COMPRIMITS OSMOTICS (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia Galènica 3 i Control de Qualitat
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 4

Vista previa del texto

Galènica  III   1   yanirefj     Comprimits  osmòtics   COMPRIMITS  OSMÒTICS  BICOMPARTIMENTALS  D'ACCIÓ  SOSTINGUDA  DE  NIFEDIPI     Formes   farmacèutiques   recobertes   d'alliberació   sostinguda   amb   característiques   de   disseny   i   funcionament  especials.  L'alliberació  de  l'API  es  fa  per  pressió  osmòtica,  obtenint  una  cinètica   d'alliberació  d'ordre  0  durant  24-­‐28h.  De  comprimits  osmòtics  en  tenim  de  dos  tipus:     -­‐Monocompartimentals:  S'utilitza  quan  l'API  és   poc  o  lleugerament  solubles  en  aigua.  Consta   de  dues  parts:   -­‐Nucli   osmòtic:   és   un   comprimit   amb   un   API,   excipients   i   Polímers   d’alt   PM,   els   quals   produeixen  una  expansió  i  provoquen  la  sortida  de  API.   -­‐Membrana  semipermeable     -­‐Bicompartimentals:  S'utilitza  quan  l'API  és  o  molt  soluble  o  insoluble.  Consta  de  tres  parts:   -­‐Compartiment  actiu:  és  un  comprimit  on  es  troba  l'API  i  l'orifici   -­‐Compartiment  d'empenta:  és  un  comprimit  on  es  troben  els  agents  osmòtics.     -­‐Membrana  semipermeable     PREFORMULACIÓ   Característiques  de  l'API     Cinètica   d'ordre   0:   per   tal   de   mantenir   constants   els   nivells   de   fàrmac   en   plasma,     s'ha   d'aconseguir  una  cinètica  0.  Els  que  s'aconsegueix  millor  són  els  comprimits  osmòtics.       FÓRMULA  MOLECULAR:   dos   esters:   en   humitat   es   poden   hidrolitzar   però   de   forma   lenta.   En   funció   de   com   sigui   les   seves  característiques  reològiques,  intentarem  evitar  una  granulació  via  humida.               Característiques  físiques:   -­‐Pólvora  cristal·∙lina  de  color  groc   -­‐Es  degrada  si  s'exposa  a  tot  tipus  de  llum:   -­‐Llum   de   dia   o   artificial:   donant   el   derivat   de   la   nitrofenilpiridina.   Haurem   de   fabricar   en   sales  de  llum  vermella  (ja  que  aquesta  no  afecta  a  la  seva  degradació).     -­‐Pràcticament   insoluble   en   aigua   per   tant   s’utilitzarà   bicompartimental.   Al   ser   sensible   a   la   llum,   a   part   de   contenir   la   membrana   semipermeable   (la   qual     és   transparent)   s’haurà   de   recobrir.     -­‐La   reologia   és   bastant   bona,   així   doncs   hauríem   de   fer   una   compressió   per   via   directa,   però   si   no  va  bé,  hauríem  de  fer  la  granulació  per  via  seca.       FORMULACIÓ   Hem  de  pensar  en  dissenyar  els  dos  compartiments:     -­‐Compartiment   actiu:   on   es   proba   l'API,   és   pràcticament   insoluble   per   tant   haure   d'afegir   excipients  que  afavoreixin  a  una  suspensió  perquè    pugui  sortir  bé.     Haurem  de  fer  una  suspensió  fina  i  per  tant  s'haurà  d'add:   -­‐Polímer  hidròfil  que  és  la  base,  s'utilitza  quan  volem  fer  suspensió  fina.   -­‐API   -­‐Agent  suspensor   -­‐Compartiment   osmòtic:   agents   osmòtics   necessaris   perquè   al   mullar-­‐se   empenyin   el   compartiment  actiu.   -­‐Polímer  hidròfil  PM  molt  molt  més  elevat  que  el  d'abans  i  alta  viscositat,  ja  que  volem   que  s'expandeixi  i  faci  l'empenta.     -­‐Agent  suspensor   -­‐Agents  osmòtics     A  continuació  tenim  la  formula  proposada:     Compartiment  actiu:   -­‐Homopolímer  d'òxid  d'etilè  PM:  200.000,  amb  una  baixa  viscositat   -­‐HPMC:   agent   suspensor   (en   quantitats   més   petites,   que   si   s'utilitza   com   a   recobriment).   -­‐Estearat  magnèsic:  lubricant-­‐antiadherent  per  poder  comprimir  fàcilment  i  no  s'uneixi   a  les  matrius  ni  als  punxons.     -­‐LSS:   com   l'API   és   insoluble   en   aigua   s’haurà   de   posar   fora   un   humectant-­‐tensioactiu   perquè   ajudi   a   la   dissolució   del   API.   A   més   a   més   afavoreix   que   la   suspensió   que   es   forma  al  comprimit  sigui  homogènia.   -­‐PA:   el   fem   micronitzar   perquè   volem   que   es   formi   una   suspensió   homogènia,   i   un   cop   estigui  fora  volem  que  augmenti  la  seva  velocitat  de  dissolució  en  fluid  orgànic.                           2   Galènica  III   3   yanirefj     Compartiment  d'empenta:   -­‐Homopolímer  d'òxid  d'etilè  5.000.00  PM,  normalment  utilitzem  el  mateix  polímer  que   l'anterior  però  amb  un  PM  més  elevat.   -­‐HMPC:  agent  suspensor   -­‐Estearat  magnèsic:  lubricant-­‐antiadherent   -­‐NaCl:     agent   osmòtic   que   crea   pressió   osmòtic   (+),   provoca   l'entrada   de   sucs   digestius   cal  compartiments  fent  que  s'infli  per  formació  de  l'hidrogel.   -­‐Òxid   de   Fe:   excipient   metàl·∙lic   que   té   certa   activitat   magnètica   i   proporciona   color.   Aquesta  característica  magnètica  ajuda  a  diferenciar  els  dos  compartiments  per  tal  de   foradar  el  compartiment  actiu.                             Coberta   semipermeable:   Esta   formada   per   un   polímer   i   que   és   independent   del   pH   i   de   la   motilitat  gàstrica,  per  tant  és  manté  igual  durant  tot  el  pas.       -­‐Acetat  de  cel·∙lulosa:  polímer  de  recobriment  que  manté  la  integritat  del  comprimit  al   llarg  del  trajecte.   -­‐Sorbitol:   perquè   la   coberta   (acetat   de   cel·∙lulosa)   tingui   certa   permeabilitat   als   sucs   digestius,     així   doncs   s’afegeix   una   substancia   soluble.   Aquest   excipient   hidròfil   (sorbitol)  controlarà  l'entrada  de  l'aigua  als  comprimits  a  través  dels  porus.       Amb  aquesta  coberta  no  evitem  l'entrada  de  llum,  ja  que  es  transparent  per  tant  necessitem   un  recobriment.     Coberta  protectora:En  contacte  amb  els  sucs  gàstrics  és  desfarà  molt  ràpid.     -­‐HPMC:  substància  cobertora     -­‐Substància  soluble   -­‐PEG  4000:  Plastificant   -­‐TiO2:  Substància  opacificant                             L’Acetat  de  cel·∙lulosa  s'ha  de  treballar  amb  dissolvents  orgànics,  ja  que  aquesta  és  insoluble  en   aigua.  Així  doncs  la  formació  de  la  pel·∙lícula  es  fa  amb  dissolvents  orgànics  fet  que  comporta   que   la   fabricació   s’ha   de   donar   en   unes   sales   especials   per   a   la   perillositat   dels   dissolvents   orgànics,  anomenades  INSTALACIONS  ANTIDEFLAGRANTS:  molt  car     TECONLOGIA  DE  FABRICACIÓ   Compressió  directa  per  cada  compartiment:  ACTIU  +  OSMOTIC     1.  Pesar  components   2.Tamitzar  (opcional)   3.  Es  barreja  un  bombo  industrial  durant  15  min   4.   Compressió   directa:   en   maquina   rotatòria   de   doble   tremuja   (per   poder   comprimir   els   dos   compartiments),   cada   conjunt   d'excipients   corresponent   als   compartiments   es   col·∙loquen   en   una  tremuja  diferent.  Primer  es  fa  una  compressió  parcial  d'un  compartiment  i  desprès  a  sobre   amb  les  pólvores  del  altre  compartiment,  a  l'altre  tremuja  es  fa  la  compressió  final.       1a  capa:180  mg   2a  capa:  80  mg   Total:260  mg     Punxons  biconvexes!       Primer   recobriment:   Coberta   semipermeable-­‐>   Barrejar   un   excipient   insoluble   en   aigua   i   un   altre  soluble  en  aigua.     1.  Dissolució  de  sorbitol  en  aigua  i  es  barreja  en  solució  aquosa  amb  metanol   2.  Per  un  altra  banda  es  dissol  l'acetat  de  cel·∙lulosa  en  clorur  de  metilè.     INSTAL·∙LACIONS   3.  Es  barregen  (1)  i  (2)  amb  agitació  d'àncora   ANTIDEFLAGRANTS   4.  Es  polvoritza  un  bombo  de  recobriment  amb  un  aire  de  T  d’entrada  30-­‐35ºC       Perforació  de  pel·∙lícula     S'utilitza   una   màquina   amb   làser(   industrial)   o   amb   microtaladres,   la   mida   de   l'orifici   afecta   molt   si   aconseguim   una   cinètica   d'orde   0.   Aquesta   perforació   es   pot   fer   ara   o   desprès   del   recobriment   de   protecció.   Necessitem   fer   l'orifici   al   compartiment   actiu   perquè   pugui   sortir   API.       Una   de   les   estratègies   es   que   els   dos   compartiments   siguin   de   colors   diferents,   perquè   la   maquina  els  pugui  detectar.  S'utilitza  detectors  de  colors,  si  és  correcte  es  fa  l'orifici  i  si  no  es   rebutgen.  Desprès  els  rebutjats  es  tomben  perquè  estiguin  col·∙locats  adequadament,    i  torna  a   haver-­‐hi  un  detector  de  color  i  si  és  correcte  es  fa  l'orifici.       Una   altra   estratègia   es   utilitzar   excipients   magnètics,   a   la   maquina   hi   ha   un   iman   i   com   l’excipient   magnètic   esta   en   el   compartiment   d'empenta,   aquesta   part   es   posa   en   contacte   amb  l’iman  de  manera  que  ja  estaran  correctament  col·∙locats  per  fer  l'orifici.       Segon  recobriment:  Coberta  de  protecció     1. Es  dispersa  HPMC  en  30Kg  d’aigua  purificada  a  70-­‐80ºC   2. Es  prepara  una  suspensió  aquosa  de  TiO2  +  PEG  i  es  micronitza  per  molí  col·∙loïdal.     4   Galènica  III   5   yanirefj     3. S’afageix  (2)  i  (1)  i  s’agita  en  turrax.   4. Es  polvoritzen  els  comprimits  en  bombo  de  recobriment,  amb  un  aire  de  T  entrada  a   45ºC       CONTROLS  DE  QUALITAT       Producte   entremig:   es   realitza   tots   els   controls   però   abans   de   fer   el   recobriment   de   la   mb   semipermeable.       Producte  acabat  només  podem  fer:   -­‐Pes  mig   -­‐Uniformitat  de  massa   -­‐Dissolució  /perfil  de  dissolució:  Per  veure  si  manté  la  cinètica  0.       Es   impossible   triturar   aquets   comprimits   ja   que   la   membrana   semipermeable   és   molt   dura   (no   perd  les  seves  dimensions).       ...