Problemes Tema 6_2005 (2005)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2005
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 4

Vista previa del texto

PROBLEMES DE QUÍMICA (CCAA) 1) TEMA 6 Doneu les fórmules semicondensades i condensades dels compostos següents: a) 2,5-dimetilhexà d) 6-isopropil-2,3,7,9-tetrametildecà g) 6-etil-2-metil-5-(3-metilbutil)nonà 2) Curs 2004/2005 b) 3-etil-5-metilheptà e) 4,5,7-trietil-2-metilnonà h) etilciclopropà c) 4-metil-7-propildecà f) 6-butil-4,9-dimetildodecà i) 1,1-dimetil-4-propilciclohexà Formuleu els compostos següents: a) e) f) d) c) b) g) h) i) j) Identifiqueu els carbonis primaris, secundaris, terciaris i quaternaris en els compostos g), h), i) i j) 3) 4) Formuleu els compostos següents a) 3-octè d) 6-etil-2,5-dimetil-5-decaè c) 1-hepten-3-í f) 3-al·lilciclohexè Formuleu els compostos següents a) e) 5) b) 2,4-hexadií e) 3,6-dimetil-1,4-ciclohexadiè b) c) f) d) g) h) Doneu les fórmules semicondensades i condensades dels compostos següents: a) 4,6,8-trifluorononen-8-í b) 2-sec-butil-1-hexanol c) 2-(4-Pentenil)-4-penten-1,3-diol d) 3-butil-5-metilheptanal e) 2,7,8-trimetil-4-nonanona f) 3-al·lil-2,4-pentanodiona g) Àcid 3-hidroxipentanoic h) Àcid 2-aminopropanoic i) Propanoat d’etil j) 3-cloropentà k)1-nitropropà l) toluè m)naftalè n) àcid benzoic o) p-nitrotoluè p) p-difenol q) difenil éter r) propanal s) àcid 2,4-dihidroxipentadioic t) 1,2,4-butanotriol u) o-nitrofenol v) p-cloroacetofenona w) etanoat sòdic x) epoxietà y) ciclohexanona z) 3-buten-2-ona 6) Doneu les fórmules semicondensades i condensades dels compostos següents: a) 1-fenil-2-propanona b) 4-bromo-2-metilbutanal c) metilamina d) àcid o-hidroxibenzoic e) benzoat de metil f) 1,2-dicloroetà g) àcid propanodioic h) benzoat d’isopropil i) cloroform j) p-etilfluorobenzè k) anhídrid acètic l) àcid 5-hexinoic m) m-aminofenol n) 2-metilpentilamina o) àcid 2-hidroxibutanoic p) etanonitril q) 3-cianopentanamida r) 2,4,6-trinitrotoluè s) 3-amino-5-nitrofenol t) butanonitril u) àcid p-metilbenzoic v) ciclobutanona w) àcid 5,5-dicloro-4,4-dietiloctanoic x) 2-hidroxi-3,4,5-trimetoxihexanal y) 3-nitropentà z) 1,3-dinitrociclohexà ...