelglícula.!Té!sota!el!seu!càrrec!a!l’equip!de!càmera,!l’equip!de!so!i!d’ilgluminació.!! a)!Equip% de% so:!el!cap!de! so!es!compromet!a!validar!allò!que!s’ha!enregistrat!del!so.!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ell!és!qui!té!la!última!paraula.!! b)!Equip%de%càmera:!Les!càmeres!tenen!la!lent!i!el!cos.!Hi!ha!un!encarregat!per!cada!!! !!!!!part:! *!Foquista:!s’encarrega!de!la!LENT! *!Operador:!s’encarrega!del!COS.!És!qui!mou!la!càmera!físicament,!carrega!la!! !!!!pelglícula,!etc.! *!Maquinista:!qui!porta!la!part!mecànica!de!la!càmera,!el!desplaçament.! c)%Equip%d’ilPluminació%(electricistes):!són!els!que!ilgluminen,!amaguen!els!!!cables,!els!!!! !!!!!!que!porten!els!temes!elèctrics.! ! 2.%Disseny%de%producció:!s’encarrega!de!tot!allò!que!cal!posar!davant!la!càmera!(escenografia,! vestuari,!perruqueria,!maquillatge,!efectes!especials,!attrezzo!!!els!“pros”:!coses!de!més!que! surten!com!plats,!bolis,!pistoles...).! ! 3.%Banda%sonora:%!s’encarrega!de!la!música,!contractat!pel!productor.! ! ! 13! 4.%Ajudant%de%direcció%(organitzador):!mana/organitza! ! 5.%Script:%persona!que!sempre!està!al!costat!del!director!prenent!nota!de!tot!el!que!passa!(què! s’ha! enregistrat,! els! comentaris! del! director,! com! s’ha! quedat! l’escena! abans! de! tallarGla).! És! una! figura! que! normalment! ocupa! una! dona.! Ajuda! a! l’hora! d’escollir! les! escenes! que! es! muntaran.!% % OFICIS%POSTPRODUCCIÓ%AUDIOVISUAL:% 6.%Muntador:%encarregat!d’ajuntar!imatges.! ! 7.%Tècnic%de%mescles:!agafa!tot!allò!enregistrat!(univers!sonor)!i!ho!munta.! ! 8.%Etalonador%(o%colorista):!agafa!tots!els!plans!de!la!pelglícula,!pla!per!pla!i!els!iguala!de!color.! Treballa!amb!el!director!de!fotografia.!! % Procés%per%fer%un%guió:! IDEA!!>!!SINOPSI!!>!!TRACTAMENT!!>!!TRACTAMENT!ESCALETAT!!>!!GUIÓ!LITERARI! !!IDEA:!es!crea!una!sinopsi!en!present! !! SINOPSI:! relata! una! història! (de! 1G4! pàgs.)! que! relata! com! a! narrador! omnipresent! la!!! !!!!!!història.!Han!de!figurar!els!protagonistes,!situacions!inicials!i!conflictes!que!es!presentaran)! !! TRACTAMENT:! explica! tot! el! que! passarà! a! la! història.! Molt! més! a! fons! que! la! sinopsi! (de!!!! !!!!!!20G40!pàgs.).!S’escriu!en!present.! !!TRACTAMENT!ESCALETAT:!explicar!cada!escena!resumintGla!en!una!línia.! !!GUIÓ!LITERARI:!s’explica!el!guió!sense!literatura,!de!manera!esquemàtica!i!també!amb!els! diàlegs.! % Etapes%del%cine:% G!PRIMITIVA! G!CLÀSSICA! G!MODERNA! G!POSTMODERNA! ! L’etapa! CLÀSSICA! destaca! per! la! claredat% narrativa.! El! narrador! intenta! submergir! a! l’espectador!en!el!relat!des!de!l’inici!fins!al!final.!S’intenta!que!l’espectador!tan!sols!es!preocupi! per!la!trama,!s’ha!d’arribar!fàcilment!a!l’espectador.!! ! El!suspens!es!manté!al!suscitar!la!intriga!a!la!trama.!Aquesta!arriba!a!l’espectador!d’una!forma! clara,!que!no!genera!dubtes.!Es!pot!generar!suspens,!sempre!i!quan!es!mantingui!la!claredat! narrativa.!Els!plans!duren!més!de!6!segons!i!la!velocitat!de!canvi!de!plans!és!lenta.!Els!espais! estan!ben!definits.! El!guionista!s’encarrega!de!la!dramatització!i!els!actors!de!la!interpretació.! ! Al!cine!clàssic!trobem!una!terminologia!determinada:! !% PELPLÍCULES% A:! Són! les! que! estan! millor! qualificades,! les! fetes! amb! més! diners! i!!!! !!!!!!amb!actors!coneguts.! 14! ! !!PELPLÍCULES%B:!Estan!fetes!amb!menys!diners!per!tant!són!més!dolentes.!Van!aparèixer!en!!! !!!!!!els!temps!del!“sistema!de!estudios”!de!Hollywood,!entre!el!1930G1960.!Eren!pelglícules!de!! !!!!!!baix!cost!i!amb!actors!principiants.! !!PELPLÍCULES%C:!Són!més!barates!que!les!B,!per!tant!la!seva!qualitat!és!molt!dolenta.! ! ! "Staging:!Posada!en!escena!del!guió,!coordinada!pel!director.! "Blocking:! planificació! de! la! càmera! sense! els! actors! tots! els! llocs! on! la! càmera! enfoca! (planificació)!juntament!amb!els!actors.! ! "La%quarta%paret:!consisteix!en!saltarGse!aquelles!convencions!preestablertes.!En!són!exemples! el! fet! de! mirar! la! càmera! durant! un! rodatge,! dir! alguna! cosa! al! públic! durant! una! obra! de! teatre...! % # Funny%games.%(Michael!Haneke,!1997)%% Traspassa!la!quarta!porta!(fa!un!guinyo!a!l’espectador,!se!li!fan!preguntes!a! l’espectador,!rebobina!la!trama...).! Planteja! la! història! des! d’un! punt! de! vista! molt! realista.! Submergeix! i! expulsa!a!l’espectador!de!la!trama,!cosa!que!el!relat!clàssic!mai!fa.! És!una!pelglícula!postmoderna.!Fa!un!joc!doble:!per!una!banda!ens!planteja! una!historia!de!terreny!realista!(no!hi!ha!escapatòria,!moriran),!i!per!altra,! és!un!artefacte!cultural!(una!pelglícula).!! Fa! sentir! plaer! quan! mor! un! personatge.! Ho! fa! perquè! l’espectador! s’adoni! del! que! sent! sentint.! Vol! que! ens! adonem! de! què! fem! amb! les! nostres! vides,! amb! la! societat! que! estem! creant,!i!què!estem!fent!amb!el!cine,!amb!les!imatges!que!oferim.!! % Michael% Haneke!+ Director! austríac! que! tracta! amb! serietat! els! problemes! de! violència,! alienació,!etc.!no!aptes!per!a!tots!els!públics.!És!conegut!pel!seu!estil!ombrívol!i!pertorbador.! Les! seves! pelglícules! sovint! tracten! problemes! de! la! societat! moderna,! i! solen! causar! controvèrsia.! % Com%ser%un%bon%director%de%cinema%clàssic?% El!cinema!clàssic!es!basa!en!no!saltarGse!l’eix.!! Al!introduir!la!càmera!apareix!una!nova!relació!respecte!la!càmera!i!els!personatges!(abans!la! relació!entre!els!personatges!era!d’espai).!Depèn!d’on!situem!la!càmera,!la!posició!entre!ells! canvia! (dreta! o! esquerra! i! viceversa),! tot! i! que! segueixen! estant! al! mateix! lloc,! mantenen! la! posició!respecte!el!marc.!! Quan!faig!el!tir!de!càmera!dibuixo!un!eix!imaginari!entre!dos!elements.! Una!norma!diu:!quan!moguis!la!càmera!a!una!segona!posició,!la!pots!portar!a!qualsevol!lloc,! seguint!la!norma!dels!180º!per!tal!que!no!hi!hagi!un!gran!canvi!d’eix.! Una!altra!norma!diu:!la!de!simetria.!! ! Si!vull!passar!a!l’altra!cantó!del!eix,!hi!ha!2!o!3!solucions!ràpides:! 1) introduir% un% pla! on! el! que! un! dels! personatges! no! apareix! en! pantalla.! S’intueix! que! ell/a!està!al!davant!(ningú!s’ha!aixecat!de!la!taula),!sé!on!està!l’altre!personatge!que!no! surt!per!la!continuïtat.!! ! 15! 2) Fer! un! travelling,! no! es! talla.! Els! personatges! van! entrant! poc! a! poc! en! el! meu! eix! visual!i!canvien!a!la!vista!(no!es!teletransporten!d’un!cantó!a!l’altra).!Pla!continuo,!no! hi!ha!tall!d’eix.! 3) Les!sitcoms:!Canvi!en!la!posició!dels!personatges,!es!mouen!ells.!! ! ! "Jump%cut:!un!tall!en!el!que!la!càmera!salta!sobre!un!eix.!S’elimina!una!part,!s’aproxima!a!un! personatge!d’un!pla!a!un!altre.!La!línia!entre!la!càmera!i!lector!es!la!mateix!l’únic!que!està!més! a!prop.!Aquesta!es!una!de!les!coses!que!ja!ens!els!anys!10!del!segle!passat!ja!es!feia.! % "Muntar%en%càmera:!!vol!dir!que!en!ves!de!muntar!en!la!sala!d’edició!es!fa!un!pla!seqüencia!on! es!va!variant!l’enquadra!i!tot!en!un!únic!pla.!!! ! "Pla% i% contraplà.! Aspectes! narratius.! Tenim! un! guió! amb! 4! frases! (escena! breu).! Una! parella! sopant.!Decisió!narrativa!perquè!decideixo!de!qui!ensenyo!el!rostre!i!l’esquena!quan!es!diuen! una!de!les!frases,!decideixo!q!l’espectador!miri!una!cosa!o!altre.!Muntatge!en!el!que!decideixo! posar!èmfasi!en!ensenyar!una!de!les!cares,!(1.!Parla!ell!però!la!veig!a!ella!d’esquena,!2.!Parla! ella!i!es!veu!ell!d’esquena,!3.!només!es!veu!ell,!4.!només!es!veu!ella...).!segons!qui!vull!que!es! vegi,!poso!importància!a!un!personatge!o!altre,!fent!que!sigui!el!protagonista!en!l’escena.!! Quan!narro!doncs,!m’haig!de!plantejar!què!vull!que!vegi!l’espectador,!o!el!què!no,!o!què!vull! ressaltar!(això!s’aplica!en!cada!pla.!Mitja!d’una!peli!800!plans).!! ! LUBITSCH!!!(director!de!cinema!nordGamericà).!Ens!diu!que!una!càmera!es!pot!colglocar!a!mil! llocs!o!només!a!un.!Potencial!a!on!vulgui,!però!si!en!sé,!n’hi!haurà!un!que!el!consideraré!millor,! serà!l’escollit!per!rodar!el!pla.!! ! Quan!es!roda!no!s’atén!a!una!lògica!dramàtica.!Tot!les!escenes!es!graven!desordenadament,! més! se’ls! dona! un! sentit! cronològic.! L’únic! que! s’ha! de! fer! es! seguir! el! guió,! però! no! es! necessari!que!es!faci!de!forma!cronològica.! ! Aspectes% formals:! conjunt! de! fotogrames! amb! doble! variable:! la! forma,! efectes! teòrics! i! per! altra!banda!el!sentit!narratiu!de!la!imatge.! Per!parlar!d’efectes!formals!cal!parlar!dels!oficis.!En!la!direcció!de!la!fotografia!hi!havia!oficis! pel!color!i!la!llum! % El%color! Podem!veure!que!el!color!sempre!té!una!presència!important!a!les!escenes!de!rodatge.!Aquest! ens!permet!aconseguir!unes!imatges!determinades!i!aconsegueix!que!els!espectadors!no!surtin! de!la!trama.! ! ! ! ! ! 16! ! # Los%idiotas.!(Lars!Von!Trier,!1998)! Vol!reinventar!el!cinema.!Replanteja!coses!que!ja!es!donen!pe!sabudes.!Es!basa! amb!el!Dogma!95,!un!moviment!fílmic!desenvolupat!al!1995!per!directors! danesos!(entre!ells!Lars!Von!Trier)! 1. Roda!en!localitzacions!reals,!no!hi!ha!cap!decorat.! 2. No! es! recolza! en! ilgluminació,! tot! és! llum! natural.! La! ilgluminació! especial! no! és! acceptada.!La!pelglícula!ha!de!ser!en!color.! 3. La! càmera! ha! d’anar! en! ma,! no! s’afegeixen! altres! complements.! El! que! pretén! és! utilitzar!el!mínim!de!tecnologia!possible.!Amb!la!càmera!en!mà,!quan!estem!al!cinema! perdem! la! cinestèsia! (el! fet! de! veure! les! coses! rectes)! perquè! estem! asseguts! a! la! butaca.! Si! es! modifica! la! càmera! amb! moviments! del! mar! (en! el! cas! que! s’estigui! gravant! el! mar),! les! imatges! es! veuen! bé,! sense! moviment.! En! canvi,! si! es! manté! l’horitzó!pla,!es!veuen!els!moviments!del!mar.!Amb!la!càmera!en!mà,!la!imatge!vibra! contínuament.!Al!cine!clàssic!no!s’utilitza,!ja!que!la!imatge!és!estable!i!fixa,!hi!ha!una! continuïtat!del!què!és!pla!és!pla).! 4. El! so! no! ha! de! ser! produït! separat! de! les! imatges! i! viceversa.! (No! es! pot! utilitzar! música,!excepte!si!està!present!en!l'escena!en!la!qual!es!roda).! 5. Els!trucatges!i!filtres!estan!prohibits.! 6. La!pelglícula!no!ha!de!contenir!cap!acció!superficial.!(Morts,!armes,!etc.,!en!cap!cas).! 7. Els!canvis!temporals!i!geogràfics!estan!prohibits.!(És!a!dir,!que!la!pelglícula!succeïx!aquí! i!ara).! 8. Les!pelglícules!de!gènere!no!són!vàlides.! 9. El!format!de!la!pelglícula!ha!de!ser!en!35!mm.! 10. El!director!no!ha!d'aparèixer!en!els!crèdits.! El! càmera! de! Los! Idiotas! no! pot! fer! certs! moviments! i! enquadraments! perquè! l’angle! no! li! permet.! A!!l’interior!força!l’obertura!del!diafragma!per!fer!entrar!la!llum!(es!per!això!que!hi!ha!zones! cremades).! Al! cinema! clàssic! la! càmera! no! queda! impregnada! amb! cap! material,! mentre! que! a! aquestes! pelglícules! és! diferent! (brutícia! a! la! càmera)!! es! vol! aconseguir! una! imatge! bruta,! amb! gra(falta!de!resolució).!Els!contrastos!també!hi!són!presents.!Al!cine!s’hauria!evitat!mitjançant! una!llum!artificial,!encara!que!sigui!utilitzada!tan!sols!un!moment.! Al!cinema!clàssic!s’intenta!que!l’ús!del!color!sigui!regular,!per!no!alterar!el!seguiment!de!la! pelglícula.!! Una!càmera!té!una!obertura!de!diafragma!determinada!segons!la!llum,!si!la!llum!canvia!s’ha!de! modificar!perquè!no!es!noti!un!contrast!molt!gran.! ! Horitzó! ! 17! # Tarnation.!(Jonathan!Caouette,!2003)! Documental!que!explica!la!relació!d’un!noi!amb!la!seva!mare!esquizofrènica!al! llarg!de!la!seva!vida.!Es!tracta!d’una!pelglícula!“casera”!que!després!és!utilitzada! per!a!fer!un!relat.!És!una!autobiografia!de!Caouette.! Imatge:!Hi!ha!un!enquadrament!molt!a!prop!de!la!lent!i!zones!fosques!(això!al! cinema!clàssic!no!es!mostra).! Té!una!aposta!estètica!molt!forta.! # My%blueberry%nights.!(Wong!KarGwai,!2007)!!Revolucionari!del!cinema!en! els!últims!anys.!! Aconsegueix!l’èxit!amb!la!pelglícula!“In!the!mood!for!love”.!Es!caracteritza!per! elements!que!al!cinema!clàssic!no!apareixen:! G!Temps!morts! G!Té!un!ús!exquisit!del!color.!És!el!que!més!destaca!a!la!pelglícula.!Una!explosió! de!colors!satura!les!locacions,!molt!bonics!i!agradables!d’observar.! G!Vol!deixar!un!espai!entre!els!personatges!i!la!càmera!i!interposarGhi!coses!enmig.!Això! provoca!la!impressió!d’estar!observant!una!faceta!molt!íntima!i!profunda!en!el!relat.!Fa!un!ús! continu!de!la!profunditat!de!camp!per!crear!imatges!impressionistes.!No!vol!que!es!vegin!“bé”! els!protagonistes.! G!És!extremadament!sensual,!en!el!sentit!que!juga!amb!l’experiència!dels!sentits,!vol!provocar! experiències!sensorials! G!Realenteix!la!imatge!per!dramatitzar!encara!més.!! Amb!els!canvis!de!colors!es!poden!marcar!les!diverses!històries.!Es!pot!saltar!d’una!història!a! una!altre,!però!el!color!ens!ubica.!Els!colors!estan!triats!en!funció!d’un!registre!emocional!i!a! nivell!narratiu.!Quan!es!creuen!personatges!de!diverses!històries,!pel!color!sabem!quin!s’està! introduint! a! la! vida! de! l’altre.! Els! canvis! de! colors! també! ens! mostren! que! no! estem! al! cine! clàssic.! Els! picats! i! contrapicats! (entre! la! resta! de! plans! i! enfocaments)! també! tenen! un! significat! narratiu.!Amb!la!ilgluminació!passa!el!mateix.! ! ! "BACKSTORY:!part!de!la!història!que!va!abans!de!la!pelglícula!(un!passat)!que!afecta!a!la!trama! de!la!pelglícula.! ! #Traffic.%(Steven!Soderbergh,!2000)! Tracta!sobre!el!món!de!la!droga.!Són!3!històries!que!acaben!ajuntantGse.! Cadascuna!de!les!històries!té!un!color!diferent![virat(sèpia),!groc,!blau]! És!una!pelglícula!postmoderna,!no!és!important!si!l’espectador!surt!del!relat.! Amb!això!es!vol!aconseguir!retratar!tot!el!món!de!la!droga.! % 18! ! #Johnny%Guitar.%(Nicholas!Ray,!1954)! És!un!clàssic!del!cinema.!Nicholas!Ray,!el!seu!director,!tenia!unes! preocupacions!que!no!eren!correctes!per!als!estàndards!de!Hollywood.!Per!una! part!fa!cinema!clàssic!(seguint!els!paràmetres!de!Hollywood),!i!per!altra!banda! cinema!modern.!Es!salta!les!regles!del!món!clàssic!i!narra!mitjançant!el!color.! Defensa!la!vitalitat.!Suposa!un!pas!del!cine!clàssic!al!modern.! En! el! cas! de! Johnny! Guitar! intenta! respectar! els! paràmetres! de! Hollywood! però! en! algunes! coses!no!ho!aconsegueix.!És!una!pelglícula!de!vaquers!en!que!el!protagonista!sempre!duu!una! guitarra! en! comptes! d’una! pistola.! Els! bons! de! la! pelglícula! són! els! que! vesteixen! de! negre.! Els!personatges!no!són!models!a!seguir,!ni!honrats!(no!segueix!l’estàndard!de!Hollywood).!La! decisió!de!jugar!amb!els!colors!és!una!decisió!narrativa:!el!color!desentona!completament!(no! és!propi!del!cinema!clàssic).! #Apocalypse%now.!(Francis!Ford!Coppola,!1979)! És!de!les!primeres!pelglícules!que!tracten!el!tema!de!la!Guerra!del!Vietnam.!Ens! vol!parlar!de!la!temptació!del!poder!absolut.!És!un!viatge!físic!i!emocional!a! través!de!la!pujada!d’un!riu.!El!personatge!que!ha!estat!enviat!a!matar!a!un! altre!personatge!descobreix,!mentre!va!pel!riu,!per!què!s’ha!tornat!boig.!Arriba! a!comprendreGho!i!es!planteja!quedarGse!amb!el!seu!poder!després!de!matarG lo.!Juga!amb!la!llum!i!el!color.! ! # La%mujer%pantera.!(Jacques!Tourneur,!1942)! Pelglícula!en!blanc!i!negre.!La!noia!de!la!pelglícula!té!recel!de!l’amiga!del!seu! marit,!i!aquest!recel!la!farà!transformar!en!pantera!i!agafar!ganes!de!matarGla.!! Tot!es!construeix!a!base!de!suggestió!a!l’espectador!per!transmetre!la!narració.! Utilitza!un!joc!d’ilgluminació,!utilitza!la!interposició!d’un!reflex!de!llum.!Reflex! de!l’aigua,!focus!de!llum,!sense!mostrar!la!pantera!en!cap!moment!(per!tal!de! crear!tensió).!L’aigua!té!uns!tons!que!són!canviants.! De!mica!en!mica!apareixen!insinuacions!de!la!donaGgat.! El!so!també!s’utilitza!per!generar!atmosferes,!creem!un!univers!sonor,!a!part!de!per!donar! significat.! Hi!ha!un!ús!de!pocs!recursos,!emprant!l’enginy!!d’aquesta!manera!es!creen!els!efectes!a!la! pelglícula.! Amb!la!ilPluminació%es!poden!crear!atmosferes!que!són!espais!on!passa!el!relat.!El!so!també! serveix!per!crear!atmosferes.!Les!pelglícules!bones!de!sèrie!B!es!caracteritzen!perquè!estan! fetes!amb!poc!pressupost!però!són!bones!“La!mujer!pantera”!n’és!un!exemple.! Tourneur!es!caracteritza!per!fer!pelglícules!molt!de!gènere,!on!utilitza!un!joc!de!llums!i!ombres! que! no! es! mostra! clarament! i! juga! amb! la! ment! de! l’espectador! perquè! s’imagini! coses! a! entreveure.!Busca!que!l’espectador!completi!el!relat.! % ! 19! El%gènere%i%el%subgènere! Hi!ha!pelglícules!que!pertanyen!a!un!gènere!però!que!alhora!contenen!altres!subgèneres!i!al! agrupar!pelglícules!amb!aquests!subgèneres!es!pot!acabar!creant!un!nou!gènere.!Així!és!com! neixen!els!gèneres.!! Gèneres:! ! ! - Drama! ! Comèdia! Fantasia! Musical!! Western! G!Terror! G!Negre! G!Acció! G!Bèlgliques! ! ! Subgènere:!una!part!de!les!pelglícules!que!tenen!en!comú!uns!elements!però!divergeixen!en! ! uns!altres.! ! Ex:!Spaguetti!Western!!!moltes!imatges!que!remeten!a!la!religió.!És!un!subgènere!del! Western.!Hi!ha!pelglícules!que!parlen!de!pelglícules.! ! ! Els!temes!d’ilgluminació!tenen!una!explicació!històrica:! - CINE! CLÀSSIC:! llum! natural,! d’aquí! que! Hollywood! es! converteix! en! un! lloc! clau! del! cine,! ja! que! hi! fa! molt! sol! i! hi! ha! pocs! núvols.! Per! això! es! creen! els! estudis! allà.! A! Europa!(1914G1948)!hi!ha!la!1ªGM!i!a!pesar!de!que!els!EEUU!van!intervenirGhi,!a!ells!no! els!van!conquistar,!per!tant!no!havien!patit!tant!les!conseqüències!de!la!guerra.!L’art! que! es! genera! després! està! molt! torturat.! Vol! transmetre! la! situació! del! carrer,! el! malestar!general...!Quan!Hitler!arriba!al!poder!(1933)!ensenya!el!que!no!ha!d’agradar! en!exposicions!d’art,!i!allà!cauen!tots!els!expressionistes.!Els!que!se’n!adonen!emigren.! ! # Cautivos%del%Mal.!(Vincente!Minnelli,!1952)! És!un!subgènere!de!pelglícula!de!terror.!Narra!la!història!d’un!productor! despòtic,!mala!persona,!que!ha!aconseguit!fer!pelglícules!extraordinàries.! Comença!amb!un!Flashback!del!moment!en!que!és!un!guionista!frustrat,!que! acaba!obtenint!l’èxit.!! Es!fa!homenatge!a!una!altra!pelglícula.! Es!replantegen!com!fer!por!utilitzant!eines!cinematogràfiques.! ! A!tot!tipus!de!pelglícules!la!ilgluminació!genera!un!efecte!en!l’espectador.!Pot!utilitzarGse!amb! una!finalitat!o!una!altra!depenent!de:! G!La!llum!que!s’utilitza!!!no!tots!els!colors!simbolitzen!el!mateix! G!Els!espais!!!la!llum!juga!amb!les!ombres!i!els!rajos!de!sol/llum.!Modela!l’escena!i!l’entrada! dels!personatges.! En!resum,!la!ilgluminació!genera!sensacions!en!els!espectadors.! ! 20! ! Un!dels!primers!gèneres!del!cinema!postmodern!és!la!ciència!ficció,!que!es!converteix!en!un! dels!vehicles!ideals!i!reprèn!motius!policíacs!dels!anys!quaranta.
# Blade%Runner.!(Ridley!Scott,!1982)!!!Pelglícula!postmoderna,!protagonitzada! per!Harrison!Ford.!! A!la!societat!del!futur,!un!Blade!Runner!(integrant!del!cos!especial!de!policia)! semiretirat,!ha!de!perseguir!a!uns!replicants!(robots!amb!forma!humana! fabricats!a!través!de!l’enginyeria!genètica)!que!han!segrestat!una!nau!espacial!i! han!tornat!a!la!terra,!concretament!a!Los!Angeles,!a!la!recerca!del!seu!creador.! Els!replicants!van!ser!declarats!ilglegals!a!la!Terra!després!d’una!revolta!sagnant.! La!trama!dota!amb!accents!tràgics!als!perfectes!però!efímers!replicants,!creats!per!a!ser! esclaus.! Espai!enorme!amb!columnes,!just!en!una!posta!de!sol!(la!llum!de!per!si!ja!és!especial).!L’home! és!en!un!punt!i!la!dona!es!troba!a!una!altra!banda!i!veu!com!ella!es!va!apropant.!És!una! progressió!lenta.!S’aconsegueix!un!pla!en!que!una!noia!es!va!apropant,!però!que!a!la!vegada!se! li!ilglumina!més!la!cara.! ! # Macbeth.!(Orson!Welles,!1948)! Juga!amb!la!ilgluminació.!No!tan!sols!determina!els!espais!amb!llums!i!ombres,! sinó!que!també!serveix!per!mostrar!les!emocions!dels!personatges.!Mostra!un! món!torturat,!deformat.% ORSON%WELLES!!Va!fer!moltes!obres!de!Shakespeare!al!teatre!i!al!cinema.! És!a!qui!se!li!va!acudir!muntar!una!versió!radiofònica!de!La!Guerra!dels!mons.! Va!suprimir!el!narrador!com!si!fos!un!succés!en!directe.!Aquest!fet!va!tenir! reaccions!de!tot!tipus:!escèptics,!els!que!s’ho!van!creure,!suïcidis...!Mostra!la! capacitat!que!tenen!els!mitjans,!el!llenguatge!que!utilitzen,!etc.% ! Evolució%ilPluminació%al%cinema! Al!principi!del!cinema!es!comença!a!rodar!en!un!plató!pel!tema!de!llums,!per!això!es!creen!els! estudis.!!El!màxim!del!cinema!és!Hollywood!perquè!hi!ha!molta!ilgluminació.!! Al! 1918! a! Europa,! països! com! França! i! Alemanya! pateixen! durament! les! conseqüències! de! la! 1GM.!Els!preus!estan!molt!alts!i!es!viu!en!misèria.!En!aquest!clima!es!genera!un!tipus!d’art!molt! torturat.! Amb! l’expressionisme! es! reflexa! la! tortura! interior! de! la! població,! el! malestar! generalitzat.! S’utilitza!molta! deformació,! molt! blancs! i! negres,! tot! això! crea! un! tipus! de! cine.! Alemanya!és!on!el!cinema!es!reprodueix!amb!més!potència.!! Hitler,!a!l’arribar!al!poder!l’any!1933,!crea!fa!una!exposició!de!l’art!degenerat,!on!mostra!el!que! no! es! pot! fer,! el! que! no! pot! agradar.! Això! acaba! amb! l’expressionisme! i! amb! totes! les! pelglícules! bones.! Tots! els! directors! hi! estan! en! contra! i! apliquen! la! tradició! a! les! seves! pelglícules.!La!majoria!d’artistes!han!d’emigrar!cap!a!altres!països!degut!a!que!corren!perill.!La! majoria!se’!n!va!a!EUA.,!i!quan!arriben!a!Hollywood!comencen!a!aplicar!tot!el!que!saben!a!les! pelglícules! americanes,! sobretot! en! referència! a! la!ilgluminació.! Hollywood! va! ser! creat! per! al! rodatge!de!pelglícules!en!optimes!condicions!de!llum.! ! 21! # Nosferatu.!(Friederich!W.!Murnau,!1922)! És!una!adaptació!de!la!novelgla!“Dràcula”.!Pelglícula!de!cine!mut,!on!els!diàlegs! es!substitueixen!per!cartells!i!per!música!d’orquestra.!Al!haver!un!llenguatge!! visual!molt!potent!no!calen!les!paraules.! !A! moltes! pelglícules! de! cine! mut! porten! els! ulls! pintats! de! negre.! Això! és! una! herència!del!teatre,!ja!que!així,!són!més!visibles.!Reflexa!l’angoixa!de!la!època.!! Nosferatu!és!el!mal!de!la!terra:!tot!el!que!toca!és!susceptible!!de!caure!en!les! urpes!del!mal.! Imatges! pirades!! pintades! en! diferents! fons.! Inverteix! el! temps! en! utilitzar! certs! efectes! especials.! Quan!neix!el!cine!sonor!no!tothom!hi!està!d’acord,!ja!que!a!vegades!el!diàleg!tapa!l’actuació,! es!perd!el!sentit!de!la!teatralitat.!Amb!les!ilgluminacions!s’ensenya!el!que!interessa.! ! # La%noche%del%cazador.!(Charles!Laughton,!1955)! Plans!descaradament!teatrals.!Hi!ha!la!voluntat!que!l’espectador!entengui!la! pelglícula!com!una!representació.!Té!clares!influències!de!l’expressionisme! que!fan!reflexionar!sobre!la!ilgluminació.!!La!ilgluminació!està!pensada!per! ressaltar!la!figura!del!protagonista.!No!hi!ha!intenció!de!fer!un!cinema! realista,!sinó!d’explicar!la!història!d’una!manera!diferent.! Es!fa!ús!de!les!retroprojeccions!(projecció!d’una!imatge!per!la!part!del!radera!d’una!pantalla! translúcida,! que! serveix! de! fons! a! un! motiu! situat! a! la! part! davantera),! molt! habituals! a! la! època.!Es!fa!un!ús!del!decorat!amb!imatges!exteriors.!En!definitiva,!es!fa!un!ús!de!recursos!que! dirigeixen!la!mirada!de!l’espectador!i!les!emocions!cap!a!un!lloc!o!un!altre.! ÀUDIO! Es!divideix!en!3!categories:! G!Diàlegs! G!Banda!Sonora! G!Efectes!especials! #Carretera%perdida.!(David!Lynch,!1997)!!!es!un!cineasta!postmodern!que! té! un! clar! segell! personal! per! fer! pelglícules.! No! és! clàssic! ja! que! les! seves! pelglícules!no!tenen!una!trama,!no!atenen!a!la!llei!de!causa!i!efecte.!Té!unes! obsessions! determinades,! i! una! iconografia! també! molt! determinada.! Intenta! explicar! el! que! passa! a! les! nostres! realitats! quan! es! creuen! amb! altres!realitats.!Planteja!quins!mons!existeixen!paralglels!als!nostres!i!com!es! poden!plasmar!amb!imatges.!! Carretera!perdida!tracta!sobre!un!músic!de!jazz!que!viu!amb!la!seva!esposa.!Aquest!rep!unes! misterioses! cintes! de! vídeo! en! les! quals! apareix! una! gravació! d’ell! amb! la! seva! dona! dins! de! casa.! La!pelglícula!juga!amb!els!sons!i!les!imatges.!Això!serveix!perquè!escoltem!sense!dificultat!els! diàlegs! i! per! crear! un! moment! estrany! inquietant,! per! reforçar! la! idea! estranya! que! surt! a! la! pelglícula.!El!so!està!molt!ben!pautat,!és!aterrador.!Quan!es!treu!l’àudio!no!molesta!i!serveix! per!generar!un!moment!inquietant.! 22! ! Lynch!té!una!fixació!amb!les!cortines!vermelles,!perquè!per!ell!es!una!imatge!molt!poderosa! (les!utilitza!en!moments!inquietants).!La!pelglícula!és!complexa!i!té!moltes!perspectives!i!punts! de! vista.! El! que! li! passa! al! protagonista! és! que! està! penetrant! en! la! foscor.! Això! es! plasma! visualment!i!es!reforça!amb!l’àudio.! ! % Tipus%de%sons%al%cinema% "Diegètic:%tot!allò!que!passa!dins!de!la!pelglícula.! "So%diegètic:!so!que!té!lloc!a!la!pelglícula,!tots!aquells!que!sentim!al!llarg!del!film!.! "So% extraIdiegètic:! són! tots! aquells! efectes! sonors! que! permeten! crear! una! atmosfera,! que! acompanyen! les! escenes! visuals! i! produeixen! intriga,! temor! (Ex:! “tan! tan! tan”,! quan! l’assassí! s’acosta!a!la!víctima,!els!actors!no!ho!senten!però!el!públic!si!i!crea!una!“emoció”).! Les! pelglícules! transmeten! tant! soroll! com! imatge,! però! l’àudio! és! tan! subtil! que! no! ens! adonem! del! que! els! sons! ens! volen! transmetre.! Si! amb! les! imatges! ja! se’ns! escapen! coses,! encara!és!més!difícil!amb!l’àudio.!! ! Al!veure!les!pelglícules!ens!preocupem!de!la!trama!però!al!tornarGles!a!veure!ja!no!ens!hi!fixem! (ja!sabem!el!que!passa!i!com!passa).!Tot!i!així!hi!ha!d’haverGhi!alguna!cosa!que!ens!faci!voler! tornarGles!a!veure!!sota!la!trama!hi!ha!el!text.! El!text!fílmic!és!una!peça!visual!que!inclou!una!trama!(una!sèrie!d’esdeveniments!que!li!passen! a!un!personatge).!Quan!tornem!a!veure!una!pelglícula!ens!fixem!en!el!subtext,% una!cosa!que! està! allà! però! que! no! es! veu.! El! subtext! ens! permet! entaular! un! diàleg! amb! els! elements! fantàstics,!amb!coses!que!a!la!vida!real!no!ens!atrevim!a!mencionar.! ! % Com%es%construeix%el%subtext?% Hi! ha! certes! pelglícules! que! en! cara! que! aparentment! siguin! de! gènere,! transmeten! i! commouen!més!que!altres!que!no!ho!semblen!ni!ho!són.!! John%Ford!!Director!de!Westerns.!Es!presenta!de!manera!peculiar!ja!que!diu!que!fa!pelglícules! de!gènere.!Es!fa!passar!per!“tonto”,!per!boig.!Els!successors!de!les!seves!pelglícules!són!molt! bons,! ja! que! sap! com! transmetre! bé! al! públic,! va! més! enllà! del! gènere.! ! Fa! Westerns! inoblidables! ja! que! com! autor! té! unes! preocupacions! molt! concretes! que! és! capaç! de! transmetre!al!públic.!Les!seves!obres!són!molt!profundes.! ! Hi!ha!directors!com!David%Finscher!que!es!preocupen!per!què!és!la!veritat,!què!és!allò!real.!El! subtext!de!les!seves!pelglícules!sempre!és!el!mateix.!Li!preocupa!de!qui!et!pots!fiar!i!de!qui!no.
! Les! pelglícules! de! Clint% Eastwood! són! de! gèneres! diferents,! però! el! seu! subtext! sempre! és! el! mateix.!La!frase!que!marca!la!seva!personalitat!és!“la!vida!és!dura!i!és!així”.! ! ! ! 23! #Massacre%(ven%y%mira).%(Elem!Klimov,!1985)! Pelglícula!russa!pagada!per!l’estat.!!És!una!bona!pelglícula!en!el!sentit!d’àudio.!És! un! encàrrec! per! a! celebrar! el! 40! aniversari! de! la! victòria! aliada! a! la! Segona! Guerra! Mundial.! Narra,! a! través! dels! ulls! d’un! nen! endurit! pel! patiment,! la! matança! dels! habitants! de! les! aldees! bielorusses! durant! la! guerra.! Paralglelament,!es!troba!a!una!noia!que!ha!viscut!una!experiència!sexual!dura.! ! ! ! Quan!ens!donen!una!pelglícula!per!estrenar!a!un!altre!país,!normalment!ens!donaran!la!imatge! i! les! pelis! per! separat.! Però! de! vegades! només! ens! donen! alguns! àudios.! És! molt! important! veureGho!original!perquè!els!sorolls!et!transmeten!moltes!coses.!! ! Amb!l’àudio! es! poden! modificar! les! escenes.! Té! molta! importància! i! és! una! forma! molt!clara! d’entendre!les!funcions!d’aquest.!!Hi!ha!qüestions!cromàtiques!que!també!modifiquen!l’efecte! que!els!colors!provoquen!en!la!percepció!dels!espectadors.! ! #Ciudadano%Kane.%(Orson!Welles,!1941)! Pelglícula! en! blanc! i! negre,! dirigida! i! protagonitzada! per! Orson! Welles.! És! considerada! una! de! les! millors! pelglícules! de! la! història! del! cinema,! principalment! pel! seu! caràcter! innovador! en! quant! a! música,! fotografia! i! estructura!narrativa.! Narrada!principalment!a!través!de!flashbacks,!la!història!tracta!sobre!la!vida!i!el! llegat!de!Charles!Foster!Kane,!i!la!investigació!d’un!periodista!que!vol!conèixer!el!significat!de! l’ultima! paraula! que! digué! aquest! abans! de! morir:! Rosebud.! És! una! mena! d’investigació! policial.! Welles!utilitza!més!d'un!narrador,!diferents!punts!de!vista,!la!majoria!de!les!quals!corresponen! a! personatges! coneguts! del! difunt! Kane,! que! mostren! les! seves! perspectives! particulars.! L’ús! de!varis!narradors!també!va!suposar!una!innovació!de!l’època,!ja!que!mai!abans!s’havia!fet!a! les!pelglícules!de!Hollywood.! Al!principi!hi!ha!un!narrador!omnipresent,!que!més!tard!desapareix.!Aquest!narrador!inicial!és! “la! càmera”.! ! Posteriorment! hi! ha! una! veu! narrativa! que! correspon! a! una! veu! en! off! que! apareix!a!l’inici!de!la!pelglícula,!en!que!es!mostra!un!documental!sobre!la!vida!de!Charles!Foster! Kane.!Aquest!narrador!relata!els!fets!tal!i!com!es!mostren!a!la!les!imatges!del!documental.!! Tot!i!així,!el!personatge!del!periodista!Jerry!Thompson,!qui!investiga!Rosebud,%és!qui!fa!de!fil! conductor!de!la!trama,!actuant!com!a!intermediari!entre!els!diferents!narradors!coneguts!de! Kane.! Per! altra! banda! també! introdueix! a! nous! personatges.! A! aquest! tipus! de! narrador! se! l’anomena!intradiegètic,! La!pelglícula!acaba!en!fracàs!per!al!periodista.!L’espectador!acaba!per!saber!més!coses!que!els! personatges.!La!moralina!és!que!hi!ha!coses!que!perdem!o!que!no!podem!recuperar,!coses!que! no!es!poden!pagar!amb!diners.! ! 24! ! Totes!les!pelglícules!parteixen!d’una!pregunta!que!s’ha!de!respondre,!i!fins!que!no!es!respon! aquesta!no!acaba.!Les!pelglícules!acaben!quan!aquesta!s’ha!respost!i!ja!no!necessiten!res!més.! "Clímax:! el! clímax! es! el! moment! de! la! pelglícula! on! es! resol! tot.! Del! clímax! al! final! hi! ha! un! trosset!petit!d’espai!per!assimilar!que!s’ha!resolt!el!problema!(al!cinema!clàssic!aquest!temps! és!més!extens!que!no!pas!al!cinema!modern!o!postmodern).!! ! #Rashomon.!(Akira!Kurosawa,!1950)!! Pelglícula!japonesa!en!blanc!i!negre,!produïda!per!Akira!Kurosawa,!essent!una!se! les! seves! obres! més! reconegudes! i! considerat! un! dels! grans! clàssics! de! la! història! del! cinema.! Kurosawa! va! comptar! amb! la! colglaboració! del! cineasta! Kazuo!Miyagawa.!Narra!un!judici!del!segle!XVI.!Un!jutge!crida!a!declarar!a!unes! persones!sobre!un!fet.!La!cosa!interessant!és!que!cada!personatge!explica!una! versió!dels!fets!totalment!diferent!a!la!que!expliquen!els!altres:!tots!estaven!al! lloc!dels!fets!però!cadascú!explica!la!seva!versió.! Ambdues!es!generen!en!un!moment!històric!en!el!que!predomina!el!cinema!clàssic.!Les!dues! tenen!un!problema!d’estructura!i!mirada,!ja!que!no!s’ajusten!als!paràmetres!de!cine!clàssic.!No! es!compleixen!els!3!plans!d’estructura!Aristotèlica!(introducció,!nus!i!desenllaç)!ja!que!tenen! una!estructura!diferent.!Són!pioneres!en!el!plantejament!del!cinema!clàssic.!! La! mirada! és! una! cosa! molt! profunda! i! important:! el! punt! de! vista! també! és! diferent,! i! està! lligat! a! la! posició! de! la! càmera,! essent! una! qüestió! sobretot! tècnica.! La! posició! i! mirada! dels! personatges! també! és! important.! El! narrador! és! qui! s’encarrega! de! tots! aquests! canvis.!! Els!personatges!es!van!construint!a!mesura!que!avança!el!relat.! ! ! ! Ens!hem!de!ficar!en!com!s’estructuren!les!pelglícules,!com!i!a!qui!expliquen!coses.!El!narrador! està!per!sobre!de!tots;!el!director,!figura!que!decideix!de!que!va!el!relat,!és!qui!pren!decisions!i! explica!tota!la!història.!Té!una!ideologia!i!una!forma!de!veure!el!món.! La!mirada!és!un!element!molt!important.!Quan!parlem!de!la!mirada,!parlem!del!punt!de!vista.! El!punt!de!vista!implica!que!hi!ha!un!observador!i!alguna!cosa!observada.! ! El!punt!de!vista!és:! - On! es! colgloca! la! càmera:! quant! espai! queda! dins! de! l’enquadrament! i! quin! no.! És! el! nivell!tècnic.! - Personatge! que! mira! l’escena:! no! és! el! mateix! que! el! pla! subjectiu.! Puc! fer! un! enquadrament!que!no!sigui!subjectiu!però!que!adopti!la!mirada!del!personatge,!tant! en!la!mirada!física!com!en!la!que!no!ho!és.!És!el!nivell!del!narrador.! ! A!la!història!de!la!literatura!trobem!diferents!problemes,!els!quals!els!escriptors!van!superant.! A! la! novelgla! picaresca! els! personatges! fan! aventures! però! no! aprenen! d’elles! (el! Quixot! mai! assimila!el!que!li!passa,!no!té!memòria!històrica).!Aquest!estil!de!narració!es!prolonga!durant! bastant!temps,!per!exemple!en!James!Bond.!! Al! segle! XIX! la! novelgla! realista! i! l’humanista! intenten! tractar! la! psicologia! dels! personatges,! (“Doctor!Yesky!en!Navidades).!! ! 25! Durant!molt!de!temps!la!complexitat!del!personatge!es!va!construint!a!partir!dels!sentiments,! les!inquietuds,!les!emocions.!! Aquest!procés!finalitza!a!finals!del!segle!XIX!quan!apareix!l’impressionisme.!! L’Impressionisme! intenta! reflectir! com! impacta! als! artistes! el! que! tenen! davant,! com! senten! allò!que!veuen.!Es!deixa!d’intentar!clonar!el!que!hi!ha!la!realitat,!és!fa!una!escriptura!escrita! des! del! jo,! el! narrador! és! el! protagonista.! Aquesta! manera! de! fer! deixar! molts! buits! a! la! història,!ja!que!només!la!veiem!des!d’un!punt!de!vista! - En!el!cas!literari,!l’impressionisme!es!basa!en!el!“jo”,!en!el!subjecte,!i!en!les!emocions! que!experimenten!les!coses.!! - En!pintura,!com!els!impacta!allò!que!veuen!i!com!ho!han!viscut.! - !En!el!cas!del!cinema!es!planteja!un!narrador!subjectiu!parcial,!que!no!pot!estar!a!tot! arreu.! ! Abans!en!els!relats!el!narrador!era!omnipresent!(!coneixia!i!podia!explicarGnos!que!passava!a! tot!el!arreu!i!els!pensaments!els!personatges).!! ! ! ! #Mientras%agonizo.!(William!Faulkner,!1930)! Novel.la! en! que! una! dona! mor! i! és! traslladada! a! la! seva! ciutat! natal! per! a! ser! enterrada.! La! història! narra! un! viatge! en! carreta! del! poble! a! la! ciutat! natal.! La! novelgla! està! escrita! en! primera!persona!i!els!capítols!en!comptes!de!números!tenen!noms.!! La! història! està! narrada! per! diferents! narradors.! Així! s’aconsegueixen! molts! punt! de! vista,! s’aconsegueix! un! relat! que! es! va! descobrint! a! partir! de! les! contradiccions! de! cada! punt! de! vista.!Tot!el!cinema!de!Hitchcock!es!basa!en!canviar!el!punt!de!vista!ens!trobem.!! Una!generació!de!diferents!punts!de!vista!produeix!inquietud.!! ! En! el! cinema,! depenent! del! punt! de! vista! que! escollim! per! cada! pelglícula! aconseguirem! provocar!un!efecte!o!un!altre!al!públic.!Cada!pla/escena!el!podem!explicar!amb!un!personatge! diferent!i!fins!i!tot!dins!d’un!pla!es!pot!canviar!de!narrador.! ! #The%hand.%(O.!Wile,!)! Ens! explica! la! història! d’una! passió! entre! un! sastre! i! una! prostituta.! Tracta! la! sensualitat! i! el! desig.! És! un! curtmetratge! llarg,! en! el! qual! no! hi! ha! trama! secundària.! Tot! va! al! voltant! de! la! història!entre!els!dos!protagonistes.!!Juga!amb!la!emoció,!amb!les!sensacions.!!! S’explica! la! història! com! un! flashback! que! és! el! que! permet! que! l’espectador! entengui! tot! el! que!ha!passat!abans.!Pràcticament!no!hi!ha!diàlegs,!només!per!coses!essencials!o!per!mentir.! Hi! ha! un! treball! molt! important! d’àudio:! no! cal! que! els! personatges! diguin! les! coses! perquè! l’espectador!les!entengui.! Ressalta!molt!bé!els!espais.!Pel!que!fa!a!la!càmera!hi!ha!molts!plans!detall!i!els!colors!són!molt! freds.! Es! juga! amb! la! ilgluminació! (ressalten! molt! allò! que! els! interessa! mostrar).! També! s’alenteix!el!temps! Personatges:!Sastre!i!dona!(porten!el!fil!conductor!de!la!història),!capo,!criada,!llogater!i!amant! (ajuden!a!la!comprensió!de!la!història).! ! 26! ! Edward%Hooper%(pintor!de!l’expressionisme!abstracte!posterior!a!la!2GM).!Mostra!personatges! solitaris!!que!miren!cap!a!un!lloc!fora!del!quadre,!imperceptible!per!a!l’espectador.!En!els!seus! quadres!mai!ningú!mira!a!càmera.!! ! ! El!punt!de!vista!en!el!cinema!també!depèn!de!qui!mira!la!imatge.! Hi!ha!una!sèrie!de!característiques!del!cine%modern,!que!apareixen!a!partir!de!la!2GM.!Malgrat! les!ajudes!per!al!ressorgiment!econòmic,!hi!ha!una!crisi!moral!generalitzada!que!es!reflexa!en! l’aparició!d’un!règim!escòpic,!amb!Hippies,!Punks,!etc.!Hi!ha!una!crisi!existencial,!de!no!saber! cap!a!on!anem!com!a!espècie.!El!cinema!reflexa!aquest!malestar!i!desorientació.!L’audiovisual! pretén!fe!reflexionar!i!intentar!transmetre!un!estat!d’ànim!a!l’espectador.!parla!del!patiment,! la!incertesa,!una!pèrdua!de!valors!i!objectius!que!no!porten!a!enlloc.!A!la!majoria!de!pelglícules! els!personatges!acaben!desorientats.! ! Tipus%de%temps%al%cinema% Al!cine!hi!trobem!3%tipus%de%temps:! 1. TEMPS%EXTRAIDIEGÈTIC:!temps!que!dura!la!narració,!des!de!que!la!pelglícula!comença! fins!al!seu!final.! 2. TEMPS% DIEGÈTIC:! el! temps! que! se! suposa! que! passa! dins! del! relat,! en! el! període! de! temps!en!que!transcorre!la!història.! 3. TEMPS% PSICOLÒGIC:! el! que! l’espectador! percep,! que! pensa! que! ha! passat,! independentment!de!la!durada!del!film.!! ! El!temps!diegètic!sol!ser!superior!que!l’extraGdiegètic,!tot!i!que!pot!ser!que!siguin!iguals,!és!a! dir,!que!funcionin!a!“temps!real”.!En!el!cas!que!el!temps!diegètic!és!major!que!l’extraGdiegètic,! és!gràcies!al!muntatge.!Es!pot!fer!mitjançant!càmera!lenta!o!el!retrocés!de!l’acció.!!És!estrany! que!el!temps!extraGdiegètic!sigui!superior!al!diegètic!(encongeix)! El! més! habitual! és! fer! elglipsis:! suprimir! un! fragment! de! la! història,! que! pot! ser! de! segons! o! d’anys.!Això!agilitza!la!trama,!tan!sols!explica!les!coses!relacionades!amb!la!trama.! ! En!una!pelglícula!l’únic!real!és!el!pla!seqüència!(ja!que!allà!tot!coordina).! ! John% Woo!! Director! de! “The! killer”,! “Tiro! al! blanco”! i! “Vete! a! tomorrow”.! Fa! cine! d’acció.! Aquest!inventa!l’ús!rotacional!de!les!pistoles!(i!utilitzarGne!dues!alhora).!Ell!el!que!fa!és!rodar! amb!multicàmera!(n’utilitza!7)!per!a!una!mateixa!acció.!Cada!una!de!les!càmeres!compleix!que! el! temps! extraGdiegètic! és! igual! al! diegètic.! El! que! fa! és! un! cop! té! l’acció! enregistrada! es! munten! els! diversos! talls! i! es! segueix! tenint! la! mateixa! durada! que! abans.! Woo! el! que! fa! és! ! 27! deixar! una! mica! més! de! tall! de! cada! pla,! i! així! guanya! més! temps.! Busca! una! angulació! fàcil! amb! la! que! no! es! noti! que! es! torna! enrere! i! així! no! hi! ha! SCRATCH.! Amb! això! el! que! aconsegueix!és!guanyar!temps.! ! El! ritme! que! li! donem! a! la! pelglícula! depèn! del! ritme! que! establim! a! aquesta.! El! temps! en! el! cine!és!com!un!xiclet,!l’estiro!o!l’escurço!(tallo!en!trossos).!! ! Elglipsi:! supressió! d’un! fragment! de! temps.! Pot! ser! de! milglèsimes! de! segons! o! d’anys.! Es! fa! tallant!(treus!pelglícula!o!directament!no!es!roda!i!sobreentén!que,!per!exemple,!ha!passat!el! temps).!És!un!concepte!molt!utilitzat!en!la!pràctica,!es!mengen!trossos!per!agilitzar!la!pelglícula! (s’entra!a!l’ascensor,!i!de!cop!surt!ell!al!pis,!es!sobreentén).!Al!agilitzar!la!trama,!així!les!accions! avancen!més!ràpid).!Tot!el!que!no!aporta!a!la!trama!ho!elimino.!És!una!forma!de!gravar!amb! una!altra!percepció!i!sensació!que!té!l’espectador.! ! PER!ANALITZAR!UNA!PEL.LICULA:!Cada!escena!compleix!una!funció,!per!tant!va!d’alguna!cosa,! que!es!pot!resumir!en!una!línia.!Cada!escena!vol!transmetre!alguna!cosa!a!l’espectador.!! EL!PUNT!DE!VISTA!pot!variar!inclús!dins!d’un!mateix!plànol.!Hi!ha!un!nivell!de!narració.!Aquesta! descripció! sempre! s’ajusta! a! un! punt! de! vista! (un! personatge! de! la! historia! o! un! narrador! omnipresent).!! El!punt!de!vista!no!vol!dir!només!la!mirada!física.!El!punt!de!vista!visual!és!buscar!plànols!que! visualitzen!un!punt!de!vista!de!la!vida.!! G Punt!de!vista!físic!(espacial):!quan!els!ulls!del!personatge!és!la!càmera! G Punt!de!vista!de!“visió!del!món”:!és!veure!la!vida,!punt!de!vista!ètic,!ideològic,!moral.!En! un!personatge!això!no!es!veu.!Són!per!transmetre!una!emoció.! El!narrador!OMNIPRESENT!té!com!a!avantatge!que!es!pot!posar!on!vol!i!on!sigui.!Pot!entrar!a!la! “vida”!(visió!del!món).! ! ! #Enemigos%públicos.%(Michael!Mann,!2009)! La!història!gira!entorn!un!agent!del!FBI,!que!en!l’Amèrica!dels!anys!30!dirigeix!la! recerca!del!llegendari!atracador!de!bancs!John!Dillinger!i!la!seva!banda.! Hi!ha!punts!d’inflació,!que!són!com!visagres:!passen!la! pelglícula!d’una!zona!a! una! altra.! El! que! ens! mostra! és! el% modus% operandi% (manera! d’actuar)! del! personatge.!A!la!pelglícula!passen!certes!coses!que!provoquen!canvis!qualitatius! en!els!personatges.!Els!canvis!solen!ser!representatius.! Roben!a!un!banc!perquè!necessiten!diners,!i!la!màfia,!el!sindicat,!els!ha!deixat!de!banda.! Les!pelglícules!són!conflictes!que!generen!baralla,!on!hi!ha!dos!elements!que!xoquen!(pot!ser! perquè!tots!dos!volen!el!mateix!o!perquè!volen!coses!oposades).! El!personatge!va!perdent!recolzament,!fet!típic!de!la!construcció!del!guió.! Hi! ha! una! noia! a! la! pelglícula! que! representa! la! ilglusió! o! objectiu! (en! aquest! cas! Dillinger! vol! arribar!a!vell!amb!aquesta!dona).! La!pelglícula!està!rodada!en!HD!(ho!veiem!als!tirotejos!on!la!qualitat!d’imatge!es!quasi!com!la! televisiva,!com!a!les!notícies).! ! ! % 28! ! #Dillinger.!(John!Milius,!1973)% La!trama!és!semblant!a!la!d’Enemigos!Públicos.!A!la!dècada!dels!anys!30,!cinc! agents!del!FBI!són!acribillats!a!bales.!Un!membre!de!l’agència!vol!venjarGlos!i! es!dedica!a!perseguir!al!gàngster!John!Dillinger!i!la!seva!banda.! El! director! s’ha! anat! perfilant! amb! una! sèrie! de! característiques! concretes.! Comença! com! a! guionista! i! acaba! com! a! director.! Aquesta! és! la! primera! pelglícula!que!dirigeix.! Recull!l’esperit!retro!dels!anys!70!a!Estats!Units.!Estats!units!és!una!cultura!que!no!té!història! en! comparació! amb! les! cultures! asiàtiques! i! europees! (tan! sols! té! 200! anys! d’història)! .! Per! això,!a!l’hora!de!buscar!referents!mirar!les!pelglícules!de!l’oest!fins!el!1975!o!els!gàngsters!dels! anys!20.!! Aquí!hi!ha!alcohol,!jocs!etc.!Recupera!la!idea!de!que!els!bons!són!els!dolents.!! Utilitza!una!manera!molt!fàcil!i!econòmica!per!enfocar!la!pelglícula!en!l’ambient.!Les!fotografies! que!utilitza!focalitzen!molt!bé!on!esta!la!pelglícula.!! Als!crèdits!i!quan!es!presenten!als!gàngsters,!mesclen!fotos!d’actors!amb!altres!de!gàngsters! verdaders!per!donar!versemblança.! ! Dillinger//Enemigos% públicos! !! Narren! un! mateix! fet! de! maneres! diferents! (es! pot! ordenar! diferent!i!rodar!també!diferent)!de!manera!que!provoca!que!els!fets!canviïn!i!els!resultats!finals! també.! ! Les! històries! ens! plantegen! un! interrogant! i! després! l’hem! de! resoldre.! Per! ferGho! s’han!d’anar!fent!intents!(però!cada!cop!hi!ha!menys!possibilitats!d’encertar).!El!personatge!vol! aconseguir!alguna!cosa!i!va!fallant!fins!a!la!última!oportunitat!que!ho!acaba!aconseguint.! "El!protagonista!de!Dillinger!és!més!lleuger:!persona!vitalista,!sap!dir!frases!enginyoses.! "El!protagonista!d’!Enemigos%públicos!és!un!personatge!tràgic.! Cada!personatge!té!un!pes!específic!dins!del!film,!i!uns!es!van!complementant!amb!els!altres.! ! La! productora! de! Dillinger% va! ser! American% International% Pictures! (AIP),! una! productora! de! sèrie!B.!Va!ser!la!millor!productora!de!pelglícules!de!terror!i!ciència!ficció!de!finals!dels!anys!50,! els!60!i!principis!dels!70.! A!finals!dels!anys!60!la!gent!deixa!d’anar!al!cinema.!Els!motius!principals!són:! 1. Existeix!la!televisió!i!la!gent!prefereix!mirarGho!des!de!casa! 2. Prefereixen!voltar!pel!carrer! 3. Hollywood!ja!no!estava!tan!de!moda!(va!invertir!per!fer!pelglícules!més!espectaculars,! però!que!no!agradaven!al!públic)! ! Després! sorgeixen! un! grup! de! cineastes! joves! que! comencen! a! enregistrar! pelglícules! més! atraients!(Coppola,!John!Millius,!etc.)!perquè!la!gent!torni!a!anar!al!cinema.!Es!va!buscar!a!gent! per!a!rodar!a!canvi!d’un!sou!molt!baix.!Es!roda!amb!inversions!molt!petites!i!amb!poc!temps.! ! Dillinger!és!una!aposta!de!fer!una!pelglícula!amb!pocs!diners.!El!tema!dels!gàngsters!recupera! la!idea!dels!bons!i!els!dolents.!Ens!presenta!al!gàngster!amb!una!frase!enginyosa:!“siempre!que! veo!dinero!sonrio”.! ! Aquesta! pelglícula! és! moderna! en! el! sentit! que! és! conscient! que! està! fent! cinema! i! utilitza! recursos!que!poden!desviar!del!relat.!Es!juga!amb!el!mitjà.!No!és!postmoderna!perquè!no!va! ! 29! més!enllà,!no!evidencia!que!és!una!pel.lícula.!Es!dirigeix!a!nosaltres!en!forma!de!Dillinger,!no! de!persona.!! ! Roger%Corman!!!productor!i!director,!cap!de!l’American!International!Pictures.!És!conegut!per! les!seves!nombroses!pelglícules!de!baix!pressupost!(sèrie!B).!Sota!la!seva!direcció!van!començar! els!seus!primers!passos!en!el!cinema!nombrosos!directors!ara!famosos.! % % Tipus%de%documentals%(subgèneres!del!documental)! El! gènere! del! documental! ha! perdut! credibilitat! i! això! ha! generat! hibridacions! (mescles! de! gèneres):! 1. Mockumentary:!documental!de!broma!(no!de!broma!necessàriament!per!riure).!El!que! fa!és!burlarGse!del!gènere!del!documental.!% 2. Fals% documental:% documental! que! és! mentida! però! no! te’n! dones! compte.! Ex:! Propaganda% 3. Documental%d’autor:!documental!que!fa!una!persona!a!casa!seva,!!subjectius.% ! Aquests!tipus!de!documental!sorgeixen!de!plantejarGnos!si!les!imatges!són!vertaderes!o!falses,! de!la!inquietud!de!si!ens!podem!fiar!de!les!imatges!que!veiem.!! CONCEPTES%DE%NARRACIÓ:% "Cronologia:!ordenar!els!fets!(siguin!reals!o!no)!per!dates.! "Relat:!la!manera!d’ordenar!els!fets!Ho!podem!fer!com!vulguem.!El!relat!és!immaterial.!! S’!escullen!elements!de!la!cronologia,!s’ordenen,!unes!es!mantenen!i!d’altres!se’n!prescindeix.! "Discurs:!el!que!veiem!finalment,!l’aparença!que!se!li!dona!al!relat.!És!la!plasmació!del!relat.! % % Teoria%del%guió% #!El%viaje%del%héroe:% Joseph!Campbell!va!organitzar!la!teoria!de!“El+viaje+del+ héroe”% o% monomite,! on! diu! que! a! tots! els! mites! hi! ha! elements! iguals,! un! patró! narratiu! que! es! troba! a! les! histories!i!llegendes!populars.!! Escriu!un!llibre!que!es!diu!“El+héroe+de+las+1000+caras”% (1949).!Segons!ell,!l’heroi!sol!passar!a!través!de!cicles!o! aventures!similars!a!totes!les!cultures.!Es!considera!una! referencia! obligada! per! als! cineastes! al! realitzar! una! pelglícula!èpica.! Al!1980!un!scriptGdoctor!(persona!que!corregeix!guions)! resumeix! les! històries! i! aventures! “mitològiques”! i! escriu! “El+ viaje+ del+ escritor”.! Ell! és! Christopher!Vogler.!El!que!fa!és!sintetitzar!l’obra!de!Campbell!i!en!comptes!de!posar!exemples! antropològics! ho! aplica! a! exemples! a! Star! Wars,! al! Mago! de! Oz! i! a! una! altre! pelglícula,! i! així! demostra!el!que!explica.![POSSIBLE%PREGUNTA%D’EXAMEN].% ! “El+ viaje+ del+ héroe”! es! divideix! en! dues! parts:! anada! i! tornada! (algunes! pelglícules! de! Hollywood!sembla!que!s’hagin!oblidat!de!la!tornada).!! 30! ! Els%dotze%estadis%del%Viatge+de+l’heroi,%segons%Joseph%Campbell:% És!un!esquema!que!es!repeteix!a!nombroses!pelglícules.!! 1. Món!ordinari!–!El!món!normal,!habitual!del!personatge!abans!que!la!història!comenci.!! 2. La!crida!de!l’aventura!–!A!l’heroi!se!li!presenta!un!problema,!desafiament!o!aventura.!És!el! detonant!que!fa!que!els!esdeveniments!passin!de!la!normalitat!a!la!“no!normalitat”.!! 3. El!rebuig!de!la!cridaG!L’heroi!rebutja!el!desafiament,!principalment!per!por!al!canvi.! (ALGÚ%IMPULSA%AL%PROTAGONISTA%PERQUÈ%ACCEPTI%EL%REPTE)! 4. Trobada!amb!el!mentor,!o!ajuda!sobrenatural!–!L’heroi!troba!a!un!mentor!que!li!fa!acceptar! la!crida!i!l’informa!i!entrena!per!a!la!seva!aventura.! 5. La! travessia! del! primer! llindar% –! L’heroi! abandona! el! món! ordinari! per! entrar! a! l’univers! especial!o!màgic.! 6. Proves,!aliats!i!enemics!–!Apareixen!els!aliats!i!enemics!i!es!presenten!una!sèrie!de!proves.!El! personatge,! encara! no! convertit! en! heroi,! ha! de! morir! per! tal! de! convertirGse! en! un! heroi.! 7. Aproximació!–!El!protagonista!cada!cop!està!més!endins!de!l’univers!màgic.!L’heroi!té!èxits!i! fracassos!a!les!seves!proves.!Hi!ha!un!punt!en!que!l’heroi!lluita!per!interès!propi.! 8. Odissea/!prova!difícil!o!traumàticaG!La!crisi!més!gran!de!l’aventura,!de!vida!o!mort.! 9. Recompensa! –! L’heroi! s’ha! enfrontat! a! la! mort,! es! sobreposa! a! la! seva! por! i! guanya! una! recompensa.! 10.El!camí!de!tornada!–!L’heroi!torna!al!món!ordinari.!! 11.Resurrecció!de!l’heroi!–!Torna!a!aparèixer!un!problema!i!ha!de!tornar!a!lluitar.!Ha!d’utilitzar! tot!el!que!ha!après.! 12.Retorn!amb!l’elixir ! y lo usa para ayudar a todos en el mundo ordinario. ! #!Regreso%al%futuro.!(Robert!Zemeckis,!1985)! Un! adolescent! és! amic! d’un! científic! al! qual! tothom! pren! per! boig.! Quan! el! científic! crea! una! màquina! per! a! viatjar! en! el! temps! un! error! fa! ! que! el! jove! arribi!al!passat,!moment!en!que!els!seus!pare!encara!no!s’han!conegut.!Haurà! d’aconseguir!que!es!coneguin!i!es!casin.! Forma!part!del!cinema!clàssic.!Zemeckis!és!el!guionista!i!director!de!Regreso% al%futuro.%Aquest!sovint!si!que!fa!el!viatge!complert.!En!el!cas!de!Regresso%al% futuro%ho!fa!diferent.!Quan!torna!al!futur!queden!10!minuts!perquè!s’acabi!la! peli.!Això!amb!una!estructura!ARISTOÈLICA!és!el!que!es!diu!clímax.!En!aquests!últims!10!minuts! de!la!peli!es!veu!la!repercussió!de!les!decisions.!El!tema!de!la!pelglícula:!el!teu!futur!està!a!les! teves!mans.!No!importa!el!que!passi,!podem!prendre!decisions!per!aconseguir!on!volem!anar.! Això!fa!que!aquesta!segueixi!perquè!encara!no!s’ha!acabat.!Ens!falta!veure!la!repercussió!que! ha!tingut!la!decisió!de!ser!proactiu!(ser!valent!i!prendre!les!seves!pròpies!decisions).!! ! #El%corazón%de%las%tinieblas.!!Segueix!tot!el!rol!de!l’heroi!perquè!torna!i,!per!tant,!torna!a!la! seva!normalitat.!És!complert.!Hem!de!fer!el!cicle!complert!perquè!la!història!es!tanqui.!! ! ! ! 31! Hi!ha!molts!herois!de!pelglícules!que!es!queden!a!mig!camí!perquè!no!tornen!o!no!han!de!viure! sols.! Els! personatges! poden! canviar! de! rol! o! poden! tenir! diferents! rols! en! el! mateix! moment! o! diferents!rols!al!llarg!de!la!història.!! Totes!les!històries!tenen!un!arc!de!transformació,!és!a!dir,!un!pringat!passa!a!un!heroi.!! ! % % CONTEXT%DE%LA%COMUNICACIÓ%AUDIOVISUAL% Relació%dels%tipus%de%cinema%amb%l%realitat.%4%etapes% !! Primitiu:! És! un! moment! de! la! història,! un! fet! d’identificació,! mostra! de! la! realitat.! (Ex:! el! tren!arribant!a!l’estació,!els!miners!sortint!de!la!mina)! !!Clàssic:!Similitud!de!la!realitat,!una!representació.!No!és!real!però!la!gent!s’ho!creu.! !!Modern:!No!tot!el!que!es!veu!ha!de!ser!real,!sinó!que!fan!pensar!a!l’espectador!amb!allò! que!veu:!és!una!interpretació!que!permet!reflexionar!sobre!la!realitat.! !! Postmodern:! El! cinema! substitueix! la! realitat.! És! un! objecte! inventat! nou,! que! no! existeix! però!s’introdueix!a!la!realitat.!(Ex:!per!ordinador!creem!realitats!que!ni!existeixen,!per!lo!tant! no!fa!falta!ni!tenir!una,!me!la!puc!inventar).! (*)!El!que!considerem!real!i!el!que!considerem!virtual!cada!cop!es!va!diluint!més.! % Tipus%de%pelPlícula%segons%el%pressupost:% G!Blockbuster:!Hollywood,!estrenos!mundials.!! G!De!Gènere:!públic!fidel! G!D’autor:!quan!el!cine!es!converteix!en!indústria,!apareixen!els!estudis:!clase!A,!clase!B,!etc…! Durant!aquesta!època!(anys!30G50)!es!treballava!per!contracte!i!no!se’t!donava!valor!artístic.!Es! feia! en! pla! industrial! (els! guions! passaven! per! molts! guionistes,! i! per! tant,! no! era! obra! totalment!teva)!!guanyaven!molts!diners!amb!les!pelglícules.! ! Al%contratar%un%actor:% Els!contractes!dels!actors!són!per!pelglícules,!ja!no!són!per!anys.!Moltes!pelglícules!són!vistes! tan! sols! pels! actors! que! hi! apareixen,! i! aquests! cada! vegada! són! més! exigents.! Volen! tenir! ofertes!i!si!els!interessa!van!a!fer!una!pelglícula!o!una!altra.!! Ja! no! és! una! industria! piramidal! on! mana! el! director.! Cada! cop! es! fan! pelglícules! més! cares! i! més!bèsties,!que!generen!un!problema:!si!s’inverteixen!molts!diners!s’han!de!recuperar,!si!no! la! pelglícula! és! un! fracàs.! Es! passa! a! un! mercat! en! el! que! cada! projecte! és! diferent:! s’ha! de! lluitar!per!tenir!un!projecte.! ! Al! principi! del! cinema! modern! hi! havia! el! corrent! de! la! Nouvelle% vague.! L’origen! del! cinema! d’autor! prové! dels! anys! 60,! en! que! molts! cineastes! europeus! van! començar! a! fer! pelglícules! més! econòmiques! i! diferents,! i! van! començar! a! expressar! la! seva! visió! personal! del! món.! El! cinema! d’autor! es! caracteritza! precisament! per! pelglícules! personals! i! econòmiques.! Com! les! inversions! son! poques! és! més! fàcil! recuperar! diners,! i! com! que! es! transmet! una! sensibilitat! propera!amb!el!que!passa!a!la!època!a!la!gent!li!interessa!veure!aquestes!pelglícules.!És!quan!es! torna!a!anar!altre!cop,!el!principi!del!cinema!modern.! ! 32! ! #À%bout%de%souffle%(Breathless/%A%final%de%la%escapada).!(Jean!Luc!Godard,!1960)!! Pelglícula!francesa!moderna,!emblemàtica!de!la!Nouvelle%vague.!És!la!primera! de!Godard,!un!autor!que!sempre!ha!estat!molt!polèmic.! Un!jove!roba!un!cotxe!a!Marsella!per!anar!a!París,!però!en!un!control!mata!un! policia!que!el!perseguia.!Sense!diners!i!fugint!de!la!policia!es!dirigeix!a!la!seva! novia!americana,!estudiant!i!aspirant!de!periodista.! No!contextualitza!on!passa!l’escena,!no!hi!ha!continuïtat.!Barreja!escenes!de! tensió!i!escenes!quotidianes.!No!li!interessa!la!història,!el!que!li!passa!al!personatge!ni!com!es! sent!aquest.!El!personatge!parla!amb!l’espectador,!mira!a!càmera,!parla!sol...com!si!sabés!que! està!a!una!pelglícula.! Comença!amb!plans!detall!de!la!cara!en!comptes!de!mostrar!a!on!estem.!! Tota! la! pelglícula! és! a! fragments! tallats! bruscament,! per! passar! amb! rapidesa! aquests! moments.!Altres!cops!es!passa!molt!de!temps!en!una!escena!perquè!vol!registrar!el!que!està! passant.!Va!augmentant!la!tensió!perquè!les!escenes!són!més!curtes.! (*)Tot!això!en!cine!clàssic!serien!errors,!però!al!cine!modern!està!acceptat.!“Per!saltarGte!les! normes!és!bo!conèixerGles.”!Per!tant,!en!cine!clàssic!es!segueixen!les!normes.! ! ! ! Cinema%modern:% Estats! Units! té! molts! problemes! (els! homes! estan! a! la! guerra! i! a! les! fabriques! només! hi! treballen!les!dones!fabricant!armes)! A!Europa!la!situació!econòmica!i!la!vivència!que!hi!ha!hagut!ha!sigut!diferent,!ja!que!s’ha!viscut! la!guerra!de!primera!mà.!Això!crea!dos!realitats,!dos!situacions!diferents:! G A! Estats% Units! hi! ha! una! industria! cinematogràfica! molt! potent,! que! no! ha! patit! canvis! després! de! la! guerra.! Al! tornar! de! la! guerra! tenen! feina,! estudis,! etc.! Es! fan! pelglícules! d’evasió,!comèdies,!per!allunyarGse!de!la!realitat!que!han!patit.! G A!Europa!s’han!“d’inventar”!una!cinematografia.!En!un!país!on!tot!s’ha!destruït,!després! s’ha!de!construir!tot!de!nou.!No!tenen!mitjans!ni!estudis!perquè!han!estat!bombardejats.! Tot!és!molt!precari.!! ! Als! anys! 60! apareix! el! cinema! modern.! A! Europa! no! hi! ha! cinema! modern! com! a! tal,! però! tampoc!es!fa!el!cinema!que!hi!havia!abans!de!la!guerra.!La!guerra!porta!canvis!que!es!van!anar! acceptant!poc!a!poc.!! És!una!època!en!que!es!reconstrueixen!els!països,!s’ha!de!generar!treball!i!consum,!es!pretén! una! automatització! de! la! societat.! ! Hi! ha! un! malestar! generalitzat.! Això! també! és! propi! del! cinema!modern,!que!té!una!idea!de!no!estar!avançant,!de!no!estar!aportant!res!ni!saber!cap!a! on! anar.! Hi! ha! un! públic! que! connecta! amb! aquest! pensament,! això! és! propi! dels! anys! 60! i! porta!al!maig!del!68!!revolucions!estudiantils,!revolucions!hippies...! Als! anys! 60,! els! joves! que! han! nascut! i! patit! la! guerra! han! tingut! una! adolescència! de! “subidón”.!Malgrat!tot!el!que!està!passant,!aquesta!època!es!basa!en!la!reconstrucció!del!país.! La!gent!es!comença!a!!adonar!que!estem!construint!una!societat!plena!de!béns!materials!però! buida! de! contingut! moral.! Arrel! d’això! hi! ha! un! corrent! cinematogràfic! que! recull! això:! el! cinema!modern.!Té!consciencia!de!cinema,!reflexiona!sobre!la!realitat,!no!la!intenta!captar.!! A!aquesta!època!sorgeix!l’existencialisme!(amics!que!moren!i!ell!no...!perquè!jo!no?...)! ! 33! A! Itàlia,! un! dels! cineastes! que! més! força! fa! en! el! cinema! modern! i! que! millor! reflecteix! la! situació! humana! actual! és! Michelangelo% Antonioni,% un! senyor! que! malgrat! pertànyer! a! la! classe!social!alta!i!no!haver!patit!misèries!és!molt!crític!amb!tot!això,!per!molt!que!!pertany!a! aquesta!classe!social!és!crític!amb!ella.!Fa!un!seguit!de!pelglícules!on!retrata!com!de!miserable!i! superficial!és!la!gent!amb!diners!al!seu!país,!i!la!manca!de!valors!que!té!aquesta!gent!com!a! persones.!!! ! #El%eclipse.!(Michelangelo!Antonini,!1962!)! Tracta! d’una! noia! que! després! d’una! discussió! decideix! tallar! amb! la! seva! parella.!És!llavors,!quan!coneix!a!un!atractiu!i!jove!corredor!de!borsa,!amb!qui! manté!un!apassionat!romanç.! És! cinema! modern! ja! que! no! pretén! donarGnos! contextualització! del! que! passa.! No! hi! ha! un! pla! un! surti! on! passarà! l’escena.! Les! imatges! són! abstractes!i!poc!explícites,!els!plans!freds,!geomètrics!i!estaticistes.! Ensenya!trossos!solts,!incomprensibles,!i!deixa!a!l’espectador!la!funció!d’interpretar.!Ha!de!fer! un!anàlisi!del!què!està!passant!per!entendreGho,!de!manera!que!s’estableix!complicitat!entre! l’espectador!i!el!director.!L’espectador!veu!la!pelglícula!i!es!planteja!moltes!preguntes!que!no! es!desvelen!fins!al!final.! Mostra!una!visió!determinada!del!món,!les!coses!que!preocupen!en!aquell!moment.!Parla!de!la! impossibilitat! de! comunicació! entre! les! persones,! de! la! incapacitat! de! mostrar! els! nostres! sentiments.! Les!seves!pelglícules!són!molt!extremes!en!aquest!sentit:!persones!riques!que!mai! poden!ser!satisfetes,!hi!ha!alguna!cosa!que!els!falta!que!no!pot!ser!comprada!per!diners.!Porta! a!reflexionar!sobre!els!valors!i!la!pèrdua!d’aquests.! ! % George%Stevens!!(director,!guionista!i!director!de!fotografia!nordGamericà)!! És!una!de!les!primeres!persones!a!estar!en!camps!de!concentració!a!l’acabar!la!guerra.!Els!seus! documentals!van!ser!censurats!durant!molts!anys!ja!que!eren!molt!durs!i!mostraven!la!realitat.! Com!a!documentalista!ho!registra!tot,!critica!la!societat!que!hi!ha!després!de!la!guerra.! Parteix! de! la! sensació! de! la! lluita! per! a! viure! bé,! que! ja! ho! tenen,! però! es! senten! insatisfets! (discurs!propi!del!cinema!modern).!Es!posa!en!crisi!els!valors!de!la!gent!rica.! De!cop!comença!a!fer!comèdies!de!colors!absurdes,!ja!que!havia!estat!al!pitjor!lloc!del!món!i! no!li!havien!deixat!emetreGho,!i!havia!agafat!la!postura!contraria!a!la!“depressió”.!És!una!via! d’escapatòria.!! ! Cinema%modern:%Neorealisme% Quan!els!americans!alliberen!Itàlia,!a!Itàlia!sorgeix!el!neorealisme,!un!moviment!que!dura!pocs! anys! però! molt! important! a! la! historia! del! cine,! ! ja! que! aporta! coses! mai! vistes! abans.! El! neorealisme!intenta!fer!un!cinema!amb!les!coses!que!estan!passant!en!aquell!moment.!! A!més,!tenen!un!doble!patiment:!! 1. El!propi!patiment!d’una!persona!en!un!país!en!guerra! 2. Patiment!que!com!a!cineastes,!pràcticament!no!tenen!res.!! ! El!cine!neorealista!es!caracteritza!per!treballar!amb!allò!que!tenen!en!mà:!ho!fan!amb!el!poc! que!tenen,!encara!que!sigui!en!molt!mal!estat!(no!poden!fer!decorats!ni!gravar!a!estudis!ja!que! 34! ! han! estat! destruïts),! ho! han! de! fer! al! carrer.! No! tenen! diners! per! pagar! infraestructures! ni! actors!(fan!servir!de!protagonistes!persones!que!no!són!actors).!Tot!és!molt!precari!i!mostren! allò!que!tenen!davant.!És!molt!visceral!en!el!sentit!del!que!preocupa!a!la!societat.! ! Deixa!de!ser!cinema!clàssic!per!necessitat,!ja!que!no!s’ho!poden!permetre.!Això!és!el!primer! pas!cap!al!cine!modern,!cap!un!altre!tipus!de!cine.!Davant!de!no!fer!cine!o!no!fer!el!que!puc! fer,!trien!la!segona!opció.!Això!ho!anomenen!neorealisme.!! ! ! #Roma,%citta%Aperta!(Roma,%ciutat%oberta).!(Roberto!Roselini,!1945)! Pelglícula! a! final! de! la! guerra.! No! és! cinema! clàssic,! és! moderna,! considerada! l’obra!mestra!del!neorealisme!italià.!Quan!Roselini!grava!la!pelglícula,!ha!passat! un!temps!molt!breu!des!de!que!els!americans!han!alliberat!la!ciutat.! Durant! l'ocupació! nazi! de! Roma,! el! líder! de! la! resistència! Giorgio! Manfredi! es! perseguit!per!la!Gestapo.!A!través!del!seu!amic!Francesco!contactarà!amb!el!sacerdot!Pietro! Pellegrini,! qui! aprofitant! la! seva! condició! lliure! de! toc! de! queda! portarà! diners! per! la! resistència.!Explica!la!història!d’un!grup!d’italians!que!viuen!l’ocupació!nazi.! Degut!al!seu!realisme,!podria!ser!considerada!com!un!document!històric.!Està!realitzada!amb! petits!mitjans.! ! #La%batalla%d’Argel!!(Gilo!Pontecorvo,!1965)! Pelglícula! italiana,! 20! anys! després! de! l’emergència! del! neorealisme.! Recull! el! que! el! neorealisme! imposa.! Les! imatges! tenen! un! punt! de! documental! (ilgluminació! de! carrer,! personatges!passant!per!davant!el!carrer),!encara!que!tot!és!ficció.! ! #Els%centaures%del%desert.!(John!Ford,!1956)! Director!de!cinema!clàssic.!Pensada!per!ser!una!pelglícula!molt!emotiva.!La!guerra!de!secessió! acaba!al!1865!(guerra!que!va!enfrontar!Amèrica!del!nord!amb!Amèrica!del!Sud).!Guanyaren!els! federals! i! es! va! abolir! l’esclavitud.! L’acció! passa! a! Texas! (ha! perdut! la! guerra),! un! estat! fronterer!amb!Mèxic!conflictiu,!3!anys!després!de!la!finalització!de!la!guerra.! Narra!la!historia!de!dos!germans,!una!cunyada!i!dos!nebots.!Un!home!torna!a!casa!després!de! 3!anys!a!la!guerra.!Es!produeix!un!atac!per!part!d’una!banda!d’indis!salvatges!que!acaba!amb! tota!la!seva!família!menys!amb!ell!i!un!nebot!seu.! % Cinema%postmodern% El!cinema!Postmodern!sorgeix!d’una!sèrie!d’inquietuds!socials.!A!la!postmodernitat!hi!ha!molts! valors,!per!la!qual!cosa!hi!ha!moltes!eines!per!a!explicar!el!relat.!! Als! anys! 70! hi! ha! un! corrent! de! pensament! que! es! comença! a! plantejar! la! impossibilitat! de! tenir!un!discurs!clar,!l’acte!comunicatiu!com!una!cosa!que!no!arriba!a!representarGse!al!100%,! ja!que!sempre!es!codifica.!La!idea!que!els!textos!no!són!complets!i!la!realitat!és!complexa,!que! les!interpretacions!son!parcials!i!fragmentades!es!reflexa!al!cinema,!estils!!musicals.! “La!postmodernitat!és!la!generació!posterior!de!la!modernitat”.! % ! 35! El!cinema!postmodern!esta!compost!per!narracions!que!reflecteixen!les!sensacions!del!mon!en! el! qual! vivim.! Una! idea! típica! de! la! postmodernitat! és! la! idea! del! pastitx! o! remescla,! que! implica!a!l’espectador!com!algú!que!comparteix!la!mateixa!cultura.!Tenim!codis!comuns!i!se’n! fa! referencia! a! les! obres! conegudes! i! externes! per! les! persones.! S’imposa! el! concepte! de! simultaneïtat!per!sobre!el!de!continuïtat.!Es!fan!cites!i!es!remesclen!obres!ja!existents.! ! Les!pelglícules!han!anat!experimentant!!una!dilució!degut!al!fenomen!del!“blockbuster”,!en!el! qual! aquestes! es! venen! com! a! part! d’un! gran! paquet! promocional! d’altres! productes! relacionats!com!per!exemple!la!banda!sonora,!la!novel.la!o!el!videojoc!de!la!pelglícula.! ! Ex.! cinema! postmodern:! Pulp! Fiction! (1994),! Blade! Runner! (1982)! ,! Moulin! Rouge! (2001),! La! naranja!mecànica!(1972).! ! ! #24%hour%party%people.!(Michael!Winterbottom,!2002)! Pelglícula! postmoderna! amb! molts! trets! característics! d’aquestes.! Pretén! ser! una! “bio! pic”,! és! a! dir,! una! historia! d’algú! convertida! en! pelglícula.! Un! productor!musical!anglès!va!ser!un!dels!elements!amb!els!quals!es!va!poder! realitzar!la!pelglícula.! Context:!El!Regne!Unit,!abans!de!la!2GM!havia!estat!una!potència!mundial,!un! país! ric! amb! moltes! possessions.! El! panorama,! però,! canvia! després! de! la! guerra.!Als!anys!70!comença!a!haver!malestar!social!(al!1977!es!desencadenen!lluites!socials! molt!grans).!Hi!ha!un!rebuig!social!cap!a!la!cultura!nordGamericana,!que!es!reflecteix!al!cinema,! la!literatura,!la!música,!etc.! Característiques! tècniques:! Hi! ha! diferents! qualitats! d’imatge.! No! té! la! pretensió! d’igualar! la! qualitat! d’imatge! (típic! postmodern).! S’intenta! fracturar! la! imatge.! La! pelglícula! té! un! color! marronós! (com! les! fotografies! dels! anys! 70).! Simula! ser! més! vella! del! que! és! realment.! S’intenta!integrar!la!càmera!a!la!història,!mitjançant!moviments!bruscos!i!irregulars,!utilitzant! càmera!a!l’espatlla.!Hi!ha!metratges!que!són!originals!de!la!època,!mesclats!amb!material!rodat! a!l’any!2000,!juntament!amb!altres!vídeos!que!tenen!un!croma.! Als!crèdits!s’utilitza!una!mescla!de!tipografies!que!són!desplaçades!i!difícils!de!llegir.! Característiques! narratives:! Hi! ha! salts! narratius! cap! al! futur! i! el! passat:! no! es! pretén! fer! un! discurs! lineal.! El! narrador! és! omnipresent,! sap! el! que! passarà! en! tot! moment! (cosa! que! mai! passa!al!cinema!clàssic).!Els!actors!parlen!directament!a!la!càmera,!a!l’espectador.! #Enter% the% Void.! (Gaspar! Noé,! 2009)! →! Pelglícula! també! postmoderna.! Els! títols! dels! crèdits! són!iguals!als!de!24%hour%party%people.!! ! #Se7ven.!(David!Fincher,!1995)! Pelglícula! postmoderna.! Els! títols! de! crèdit! serveixen! per! a! informar! sobre! qui! ha! fet! el! producte! i! per! entrar! en! ambient! (immersió! abans! de! començar! el! relat).! Són! confusos! però! realment! son! clars! per! entendre! a! on! ens! vol! portar! el! director! (bruts,! foscos,! aportació! musical!distorsionada)! ! ! 36! ! #Solo%contra%todos.!(Gaspar!Noé,!1998)! És!el!resum!de!la!vida!d’un!personatge,!provinent!d’un!mediometratge!que!s’ha! convertit! en! una! altra! pelglícula.! La! presentació! no! té! res! a! veure! amb! el! que! passa! després! a! la! pelglícula.! És! a! dir:! les! imatges! no! han! de! representar! les! imatges!que!venen!a!continuació.!!Comença!explicant!alguna!cosa!i!ho!talla.!El! que!vol!dir!és!que!al!final,!per!la!gent!el!que!val!és!la!força!o!la!justícia.! Narra! la! història! d’un! carnisser! que! viu! sol! amb! la! seva! filla! després! de! ser! abandonat! per! la! seva! dona.! Comença! a! cometre! una! sèrie! d’errors,! a! l’intentar! tornar! a! connectar! amb! la! seva! filla.! Gaspar! Noé! és! un! director! que! fa! cinema! angoixant! i! li! agrada! provocar.! Mostra! una! violència! física! i! psicològica,! mitjançant! imatge! explícites.! Presenta! a! personatges! fraccionats,! els! quals! ! han! vist! com! alguns! fets! no! tan! sols! han! destruït! la! seva! vida,!sinó!que!també!han!afectat!a!aquells!que!l’envolten.! Es!pot!veure!una!informació!que!el!protagonista!desconeix.!Penses!que!veus!una!cosa!però!no! la!veus!en!la!seva!totalitat,!ja!que!el!pla!no!ho!permet.!A!vegades!la!veu!en!off!pot!estar!unida! a!imatges!diferents.!! ! #Pulp%Fiction.%(Quentin!Tarantino,!1994)! Una!de!les!millors!representacions!del!cinema!postmodern.!! Narra!les!vides!de!dos!assassins!a!sou,!un!boxejador,!l’esposa!d’un!mafiós!i! un! parell! de! bandits! entrellaçats! en! quatre! històries! de! violència! i! redempció.! Recreació!de!vells!codis!fílmics!i!literaris!que!han!perdut!vigència!com!a!tals,! com!per!exemple!el!pulp.! Hi!ha!simultaneïtat!d’accions! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 37! Historia%del%cine% Introducción:! El! cine! fue! oficialmente! inaugurado! como! espectáculo! en! París,! el! 28! de! diciembre! de! 1895.! Desde! entonces! ha! experimentado! una! serie! de! cambios! en! varios! sentidos.! Por! un! lado,! la! tecnología! del! cine! ha! evolucionado! mucho,! desde! el! primitivo! cinematógrafo!mudo!de!los!hermanos!Lumière,!hasta!el!cine!digital!del!siglo!XXI.!Por!otro!lado,! ha!evolucionado!el!lenguaje!cinematográfico,!incluyendo!las!convenciones!del!género,!creando! así!los!géneros!cinematográficos.!En!tercer!lugar,!ha!evolucionado!con!la!sociedad,!surgiendo! así!distintos!movimientos!cinematográficos!y!cinematografías!nacionales.! ! Primeros!pasos!del!cinematógrafo:!La!idea!de!capturar!el!movimiento!por!medios!mecánicos! es!muy!antigua.!Thomas!Alva!Edison!estuvo!muy!cerca!también!de!inventar!el!cine,!al!crear!el! kinetoscopio.!Inspirándose!en!éste,!los!hermanos!Lumière!crearon!el!cinematógrafo.!! ! Caracterísiticas! del! cine! en! el! s.! XX:! George! Méliès! creó! los! efectos! especiales! simulando! la! magia.! Surgieron! múltiples! estudios! fílmicos,! tanto! en! Estados! Unidos! como! en! Europa.! Los! filmes!eran!cortos,!con!temas!simples,!y!de!producción!barata.!La!técnica!no!había!resuelto!el! problema! del! sonido,! por! lo! que! las! funciones! se! acompañaban! con! un! piano! y! un! relato.! Surgieron!la!casi!totalidad!de!los!géneros!cinematográficos.!! ! Hollywood!y!el!Star!System:!En!Estados!Unidos,!el!cine!tuvo!un!éxito!arrollador,!gracias!al!cine! mudo.!Por!causas!judiciales!los!productores!independientes!emigraron!hacia!Hollywood!ya!que! permitían!un!buen!rodaje!debido!a!su!buen!clima.!(Fox,!Unversal,!Paramount)!controlados!por! (Darryl!F.!Zanuck,!Samuel!Bronston,!Samuel!Goldwyn)!se!fusionaron:!así!nacieron!20th!Century! Fox!(de!la!antigua!Fox)!y!MetroGGoldwynGMayer.! ! Cine! mudo! en! Europa:! Se! basó! en! el! monopolio! del! celuloide.! Surgieron! grandes! empresas! cinematográficas!que,!con!francia!a!la!cabeza!productoras!como!la!Gaumont,!la!Pathé!o!la!Itala! films,! dominaron! los! mercados! internacionales.! Así,! nació! el! cine! cómico! francés.! Con! André! Deed!y!Max!Linder!o!el!colosal!italiano!fueron!la!escuela!donde!aprendieron!Charles!Chaplin,!o! David! W.! Griffith.! Tras! la! guerra! nació! el! expresionismo! con! una! estética! extraña! y! alienada! respondía!a!los!medios!de!la!Europa!de!postguerra.!!! ! Cine!sonoro:!Los!primeros!experimentos!con!el!sonido!en!el!cine!llegaron!de!la!mano!del!físico! francés! Démeny,! quien! en! 1893! iventó! la! fotografía! parlante.! Charles! Pathé,! combinó! fonógrafo! y! cinematógrafo.! En! la! misma! época,! León! Gaumont! desarrolló! un! sistema! de! sonorización!de!películas,!que!presentó!en!la!Exposición!Universal!de!París!de!1902.!En!1918,! se!patentó!el!sistema!sonoro!TriErgon,!que!permitía!la!grabación!directa!en!el!celuloide.!Pero! el! invento! definitivo! surgió! en! 1923,! el! Phonofilm,! creado! por! el! ingeniero! Lee! de! Forhest,! quien! resolvió! los! problemas! de! sincronización! y! amplificación! de! sonido,! ya! que! lo! grababa! encima!de!la!misma!película.!No!obstante,!por!falta!de!financiación!el!inveto!se!postergó!hasta! 1925,! año! en! que! la! compañía! Western! Electric! apostó! por! él.! En! el! año! 1927! nacieron! los! estudios!Warner!Bros.!! La! aparición! del! cine! sonoro! introdujo! grandes! cambios! en! la! técnica! y! expresión! cnematográfica,!por!ejemplo:!la!cámara!perdió!movilidad!quedando!relegada!a!la!posición!fija! del! cine! primitivo! y! la! imagen! perdió! su! estética! cediéndole! importancia! al! diálogo.! Una! 38! ! película!que!retrata!esta!transición!del!cine!mudo!al!sonoro!es!el!famoso!musical!“Cantando! bajo!la!lluvia”(1952).! ! Distribución!de!películas:!A!la!película!principal!se!sumaba!una!de!menor!costo,!y!producción! barata! y! apresurada,! que! por! su! condición! de! relleno,! pasó! a! ser! llamada! serie! B.! Posteriormente!la!serie!B!evolucionaría!hasta!ser!un!género!por!derecho!propio,!pero!en!aquel! tiempo,!iba!adosada!al!cine!normal.!!Las!llamadas!seriales!dominicales!eran!historias!dirigidas! al!público!infantil!o!juvenil!como!por!ejemplo!“Flash!Gordon!contra!el!universo”.! ! Cine! fuera! de! EE.UU:! La! Unión! Soviética! fomentó! un! tipo! de! cine! que! ensalzaba! la! patria! soviética! y! la! Revolución! de! 1917.! En! Italia,! el! régimen! fascista! de! Mussolini! ordenó! a! los! estudios! Cinecittà! crear! una! serie! depelículas! fastuosas.! En! Alemania! se! rodaron! numerosos! documentales!ensalzando!a!los!nazis.!Bollywood!en!la!India.!Se!había!fundado!un!estudio!que! produjo!unas!treinta!películas!en!diez!años.!! La!llegada!de!los!blockbuster:!Marcado!en!parte!por!los!sucesos!de!la!década!de!1970.!En!el! cine!se!volvió!más!oscuro.!Se!pusieron!de!moda!las!películas!de!catástrofes.!Sin!embargo,!en! 1977,! el! cineasta! George! Lucas,! con! su! película! La! guerra! de! las! galaxias,! cambió! esto! para! siempre.! Lucas! hizo! un! trato! con! la! Fox! por! los! resultados! posteriores,! mucho! mejores! para! Lucas! que! para! la! Fox,! los! estudios! entendieron! que! las! películas! podían! ser! explotadas! económicamente! de! manera! mucho! más! amplia! que! hasta! la! fecha.! Surgió! así! el! concepto! moderno!de!blockbuster.!El!concepto!de!la!película!como!una!franquicia!desarrolló!también!el! concepto!de!secuela.!Se!estableció!como!norma!que!las!películas!tuvieran!varias!entregas.!Una! consecuencia! de! lo! anterior! es! que! el! cine! se! hizo! más! liviano,! perdiendo! profundidad! temática.!! El!cine!comercial!contra!el!artístico:!A!medida!que!las!películas!de!Hollywood!se!hacían!cada! vez! más! gigantes! en! forma,! y! más! escasas! de! contenido,! el! cine! de! otras! regiones! fue! reaccionando! a! su! vez.! Así,! se! profundizó! la! grieta! entre! el! llamado! cine! comercial,! cuya! principal!factoría!siguió!siendo!estados!Unidos,!y!el!cine!arte,!elaborado!en!mayor!abundancia! en!otras!regiones!del!mundo.!Esto!se!debió!a!varias!razones!tanto!económicas!y!sociales.!! ! Cine!y!Postmodernidad:!Para!cierto!sector!de!la!crítica,!el!cine!ingresó!hacia!la!década!de!1980! en! el! Postmodernismo.! De! ahí! que! se! hablara! del! agotamiento! de! las! vanguardias,! de! la! imposición!del!concepto!de!simultaneidad!por!sobre!el!de!continuidad,!del!reciclaje!de!viejos! materiales.! Hitos! de! este! cine! postmoderno! serían! filmes! como! Blade! Runner! (1892)! o! Pulp! Fiction!(1994)!filmes!armados!a!partir!de!la!recreación!de!viejos!códigos!fílmicos!y!literarios!qu! han!perdido!vigencia!como!tales,!como!por!ejemplo!el!cine!negro!o!el!pulp.!! Contribuye! a! esta! impresión,! la! dilución! que! las! películas! han! ido! experimentando! debido! al! fenómeno! del! blockbuster,! en! el! cual! éstas! se! venden! como! parte! de! un! gran! paquete! promocional!de!otros!productos!relacionados,!como!por!ejemplo!la!banda!sonora,!la!novela!o! el! videojuego! de! la! película.! Estos! ensamblajes! multimedia! han! sido! particularmente! visibles! en! fenómenos! como! El! proyecto! de! la! bruja! de! Blair! o! Matrix,! que! buscaban! ser! no! sólo! películas,! sino! experiencias! totales! que! abarcaran! también! Internet.! Se! considere! al! “cine! postmoderno”!como!una!categoría!nueva!de!cine!o!no,!el!caso!es!que!la!experiencia!de!ver!un! filme! a! finales! del! siglo! XX! y! comienzos! del! XXI,! era! radicalmente! diferente! a! la! de! las! generaciones!anteriores.!! ! 39! Examen:!! G Comentar!un!fragment!visionat!(2p)! G Comentari!de!text!(2p)! G 12!preguntes!breus!(3!de!cada!bloc!del!temari)! G preguntes!d’explicar!més! Les!preguntes!seran!fàcils!però!no!bàsiques.! ! Recomanacions:! No! cal! fer! una! gran! crítica! de! cinema,! però! anomenar! els! principis! bàsics! que! sabem.! Si! no! sabem!alguna!cosa!amb!seguretat!no!la!hem!de!dir.! Ens!hem!centrat!en!el!cinema!clàssic!ja!que!hi!ha!més!producció,!però!hem!vist!pinzellades!dels! demés!per!veure’n!les!diferències.! ! ! 40! ! ...Comentario de aasj en 2017-11-14 10:51:40