Exemples preguntes test parcial Legislació (2015)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Legislació i Deontologia Farmacèutiques
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 18/04/2016
Descargas 48
Subido por

Descripción

Exemples de preguntes test

Vista previa del texto

Quin d’aquests principis no té la consideració de principi bàsic de la bioètica: a) Principi d’autonomia b) Principi de legalitat c) Principi de justícia d) Principi de beneficència El poder executiu no té competències per dictar: a) Lleis b) Ordres c) Resolucions d) Decrets Els decrets que desenvolupen la “Llei de garanties i ús racional dels Medicaments i productes sanitaris” s’ha de publicar obligatòriament: a) En el BOE b) En el DOUE c) En el BOP de cada província d) Per l’entrada en vigor d’un decret no és necessària la seva publicació en un butlletí oficial L’ordre jeràrquic normatiu correcte és el següent: a) Llei, Ordre, Decret, Resolució b) Llei, Decret, Circular, Ordre c) Llei, Decret, Ordre, Resolució d) Llei, Ordre, Circular, Resolució Quina d’aquestes garanties no és exigible a un medicament per poder concedir-li l’autorització de comercialització? a) Garantia d’eficàcia b) Garantia d’autonomia c) Garantia d’identificació d) Garantia d’informació Es considera medicament la substància que s’administra a l’ésser humà per a: a) Corregir una funció fisiològica mitjançant una acció física b) Modificar una funció metabòlica mitjançant una acció farmacològica c) Restaurar una funció metabòlica mitjançant una acció física d) Totes les respostes anteriors són correctes No es considera medicament legalment reconegut a Espanya: a) Les fórmules magistrals b) Els medicaments en investigació c) Els preparats oficinals d) Les respostes a i c són correctes ...