2. Teoria 23.02.16 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes de Recerca en Comunciació
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 25
Subido por

Vista previa del texto

Maria Sansolí Mètodes, 2n de Periodisme 2 El procés d’investigació i les seves etapes en comunicació 2.1 Introducció: el treball de recerca El TREBALL DE RECERCA ÉS:  Una síntesi dels descobriments que hem fet. Hi ha una part que es de recerques prèvies però la major part és una síntesi.
 Ha de ser original  Ha d’utilitzar unes fonts  Ha de seguir unes metodologies concretes  Forma part de la comunitat acadèmica o científica. Ha d’explicar els resultats previs sobre el mateix tema.
NO és cap resum, ni cap repetició o plagi d’idees. En un treball de recerca s’ha de citar correctament segons el model APA (www.plagiarism.org).
2.2. Dos grans estils de recerca 2.2.1 Enquesta quantitativa Les ENQUESTES són quantitatives, per tenir bons resultats es necessita una mostra àmplia i representativa. A través de preguntes codificades prèviament, és a dir, anar amb unes hipòtesi. A més és un tipus de investigació objectiva, que proporciona una representativitat rapidesa És té més facilitat de cara a analitzar els resultats, perquè són numèrics; cosa que permet fer gràfics, interpretacions, etc.
El MARC és natural o artificial no és manipula en cap moment. El DISSENY, la TÈCNICA i el MARC TEÒRIC és a priori. El MOSTREIG ha de ser probabilista perquè sinó no ens donà la representativitat. Gràcies als seus resultats i ala seva INTERPRETACIÓ es pot generalitzar, Maria Sansolí Mètodes, 2n de Periodisme extrapolar i universalitzar. S’ha d’explicar el context, és a dir, dades mesurables i observables.
Ens permet dir que això és així dins de la realitat. Podem marcar en certa manera la resposta del participant, és més científic, ja que les respostes són tancades.
Exemple The Big Bang Theory  saber les causes de per què agrada els seus amics. Aplica una metodologia d’enquestes. La Penny pregunta si es la millor manera, però la resposta es depenent de què vol trobar.
QUANTITATIU objectivitat, neutralitat, precisió, representativitat, informació, replicabilitat a altres àmbits 2.2.2 Entrevista qualitativa Les ENTREVISTES té com a avantatge principal l’aprofundiment en un tema concret, a més es pot arribar a hipòtesis noves. A diferència de les enquestes, no es poden extrapolar les respostes, ja que cadascuna és subjectiva. A més, s’ha de transcriure les respostes.
El MARC és natural. El DISSENY, la TÈCNICA i el MARC TEÒRIC és emergent i hi ha d’haver un canvi i un contrast experimental. El MOSTREIG és opinatiu, ja que tenim l’opinió de la persona des d’una perspectiva subjectiva. Després d’una INTERPRETACIÓ es podrà especificar i localitzar perquè les dades són universals i concretes. S’ha d’explicar el context, l’espai, l’entorn, fer una aplicació contextual localista A més, hem d’aprofundir en els casos i en els seus significats per tal e captar sentit i elaborar una teoria contrastada. Sembla que al qualitatiu ens dona més idees.
QUALITATIU subjectivitat, empatia, riquesa, comprensió, significat, proximitat 2.3 Tipus de recerques Hi ha quatre tipus de recerques: 1. INVESTIGACIÓ PURA/ACADÈMICA (pure/scolary research), tens un pressupost i vas fent la investigació social. La investigació pura que es va desenvolupant sempre, al llarg del temps. Hi ha un tema que s’ha d’investigar per la seva rellevància social, per això sempre perdura en el temps la seva recerca. Per exemple, la violència de gènere.
2. INVESTIGACIÓ APLICADA (applied research) es fa a la universitat i al camp privat. És un encàrrec concret per part d’empreses o una institució política, no perdurarà en el temps, té una limitació. Per exemple, si un candidat polític agrada o no a la societat.
3. INVESTIGACIÓ TÈCNICA O COMERCIAL 4. INVESTIGACIÓ DE MERCAT quan un producte es comercialitza.
Maria Sansolí Mètodes, 2n de Periodisme 2.4 L’aplicació del procés d’investigació No vas a fer la recerca fins que no tens un projecte. Els passos del projectes són: 1. PLANTEJAR EL TEMA 2. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA DE RECERCA a. Objectius (general, específics) b. Preguntes de recerca c. Justificació de la recerca 3. MARC TEÓRIC a. Antecedents teòrics del tema b. Revisió i justificació documental c. Construcció del marc teòric 4. DEFINICIÓ DE LA RECERCA 5. HIPÓTESI 6. DISSENY DE LA RECERCA (no aplicació) 7. DISSENY DE LA MOSTRA 8. PLA DE TREBALL, PERIODITZACIÓ I CRONOGRAMA 9. PRESSUPOST 10. ÍNDEX DE FUTURA INVESTIGACIÓ 11. BIBLIOGRAFIA A partir del projecte de recerca: A. Revisió i ampliació del marc teòric B. Disseny dels instruments d’anàlisis C. Recollida de les dades D. Anàlisi de les dades. Prova i elaboració d’instruments de recollida de dades definitiu E. Presentació dels resultats F. Elaboració de les conclusions G. Presentació i difusió de la recerca.
2.4.1 El projecte...
1. Delimitar i definir l’objecte d’estudi, el més específic possible, perquè hem de treballar sobre aquest objecte que convertirem en mostra.
2. Àmbit disciplinari, teòric i metodològic, ens hem de situar (frame, agenda, estudis culturals...) Maria Sansolí Mètodes, 2n de Periodisme 2.4.2 El tema...
- CONCEPCIÓ DE LA IDEA - DEFINICIÓ: és la primera aproximació a investigar. Hem de concebre la idea i definir-la.
- ORIGEN I SORGIMENT DE LA IDEA: font - CARACTERÍSTIQUES DE LA IDEA: vaguetat inicial / antecedents / perspectiva científica / grau de coneixement dels temes.
Per seleccionar el tema [1] hem de tenir en compte una sèrie d’aspectes: que sigui oportú i actual que tingui unes implicacions pràctiques, és a dir, ha de servir després de ser acabat.
Perquè aquest tingui interès humà i social ha d’afectar un sector ampli i estratègic de la societat.
Per tal que la nostra investigació sigui útil ha d’omplir un buit en la recerca o complementar alguna semblant. Una de les coses més importants és aclarir els conceptes ambigus i aplicar tècniques diverses. A més a més, el treball de recerca ha de revelar noves dades.
Per determinar el problema [2] és necessari fer una delimitació espacio-temporal (circumscripció) per acotar el màxim possible el nostre objectiu de recerca a través de fronteres, límits, acotació, delimitació i la recollida d’informació.
Per identificar el problema [3] es necessita un títol i un paràgraf introductori per deixar clar l’objecte del nostre treball i a continuació el resum extens i la definició del problema.
Així doncs, els PASSOS A SEGUIR per escollir el tema són: a) RECOPILACIÓ INFORMACIÓ a través de les revistes científiques i professionals, revistes no especialitzades, resums d’associacions d’investigadors; bases de dades; situacions quotidianes; coneixements previs; hemeroteca...
b) AVALUAR ELS MATERIALS c) ORGANITZAR IDEES d) ESCRIURE EL TREBALL DE RECERCA Segons UMBERTO ECO les 4 regles d’or són que [1] el tema correspongui a interessos de l’investigador = lectures, assignatures preferides, món polític, cultural o religiós [2 i 3] que les fonts siguin assequibles i manejables i, finalment, [4] que la metodologia estigui a l’abast.
A més a més, UMBERTO ECO estableix què és un bon tema i que no: Maria Sansolí Mètodes, 2n de Periodisme 2.4.3 Els objectius Els OBJECTIUS és el primer que hem de delimitar.
1. PRECISAR ELS OBJECTIUS DE LA RECERCA. Definició: a. Objectius generals, La norma bàsica és que s’han d’escriure amb infinitiu b. Objectius específics, delimitar i acotar el màxim possible El objectius específics han d’anar a dins de l’objectiu general -la nostra recerca- és a dir, els específics han de ser del mateix tema, relacionat, una part més petita del general.
2. PREGUNTA DE RECERCA 3. JUSTIFICAR LA RECERCA I LA SEVA FACTIBILITAT, primer de tot es justifica per conveniència, és a dir, si és convenient fer aquesta recerca. El segon és de rellevància social, si serveix i aporta quelcom a la societat en general o en concret. La tercera és la implicació pràctica, s’ha de donar una solució al problema. La quarta és l’aportació teòrica, si no aporta res teòricament no és imprescindible. I l’última aportacions metodològiques, per exemple aportar un tipus d’enquesta que serà molt és fiable.
2.5 Marc teòric i fonts documentals I.
REVISAR LA DOCUMENTACIÓ. Antecedents (investigacions prèvies relacionades amb la nostra) i revisió documental (contextualització de les dades que necessito, Sempre segons altres autors, no inventar).
II.
Construir el marc teòric (des de quina posició em situo i quins conceptes utilitzaré) 2.6 Tipus d’estudi o EXPLORATORI: explora temes nous que encara no han estat molt investigats o DESCRIPTIUS descriu la situació o EXPLICATIU explico les causes que originen un fenomen.
o CORRELACIONAL comparatiu ...