tema5. Tipus de reproducció, gàmetes i fecundació (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura Zoologia
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 30/06/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

5. TIPUS DE REPRODUCCIÓ, GÀMETES I FECUNDACIÓ ZOO V/1 Reproducció asexual → un sol progenitor; sense òrgans reproductors; dóna lloc a còpies genèticament idèntiques al progenitor; simple, directa i ràpida. Tipus:  bipartició (o divisió binària) → el cos dels progenitors es divideix en dues parts més o menys iguals per mitosi. ex.
bacteris, protozous, molt pocs metazous.
 pluripartició (o divisió múltiple) → el nucli es divideix per mitosi diverses vegades abans de la divisió del citoplasma, donant lloc a moltes cèl·lules filles simultàniament. ex. protozous (en la formació d’espores).
(unicel·lulars)  gemmació → divisió desigual de l’organisme: surgeix una gemma (cast.: yema) del progenitor, desenvolupa òrgans semblants a ell i es pot separar o mantenir-se unit formant colònies. ex. protozous, porífers, cnidaris, platihelmints...
 gemulació → formació d’un nou individu a partir d’un agregat de cèl·lules rodejades per una càpsula, la gèmula (forma de resistència per a condicions ambientals desfavorables). ex. porífers  fragmentació → un individu es divideix en dos o més fragments, cadascun dels quals és capaç de convertir-se en un animal complet. (pluricel·lulars) ex. estrelles de mar Reproducció sexual → dos progenitors (generalment); amb cèl·lules sexuals especials (gàmetes) que, al produir-se la fecundació, formen el zigot; produeix descendents genèticament diferents al progenitor; dóna lloc a una gran variabilitat.
Tipus de gàmia segons el tipus de gàmetes:  isogàmia → 2 gàmetes amb mateixa forma i mida  anisogàmia → 2 gàmetes de diferent forma i/o mida (normalment ♀> ♂)  oogàmia →un gàmeta gros i immòbil (ovocèl·lula o oosfera) és fecundat per un gàmeta petit i ciliat (anterozoide o espermatozoide) Procés de la fecundació (unió de gàmetes masculí i femení per a formar el zigot):  reconeixement de l’òvul i l’espermatozoide  impediment de la poliesperma → gràcies al con de fecundació (bloqueig ràpid: canvi de polaritat de la membrana) i a la membrana de fecundació (bloqueig lent: canvi de la composició de la membrana de l’òvul gràcies a l’expulsió dels grànuls corticals)  fusió dels pronuclis (formació del nucli del zigot, diploide) i activació de l’ou Tipus de fecundació:  externa → s’alliberen els òvuls i els espermatozoides fora del cos, generalment en medi aquàtic; producció de molts ous i no hi ha cura dels descendents  interna → s’alliberen els òvuls i els espermatozoides a l’interior de la femella, per tant, pot ser en medi terrestre; sol haver-hi cura dels descendents Tipus de reproducció:  dioica (gonocorisme, reproducció biparental) → inclou mascles i femelles, individus diferents i separats (individus dioics)  hermafroditisme → animals amb els 2 tipus d’òrgans sexuals en un mateix individu (individus monoics).
Avantatges adaptatius en invertebrats sèssils, excavadors, endoparàsits o hàbitats de baixa densitat perquè els seria molt difícil trobar un individu de l’altre sexe (existeix l’autofecundació però no és asexual perquè hi ha gàmetes).
 simultani → maduració de gònades al mateix temps  successiu → maduració de gònades en temps diferents (més avantatjós): protàndria (primer ♂ ; andro=home), protogínia (primer ♀; gin=dona)  partenogènesi → desenvolupament d’un embrió sense la participació de l’espermatozoide.
 ameiòtica o amíctica → sense meiosi, l’òvul es forma per mitosi  meiòtica o míctica → l’òvul es forma per meiosi que pot ser o no activada per la influència d’espermatozoides.
A la figura B → les femelles produeixen: - ous d’estiu → amíctics; amb coberta fina; només produeixen més femelles - ous d’hivern → míctics; si no són fecundats originen mascles, però si són fecundats per aquests mascles formen càpsules de resistència amb coberta gruixuda i resistent, que generaran noves femelles ex. abelles → la reina emmagatzema l’esperma a la cavitat espermateca i “tria” i expulsar òvuls sols o òvuls i espermatozoides perquè es fecundin. Són diplohaploides perquè alternen generacions n amb 2n per la determinació del sexe: - ous fecundats (♀diploides) → obreres o reines - ous no fecundats (♂ haploides) → abellots Tipus d’organisme segons presència d’ou:  ovípars → “nascuts d’ou” (fecundació interna o externa) ex. aus, granota  vivípars → “nascuts vius” (fecundació interna) ex. mamífers  ovovivípars → “nascuts vius d’ous” ex. ornitorinc, alguns peixos Avantatges reproducció sexual:  redueix l’expressió de mutacions de gens no adequats  ↑ variabilitat de la descendència (↑diversitat)  permet la vida en medis inestables gràcies a la capacitat d’adaptació Inconvenients reproducció sexual:  lenta (despesa de temps)  formació d’estructures especialitzades (despesa d’energia)  trobar parella (despesa d’energia)  un individu només transmet el 50% dels seus gens (“cost de la meiosi”)  producció de mascles que no arriben a reproduir-se i consumeixen recursos (“cost de la producció de mascles”) ...