Exàmens d'histologia bucodental (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Odontología - 1º curso
Asignatura Sistema Bucodental | Histologia bucodental
Año del apunte 2015
Páginas 12
Fecha de subida 17/03/2016
Descargas 5

Descripción

Exàmens d'anys passats

Vista previa del texto

PREGUNTES HISTOLOGIA BUCODENTAL - Altres anys Els canals accessoris de les arrels dentals: a) Són estructures aberrants que es troben en les arrels de les dents.
b) Es formen perquè la gènesi de les arrels no es diferencien odontoblasts a partir de les papil·les dental.
c) Es formen a partir de l’activitat de les cèl·lules epitelials de la beina de Hertwig.
d) Són el resultat de l’activitat de cimentoclasts que es genera a partir del fol·licle durant la formació de les arrels.
e) Almenys 2 de les respostes anteriors són correctes.
En els túbuls de la dentina, què es troba? a) Una prolongació dels Odb b) Líquid circulant c) Terminacions nervioses.
d) Eritròcits.
e) Almenys 2 de les respostes anteriors són correctes.
La dentina peritubular o intratubular: a) És PAS + b) És molt abundant en nàixer.
c) Està formada per fibres de col·lagen tipus 3 d) Correspon a la dentina terciària o de reparació.
e) És sinònim de la dentina interglobular.
En relació amb els odontoblasts, senyala la correcta: a) Són cèl·lules que originen a partir de l’òrgan de l’esmalt.
b) S’uneixen entre sí a través de desmosomes c) Un cop format la dent entra en fase G inicial del cicle i ja no poden entrar en mitosi.
d) Secreten amelogenines.
e) Tenen moltes prolongacions.
La zona cel·lular subodontoblàstica de la polpa conté: a) Moltes fibres elàstiques o d’oxitalan.
b) Fibroblasts.
c) Limfòcits.
d) Fibres musculars llises.
e) Cap.
Senyala la resposta F respecte la polpa d’un pacient jove.
a) Conté cèl·lules troncals mesenquimatoses.
b) Té capacitat per formar dentina terciària.
c) A la MEC abunda el col·lagen tipus 1.
d) Hi ha capil·lars sanguinis.
e) Hi ha capil·lars limfàtics.
1 PREGUNTES HISTOLOGIA BUCODENTAL - Altres anys En relació al ciment acel·lular dental: a) Tenen fibres intrínseques de col·làgena.
b) És homòleg del sistema intersticial de l’os compacte.
c) És el primer ciment que apareix durant la formació de les arrels dentals.
d) És molt abundant en zones properes als canals radiculars.
e) Almenys 2 correctes.
Els cimentòcits: a) Formen part de la unitat funcional del ciment coneguda com cementona.
b) Es forma per diferenciació dels cimentoblasts.
c) Es formen per diferenciació d’Odb d) Són derivades dels ameloblasts.
e) Estan innervades per fibres amielíniques.
Quin dels següents factors es creu que afavoreix la formació de ciment? a) Factor de creixement derivat de les plaquetes.
b) Ach c) Noradrenalina.
d) Fosfocreatina.
e) Cap.
Senyala la Falsa respecte l’innervació del lligament periodontal: a) Les fibres nervioses sensorials són dendrites de neurones estriades.
b) No hi ha moltes terminacions sensorials de Pacini.
c) No hi ha moltes innervacions sensorials de Vater.
d) Hi ha moltes terminacions sensorials de Ruffini.
e) Hi ha moltes terminacions sensorials lliures.
Quin número marca les fibres apicals del llig.per representada? Senyala la correcta respecte el lligament periodontal.
a) És teixit conjuntiu laxe.
b) Hi ha molts mastòcits i limfòcits.
c) Hi ha molts feixos de fibres de col·lagen tipus 1 d) El nombre de neutròfils és molt alt independentment de si hi ha infecció bacteriana o no.
e) És una estructura poc vascularitzada.
Quin dels següents elements formen part de la membrana sinovial de l’ATM: a) Epiteli pseudoestratificat.
2 PREGUNTES HISTOLOGIA BUCODENTAL - Altres anys b) Condròcits.
c) Capil·lars sanguinis fenestrats.
d) Glàndules de secreció d’àcid hialurònic.
e) Totes.
La làmina dental és: a) Epiteli pla estratificat.
b) La primera capa de dentina que es forma durant el desenvolupament de les dents.
c) Part més interna de l’òrgan de l’esmalt.
d) La condensació de la papil·la dental.
e) Un derivat del tub neural.
Quina és la localització dels Ameloblasts en relació amb l’òrgan de l’esmalt? a) es troba a l’epiteli extern.
b) Es troba a la capa de cèl·lules estrellades.
c) Es troba a l’epiteli intern.
d) 2 són correctes.
e) Totes correctes.
A quina part de l’òrgan de l’esmalt apareix el nus de l’òrgan de l’esmalt? a) Epiteli extern.
b) Entre epiteli extern i estelat.
c) Al mig del estrat estelat.
d) Estrat intermig.
e) Epiteli extern.
En quina fase del cicle vital dels ameloblasts hi ha una alta activitat fagocítica acompanyada per la desaparició de la prolongació de Tomes? a) Morfogènesi b) Diferenciació c) Secreció.
d) Maduració.
e) Protecció.
Marqui la falsa: a) Odontoblasts / cèl·lules de Schwann b) Odontoblasts / melanòcits.
c) Cimentòcits / fol·licle dental.
d) Ameloblast / endoderm e) Papil·la dental / ectomesènquima.
Quin és el primer teixit calcificat que apareix durant la formació de les dents? a) Os alveolar b) Dentina 3 PREGUNTES HISTOLOGIA BUCODENTAL - Altres anys c) Ciment d) Esmalt e) B i D coincideixen al temps.
Senyali l’estructura tissular on es dona la mitosi responsable de la formació i creixement de les arrels dentals: a) Epiteli extern de l’òrgan de l’esmalt b) Restes epitelials de Malassez c) Fol·licle d) Papil·la e) diafragma epitelial.
Ciment intermig es forma: a) Per l’activitat secretora de les cèl·lules epitelials de la beina de Hertwig.
b) Per l’activitat dels fibroblasts del fol·licle c) Per l’activitat dels primers cimentòcits que es diferencien durant el desenvolupament de les arrels d) A partir de l’òrgan estelat de l’esmalt.
e) A partir de l’òrgan intermig de l’òrgan de l’esmalt.
En una preparació histològica de dents en desenvolupament és una detecció de queratines amb immunohistoquímica. Quina de les següents estructures són susceptiblees a quedar marcades? a) Papil·la b) òrgan esmalt.
c) Fol·licle d) Restes de Malassez e) B i D Senyali l’incorrecta respecte els bastons de l’esmalt: a) En la seva longitud són lleugerament curvilinis.
b) Són cilindres molt irregulars en tall transversal hi ha una part més arrodonida anomenada CAP, part més allargada és la cua.
c) Tenim una longitud total inferior a una micra.
d) Estan constituides per cristalls minerals i proteïnes.
e) Formen part de les bandes de Hunter-Schreger.
Senyali quina de les següents estructures geomètriques es descriuen amb més precissió la forma dels cristalls d’hidroxipatita que formen els bastons de l’esmalt.
a) Cilindre b) Prisma pentagonal 4 PREGUNTES HISTOLOGIA BUCODENTAL - Altres anys c) Prisma hexagonal d) Piràmide truncada de base quadrada e) Piràmide quadrada Les làmines de l’esmalt són: a) Estructures formades a partir de restes epitelials.
b) Les marques dels periodes de creixement i formació de l’esmalt.
c) L’extrem de les prolongacions dels Odb que penetren en la part basal de l’esmalt.
d) Zones de baixa mineralització que es troben preferiblement a incissives.
e) Formen part de les línies d’imbricació.
De quina capa embrionària deriven les cèl·lules del mesènquima? a) Ectoderm b) Endoderm c) Mesoderm d) Endoderm i mesoderm e) Ectoderm i mesoderm La membrana bucofaríngea està fromada per.
a) Mesoderm i endoderm b) Mesoderm i ectoderm c) Ectoderm i endoderm d) Ecto, meso i endo e) Cap L’inducció embrionària és un procés cel·lular pel qual les cèl·lules es: a) Diferencien b) Proliferan c) Moren per mcp d) Moren per necrosi e) C i D vertaderes Senyali la cèl·lula/es que deriva de la cresta neural: a) Odb b) Mastòcit c) Fibroblast 5 PREGUNTES HISTOLOGIA BUCODENTAL - Altres anys d) Cèl·lula de Schwann e) A i D A partir de quina de les següents estructures es formen les dents primàries? a) Làmina o cresta dental general b) Làmina o cresta dental lateral c) Làmina o cresta dental successional d) Làmina o cresta dental secundària e) C i D vertaderes.
Senyali la seqüència cronològica normal en l’aparició dels botons dentals en dentició primària: a) Incissives, canines, premolars i molars.
Quin dels següents elements de les dents tenen origen epitelial? a) Papil·la b) Òrgan de l’esmalt c) Lligament periodontal d) Ciment e) Totes les anteriors són mesodèrmiques Senyali la seqüència correcta d’aparició de teixits: Dentina, esmalt, ciment Senyali el grup de molècules secretades per l’ectoderm i els seus derivats en la formació de la corona: a) Neurotrofina 1, BDNF, neurotrofina 2 b) BMP, WNT, SHH c) IGF, EGF d) PDGF, IGF, TGF e) Totes certes Els nusos de l’òrgan e l’esmalt: a) Estan situats a l’epiteli intern b) Cèl·lules mesenquimatoses c) Estructures permanents en dents adultes d) Estructures amb gran proliferació cel·lular durant les últimes fases de formació de la corona e) Totes certes En la fase de maduració del cicle vital dels ameloblasts, la prolongació de Tomes es transforma en: a) Bastons d’esmalt b) Cilis 6 PREGUNTES HISTOLOGIA BUCODENTAL - Altres anys c) Dentina d) Una membrana cel·lular amb moltes ondulacions, semblant als osteoclasts e) Cap certa.
Senyali l’associació correcta respecte els ameloblasts: a) Ameloblast/dentina b) Ameloblast / òrgan de l’esmalt.
c) Fase de maduració de l’ameloblast / RE abundant d) Ameloblast / fol·licle e) A i D certes L’asa cervical i beina de Hertwig estan relacionades amb la formació de: a) arrel dental Les restes de Malassez del lligament periodontal són cèl·lules: Epitelials Segons els coneixement actuals, quants ameloblasts participen en la formació d’un sol bastó d’esmalt? a) 4 b) 8 c) 12 d) 24 e) 36 Senyali la proposició falsa respecte als cristalls d’hidroxiapatita de l’esmalt: a) Es formen fora dels ameloblasts b) Queden separats dels altres cristalls per distàncies de l’ordre de nanòemtres.
c) Les formes individuals, només es poden observar amb l’ús de microscopi electrònic d) Tenen una forma de prisma octagonal.
e) Són molts solubles a pH àcid.
Els fusos de l’esmalt: a) Són als extrems de les prolongacions dels Odb b) Són bastons d’esmalt molt grans.
c) Són estructures de l’esmalt poc mineralitzades.
7 PREGUNTES HISTOLOGIA BUCODENTAL - Altres anys d) Estan en la superfície de les cúspides de l’esmalt.
e) A i C La cèl·lula responsable de la formació de la dentina és: Odontoblasts Els túbuls de la dentina: a) Són més amples en la part de la polpa b) Són més estrets en la unió dentina-esmalt.
c) S’obliteren per la dentina intratubular d) Hi ha líquid intratubular.
e) Totes certes.
Els Odb: Sintetitzen fibres de col·lagen tipus I La dentina que es forma en primer lloc durant la formació de la corona dental és: a) Intratubular b) Peritubular c) Mantell d) Interglobular e) Terciària Senyali la correcta respecte la dentina: a) Les fibres de col·lagen formen capes concèntriques com en l’os madur b) Està molt irrigada a través de conducte de Harvers.
c) És porosa.
d) La seva duresa és superior a la de l’esmalt.
e) Com en l’esmalt no tenen capacitat de reparació.
La dentina: a) És més porosa en la dents dels nens que en els dents dels adults.
b) No tenen capacitat de reparació.
c) És el teixit més mineralitzat.
d) És format a partir d’ameloblasts.
e) És una estructura permanent en la corona de les dents i una estructura transitòria en les arrels L’innervació de la polpa: a) Està sota el control voluntari b) Ve i projecta sobre la medul·la espinal c) Forma part del SNA 8 PREGUNTES HISTOLOGIA BUCODENTAL - Altres anys d) Els nervis polpars, no tenen cèl·lules de Schwann associades.
e) B i D certes L’innervació del ciment de l’arrel dental a) Està sota control voluntari b) Prove i projecta sobre la medul·la c) Forma part del SNA d) Els nervis del ciment no té cel·lules de Schwann associades e) El ciment no està innervat Quin tipus de receptors mecànics són més abundant al lligament periodontal? Ruffini El nus de l’OE: a) epiteli intern b) Epiteli extern c) Estrat estelat d) Estrat intermig e) No existeix.
En la formació de l’arrel dental, les cèl·lules que forma el ciment s’origina de: Fol·licle o sac dental.
Les restes epitelials de Malassez es troben en: Lligament periodontal Un cop formada la corona dental, comença el desenvolupament de l’arrel, amb quin nom es coneix una zona on es realitza una proliferació cel durant aquest procés? Beina epitelial de Hertwig.
Quina d’aquestes estructures es fixa al ciment dental? Fibres de col·lagen tipus 1 del lligament periodontal.
La dentina és un teixit: a) Mineralitzat b) Més que l’esmalt c) Més dur que el ciment 9 PREGUNTES HISTOLOGIA BUCODENTAL - Altres anys d) Porós e) A, C i D Els fusos de l’esmalt són: - L’extrem de prolongacions dels Odb que penetren en la part… La dentina interglobular es situa: - Més propera de l’esmalt que de la polpa dental - Més propera de la polpa dental que de l’esmalt - Entre els Odb i la predentina.
En referència a la predentina: - És la membrana extracel·lular de la dentina abans de la seva mineralització.
- És la primera dentina que es forma d’iniciar-se el desenvolupament.
Les bandes de Hunter-Schreger són típics de: - L’esmalt Les periquimaties que es troben a l’esmalt, estan relacionades amb: - Les estries de Retzius.
Els cementòcits: - Tenen prolongacions que passen pels conductes ? i arriben fins al conducte de Havers.
- Es formen per diferenciació dels cementoblasts.
- Es formen per transformació dels Odb - Són derivats dels ameloblasts.
- Estan innervades per fibres amielíniques.
Com es diu la dentina que primer es forma? - Mantell El ciment intermig es forma a partir de: - Beina epitelial de Hertwig.
La dentina terciària també s’anomena… - Dentina de reparació.
Quina estructura es pot formar en el cas de que les cèl·lules de la beina epitelial de Hertwig no es desprenen i es mantinguin units a la dentina? - Dentina terciària.
10 PREGUNTES HISTOLOGIA BUCODENTAL - Altres anys - Perles de l’esmalt.
- canal radicular accessori - Estries de Retzius - És impossible que es desprengui la beina.
Quin dels següents teixits no es transforma a partir del fol·licle? - Os - Lligament peridoontal.
- Ciment - Dentina - Totes les anteriors.
Senyala la correcta respecte la dentina: - Està molt irrigat a través del conducte de Havers.
- No tenen capacitat de regenerar-se.
- És porosa.
- No està innervada.
- A i C Els Odb: - Sintetitzen enamelines - Sintetitza col·lagen tipus 1.
- S’originen a partir del fol·licle.
- Són cèl·lules d’origen epitelial.
- NEC La prolongació de Tomes és típica de: - Odb - Ameloblasts.
- Cementoblasts - Fibroblasts - Osteoblasts.
Senyali la falsa respecte al lligament periodontal: - És bàsciament tx connectiu dens.
- Trobem mastòcits - Es troben feixos de col·lagen tipus 1 - Representa una estructura molt poc vascularitzada.
- S’adhereix tant al ciment com a l’os alveolar.
11 PREGUNTES HISTOLOGIA BUCODENTAL - Altres anys 12 ...