TEMA 2 (18) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

c) GÍob6 be L'Au.-isfir evoou€NciAt s€ tslour t á" ,.¡n mE{oec d e»fruc'1q'rq' ?a'dobq' lgilaQ c?.ra eñ mp+och d( urs ¿l6lotrs rtrttcrrr¡o vnóbils, ccnci&r^cr q¡,q ro *e¡dérrc^t¡ - e¡. b6rro' er¡' +c'*S: e(s uo§Crs ¡cerots {5 tOCo0vneot Gnea§. Peró . a ü€e¡irnc.a dtCrq¡¡¡$ t i nO $¡icc.rarnen* e.*a rJ§ ¡romlorc re<{ui + c! e-\(s' !(g(is§ls pc.ñ¡Os: per cr 65larlr tq prcctJcq"-C (cro ESrJ" "^S t) 6b.terer'¡ tcr 'tc.rr@66¡6¡ (cr$'.
^ Tt=xY-É+(¡-x)9.-, §i{g'i¡a¡o (-t) e,^ a-{. per<ode§.
et w¡E+ode c*a ttcttllsqJ ^/\, Yttt)= xY*+ (-(-§()Y+-, t¿) q¡¡rrb e.x-rocvrencrb.g sirnp(o.
¿» co. cq¡cr¡-gocrca p{^ qt f^,6cre t+r ¿\ ot»¡eu.¡r el, Pa¡chr'¡f, ccYñ : j. rtt=Y ti-i*-.) + tsr(g ,@.
[,t-Y)Á tt-r\ ¿\ €".rlc,¿ic^ Lo. grec§cclé *r§' Fe¡.
Per €quoc^On s Taldi¡cja '¿ a " p<;úo dm o. fx¡lod¡¡ ¡oo ¡árcr.0.§ q)¿rha i. ,"¡ = *u *f, '-¡ - mc§lrq'0D --) t t+.t : +u - ,q7t+ t-t-q)Qt-, t-{) (-t) = x Vt* f*-, t^) - x 9*-, = i*, (¿l + v IYc -9+-r (.{tl= = 91 -, t.¡ + d er-,. t-t\ aqrrosta eoo¡nera = -¡ ,;, trl= v(?+-t*_,) ¡¡¡lé,s+ilrui-¡¡'lel¡clnC¡q i^ -rL = i*_r (¡l i tcl. tend¿nc¡'o. e§ i Pcrrcter'd t^r =te * A,l-) * * á t^'niqo 96 clt t'att¡=lt exgorencio0 "¡áode "lsivnpe.
f€ñz te di€q¿rrna á *¡l a.ra ño á u oo' ¡rcccfr-«fd co0cu§oAo És ¡x-rfoae € +t ¡ sin( qrro = ee¡rds¡l I {4ud¿o¿ra c¡¡-fivrradc. Pq§ e€^6d¿ t.
t. t^-y\Á,!e-t) : + Q§- !( .*_, (^) e pcr,clit é¿ e Palode c*^-éer-ior L'obfelriv¡ pcd,iCC*C : S.t^¡ =i*. É,(+) rr0oo|¡6¡^sa ¡ sl¡bs*i*uirrt rt, ttl = r ¿u.
f+- , = 9*-, L4\ - Á, t+- t\ t'eqgocló d.e- tc p¿sdárJ * +6, \'[9t-, t*l * o.*-, L{\ - L fr-, t-rl - ¡i, tt-, rü * yx€r_t(rl rV rt,Lt-r\"Á, (t-t\ = ¡-o< e.*_, [+\ * A, (t- r¡ = Y A, Lt-t\ :^- ol¡á, tt - t I = ...