2- BLOC 2: Prospecció [RESUM] (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Arqueologia
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 04/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

2) PROSPECCIÓ - Definició:recerca de restes antròpiques/arqueològiques sobre el terreny, ja sigui a nivell d’estructures, restes de materials o canvis que s’hagin produït en el paisatge.
- Funcions de la prospecció arqueològica.
1- Localització de jaciments per ser excavats posteriorment: completar la carta arqueològica(base de dades on es recopila molta informació).
2- Estudi del territori: entendre l’evolució paisatgística d’una àrea determinada i el context històric i territorial del jaciment.
3- Estudi de jaciments ja identificats sense excavar: determinar el nivell de conservació dels jaciments per a poder realitzar actuacions en un futur.
-Passos d’una prospecció de territori 1- Delimitació de l’àrea de treball 2- Localització del màxim nombre de jaciments 3- Determinació de la cronologia absoluta 4- Determinació de la superfície dels diferents jaciments 5- Elaboració de mapes per: períodes, funcions, dimensions 6- Avaluació de l’estat de conservació 7- Formulació d’hipòtesis interpretatives 8- Excavació [si es considera necessari] -Tipus de prospecció.
1- Treball previ: documentació, fotografia aèria, teledetecció 2- Treball de camp: º Prospecció arqueològica: cerca d’estructures i artefacte º Prospecció geofísica: aplicació de mètodes geofísics a la identificació d’elements arqueològics 3- Processament de dades - Documentació prèvia:mitjans per tal de deduir i descobrir jaciments o llocs arqueològics.
Poden ser: 1. Documents històrics: fonts escrites, mapes...
2. Toponímia 3. Fonts orals 4. Treballs previs: bibliografia, carta arqueològica LA FOTOGRAFIA AÈRIA: manera eficaç de trobar jaciments en el sòl si el terreny és homogeni -Història en arqueologia: Principis s.XX fotografia d’OstiaAntica(ciutat romana) des d’un globus.
I Guerra Mundial impulsa la fotografia des d’aeroplans 1925 fotografia aèria de la ciutat de Tir -Aplicacions 1- Recerca de traces(senyal que ha deixat algú al passar per allà, una trajectòria) de jaciments sobrevolant-los a baixa altitud i enregistrant-los amb la fotografia. La intervenció humana deixa traces al sòl que nomes es poden veure si es pren una distància aèria 2- Localització de jaciments 3- Avió permet cobrir una regió obtenint vistes perpendiculars i obliqües 4- Supervisió dels canvis produïts en els jaciments al llarg del temps.
-Tipus de fotografia aèria: segons l’angle que hi ha entre el terra i la càmera 1. Fotografia aèria perpendicular: útil per cartografiar. A MÉS ALÇADA 2. Fotografia aèria obliqua: útil per detectar anomalies. A MENYS ALÇADA - Indicis de l’existència de jaciments: amb la fotografia aèria podem identificar restes arqueològiques a partir de: 1- Indicis fitogràfics: marques de vegetació.
Anomalies en el terreny provocades per la presència de restes arqueològiques soterrades en el subsòl.
Després de les pluges, creixen les males herbes en els llocs on no ha crescut blat. Això ens indica la presència de parets.
2- Indicis hidrogràfics: identificació d’estructures gràcies a la presència de gebre o glaç.
3. Indicis pedogràfics: marques creades pel sòl 4- Micro relleus: marques d’ombra -Detecció i influencies 1*. Els jaciments poden ser detectats a través de: estructures, marques de vegetació sòl, ombra i gel/glaç.
2. Els resultats poden estar influenciats per: condicions climàtiques, estació de l’any, tipus de sòl i humitat i tipus de cultiu.
TELEDETECCIÓ -Història en arqueologia: A més de la fotografia, el recurs de la imatge obtinguda per satèl·lit s’inicia als anys 80 (infraroig, prospecció tèrmica, satèl·lit, radar aerotransportat) Actualment, és un mètode molt utilitzat i de fàcil accés que ha substituït totalment la fotografia aèria tradicional.
(GoogleEarth, LIDAR) -Sistemes ESCANER INFRAROIG(TIMS): mesura les diferències de temperatura del sòl amb una resolució de 5m.
IMATGE PER SATÈL·LIT: tècnica d’anàlisi de gran alçada *LANDSAT: registra la intensitat de la llum reflectida i la radiació d’infrarojos *SIR: utilitza ones radar que poden detectar estructures sepultades en el subsòl utilitza tres tipus de freqüències per estudiar: geologia, hidrologia, ecologia i oceanografia *SLAR: registra el retorn d’ones radar i treballa de forma obliqua LIDAR: s’utilitza amb un suport aeri. Capta la informació de la llum que reflexa el sòl a través d’un radar que porta incorporat. Ens permet eliminar capes boscoses i detectar microrelleus.
SAR(l’evolució tecnològica del SLAR): permet travessar la cobertura vegetal i penetrar en el subsòl uns 50cm.
PROSPECCIÓ TERRESTRE Paràmetres que defineixen una prospecció terrestre: 1. Escala(àrea a cobrir): macro/meso/micro- prospecció 2. Intensitat: cobertura total/mostreig 3. Localització de jaciments/ anàlisi de jaciments L’objectiu es cobrir la major àrea possible amb la màxima intensitat en un temps i un cost mínims utilitzant diverses tècniques que analitzen els jaciments des de diferents punts de vista.
Tècniques de mostreig: 1. Sistemàtica o total: es prospecta la totalitat del territori escollit.
Permet identificar els “buits”.
2. NO probabilística o dirigida: s’incideix sobre uns determinats llocs en funció de la topografia del terreny on es concentren assentaments d’un determinat període.
3. Probabilística o NO dirigida: quan la prospecció afecta a una part del territori, a l’interior del qual s’inclouen els diferents medis geogràfics que li son propis.
4. Intensiva o microspecció: prospecció especifica d’un jaciment conegut, amb l’objectiu de recollir dades sobre la seva superfície, organització… Normalment, la prospecció es fa per línies o quadrats. Ho podem veure amb aquest exemple on els arbres actuen com a delimitadors de la quadricula de prospecció.
A)Prospecció amb detector de metalls.
El detector de metalls és un aparell que mitjançant l’emissió d’ones electromagnètiques permet detectar elements metàl·lics enterrats en el subsòl. Arriba a una profunditat d’uns 2030cm. Alguns permeten identificar el metall de l’objecte Tècniques de mostreig amb detector de metalls.
-Es tendeixen a utilitzar línies o transects per sobre dels quadres per organitzar la prospecció.
-Els objectes documentats es situen de forma individual B) Prospecció orgànica: prospecció lliure duta a terme en zones boscoses i una topografia molt accidentada on les línies de prospecció les defineixen la vegetació i la topografia. L’ús del GPS permet situar les troballes(waypoint) i registrar el recorregut(track).
GEOFÍSICA La prospecció geofísica es un conjunt de tècniques NO DESTRUCTIVES que serveixen per obtenir informació de zones no accessibles sense intervenir-hi directament. Des de la superfície, mesurar les propietats físico-químiques del subsòl per a crear mapes que descriguin la seva composició.
*Contrast: si no hi ha contrast entre l’element que volem descriure i el seu entorn no el podrem detectar.
A) Prospecció magnètica: la Terra genera un camp magnètic i els minerals magnètics presents al subsòl creen variacions al camp magnètic terrestre. La tècnica consisteix en mesurar aquesta variació.
Mesura la diferència del valor del camp magnètic entre dos punts.
Avantatges: - Sistema ràpid: permet cobrir grans àrees en poc temps No necessita Superficies llises Els elements en negatiu es detecten amb més facilitat Inconvenients: - Sensible a la contaminació electromagnètica i superficial No dona informació sobre la fondària a la que es troben els elements La profunditat influeix en la posició aparent dels objectes B) Prospecció georadar Principis del georadar: - Freqüència de l’antena: influeix en la capacitat de detectar objectes petits i en la profunditat en la qual pot detectar.
-Conductivitat del terreny: influeix en la profunditat d’investigació degut a que l’energia emesa s’absorbeix i no torna a la superfície -Contacte entre l’antena i el terra: georadar necessita un bon contacte, les irregularitats es projecten i poden crear artefactes que no existeixen.
Avantatges: - Es pot utilitzar en entorns urbans Proporciona informació directa de la profunditat Descriu de forma correcta la morfologia dels elements Inconvenients: - Necessita superfícies llises perquè el contacte entre l’antena i el terra sigui bo És direccional Els entorns humits disminueixen la seva capacitat C) Prospecció geoelèctrica.
Es basa en la capacitat del terreny a oposarse al pas d’una corrent elèctrica. Per a cada lectura s’utilitzen 4 elèctrodes: amb dos s’injecta un corrent al terra i amb altres dos es mesura la resposta del subsòl. La distància entre elèctrodes determina l’espessor del terreny afectat per la corrent.
D) Prospecció electromagnètica És una tècnica que es basa en l’emissió d’un pols elèctric que fa reaccionar els camps magnètics dels elements del subsòl.
Anàlisi dels fosfats: eina química de prospecció que permet relacionar el grau d’enriquiments de fosfats d’un sòl amb l’activitat humana realitzada sobre ell. Permet determinat patrons de contaminació química aplicables a l’estudi de les àrees d’activitat com: - Àrees de descans Àrees de rituals Àrees de transit Canalitzacions d’aigua Producció artesanal Les activitats humanes produeixen moltes deixalles amb altes quantitats de fòsfor i aquest s’acumula als voltants dels assentaments.
PROCESSAMENT DE DADES GIS o SIG (Sistemes d’informació Geogràfic): Software específic que permet als usuaris a analitzar i representar de manera eficient qualsevol tipus d’informació geogràfica relacionada a un territori, connectant mapes amb bases de dades.
Georeferenciació: posicionament espacial d’un objecte utilitzant un sistema de coordenades i un datum( referència a partir de la qual es fan mesures).
S’utilitza el UTM(Universal Transversal Mercator) on les coordenades s’expressen en metres(NS i E-O) a nivell del mar.
Tipus de dades  Ràster: objecte format per una graella rectangular de píxels o punts de color(imatge) Contra més petit més qualitat.
 Vector: objecte bidimensional format a partir d’un o més elements geomètrics.
Gràfics vectorials poden classificar-se com: a) Punts: mínima expressió geomètrica b) Línies: unió de dos o més punts c) Polígon: unió de tres o més línies que formen un objecte tancat Anàlisis espacials per arqueologia: tots es basen en un model digital de terreny(MDT) previ:     Mapa d’ombres: realça les diferencies de relleu simulant l’existència d’ombres des de l’orientació desitjada.
Línia de visió: determina l’àrea visible des d’una posició específica Pendent i escabrositat: determina les variacions de la pendent i l’elevació Rutes de mínim cost: en base al mapa de pendent, traça la ruta òptima entre dos o més punts.
Recursos d’Internet: webs   ICC: Institut Cartogràfic de Catalunya IGN: Instituto Geográfico Nacional ...