01. MPOC (I) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties de l'aparell respiratori
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 17/03/2016 (Actualizado: 06/07/2016)
Descargas 32
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK http://unybook.com/perfil/marepean Usuari: marepean 1. Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) En l’any 1959 es va començar a parlar de bronquitis crònica i emfisema pulmonar, una terminologia establerta en el Ciba Guest Symposium. El 1995 es van actualitzar les definicions, tan de bronquitis crònica com d’emfisema pulmonar passant-les a anomenar MPOC perquè aquest conjunt de pacients presentaven tots un patró obstructiu en l’espirometria. Heus ací, la MPOC és una malaltia crònica caracteritzada per la limitació al flux aeri que no és totalment reversible. La limitació del flux aeri normalment és progressiva i s’associa a una resposta inflamatòria anormal dels pulmons a partícules nocives o gasos. Un dels principals factors de risc és el tabac. És una malaltia previsible i tractable amb efectes extra-pulmonars que poden contribuir a la gravetat de la malaltia, com: síndrome metabòlic, DM tipus II, osteoporosis, alteracions cardiovasculars, debilitació muscular... És una malaltia sistèmica. La MPOC és un problema de salut pública, afectant al 10% de dones i homes >40anys i la tercera causa de mort en el món. A més, fins al 73% dels pacients no saben que tenen MPOC, hi ha una situació d’infra-diagnòstic. A més és la tercera causa de mort al món i font de moltes despeses. A l’estat ecspañol és responsable de 750-1000 milions €/any i el cost mitjà per pacient amb MPOC va al voltant dels 1712-3238 €/any. Els humans adquirim la nostra màxima capacitat pulmonar entre els 20-22 anys i a partir d’aquesta edat va disminuint i la pèrdua de capacitat pulmonar és irrecuperable. Els mecanismes potencials de susceptibilitat i desenvolupament de MPOC es corresponen a un fenotípic clínic definit per la interacció entre el genoma i l’ambient o exposoma. Hi ha un percentatge de pacients (1-2%) on la seva càrrega genètica és exclusivament la causant UNYBOOK http://unybook.com/perfil/marepean Usuari: marepean de MPOC i són aquells amb dèficit d’alfa-1-antitripsina que provoca MPOC i/o cirrosis hepàtica com a conseqüència del bloqueig de la secreció de la proteïna AAT des del fetge. Els factors genètics no es poden evitar però sí que es poden evitar aquells factors de risc que interactuen amb l’exposoma. En altres paraules, la malaltia pulmonar obstructiva crònica és una malaltia crònica que es produeix en individus genèticament susceptibles com a resposta a la inhalació de partícules nocives o de gasos, principalment el fum del tabac que n’és el principal factor de risc i inicia una sèrie de canvis estructurals i funcionals de la via aèria. UNYBOOK http://unybook.com/perfil/marepean Usuari: marepean La característica principal que defineix la malaltia és la limitació al flux aeri però la inflamació té un paper preponderant en la etiopatogènia de la malaltia. La inflamació de la via aèria comporta diferents anormalitats fisiopatològiques: - Alteració del moviment muco-ciliar i la secreció de moc que és el sistema de defensa de la via aèria. - Obstrucció crònica al flux aeri i hiperinsuflació - Destrucció de les vies aèries - Alteracions l’intercanvi de gasos - Hipertensió pulmonar - Component sistèmic: els components de la inflamació passen a la sang i es distribueixen arreu del cos definint l’afectació extra-pulmonar de la malaltia. Les cèl·lules que participen en la inflamació de la MPOC són: neutròfils, mastòcits, macròfags i TCD8+. El macròfag juga el paper central, de tal manera que una vegada activat pel fum del tabac segrega diferents proteïnes inflamatòries capaces de desencadenar la cascada inflamatòria. Generalment, la inflamació no només es caracteritza per una regulació a l’alça de les citocines pro-inflamatòries, sinó també per una disminució de citocines anti-inflamatòries o de citocines inhibitòries de la inflamació. Molts dels factors reguladors de la inflamació que s’expressen en la MPOC estan regulats pel factor de transcripció nuclear NF-kB que es troba sobre-expressat en els macròfags alveolars en els pacients amb MPOC. UNYBOOK http://unybook.com/perfil/marepean Usuari: marepean La seva actuació comporta un augment de les proteases. L’alfa-1-antitripsina de producció hepàtica té una acció protectora d’aquestes proteases, un mecanismes que es veu superat pel gran nombre de proteases. La hipoxèmia rau en la destrucció de les vies aèries (mala ventilació) però el flux sanguini és el normal (bona perfusió); sent V/Q=<1. Els pacients amb MPOC amb obstrucció del flux aeri atrapen aire i els bronquis es converteixen en una vàlvula que deixa entrar aire però no el deixa treure. Aquest fenomen es coneix per híper-inflació i deriva a dispnea i activitat limitada. El diagnòstic de la MPOC es sospita pel conjunt de símptomes respiratoris (tos, expectoració i dispnea) i l’exposició del pacient a factors de risc (tabac, laboral, ambiental). No es pot confirmar el diagnòstic sense una espirometria amb un quocient FEV1/FVC <0,7. No existeix MPOC si l’espirometria no reflecteix un patró obstructiu. La gravetat de l’obstrucció, però no de la malaltia, queda definida pel valor de FEV1. En l’avaluació inicial del pacient amb una probable MPOC és imprescindible una bona anamnesis, exploració física i les proves complementàries, de manera indispensable l’espirometria. UNYBOOK http://unybook.com/perfil/marepean Usuari: marepean És també una malaltia heterogènia, sense fenotips específics que defineixin la resposta al tractament i el pronòstic és variable depenent de diferents factors. Hi ha altres malalties que cursen amb obstrucció del flux aeri, com: - Asma bronquial - Pneumoconiosis - Bronquiectàsies - Sarcoïdosis - Bronquilitis obliterant - Tuberculosis - Histocitosis X - Fibrosis quística - Limfangioleiomatosis - Neoplàsies La MPOC és una malaltia crònica però no tots els pacients amb una patologia respiratòria crònica són iguals Tanmateix, el diagnòstic diferencial no és senzill, s’ha de diferenciar de: - Obesitat, hipoventilació, SAHS - Lesions residuals (ex: TBC) - Deformacions de la caixa toràcica - Malalties intersticials, com una fibrosis pulmonar *MPOC. P-A: cor aprimat, augment espai intercostal, *MPOC. Lateral: aplanament diafragma, aplanament diafragma, hiperclaritat pulmonar augment espai retro-cardíac i retro-esternal. bilateral (emfisema). UNYBOOK http://unybook.com/perfil/marepean Usuari: marepean *TAC: destrucció parènquima pulmonar ...