Apunts Psicologia Aplicada (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 2º curso
Asignatura Apunts Psicologia
Año del apunte 2013
Páginas 37
Fecha de subida 10/02/2015
Descargas 7
Subido por

Descripción

Professora: Elena Añaños

Vista previa del texto

PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   PSICOLOGIA   TEMA  1:  INTRODUCCIÓ  A  LA  PSICOLOGIA     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA   Definició  de  Psicologia   Objecte  d’estudi  de  la  Psicologia   Àmbits  d’aplicació   Processos  cognitius     • Definició  de  Psicologia   Psicologia:  ciència  que  intenta  donar  resposta  a  tot  tipus  de  preguntes  sobre  les  persones:   è Com  pensem   è Com  ens  sentim   è Com  actuem   è El   psicòleg   descriu   i   explica   els   comportaments   o   conductes   de   les   persones   (d’una   forma  verificable).   •   Característiques  de  la  psicologia   § Objecte  d’estudi:  Conducta  o  Comportament   § Mètode  =  Científic       Condicions:     • Acord  criteri  (objectivitat)   • Verificació  fets  repetibles  (causa  determinisme)   • Lleis  relacions  generalitzables  (limitades)     • Predicció:  explicar  i  formular  lleis   •   Objecte  d’estudi  de  la  psicologia   § Objecte  d’estudi:  Conducta  o  comportament   • Fets  externs  i  observables   • Accions  motores   • Respostes,  actituds,  etc.       • Esdeveniments  que  poden  deduir-­‐se  de:   è è è è • Observacions  verbals   Indicadors  fisiològics   Indicadors  COGNITIUS   Altres  indicadors....     Característiques  de  la  psicologia   § Recerca:   • Mètode  Científic   è Teoria   Metodologia  científica  (verificació  hipòtesis)   è Rèplica   Relació  Psicologia  amb  altres  ciències:   • Ciències  biològiques   • Ciències  socials   è §   1     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA                         Biologia  -­‐  Herència   Elena  Añaños   Entorn   Organisme   -­‐  Comportament  -­‐   Diferències  Individuals   ÀMBITS  PSICOLOGIA   • Àrees  d’estudi  de  la  psicologia   § Bases  biològiques  de  la  conducta   • Sistemes  neuronals,  hormonals...   • Genètica     • Psicologia  del  desenvolupament   § Etapes     • Psicologia  bàsica  (processos  cognitius)     • Personalitat   • Psicopatologia   § Teràpies     • Psicologia  social   § Pensament  social   § Influències  socials     • Altres  àmbits  de  la  psicologia   § Psicologia  de  la  Comunicació   § Psicologia  jurídica   § Psicologia  i  seguretat  vial   § Psicologia  davant  catàstrofes   § Psicologia  de  l’esport   § Psicooncologia   § Altres...     PROCESSAMENT  COGNITIU   • Psicologia  =  ciència  conducta   • C=  F  (O-­‐M)             − − − − − − − − Atenció   Percepció   Memòria   Aprenentatge   Pensament   Motivació   Emoció   Llenguatge   § Biologia   (herència,  maduració)   § Ambient   (entorn:  social,  cultural)   § Globalitat   (personalitat,  patologies)   2   PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA   • Elena  Añaños   Síntesi  processament  cognitiu       ESTÍMUL                     •   PROCESSOS   SUPERIORS     SISTEMA  SENSORIAL   rec   cort   Memòria   Aprenentatge     PERSONALITAT   PATOLOGIES   Motivació   Emoció   Llenguatge   Pensament   Psicologia  bàsica   § Atenció   § Percepció     • • • • • • Memòria   Aprenentatge   Motivació   Emoció   Pensament   Llenguatge     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     − COMUNICACIÓ  I    PROCESSOS  COGNITIUS     • COMUNICACIÓ   § Comunicar   § Donar  a  conèixer  (compartir?)   § Adherir  i  acceptar  (receptor)     • COMUNICACIÓ  EFICAÇ   ♥ Receptor:  emet  resposta  (comportament)  esperada/at     MISSATGE   RECEPTOR     ADECUACIÓ         Comportament   • PROCESSAMENT  COGONITIU                   ESTÍMUL   rec   SISTEMA   SENSO-­‐PERCEPTIU   PERSONALITAT   PATOLOGIES   cort   PROCESSOS   SUPERIORS   Memòria   Aprenentatge   Motivació   Emoció   Llenguatge   Pensament   3   PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   • COMUNICACIÓ  –  COGNICIÓ       ESTÍMUL     (emissor)                     SISTEMA  COGNITIU   RECEPTOR   RESPOSTA   COMPORTAMEN T   • FACTORS  DEL  SBJECTE                             • COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA   § Procés  de  persuadir  (C.  persuasiva)   § Receptor   § Finalitats:   o Comercials   o Comportamentals   o Ideològiques   § Objectiu  “final”     • COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA  I  PSICOLOGIA                     4     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   TEMA  3:  LA  PERCEPCIÓ  à  ASPECTES  GENERALS  I  FACTORS  QUE  LA  INFLUENCIEN     ÍNDEX:   I. Introducció   II. Procés  senso-­‐perceptiu:  la  Percepció   III. Factors  que  influeixen  en  la  percepció   IV. Factors  perceptius  aplicats  a  la  publicitat  i  a  les  relacions  públiques     1. INTRODUCCIÓ     • SENSACIONS  O  PERCEPCIONS?   SENSACIONS:  a  partir  d’elles  rebem  informació  i  ens  adaptem  al  medi.   Rebem  informació  a  través  de  les  vies  sensorials  i  elaborem  respostes.   o Punt  de  partida:  5  sentits.   § Vista   § Oïda   § Olfacte   § Gust   § Tacte     • DEFINICIÓ  DE  PERCEPCIÓ   No  tothom  elabora  i  interpreta  la   informació  de  la  mateixa  manera  à  el   Target  interpreta  segons  uns  paràmetres   o Psicologia  cognitiva     o PI  (codificació  i  Amaguertzament  d’estímuls)   PERCEPCIÓ:   Procés   actiu   a   través   del   qual   d’elaborar   i   s’interpreta   la   informació   que  prové  dels  estímuls  per  organitzar-­‐la  i  donar-­‐li  un  sentit.   Organitzem  la  informació  a  través  d’estímuls.   § Neisser   § Marr  (Teoria  computacional)   Ø Alogaritmes     • SENSACIONS  O  PERCEPCIONS?     o Tradicional  diferenciació  entre  sensacions  i  percepcions   § Psicologia  Clàssica:   è SENSACIONS  =  Experiències  senzilles   • Poc  significatives   • No  influencien  altres  processos  psicològics   è PERCEPCIONS   =   Interpreta   sensacions   i   els   hi   dóna   significat   (el   cervell   interpreta  les  sensacions)   • En  funció  de  les  experiències  sensorials   • En  funció  de  l’aprenentatge     o Marc  processament  Informació  =  1  sol  procés  (PROCÉS  PERCEPTIU)   PROCÉS  PERCEPTIU:  Extreure  informació  del  medi,  hi  intervenen  altres  estructures  cognitives   § Funció  =  Extreure  informació  (del  medi  à  Captar  la  informació  que  ens  envolta)   § Intervenen  estructures  cognoscitives  (memòria...)   § Conjunt  ordenat  d’etapes   5     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   • PERCEPCIÓ  I  PROCESSOS  COGNITIUS   2. PROCÉS  SENSO-­‐PERCEPTIU:  LA  PERCEPCIÓ       • ESQUEMA  SENSO-­‐PERCEPTIU   • ETAPES  DEL  PROCÉS  PERCEPTIU  Sense  una  d’aquestes  etapes,  no  es  produeix  la  percepció       1. ENTRADA  (INPUT)  D’ENERGIA  (ESTÍMULS)   • Activació  dels  receptors   o Cèl·∙lules  receptores  específiques   è Estímuls  Determinats  estímuls  poden  ajudar  a  altres  sensacions   § Ambientals  (externs)   § D’estat  (interns)   è Energies  Energia  específica  per  a  cada  receptor   § Mecànica  (tacte,  audició,  acceleració)   § Tèrmica  (fred  –  calor)   § Electromagnètica  (vista)   § Química  (gust  i  olfacte)   6     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   2. TRANSDUCCIÓ  (CODING)   • Energia  física  à  Energia  elèctrica   Energia   física   es   converteix   amb   un   tipus   d’energia   elèctrica   que   el   sistema   nerviós   és   capaç  de  codificar.  Els  nervis  transporten  aquesta  informació  al  cervell.         3. ACTIVITAT  CERVELL:  ZONES  SENSORIALS  à  CERVELL   • Sensació  conscient     è Zones  sensorials:  específiques   è Es  produeix  la  relació  entre  le  que  rebem  i  el  que  coneixem   è Factors  que  influeixen  en  el  processament  superior:         4. SORTIDA  (OUTPUT):  EXPERIÈNCIA  PERCEPTIVA   • Interpretació  de  les  sensacions  (quan  es  dóna  sentit  a  les  sensacions)       • MÈTODES  D’ESTUDI   o Neiropsicología:  Visualització  cerebral   • Neurones  especialitzades     o IRFM  =  Imatge  per  Ressonància  Magnètica  Funcional        (flux  sanguini  =  presència  activitat  cerebral)        Quan  veus  una  imatge,  quines  àrees  del  cervell  s’activen     Ø Kanwisher:  àrees  per:   o Cares  =  Àrea  fusiforme  del  rostre   Hi   ha   objectes   o   llocs   que   els   tenim   tant   o Objectes   visualitzats  que  ja  els  tenim  precodificats   o Llocs  (cases)   Ø Metodologia:  Àrees  per  discriminació  d’objectes  (disociacions  en  neuropsicologia)     7     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   • CLASSIDICACIÓ  DE  LES  SENSACIONS   • Classificació  de  Gibson  (sistemes  sensitius):   1. Sistema   orientador   bàsic   à   sentit   cinestèsic   (moviment   corporal)   i   vestibular   (equilibri)  (Moviment  corporal  i  equilibri)   2. Sistema   hàptic   à   sentit   del   tacte   i   pressió,   del   dolor   i   de   calor   i   fred   (els   receptors  estan  a  la  pell)   3. Sistema   gust   -­‐   olfacte   à   sentits   químics   (quimioreceptors   activitats   per   substàncies  químiques)   4. Sistema  auditiu  à  permet  escoltar  i  orientar-­‐nos  (mecanoreceptors)   5. Sistema   visual   à   permet   veure-­‐hi   (activació   de   fotoreceptors   i   activitats   oculars)     3. FACTORS  QUE  INFLUEIXEN  EN  LA  PERCEPCIÓ   • Hi  ha  3  factors  que  influeixen  en  la  percepció:     1. CARACTERÍSTIQUES  DE  L’ESTÍMUL     • Característiques  exògenes:     1. COMPONENTS  FÍSICS  O  ATRIBUTS:   o Capten  l’atenció   1) Dimensió   (com   més   gran   un   estímul   o   un   element   d’un   estímul,   té   més   possibilitats  de  ser  percebut)   2) Posició   (segons  on  està  situat  l’estímul  té  més  opcions  o  menys  a  ser  percebut   à  ex.  millor  estar  situat  a  la  part  superior  de  la  pàgina  dreta  en  els  diaris)   3) Context   4) Altres  elements:   a. Forma:   è Orgànica  (animals,  humans,  elements  naturals)   è Inorgànica  (abstracta)   b. Color   c. Contrast     2. FACTORS   DEPENDENTS   (propietats   comparatives)   (propietats   colatives   de   Berlyne):   o Grau   discriminabilitat   (com   més   discriminat   l’estímul,   més   percepció   hi   haurà   d’aquest)   o Complexitat   /   incongruència   (més   difícil   identificar   de   qupe   va   l’anunci   en   un   entor  à  ex.  web,  mitjà...)   o Novetats  /  sorpresa   Vídeo  ceguera  atencional  à  Test  del  goril·∙la  invisible     3. FACTORS  VISUALS:   o Figura  –  fons   o Lleis  gestàltiques   o Patrons  perceptius   o Moviment     o Constàncies   o Il·∙lusions   o Publicitat  subliminar     8     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   2. CARACTERÍSTIQUES  DEL  PERCEPTOR     ESTAT  PERCEPTIU  (Allport)         Predisposició  a  percebre       uns  determinats  estímuls  i  no  uns  altres         FACTORS       o FACTORS  DEL  PERCEPTOR   1. Motivació,  necessitats  estat  orgànic   • Gilchirt   i   Nesberg   /   Brumner   i   Goodman   à   depèn   de   les   necessitats   es   sobrevaloren  els  elements  (ex.  monedes  i  nens)     2. Experiència  prèvia     3. Nivell  d’expectatives  (faciliten  o  condicionen  la  percepció)     4. Diferències  individuals  (Witkin):  Conflicte  perceptiu   • Dependents   de   camp   (subjectes   que   van   fer   més   errors   però   van   fer   un   anàlisi   molt  minuciós,  gent  que  miren  el  món  de  manera  més  analítica)   • Independents  de  camp   (subjectes  més  ràpids  però  menys  analítics  en  la  manera   de  percebre)     5. Diferències  evolutives                    Edat  à            Percepció  patrons   Percepció  cares,  colors,  distància...     6. Alteracions  perceptives   • Patologies   • Privacions  sensorials   • Substàncies  químiques   • Estats  psicopatològics   Quan  fem  un  anunci  haurem  de  pensar  sempre  en  les  percepcions  del  target  receptor.     3. FACTORS  SOCIALS  EN  LA  PERCEPCIÓ   a) Influències  socials  en  la  Percepció   • Oportunitats  i  limitacions  culturals   • Tabús  socials  (defensa  perceptiva)  (PROHIBIT  à  Tots  els  elements  relacionats  amb   els  tabús  socials  tenen  més  possibilitats  de  ser  percebuts)   • Suggestió  social  (conformisme)  (Tendim  a  dir/fer  el  que  diu/fa  la  majoria)   b) Percepció  de  les  persones  (és  molt  complexa)   • Neurones  especialitzades  (cares...)   • Perceptor   • Subjecte  percebut  =  E   • Situació  i  altres  factors...     9     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   4. FACTORS  PERCEPTIUS  APLICATS  A  LA  PUBLICITAT  I  RELACIONS  PÚBLIQUES     1. CARACTERÍSTIQUES  ESTÍMUL  –  CARACTERÍSTIQUES  PUBLICITAT  (ANUNCI)   o Els  estímuls  de  la  Publicitat  i  les  Relacions  Públiques  sempre  són  externs.   Informació  que  m’arriba  de  l’exterior  i  que  la  rebem  en  forma  energètica.   o Els  rebem  en  forma  d’energia:   § Electromagnètica  (vista)   § Cinètica  –  mecànica  (oïda)     2. CARACTERÍSTIQUES  RECEPTOR  –  CARACTERÍSTIQUES  TARGET   o Estat  perceptiu:  Característiques  audiència.   (ex.   Publicitat   de   la   infantesa,   programes   que   es   basen   en   publicitat   –   gent   que   consumeix   anuncis-­‐  ...)     3. FACTORS  SOCIALS  –  FACTORS  DE  LA  SOCIETAT,  CULTURA...   o Factors  socials.   (ex.  Publicitat  que  interromp  programes   à  crea  una  reacció  negativa  però  no  repercuteix  en   la  marca)     • CARACTERÍSTQUES  PERCEPTIVES       PUBLICITAT           Frase   Slogan   Il·∙lustració   Característiques  gràfiques                         10     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   TEMA  4:  EL  SISTEMA  VISUAL     ÍNDEX   I. Sistema  visual   II. Processos  visuals  bàsics   III. Anomalies  i  defectes  visuals  bàsics   IV. Percepció  visual     1. SISTEMA  VISUAL  (à  Sistema  visual  més  important  per  la  creació  del  target)     • VISIÓ:  és  una  de  les  principals  capacitats  sensorials  de  l’home  i  d’altres  espècies.   VISIÓ  à  ens  dóna  el  80%  de  la  informació  uqe  processem   • Del  sistema  visual  depèn  la  major  part  de  la  informació  que  percebem  de  l’entorn:   o Localització  i  el  reconeixement  dels  objectes  (formes,  colors...)   o La  percepció  de  la  distància  i  la  profunditat   o La  percepció  del  moviment     • FUNCIONAMENT  DEL  SISTEMA  VISUAL   1. Radiació  electromagnètica  (llum)  =  estímul  que  inicia  la  experiència  visual.   2. La  llum  impacta  la  còrnea  de  l’ull.   3. Els   rajos   de   llum   passen   a   través   de   la   pupil·∙la   (obertura   de   l’iris)   i   travessen   el   cristal·∙lí  que  té  la  funció  d’enfocar  la  imatge  sobre  la  retina.   4. A  la  retina,  els  cons  i  els  bastons  transformen  les  radiacions  electromagnètiques  en   impulsos  elèctrics.   5. El   nervi   òptic   transmet   aquests   impulsos   al   cervell   (lòbuls   occipitals   on   són   processats.   • CONS  I  BASTONS  (RECEPTORS)   o Retina:  (transducció)   § Processos  retinians   § Teoria  de  la  duplicitat     o CONS  I  BASTONS  =  RECEPTORS  Visió   § Fotoreceptors     • PROCESOS  RETINIANS   RETINA   à   Cèl·∙lules   i   neurones   que   possibiliten   que   l’energia   electromagnètica   es   transformi   en   les  cèl·∙lules  que  formen  part  del  nervi  òptic.   o La   llum   que   incideix   a   la   retina   desencadena   fenòmens   químics   i   elèctrics   que   es   tradueixen  en  impulsos  nerviosos.   o RETINA:   Estructurada   per   diverses   capes   de   neurones   interconectades   i   de   cèl·∙lules   sensibles  a  la  llum,  els  cons  i  els  bastons.   (Veure  pàgina  següent)   11     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños                 • PROCESOS  RETINIANS   o RECEPTORS:  Teoria  de  la  duplicitat   § CONS:   Perquè   s’activin   els   cons   hi   ha   d’haver   molta   llum   à   Si   s’activen   els   cons   podem   veure  els  colors  i  formes  ben  definits.   è Fòvea  (6  milions)   è Visió  fotòpica  (diürna):  llum  i  colors   è Llindar  alt   § BASTONS:  S’activen  quan  hi  ha  poca  llum,  és  la  nostra  visió  nocturna  que  ens  dóna  una   informació   molt   diferent   que   la   informació   que   rebem   durant   el   dia.   Tenim   més   bastons   que  cons  i  els  bastons  són  més  sensibles.   è Retina  perifèrica  (120  milions)   è Visió  escotòpica  (nocturna):  penombra  i  grisos   è Llindar  baix     • PROCESSOS  POSTRETINIANS   o 2  SISTEMES  VISUALS:  No  es  coneixen  les  àrees  del  cervell  que  hi  intervenen   § SISTEMA  LOCALITZADOR   è Controla  la  motricitat  ocular   è Enfoca  estímuls  visuals  à  permet  veure  els  objectes,  enfocar-­‐los   è Enfoca  estímuls  a  la  fòvea   § SISTEMA  IDENTIFICADOR  à  Procés  lògic  d’identificació  de  l’objecte     • CÒRTEX  VISUAL   Quan   la   informació   arriba   a   la   ‘xarxa’   connecta   amb   altres   parts   del   cervell   (com  la  memòria...)  i  ja  sabem  quin  objecte  veiem.     o SISTEMA  VISUAL  IDENTIFICADOR  (major  part  de  fibres):   a. Cada  imatge  representada  a  les  2  retines   b. Cada   zona   cortical   visual:   informació   de   l’hemisferi   oposat   à   Quan   mirem   un   objecte,  cada  imatge  es  procés  a  l’hemisferi  oposat.   12     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   2. PROCESSOS  VISUALS  BÀSICS     • AGUDESA  VISUAL   o És   la   capacitat   del   sistema   de   la   visió   per   detectar   o   identificar   objectes  espacials  amb  unes  condicions  d’il·∙luminació  bones.     o Ens  permet:   § Veure  detalls  d’una  imatge  (nitidesa)   § Diferenciar  parts  del  camp  visual   § Depèn  de  la  visió  fotòpica   (cons)   à  Diürna  (de  nit  amb  la  escotòpica   no  funciona))     1. Mesura  =  angle  visual     • MOVIMENTS  OCULARS   o 6  músculs  oculomotors  a  cada  ull  encarregats  de  posicionar  els  ulls  en  l’espai  visual  i   de  seguir  objectes  en  moviment.   o Coordinen  la  mirada  conjugada  i  simultània  amb  els  2  ulls.   o MOVIMENTS:   1. De  versió:  ulls  en  la  mateixa  direcció   § M.  Sacàdics  à  Ràpids  (ex.  Quan  llegim)   § M.  De  persecució  à  Lents   2. De  vergència:  canvi  d’angle  dels  ulls  (lents)   § Serveixen  per  enfocar  (convergència  –  divergència)   (de  prop  a  lluny)   § Mantenen  l’agudesa  visual  (acomodació)   (la  transició,  enfocar  de  prop  a  lluny  o  de  lluny  a  prop   à  Si  ets  eficient  en  fer-­‐ho,  tens   agudesa  visual)     • PERCEPCIÓ  DEL  CONTRAST   o És   la   percepció   de   les   diferències   relatives   en   intensitat   entre  un  punt  d’una  imatge  i  la  resta.   o Permet  diferenciar  els  objectes.   o Si  els  2  punts  tenen  la  mateixa  brillantor,  el  contrast  és  nul  i   serà  indistingible  del  fons.       • PERCEPCIÓ  DEL  COLOR   o És  la  percepció  dels  cromatismes  de  l’espectre  de  la  llum  solar  (CONS).         13     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   3. ANIMALIES  I  DEFECTES  VISUALS  BÀSICS     • ANOMALIES  DELS  PROCESSOS  VISUALS     o Pèrdues  moderades  de  visió:   1. Miopia  (imatge  davant  retina)   2. Hipermetropia  (imatge  darrera  retina)   3. Astigmatisme  (mala  curvatura  còrnia)   4. Presbícia  (envelliment)  à  Vista  cansada,  vista  deteriorada     La  imatge  no  s’enfoca     o Pèrdues  greus  de  visió:  [provoquen  ceguesa  total  o  parcial]     1.
2.
3.
4.
Afeccions  i  lesions  de  la  còrnia   Cataractes  à  La  lent  es  torna  opaca   Lesions  de  la  retina   Lesions  del  nervi  òptic  (glaucoma)           • ANOMALIES  EN  LA  PERCEPCIÓ  DEL  COLOR     o DICROMATÒPSIES:  Manca  un  fotoreceptor:   Ø Verd:  Deuteranopes   Ø Vermell:  Protanopes   Ø Blau/groc:  Tritanopes             o ACROMATÒPSIA:  ceguesa  TOTAL  al  color  provocada  per  una  disfunció  dels  Cons:   Ø Disminució  agudesa  visual   Ø Augment  sensibilitat  llum  diürna     14       PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   • ANOMALIES  EN  PERCEPCIÓ  VISUAL   o Relacionades  amb:   § Patologia  cortical  (Relacionat  amb  el  cervell  à  ex.  Tumor...)   § Trastorn  psicològic  (sever)  NO  té  de  perquè  estar  relacionat  amb  el  cervell   1) IL·∙LUSIONS  VISUALS   è Modificació  PV  (forma,  dimensió,  nombre,  moviment,  contorns)   Deformació  de  la  realitat   2) AGNÒSIES   è Darrers  estudis:  dèficit  cortical   • (neurones  especialitzades  en  cares)   è Distorsió  en  reconeixement     4. PERCEPCIÓ  VISUAL     • SÍNTESI:  PERCEPCIÓ  VISUAL   o El  nostre  sistema  visual  (sa)  ens  permet  la  percepció  de:   § § § § § Formes  i  textures   Colors   Profunditats  (perspectives)   Distàncies  (mides)   Moviments   o Que  gràcies  a  les  nostres:   § § § § § Experiències  prèvies  (memòria)   Motivacions   Aprenentatge  instruccions   Context  cultural   (...)   o Podem  interpretar  de  formes  diferents.     • TEST  DE  PERCEPCIÓ  I  MEMÒRIA  VISUAL       15     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   TEMA  4.1:  LA  SUGGESTIÓ  DELS  COLORS   CONSIDERACIONS   • Diferent  significat:  en  funció  de  les  espècies   • Home  =  resultat  de  fenòmens  complexos:   o Propietats  físiques   o Efectes:     § Funcionals   § Emocionals   § Estètics  (Molt  relacionats  amb  la  moda)   o Experiència  personal  on  influeixen:   § Preferències   § Associacions,  etc   § Elements  culturals   • Molta  importància  a  la  Publicitat   PERCEPCIÓ  O  VISIÓ  DEL  COLOR  Color  vist  com  a  llum,  com  energia,  no  com  a  barreja  de  pintura   • Capacitat   de   percebre   i   discriminar   estre   diferents   llums   en   base   a   la   seva   composició   espectral  o  de  longitud  d’ona  (Shiffman,  1997)   • Percepció  del  color:   o =  Color  com  a  llum   o Sensacions  cromàtiques  interpretades  pel  cervell   Cada  espècie  te  el  seu  propi  rang  visible  de  colors.     Sensacions  cromàtiques  interpretades  pel  cervell.   COMPONENTS  DEL  COLOR   • Físic:  radiacions  electromagnètiques  (color  =  llum  =  estímul)  à  Energia       • Intern:  matís,  saturació  i  brillantor   o Combinació  =  discriminació  de  gran  quantitat  de  colors   § Saturació:  correspon  al  grau  de  puresa  aparent  d’un  color.     § Brillantor:  (o  lluminositat)  és  la  intensitat  percebuda  o    el  reflex  aparent  d’un  color.       • Interpretatitu:  atribucions  als  colors     o Combinació  components  =  discriminació  de  gran  quantitat  de  colors   16     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   TEORIES  DE  PERCEPCIÓ  DEL  COLOR   • TRICOMÀTICA  Es  dóna  en  el  procés  retinià  (receptors)  però  en  nivell  cortical  superior  actuaran  els   processos  oposats.   o 3  tipus  de  receptors,  un  per  a  cada  color  primari   o Model  RGB  (Red,  Green,  Blue)   • PROCESSOS  OPOSATS   o Receptors  que  s’activen  amb  el  blanc  –  negre   o Receptors  que  s’activen  amb  el  vermell  –  verd   o Receptors  que  s’activen  amb  el  blau  –  groc     FISOLOGIA   • • • • • • • Sistema  visual   Receptors:  cons  (retina:  processos  retinianos)   Visió  fotòpica   Nervis  òptics   Sistema  visual  localitzador   Sistema  visual  identificador   Processament  cortical  (escorça  visual)     CLASSIFICACIÓ  COLORS  (LLUM)   • Primaris:   o No  es  poden  reduir  a  colors  components   o Blau,  verd  i  vermell             • Complementaris:   o La  seva  barreja  =  gris  neutral:   o Blau  –  groc         o Vermell  –  verd       CARACTERÍSTIQUES  ASSOCIADES  ALS  COLORS   • Barreja  de  colors   Tenim  un  tipus  de  receptor  específic  per  a  cada  color  primari.   Teoria  dels  processos  oposats  à  Tenim  un  receptor  per  cada  sistema  oposat  de  colors.   o Aditiva  (llum)  à  Barreja  de  llum,  quan  canvies  de  colors  produeix  un  color  o  un  altre.   o Sustractiva  (pigments)  à  Que  es  barregen  els  pigments  entre  si.   • Postimatges  (postefectes  cromàtics)     o Postimatges  Positives  à  La  percepció  de  l’objecte  perdura  en  la  mirada  i  a  continuació  sobre  una   superfície  neutre  (blanc)  veurem  la  imatge  amb  unes  formes  i  cromatismes  semblants  (ex.  mirem   una  bombeta  i  a  continuació,  mirant  una  paret  blanca,  veurem  un  seguit  de  llums).   o Postimatges  Negatives   à  Quan  l’estímul  durador  té  unes  característiques  contràries  a  l’original   (ex.  el  color  verd  passa  a  ser  vermell).     17     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     • Contrast  perceptiu  cromàtic   o Simultani   Elena  Añaños   o Successiu               Conjunt  de  reactors  que  s’activen  pel  color  i  l’oposat.  Sobreestimula  reflectors  i  s’activen  els  contraris.     • Constància  de  la  lluminositat     • Constància  del  color         • Memòria  del  color  (associacions)   o Depèn  de  l’experiència,  lluminositat...   El  tema  del  color  també  és  cultural.     REACCIONS  QUE  PROVOQUEN  ELS  COLORS   • Impressionen  (criden  l’atenció):  provoquen   • Expressen  (provoquen  un  significat  o  emoció):  persuassió   • Comuniquen  (tenen  un  valor  de  signe):  comunicación     EXPRESSIVITAT  DEL  COLOR   • C.  Denotatiu  à  representa  la  figura           • C.  Connotatiu  à  sensacions  subjectives           • C.  Esquemàtic  à  codificació           18     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   SEMÀNTICA  DELS  COLORS   • Cada   color   té   el  seu   propi   significat  à  molt   important  en  publicitat.   • No  hi  ha  unanimitat   • Hi  ha  tendències  i/  o  modes…   • Ex.   Distincions   dels   colors   segons   les   seves   funcions  psíquiques  (Jung)   o Blau:  color  del  cel,  de  l’esperit  i  el  pensament   o Groc:  color  de  la  llum,  l’or  i  la  intuició   o Vermell:  color  de  la  sang,  la  passió  i  el  sentiment   o Verd:  color  de  la  natura,  la  sensació  i  la  relació  entre  el  somniador  i  la  realitat.       COMBINACIÓ  COLORS  EN  PUBLICITAT   • • • •       Harmonia  cromàtica  =  composició   Subjectivitat   Itten:  equilibri  i  simetria  de  forces   Hi  ha  fòrmules   ANUNCIS  AMB  HARMONIA  CROMÀTICA   • Un   escenari   és   cromàticament   harmònic   quan   cada   un   dels   seus   elements   té   una   part   de   color  en  comú  amb  la  resta.       COMBINACIÓ  COLORS  EN  CA       CONTRAST  DE  TONS   • Cada  color  es  reconeix  per  la  seva  qualitat  cromàtica.   • Requereix,  com  a  mínim,  3  colors  netament  diferenciats.   • Cap  dels  colors  destaca  sobre  la  resta.     19     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   CONTRAST  CLAR  –  OBSCUR   • • • • Presenta  una  diferencia  sensible  de  lluminositat   Dicotomia  blanc/negre   Blanc  –  crea  lluminositat  i  espais  buits   Negre  –  crea  espais  compactes  i  de  molta  força       CONTRAST  CALENT  –  FRED   • Utilitza  colors  freds  en  contrast  amb  els  calents.           CONTRAST  COMPLEMENTARI         CONTRAST  SIMULTANI   • Es  produeix  quan  en  la  percepció  d’un  color  hi  apareix  la  ombra  del  seu  complementari.   • Contrast  que  aporta  una  lluminositat  particularment  dinàmica.       ELS  COLORS  DELS  PRODUCTES   • El  color  pot  transmetre  un  concepte  erroni  del  producte  de  dins  l’envàs?   o El  color  d’una  substància  pot  influir  en  el  seu  gust   o Ex.   El   sucre   pintat   de   vermell   es   percep   més   dolç   que   el   sucre   incolor   (Johnson   i   Clydesdale,  1996)   Moltes  xarxes  socials  de  color  blau:  Facebook,  Twitter,  Tuenti...       20     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   TEMA  4.2:  PERCEPCIÓ  VISUAL   • Construcció  Perceptivo  Visual   • Formes  i  il·∙lustracions     FACTORS  VISUALS   è Figura-­‐fons     è Agrupament  perceptiu  (Gestalt)     è Constàncies  perceptives     è Reconeixement  de  patrons     è Percepció  de  la  distància     è Il·∙lusions  perceptives       PERCEPCIÓ  VISUAL     1. FIGURA  –  FONS  Rubin  primera  diferenciació  perceptiva  del  nostre  entorn.   o Figura   § Allò  que  recordem   § Domina   § Per  davant  del  fons   § Suggereix  significat   o Fons   § El  contrari  de  la  figura     v FIGURES   AMBÍGÜES   O   REVERSIBLES   Figures   que   no   compleixen   aquestes   funcions,   poden   donar  dues  o  més  interpretacions  de  les  figures.       2. AGRUPAMENT  PERCEPTIU  (GESTALT)  –  LLEIS  DE  LA  GESTALT   • (Wertheimer)     • Intentan   explicar   por   qué   ciertos   elementos   del   camp   perceptivo   forman   la   figura   y   otros  el  fondo  y  cómo  se  agrupan  los  elementos  de  la  figura.     • “El  todo  es  mayor  que  la  suma  de  sus  partes”     • El  producto  es  algo  más  que  la  suma  de  inputs     Principio   =   Ley   de   la   pregnancia   o   de   la   buena   forma   (agrupamiento   en   unidades   significativas  y  coherentes  =  significado)     Principios  básicos  (leyes):       è Ley  de  la  proximidad     21     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   Ley  de  la  proximidad       è Ley  de  la  semejanza       è Ley  de  la  continuidad                       è Ley  de  la  simetría   22     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   3. CONSTÀNCIES  PERCEPTIVES     • Percebem  amb  característiques  constants:     o Amb  independència  de  la  informació  que  arriba  a  la  retina     La  constància  perceptiva  es  produeix  quan  la  percepció  que  realitzem  de  l’objecte     s’ajusta   més   a   les   seves   qualitats   físiques   que   a   les   que   es   desprenen   de   l’aplicació     de  les  seves  conseqüències  fisiològiques.     Pel   que   veiem   hauríem   de   dir:   “els   altres   arbres   s’han   encongit   i   que   la   muntanya   és   mes   petita  que  l’arbre”;  gràcies  a  la  constància  perceptiva  sabem  que  els  arbres  són  iguals  i  que  la   muntanya  és  més  gran  que  els  arbres.     • Tipus:   o C.  De  dimensió  (mida)           § Constàncies  perceptives  de  dimensió  i  percepció   La  publicitat  infantil  està  legislada  i  sempre  ha  de  tenir  un  punt  de  referència.       o C.  de  forma     § La   forma   percebuda   d’un   objecte   es   manté   pràcticament   invariable   tot   i   els   canvis  d’orientació  espacial.     § Shiffman   (1997):   depèn   de   les   indicacions   sobre   la   distància   i   l’emplaçament   de   tots  els  aspectes  espacials  de  l’objecte.   § Si   no   tenim   dades   sobre   la   posció   de   l’objecte   en   relació   amb   l’observador,   la   constància  es  redueix  o  desapareix.         23     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   o C.  De  lluminositat     § (1  color  =  diferents  p)       Percebo  una  escena  o  entorn  amb  independència  de  la  llum  que  es  reflexa.     o C.  De  color     § (2  colors  =  mateix  color)     Ens  diu  que  no  som  capaços  de  diferenciar  colors  que  canvien  poc  de  matis.   4. RECONEIXEMENT  DE  PATRONS   • Com  és  que  reconeixem  diferents  formes  com  un  únic  element?     • Característiques  /  vs  /  context  (entorn)     o El  context:  és  l’ambient  o  entorn  en  què  apareix  un  estímul.  En  la  seva  percepció  hi   influeix  les  experiències  anteriors  (memòria,  aprenentatge,  expectatives…)   • Processos  top-­‐down:   o (general  al  detall)   • Processos  bottom-­‐up:     o (detall  al  general)     • Publicitat  i  CA:  en  funció  dels  objectius   o Processos   top-­‐down   (dalt   -­‐   baix):   s’inicia   amb   l’anàlisis   de   característiques   per   arribar  a  la  percepció  de  l’entorn.   è C  +  A  +  S  +  A  =  CASA     è CASA  +  EN  +  VENDA=  CASA  EN  VENDA     La   majoria   dels   investigadors   aposta   per   un   procés   de   percepció   combinat:     anàlisis   de   característiques  +  influència  del  context.                   Ex.
  24     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA   o   Elena  Añaños   Processos   bottom-­‐up:   s’inicia   amb   la   informació   del   context   en   el   qual   apareix   l’estímul   (o   qualsevol   altra   informació   rellevant   com   expectatives   o   predisposició   perceptiva)   è       Publicitat  i  CA:  en  funció  dels  objectius   o Processos   bottom-­‐up:   s’inicia   amb   la   informació  del  context  en  el  qual  apareix  l’estímul  (o   qualsevol  altra  informació  rellevant  com  expectatives  o  predisposició  perceptiva)   è   •           Hi   ha   persones   que   necessiten   transfusions   de   sang   diàries   per   viure.   Estem   convençuts   que   sabent   això   és   impossible   que   no   donis   sang;   però   si   t’ho   diguéssim   en   un   anunci   no   te   n’assabentaries,   perquè   ets   immune  a  la  publicitat.  Per  això  li  hem  demanat  al  teu   professor   que   escrigui   això   a   la   pissarra,   per   tal   que   te’n   puguis   assabentar   i   sàpigues   també   que   aviat   vindrem  a  rebre  la  teva  donació.  Banc  de  Sang   Ex.
      5. PERCEPCIÓ  DE  LA  DISTÀNCIA   • Factors  binoculars  fisiològics     • Factors  monoculars:  claus  pictòriques:     o Dimensió  relativa  (familiar)       o Perspectiva  lineal     o Gradient  de  textura     o Perspectiva  atmosfèrica  o  aèria   o Ombrejat   o Interposició  o  superposició   CLAUS  PICTÒRIQUES:  Perquè  s’utilitza  en  pintures,  fotos...       • A  publicitat  i  CA:  reals  o  manipulades                           25     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   CLAUS  PICTÒRIQUES  MANIPULADES     6. IL·∙LUSIONS  PERCEPTIVES     ♥ Web  il.lusions:  http://psicovirtual.uab.es/aules/course/view.php?id=137     • Decisió  perceptiva  que  no  es  correspon  a  la  realitat  física     • S’imposen  a  tots  els  subjectes     • S’imposen  encara  que  les  coneguem       • Fer  pràctica  il·∙lusions!!!!!     • IL·∙LUSIONS  ÒPTIQUES   o Classificació  segons  les  causes  que  les  originen:  (Gregory,  1995)       § Físiques   à   causades   per   agents   físics   externs   al   subjecte   com   certs   elements  de  la  naturalesa.         § Fisiològiques  à  degudes  al  funcionament  intern  del  sistema  visual.     §   Cognitives   à   degudes   a   l’estructura   física   d’un   objecte   o   figura   que   permet   l’engany   cognitiu   i   pot   originar   el   següents  efectes:       è Ambigüitats:   Es   produeix   quan   una   figura   dóna   lloc   a   dues   interpretacions   diferents  (Cub  de  Necker)     è Paradoxes:   es   produeixen   quan   la   figura   que   es   construeix   no   podria   existir   físicament  (Triangle  de  Penorse)     26     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   è Ficcions:   Es   produeixen   quan   es   percep   una   figura   o   moviment   que   no   està   present  (Triangle  de  Kanizsa)       è Distorsions           è De  moviment:  Es  produeixen  quan  es  percep  una  figura  estàtica  en  moviment.         o Exemples  d’il·∙lusions         27     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   TEMA  5:  PERCEPCIÓ  AUDITIVA     TEMA  5.1:  ESTRUCTURES  SENSORIALS  AUDITIVES       1. INTRODUCCIÓ     • Ens  arriba  informació  procedent  bàsicament  pels  sons  que  ens  envolten.     • Altres  fenòmens:     o Localització  del  so     o Percepció  del  llenguatge  (parla)     Que  transmeten  les  veus.  Contingut  dependrà  dels  objectius  comunicacionals,  del  briefing,  etc.       2. ELS  ESTÍMULS  DE  L’AUDICIÓ:  LES  ONES     è SONS:     • Pautes   d'alteracions   de   pressió   successives   que   es   donen   el   algun   medi   molecular,   que  pot  ser:     o Gasós     o Líquid     o Sòlid     • Quan  un  objecte  produeix  un  so:     1. La  seva  superfície  vibra     2. Crea  diferències  de  pressió  de  l’aire  que  l’envolta     3. Les  variacions  de  pressió  generades  pels  cossos  vibratoris  es  desplacen  en  forma   d’ona  dins  del  medi     4. L’onda  més  senzilla  =  ona  sinusoïdal  única  repetitiva     Quan  parles  alteres  les  pautes  d’aire  que  surten  de  la  boca.  Alteracions  de  la  pressió  de  l’aire.       3. ASPECTES  ANATÒMICS  I  FISIOLÒGICS     è LES  ONES  SONORES                               è LES  ONES  SONORES:  PROPIETATS  I  DIMENSIONS  DEL  SO   La  longitud  de  onda  es  la  distancia  que  hay  entre  dos  crestas  de  una   honda.   También   podemos   decir   que   es   la   distancia   entre   los   valles,   que  es  la  misma.   [PICO:   partes   más   altas   de   la   onda   /   VALLE:   puntos   más   bajos   de   la   onda]   La  amplitud  es  la  cantidad  de  energía  que  trasporta  la  onda.     La   fórmula   de   la   longitud   de   la   onda   es   la   que   tenemos   arriba;   la   velocidad  de  propagación  siempre  es  300.000KM/s.   Hz:  son  en  cada  segundo,  cuantas  veces  la  energía  recorre  la  onda.   Frecuencia  y  longitud  de  onda  son  inversamente  proporcionales.   Disminuimos   la   frecuencia,   aumenta   la   longitud   de   onda.   Cuando   aumentamos  la  frecuencia,  disminuimos  la  longitud  de  la  onda.     28     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños     è LES  ONES  SONORES:  PROPIETATS  I  DIMENSIONS  DEL  SO   Molt  important  l’amplitud  lligada  a  l’spot  de  publicitat,  perquè  han  de  coincidir  els  elements  entre   ells,  com  la  veu  i  les  imatges.         4. LOCALITZACIÓ  DEL  SO       • Factors  que  hi  intervenen:     o Distància  del  senyal  aural  i  diferència  d’intensitat  interaural  (DII):     § Diferència   entre   les   dues   oïdes   en   relació   a   al   pressió   sonora   rebuda   d’una   font   externa.     o Moviments  del  cap     o Pavelló  de  l’orella     Diferencia   de   intensidad   interaural(DII)[L’ANY   PASSAT   VA   SER   PREGUNTA   D’EXAMEN,   QUÈ   ÉS   EL   DII],   si   hay   un   ruido   a   fuera   nosotros   lo   recibimos   y   entendemos   que   viene   de   la   parte   izquierda.   Es   la   diferencia  entre  los  dos  oídos  que  nos  permite  saber  de  dónde  viene  el  sonido.     Pabellón  de  la  oreja  (le  cambia  la  localización  del  sonido  si  se  le  trasplanta...)     5. DEFICIÈNCIES  O  PATOLOGIES  AUDITIVES       EL  SISTEMA  AUDITIU   • • • • Estímulos  (ondas  sonoras)     Receptores:  cóclea     Transducción  compleja     Nervios  auditivos     Receptors  –  oïda  mitjana   A  l’oïda  externa  à  protección  de  la  oreja  y  conducto  auditivo  externo   Passa  la  membrana,  vibra,  arriba  a  una  cavitat  en  la  qual  fan  vibrar  un  sèrie  d’ossos  i  la  vibració   aquesta,  fa  vibrar  el  conducte  per  el  qual  s’entra  al  cargol  o  receptors  de  l’audició.         29     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños     !!!!!!!   ASIMETRÍA  FUNCIONAL,  TODO  Y  QUE  TENEMOS  DOS  CÒRTEX  AUDITIVAS  CADA  UNO  ESTA   ESPECIALIZO  EN  PROCESAR  UN  TIPO  DE  INFORMACIÓN.  EN  EL  DERECHO,  PREDOMINA  EL  DEL  HABLA  Y   EL  LENGUAJE.  EN  EL  IZQUIERDO  EL  DE  LOS  SONIDOS  Y  LO  NO  VERBAL.     LA  MAYORA  DE  FIBRAS  CRUZAN  EN  EL  HEMISFERIO  CONTRARIO.         TEMA   5.2:   EFECTOS   AUDITIVOS   PERCEPTIVOS   BÁSICOS   -­‐   La   música,   la   voz,  los  efectos  y  el  silencio  en  publicidad         • LOS  “SONIDOS”  EN  GENERAL   o Acompañan  a  la  imagen     o o o o A  menudo  =  protagonistas  a  veces  de  un  anuncio  solo  recordamos  la  música  y  no  la  marca   Generan  sensaciones  y  emociones     Actúan  en  la  parte  emocional  del  cerebro     Sin   sonidos:   efecto   de   la   imagen   diferente   (Sin   sonido   cambia   la   percepción,   la   percepción   es   diferente)   o Si   sólo   tenemos   sonidos   =   representación   mental   de   la   imagen   (quan   escoltem   la   peça   radiofónica  t’imagines  de  qui  és  la  veu  o  on  es  situa  l’anunci)     • ELEMENTOS  DEL  SONIDO       • ALGUNOS  EFECTOS  DEL  SONIDO   30     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   • ALGUNOS  EFECTOS  DEL  SONIDO   è Ayudan  a  contextualizar     è Efecto  Emocional     § Sonidos  con  carga  emocional     § Sonidos  sencillos  ej.  tic-­‐tac,  lluvia,  corazón,  risas     è Efecto  Intelectual     § Estructura  y  estética:  coherencia  (ej.  Anuncio  SEAT  autoemoción  cuando  la  pareja  habla  ne   la  cama  y  la  imagen  es  negra)   Refuerza  la  imagen,  ayuda  a  contextualizarla.  Tiene  un  efecto  emocional,  se  procesan  en  la  parte   emocional  del  cerebro.  Hay  sonidos  con  carga  emocional  especial.     Los  sonidos  sea  cual  sea  tiene  un  efecto  intelectual  (en  principio  tienen  que  tener  una  coherencia  y   una  estructura  estética,  tiene  que  concordar  con  la  imagen).       • LAS  VOCES  EN  PRP   o o o o Elemento  comunicativo  por  excelencia     Recobra  importancia  si  no  hay  imagen  (radio):  Ej.  identificación  locutor.     Expresa  lo  que  le  pasa  físicamente  y  mentalmente  al  orador     ELEMENTOS:     § Físico:  Agudo  /  grave  =  más  creíble     § Intelectual:  Ritmo,  pronunciación,     Si  no  hay  imagen  la  voz  tiene  más  importancia.     Puedes  saber  cómo  se  siente  el  locutor.     A  nivel  de  estudios,  las  voces  graves  son  más  creíbles.     Els  jocs  de  nens  són  veus  greus  en  canvi  els  jocs  de  nenes  són  veus  de  dona.         • EL  SILENCIO  EN  PRP   o o o o o Elemento  comunicativo  muy  importante     Aumenta  la  comunicación  y  la  eficacia  comunicativa     Puede  llamar  la  atención     A  menudo  poco  utilizado     TIPOS:     § Físico:  ausencia  elementos  sonoros     § Pausa  musical:  ritmo  del  mensaje:     Ø Prepara  al  oyente  para  escuchar...         A. MÚSICA  Y  PUBLICIDAD  (ej.  Anuncio  Cola-­‐Cao)     • OBJETIVOS  DE  LA  MÚSICAS  EN  PUBLICIDAD       31     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   A. MÚSICA  Y  PUBLICIDAD  (ej.  Anuncio  Cola-­‐Cao)     • OBJETIVOS  DE  LA  MÚSICAS  EN  PUBLICIDAD   • FUNCIÓN  PERCEPCIÓN  MUSICAL   o Música  =  Patrimonio  valioso  cultural     o Gran  efecto  comunicacional       o Fundamento  físico  +  convenciones  aprendidas     o Relacionada  con  vivencias  personales     o Placer  estético:  patrones     § ordenados     § entrelazados  con:     -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ emociones,     tensión,     cambios,  incertidumbre,     sorpresas   Les  cançons  dels  anuncis,  negrito  del  cola  cao,  ens  les  aprenen  i  les  recordem.   Serie  de  patrones  enlazados,  como  un  jingle.         • PERCEPTIVOS  DE  LA  MÚSICA   o Figura-­‐fondo:     § Sólo  una  línea  melódica  =  figura     o Constancia:     § No  diferenciación  cambios  tonos:  transposición.     o Ilusiones         32     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   • CROMESTESIA  (SINESTESIA):  Cualidad  de  ver  la  música  en  forma  de  colores.   o Asociación  cromática  =  audición  del  color       o Los  sonidos:     § Sensaciones  aurales  +  sensaciones  cromáticas       o Langfeld  (1914):     § Notas  agudas:  Colores  suaves     § Notas  bajas:  colores  oscuros       o Cutietta  y  Haggerty  (1987)     § Fragmento  majestuoso:  color  rojo     § Fragmento  complejo:  color  azul     § Fragmento  animado:  Color  amarillo       è http://www.youtube.com/watch?v=o_hM4dF4LgU   Quan  senten  determinats  sons  se’ls  representen  determinats  sons  veuen  determinats  colors.     Van  veure  que  els  subjectes  que  tenien  aquesta  sinestesia  veien  colors  suaus  amb  notes  agudes  i   colors  foscos  amb  notes  greus.         • FACTORES  QUE  INFLUYEN  EN  LA  PERCEPCIÓN  DE  LA  MÚSICA   o Fenómeno  auditivo  complejo     o Características  del  estímulo     o Diferencias  individuales     o Factores  sociales  -­‐  culturales         • MÚSICA  EN  AUDIOVISUALES   v Hay  varias  clasificaciones     • Difícil  de  categorizar….     • No  hay  normativa…     No  hay  una  clasificación  exacta  de  música.               • TIPOS  DE  MÚSICA  EN  RELACIÓN  CON  LA  IMAGEN         33     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   • TIPOS  DE  MÚSICA  EN  RELACIÓN  CON  LA  IMAGEN   o Música  diegètica:     § Forma  parte  de  lo  narrado  de  la  escena  real  (ej.  Villancicos  Navidad)   o Música  extradiegètica:     § No  forma  parte  de  lo  narrado,  de  la  escena           • TIPOS  DE  MÚSICA  EN  FUNCIÓN  DE  SUS  CUALIDADES  AMBIENTATIVAS   o MÚSICA  OBJETIVA:  (Ej.  Música  Fallas  de  Valencia)   § Participa  en  la  acción  de  forma  real     § Aparece  en  vivo  y  tiene  que  sonar  tal  como  es     § Con  sus  características  propias  (estilo,  época,  timbre)     o MÚSICA  SUBJETIVA:  (Ej.  ‘Yesterday’  de  Beatles)   § Expresa  una  situación  emocional  concreta     § Crea   un   ambiente   anímico   que   no   es   posible   reproducir   por   medio   de   la   imagen   o   la   palabra     o MÚSICA  DESCRIPTIVA:     § Proporciona  un  efecto  o  situación  natural     § Lluvia,  fuego,  pájaros….     § Exenta  de  sentido  anímico  o  argumento  dramático  o  emocional       • TIPOS   DE   MÚSICA   EN   FUNCIÓN   DE   SENSACIONES   La   música   contraria   s’utilitza   en   publicitat  en  clau  d’humor.  Es  contraria  si  quan  l’extrapoles  de  l’acció  són  totalment  contrari.       o MÚSICA  EMPÁTICA:  (Ej.  Música  romántica)   § Melodía  provoca  sensación  coherente  con  la  acción       o MÚSICA  ANEMPÁTICA:     § La  melodía  no  provoca  ninguna  sensación     § Función  =  acompañamiento     § Música  de  fondo  sin  intervenir  directamente  en  la  acción       o MÚSICA  CONTRARIA:   § La  melodía  provoca  una  sensación  opuesta  a  la  acción.     § Función  irónica  o  humorística     § Dramático  o  emocional           • TIPOS  DE  MÚSICA  EN  FUNCIÓN  DE  LAS  SENSACIONES  QUE  TRANSMITE       34     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   • TIPOS  DE  MÚSICA  EN  FUNCIÓN  DE  LAS  SENSACIONES  QUE  TRANSMITE   o SENTIDO  ANÍMICO:     § Al  escuchar  un  sonido  nos  afecta  anímicamente     § Diferencias  individuales     § Elementos  visuales  (color,  formas,  etc.)     § Expresiones  de  Sentimientos  primarios:         “Hay   composiciones   musicales   que   por   su   calidad,   timbre,   movimiento,   tesitura,   tonalidad,   armonía,  etc.  Nos  comunican  psicológicamente  emociones  coincidentes  a  sensibilidades  distintas”       (Beltran,  2005,  pág.  3)       • TIPOS  DE  MÚSICA  EN  PRP       • TIPOS  DE  MÚSICA  EN  PRP         • MÚSICA  ORIGINAL   o JINGLE:     § Melodía  original  con  letra     o MÚSICA  GENÉRICA:     § Tema  instrumental     § Función:  identificar  la  marca  con  música  concreta     o MÚSICA  AL  ESTILO:     § Recuerdan  músicas  que  ya  son  conocidas     § Utilización  de  fórmulas  musicales     o BANDA  SONORA:     § Música  instrumental  para  acompañar  imágenes     § Función:  ilustrar  las  imágenes   Se  crea  expresamente  para  ese  espot  en  función  de  los  objetivos,  de  la  escena,  etc   Músicas  al  estilo,  música  de  un  determinado  género.           35     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   • MÚSICA  PREEXISTENTE   o COVER  VERSION.     § Grabación  del  tema  casi  igual  a  una  versión  determinada     o ADAPTACIÓN:  (de  un  tema  conocido)   § Se  puede  cambiar  la  letra  y/o  el  arreglo     o FONOS:     § Uso  de  la  grabación  original  de  una  canción  conocida     o MÚSICA  DE  ARCHIVO:  (Music  Lybrary)     § Realizada  por  productoras     § Asequible  y  económica     § Su  uso  no  es  exclusivo   Música  que  ya  existe,  se  suele  adaptar.     Cover  versión,  està  hecho  sobre  el  original   Adaptación,  misma  música  cambiarle  la  letra   Música  de  archivo,  realizada  por  productoras  que  es  económica  y  puede  utilizar  cualquiera   La  publicidad  toma  prestadas  melodías  conocidas     • FUNCIONES  DE  LA  MÚSICA  EN  PUBLICIDAD   1. Redunda  o  complementa  los  contenidos  visuales     2. Proporciona   un   importante   valor   de   fijación   para   la   memoria   y   favorece   la   retención   del   mensaje  y  de  la  marca   3. Permite  enlazar  unos  anuncios  con  otros     • OBJETIVO  FINAL     • CONCLUSIONES               “Entre   el   mundo   de   la   música   i   la   publicidad   existen   intercambios   mutuos:   mientras   la   publicidad   toma   prestadas   melodías   conocidas,   http://www.youtube.com/watch?v=sp81a1Ao5cw   ciertos   temas   creados  para  anuncios  se  han  convertido  en  éxitos  de  ventas”   • Web  muy  interesante   o PUBLIRADIO   § http://www.publiradio.net/   36     PSICOLOGIA  I  COMUNICACIÓ  PUBLICITÀRIA     Elena  Añaños   PRÀCTICA   1. BACARDI   2. MAPFRE   3. (CruzCampo)   4. WANADOO   5. CITROEN   6. ENDESA   7. BALAY   8. FREIXENET   9. MAPFRE   10. MARTINI   11. Bosch   12. SONY  ERIKSSON   13. VODAFONE   14. ESTRELLA  GALÍCIA  -­‐  Heineken   15. LOTERÍAS   16. LA  CAIXA       JINGLES   1. Cruzcampo   2. LOTERIA  DE  NAVIDAD  -­‐  Endesa   3. ADIDAS  –  La  Caixa   4. (Vodafone)   5. AUDI  -­‐  Balay   6. (Martini)   7. LOTERIA   8. (Sony  Ericksson)   9. CITROEN   10. (Bosch)   11. (Heineken)   12. (Wanadoo)     PROGRAMAS   1. ALLA  TÚ   2. ANA  ROSA   3. POLÒNIA   4. TELENOTÍCIES  TV3       37     ...