Exercici 1 Inversions específiques (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Economia de l'empresa II
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 15/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

EXERCICI 1: Una companyia elèctrica s’està plantejant instal·lar una planta generadora al costat d’una mina d’extracció de carbó. El preu del carbó és de 100 euros per tona, i correspon al comprador les despeses de transport, que són 1 euro per tona i quilòmetre.
La instal·lació de la central elèctrica té un cost de 80 milions d’euros, essent aproximadament 1 milió de tones de carbó les que s’utilitzaran com a matèria primera al llarg de la vida útil de la central. Els ingressos que obté la central per tona de carbó transformada en electricitat són de 190 euros, tenint com a únics costos l’adquisició del carbó i el seu transport.
En cas d’instal·lar la central elèctrica, la mina de carbó més propera a la que podria anar a comprar el carbó està situada a 90 Km.
a) Determina les rendes i quasi-rendes de la inversió. Determina si la inversió és específica i en cas afirmatiu el grau d’especificitat. Quin és el poder de negociació mínim que ha de tenir la central elèctrica per realitzar la inversió amb contractes a curt termini? Si el poder de negociació estigués per sota d’aquest mínim, sota quines condicions contractuals és d’esperar que es digui a terme la inversió? Costos variables: 100€/tona (T) + 1€/ T i km.
Inversió: 80 MM n: Nombre d’anys; q: Quantitat necessària anual n·q = 1 MM de T p = 190€/T Alternativa (si s’esgota el carbó d’allà on pensa instal·lar-se): 90 km [nC = n-q(p-cv)] RENDA: VAN = nC – I (fluxos de caixa – inversió) = (ingressos – costos) · tones – inversió = (190 – 100) · 1 – 80 = 10 MM (si donés negatiu no caldria seguir perquè no es faria la inversió) QUASI-RENDES: nC (flux de caixa normal) = 90 nC0 (flux de caixa alternatiu quan s’ha d’anar a 90 km) = Preu – (Cost variable + Costos de transport) = [190 – (100 + 90)]·1 = 0 QR = 90 – 0 = 90 Vol dir que 90 és tot el que està subjecte a negociació.
Si l’alternativa estigués més lluny, l’empresa pot ser no inverteix directament perquè les quasirendes són negatives. Si està més a prop les quasi-rendes són positives.
GRAU D’ESPECIFICITAT: 𝑒= 𝐼−𝑛𝐶 0 𝐼 = 80−0 80 =1 PODER DE NEGOCIACIÓ: 𝛼 · 𝑛𝐶 + (1 − 𝛼) · 𝑛𝐶 0 ≥ 𝐼 𝛼 · 90 + (1 − 𝛼) · 0 ≥ 80 → 𝛼 ≥ 0,888 = 88,9% Amb aquest poder de negociació es podrien fer contractes a curt termini? Si perquè permet recuperar la inversió.
Si el poder de negociació estigués per sota d’això, quines condicions contractuals es d’esperar que es duguin a terme? Integracions, contractes a llarg termini...
b) Suposa ara que l’empresa elèctrica té coneixement que a 10 Km de la central s’està iniciant la construcció d’una altra mina que entrarà en funcionament al mateix temps que la central. Modifica això la resposta de la pregunta anterior? Justifica numèricament la resposta.
La situació canviarà a millor, ja que l’alternativa la té més a prop, en comptes de 90, a 10 km.
nC0 = 190 – (100+10) · 1 = 80 Situació en que la inversió està totalment garantida, per tant, la inversió no és específica i és independent del poder de negociació.
Si 𝛼 = 0 ; VAN = 0 , la resta de benefici se’l podria quedar l’altra empresa, però l’elèctrica no perdria res.
...