Examen llicenciatura 10.9.2010 (2010)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 2010
Páginas 1
Fecha de subida 23/09/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Físicd de Radiacions Llicenciatura de Ciéncies Ambientals, UAB L0 de setembre de 201-0 Problemes Al laboratori de radioactivitat ambiental es disposa d'una font radioactiva de anys). La mostra és de 10 mg i presenta una riquesa del75% de 60Co {T172=5.3 6oco' gPco#ffi;*trc,, 2.505 4+ '<eX.
4/.o--\ Z.LSA 2+ -r¿\.
(/, vJ- \ \.
't\ .L732 MeV Y 'l:337 7+ L.3325 MeV y BBxi Calculeu l'activitat inicial de la mostra expressada en Bq i Ci' A # /' que la dosi Calculeu la distáncia a la que s'hauria de situar un treballador per tal ln¡linr rar r la conrrrlitz:riÁ ^^^+-^t^I¡ lndiqueu la senYalització controlada.
rebuda sigui la mínima establerta per a una d'aquesta-zona.
sigui del 35% Quants metres s'ha d'allunyar de la font per tal que la dosi rebuda respecte de la dosi rebuda a 1 m? Calculeu el temps que s'hauria d'esperar per tal que, a una distáncia d'un metre, aquesta font pugui ser tractada com a un residu convencional' (veure e) calculeu la freqüéncia i la longitud d'ona del foté incident més energétic { I diagrama).
.
60Co, a En una creació de parells deguda al fotó més energétic (veure diagrama) del pic quines energies de l'espectre gamma correspondran el pic d'escapament simple i el d,escapament doble? Expliq ueu esquemá.ticament aquest fenomen.
60Co.
s) Calculeu la vora Compton pels dos fotons del d'or produint h) Suposant que el fotó gamma més energétic interacciona amb una lámina una creació de parells, quina seria l'energia cinética dels electrons emergents? Nota: me=O.51"1- MeV/c2 K(6oco)=1.35 R.m'. h-t.C¡-t ...