ASPECTES ÈTICS I LEGALS A L'INICI DE LA VIDA (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura ètica i legislació d'infermeria
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 2
Subido por

Descripción

Tots als aspectes ètics i legals sobre l'inici de la vida humana.

Vista previa del texto

ASPECTES ÈTICS I LEGALS A L’INICI DE LA VIDA: INTERRUPCIÓ DE LA GESTIÓ: Hi ha dos valors en conflicte en la interrupció de la gestació: 1. El valor inviolable de la vida del fetus (pro –vida) 2. El dret de la dona a interrompre la gestació des de la llibertat i la pressa de decisió autonomia (pro – elecció).
EL VALOR INVIOLABLE DE LA VIDA DEL FETUS: - La vida del fetus té el mateix valor que la de qualsevol - En quin moment una vida comença a ser humana.
- Considerar que el fetus és un ésser humà farien immoral la interrupció de la gestació en qualsevol supòsit, inclús els que estan acceptats per la legislació, per tant, la dona està obligada a continuar amb gestació passi el que passi.  religió i moral.
EL DRET A LA DONA A L’AUTONOMIA PROCREATIVA: - El dret de la dona a l’autonomia procreativa no és tampoc un dret absolut.
- A partir en què el fets és viable, el dret de la dona a decidir deixa de ser prioritari, i és quan es generar el conflicte entre la protecció del fetus i de la llibertat de la dona   Per aquest motiu es regula la interrupció de la gestació.
 Una legislació penalitzadora de la interrupció de la gestació es justificaria per raons religioses, no per les raons que ha d’utilitzar un estat laic.
LLEI DE L’AVORTAMENT, 2010  Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntària del embarazo.
Articulo 14. Interrupción del embarazo a petición de la mujer.
Podria interrumpirse el embarazo dintre de las primeres catorce setmanes de gestació a petición de la embarazada, siempre que concurran los requisitios siguientes: - Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley.
- Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención Artículo 15. Interrupción por causes médicas - Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico(…).
- Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.
- Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.
Fins les 14 setmanes  interrupció voluntària de l’embaràs per la dona.  IVE (però has d’estar molt ben informada i has de tenir com a mínim 3 dies per pensar-t’ho).
De 22 setmanes amunt  interrupció legal de l’embaràs  ILE Si passa de les 22 setmanes, però detecten una malformació incompatible amb la vida, es fa un FETICIDA  s’introdueix una medicació pel cordó i es fa part natural induït.
MODIFICACIÓ LLEI / 2010 al 2015 - “En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad.  Una nena de 16 anys pot avortar, però necessites un tutor legal, pare, mare...ho ha de saber.
- Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer.
- Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.”  Si la menor diu que si els i diu els seus pares, la poden perjudicar molt, potser no cal dir-ho els seus pares. S’ha d’analitzar molt la situació, perquè és molt difícil.
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 2015: - Amb la llei orgànica 11/2015, de 21 de setembre, es deixa sense contingut l'apartat quart de l'Article 13 de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i es modifica l'apartat 5 de l'article 9 de la llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.
- Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.
- https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10141.pdf - “Es, por ello, que esta Ley Orgánica suprime la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el consentimiento por sí solas, sin informar siquiera a sus progenitores. De este modo, para la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de edad será preciso, además de la manifestación de su voluntad, el consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad.” L’OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA EN LA INTERRUPCIÓ DE LA GESTACIÓ Si la interrupció de la gestació entra amb conflicte amb els nostres valors morals i la nostre consciència, tenim el dret de fer servir la objecció de consciència en la interrupció de la gestació (et negues a la gestació).
COM A PROFESSIONAL - L’objecció de consciència és una excepció en el compliment d’un deure concret, especialment conflictiu, del que la societat a decidit eximir el seu compliment a aquells que així ho demanin.
- La Llei 2/2010 Art. 19.2,estableix els requisits per admetre l’objecció de consciència en la interrupció de l’embaràs dels professionals directament implicats que així la solicitin, sense que es deixi de dispensar tractament i atenció mèdica abans i desprès.
(jo sóc una infermera de quiròfan, i he d’anar en contra les meves creences i valors, i puc decidir a no assistir a quirofen, em nego a participar al moment de l’avortament). Però en el prequirurgic i el postquirurgic he de donar les cures que li corresponen, però en l’acte en si, si que puc fer la interrupció de gestació. La resta no, perquè seria fer judicis de valors.
El professional sanitari i per tant els infermers/eres poden considerar que la interrupció de la gestació és immoral i poc ètica per que xoquen amb la seva consciència moral. En aquest cas, els professionals han de saber que tenen dret a l’objecció de consciència.
REQUISITS PER EXERCICI EL DRET A L’OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA EN LA INTERRUPCIÓ DE LA GESTACIÓ: - El dret és pel professional, i no de la institució. És personal, igual que ho és la consciència. Les institucions sanitàries no poden fer objecció de consciència ni obligar als seus professionals a exercirla a o no.
- Està reconeguda només als professionals directament implicats en una actuació (professionals de quiròfan o facultatiu que prescriu els fàrmacs). No hi ha justificació perquè la faci qui hi col·labora de manera indirecta (personal de planta, zeladors, administratius, etc).
- Tampoc pot objectar qui tingui el deure d’actuar abans i desprès de la interrupció de la gestació.
- S’ha de manifestar prèviament i per escrit.
- Ha de ser coherent, sense fer un ús abusiu com a manera d’eludir una prestació.
ASPECTES ÈTICS EN LA REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA: 1. Fecundació in vitro 2. Inseminació artificial 3. Inseminació intraovàrica 4. Maternitat subrogada LLEI 14/2006 sobre reproducció humana assistida.
- Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y expresa.
La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su estado civil y orientación sexual.
- Los diferentes destinos posibles que podrán darse a los preembriones crioconservados, así como, en los casos que proceda, al semen, ovocitos y tejido ovárico crioconservados, son:  Su utilización por la pròpia mujer o su cónyuge.
 La donación con fines reproductivos.
 La donación con fines de investigación.
 El cese de su conservación sin otra utilización.
Embrions crioconservats: - L’acumulació d’embrions sense destí definit és un problema real i creixent i és èticament reprovable la seva conservació indefinida.
- Els embrions no implantats, mentre siguin viables i atesa la seva potencialitat de desenvolupar-se coma humans, pertanyen a una categoria que els confereix un respecte especial.
- Al cap de 5 anys de que els embrions estiguin congelats, l’empresa et demana que en vols fer d’aquests - Els embrions in vitro no es poden fer per donar-los a la ciència. Però passats 5 anys, aquests embrions si que es poden donar a la ciència (projecte d’investigació).
- “No tractis a la humanitat, ja sigui en pròpia persona o en persona d’altre, com un mer mitjà, sinó sempre al mateix temps com a fi en ella mateixa”(Kant).  la instrumentalització de la vida de qualsevol individu constitueix una violació de la seva integritat moral i de la seva dignitat.
- Només en un cas podràs saber el sexe: en cas de malalties incompatibles amb la vida segons la genètica.
Destins possibles dels embrions crioconservats: 1. Els embrions congelats resultants de tècniques de reproducció assistida han des ser emprats, sempre que sigui possible, amb finalitats reproductives.
2. S’ha d’acceptar la possibilitat d’emprar per a la recerca els embrions que han estat donats amb aquesta finalitat, els embrions que han sobrepassat el límit de cinc anys, els embrions de risc, els embrions genèticament anormals i els embrions morfològicament no evolutius.
3. D’acord amb la legislació i la sensibilitat social actual, no seria acceptable la creació d’embrions gamètics amb finalitats només de recerca o fins i tot terapèutics, i encara menys llur comercialització. Per les mateixes raons tampoc seria acceptable el clonatge reproductiu.
...