Examen Febrer 2008 (2010)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Microbiologia ambiental
Año del apunte 2010
Páginas 4
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

Examen de Microbiologia Ambiental (4 de febrer de 2008) MODEL 1 Nom i cognoms: Curs: Llicenciatura: 1) En biofilms els polisacàrids no específics són: a) Oligosacàrids de >20 sucres sempre linials b) Oligosacàrids de 2-9 sucres linials o ramificats c) Oligosacàrids de 10-15 sucres ramificats d) Homopolisacàrids 2) Quina a) b) c) d) 3) Quin d’aquests grups de microorganismes es considera el màxim responsable de la descomposició de la materia orgànica en el procés de compostatge: a) Bacteris b) Fongs c) Protozous d) Actinomicets 4) En quina fase del procés de compostatge són més abundants els actinomicets: a) Termòfila b) Maduració c) Estadis inicials d) En totes les fases 5) Dels paràmetres a controlar en el procés de compostatge la humitat n’és un d’ells. Quin valor creus millor dels que t’indiquem a continuació: a) 20-30% b) 40-60% c) >60% d) <20% 6) Quins a) b) c) d) 7) L' horitzó O del sòl correspon a: a) La capa més superficial on s'hi desenvolopen animals i plantes b) La capa on és produeix la màxima lixiviació c) La capa amb menys activitat microbiana d) La base del sòl 8) El nombre de bacteris viables en l'ambient terrestre es troba entre: a) 107-109 cel./g b) 106-108 cfu/g c) 104-106 cel./g d) 107-1010 cfu/ml 9) En la placa dental els primers microorganismes colonitzadors són: a) b) c) d) és la forma de nitrogen que pot interaccionar directament amb un atom d'oxigen a l'atmosfera: N2 O NH4+ NO3 NO d'aquests compostos pot inhibir els microrganismes quimiolitotrofs oxidadors de sofre: Nitrapirina Àcids carboxílics Hidròxid fèrric Tots els anteriors Staphylococccus Fusobacterium Streptococcus Bifidobacterium 10) Els biofilms artificals són: a) Estables b) Vida mitja curta c) Barats d) Totes les anteriors 11) Un bioaerosol pot estar composat per: a) Microorganismes b) Fragments de microoganismes c) Metabolits microbians d) Qualsevol dels anteriors 12) Indica a) b) c) d) quin o quins d’aquests polímers són d’origen bacterià: Xantà Cel.lulosa Pectina Aic 13) Quina a) b) c) d) d'aquestes afirmacions no és certa respecte l'ambient aquàtic: Els fongs són molt abundants i sobretot constitueixen les poblacions bentòniques Els protozous són importants controladors d'altres poblacions de microorganismes El nombre exacte de virus no és coneix en l'actualitat Els organismes fototròfics els trobem en la zona fòtica 14) Quina a) b) c) d) d'aquestes afirmacions no és certa: A la troposfera la temperatura disminueix 6,5 º cada km A la ionosfera la temperatura disminueix ràpidament L'estratosfera és una regio estable en quan a moviment de l'aire La pressió disminueix en alçada 15) Quin d'aquests agents és un coagulant utilitzat en ETAPs: a) Albúmina b) Alumina c) Clorur sòdic d) Nitrat potàssic 16) La quantitat de clor que s'afegeix a l'aigua en ETAPs és habitualment: a) 20-40 mg/l b) 0.2-2 mg/l c) 5-25 g/l d) >20mg/l 17) Mètode utilitzat per la detecció de contaminació fecal recent en aigües: a) Recompte de Shigella b) Determinació dels nitrats c) Recomptes de coliforms i E. coli d) B i c son certes.
18) L'estreptometria és indicativa clarament de: a) Contaminació per femta b) Presència de vida animal de sang calenta en el sistema c) Ambdues respostes són certes d) Cap és certa 19) La valoració de microorganismes aerobis en anàlisis d'aigua : a) És obligatòria en qualsevol tipus d'anàlisi b) Només dóna idea de la qualitat de l'aigua c) Sempre es valora a 50ªC i a 37ºC d) Es du a terme en anaerobiosi 20) Quin d'aquests mecanismes de resistència és específic del metall: a) Unió a exopolímers b) Unió a superficies aniòniques cel.lulars c) Precipitació d) Metalotioneines 21) En quin d'aquests metalls la metilació no implica un augment de toxicitat a) Hg b) c) d) 22) Quins a) b) c) d) Pb Se En tots d'aquests enzims estan implicats en la detoxificació de compostos organo mercurials: Mercuri reductasa i organomercurial liasa Mercuri liasa i organomercurial reductasa Organomercurial hidrogenasa i mercurios liasa Mercuri halogenasa i organomercurial hidrogenasa 23) Un biofilm és caracteritza per: a) Contenir un 95% d'aigua b) Presentar una matriu inorgànica c) Només esta constituït per bacteris d) Totes les anteriors 24) Els biofilms són : a) Exclusius de superfícies orgàniques b) Exclusius de superfícies inorgàniques c) Ubics d) Només els trobem en superfícies animals 25) Quína de les següents afirmacions és incorrecta? L’alliberament de microorganises manipulats genèticament pot provocar: a) Un desequilibri de l’ecosistema b) L’aparició de nous patogens c) L’aparició d’organismes transgènics imprevisibles d) Un increment de la biodiversitat 26) Digues a) b) c) d) quina d’aquestes associacions és incorrecta: 1973 – Clonació del genoma del virus SV40 en Escherichia coli K12 1974-Creació del comitè RAC 1975 – Reunió d’Assilomar (California) 1979 – Primera guia NIH 27) Per a la detecció de microorganismes manipulats genèticament s’utilitzen: a) Medis selectius que permeten manifestar caràcters específics b) Medis selectius que permeten fer un seguiment dels gens d’interès c) Medis selectius, ja que permeten detectar microorganismes manipulats genèticament que passen estadis de repós d) Totes les respostes anteriors són incorrectes 28) Per què és interessant l'anàlisi de fags de Bacteroides fragilis: a) Perque només és multiplica en l'intestí b) No es troba a la femta de molts animals és caracteristica d'humans c) Sobreviu a l'ambient d) Totes les anteriors 29) En el procés de descomposició anaeròbica quin d’aquests grups de microorganismes no és característic: a) Fermentadors b) Acetogens c) Metanògens d) Metanotrofs 30) L'últim pas en el procés de depuració de l'aigua és la cloració per: a) Esterilitzar-la b) Disminuir el nombre de microorganismes c) Oxidar la materia orgànica d) No s’afegeix clor sino brom 31) Els estadis primaris en el procés de depuració estan disenyats per: a) Disminuir la DBO un 90% b) Oxigenar molt l'aigua c) Recollir els sòlids en suspensió d) 32) Indica a) b) c) d) Barrejar clor en l'aigua la resposta incorrecta: La tecnologia del DNA recombinant s’ha aplicat a La producció a nivell industrial d’antibiòtics La millora de soques bacterianes L’obtenció de vegetals amb diferents qualitats nutritives La creació de noves espècies 33) Assenyala la seqüència correcta en el procés de producció d’etanol: a) Trencament de substrats polimèrics/Pretractament de la matèria primera/Fermentació alcohòlica/destil.lació/deshidratació b) Pretractament de la matèria primera/ Trencament de substrats polimèrics/ Fermentació alcohòlica/destil.lació/deshidratació c) Trencament de substrats polimèrics /Fermentació alcohòlica/destil.lació d) Pretractament de la matèria primera/ Trencament de substrats polimèrics/ Fermentació alcohòlica/ deshidratació 34) Un microorganisme adequat per portar a terme una fermentació alcohòlica ha de tenir: a) Capacitat de mantenir-se a elevades pressions osmòtiques b) Viabilitat elevada per a facilitar la floculació c) Baixa tendència a la floculació i sedimentació d) Totes les respostes anteriors són correctes 35) Quin d'aquests indicadors no és correcte respecte la "malatia relacionada amb l'edifici": a) Més d'un afectat b) Causa no identificable c) Recuperació llarga en deixar l'edifici d) Problemes al.lèrgics o infecciosos 1. En el tractament d’aigües residuals com i en quines etapes podem eliminar el nitrogen? 2. Descriu breument els dos enfocs que s'han utilitzat per estudiar la biodegradació de compostos xenobiòtics al laboratori. Comenta els resultats més rellevants ...