Examen final Nutrició Humana (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias y Tecnología de los Alimentos - 2º curso
Asignatura Nutrició Humana
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 18/01/2015
Descargas 41
Subido por

Vista previa del texto

Nutrició humana 1. L’ Acetil coenzim A a) és un compost intermig comú en el catabolisme d’hidrats de carboni i proteïnes b) és un compost intermig exclusiu del catabolisme d’hidrats de carboni c) és un compost intermig comú en el catabolisme d’hidrats de carboni, proteïnes i lípids d) és un compost intermig exclusiu del catabolisme dels lípids e) és un compost intermig exclusiu del catabolisme de les proteïnes 2. Quin dels següents aliments d’origen vegetal aportaria més proteïnes per 100g: a) maduixes b) vi c) pa d) avellanes e) taronges 3. La absorció: a) els nutrients energètics s’absorbeixen generalment a l’intestí prim.
b) cada nutrient s’absorbeix exclusivament per un tipus de mecanisme.
c) de l’aigua es minoritària al colon.
d) per difusió passiva comporta consum energètic e) l’estat nutritiu de l’individu no afecta al rendiment 4. La diferencia entre metabolisme basal (MB) i gast energètic en repòs (DER): a) es deguda a la termogènesis facultativa b) no hi ha diferencies c) es de l’ordre del 40% del consum energètic diari d) es deguda a la termogènesis obligada e)és inexistent si la dieta es sense proteïnes 5. Termogènesis obligada: a) es ... tant important com el gast energètic basal b) no es modifica en funció de la composició de la dieta c) es més alta per aliments lipídics que per aliments proteics d) en una dieta molt excedent en glúcids que tenen que transformar-se en lípids poden ser molt alta.
e)no està present en humans.
6. La calorimetria directa: a) permet el càlcul del gast energètic i fer una estimació de la composició en...
b) Es menys costosa i generalment es proporciona resultats menys acurats que la calorimetria indirecta.
c) Utilitza una estratègia de càlcul similar a la determinació del gast energètic per l’aigua doblement marcada.
d) No es pot aplicar en humans e) Permet fer una estimació de la energia ( bruta) que aporten els aliments.
7. La desnutrició proteica energètica de tipus Kwashiorkor: a) es caracteritza per mantenir uns valors d’albúmina en sang per sobre de la permesa b) es característica de nens que han sofert un canvi brusc en al seva alimentació ( de alimentació de la llet materna a l’alimentació en la qual la base és el midó) c) es molt poc freqüent en nens d) els nens que la sofreixen son de pes molt baix però mantenen un bon funcionament del sistema immunitari.
e) es caracteritza per presentar valors de plecs del tríceps ( indicador de la reserva de ...
grassa subcutània) 8. La digestió de proteïnes: a) els enzims digestius es troben en forma de proenzims o zimògens b) la pepsina inicia la cadena de activació dels proenzims pancreàtics c) la enteroquinasa es un enzim d’origen intestinal que activa el pas de quimotripsinogen(?) a quimotripsina d) requereix secreció àcida gàstrica per la activació de la tripsina a nivell gàstric e) són correctes les respostes a i c 9. Són aminoàcids essencials per els humans en l’etapa adulta: a) glutàmic i aspàrtic b) alanina, leucina i isoleucina c) histidina, leucina i treonina d) metionina i cisteïna e) fenilalanina i tirosina 10. Els aminoàcids ramificats són: a) utilitzats preferentment pel fetge per sintetitzar proteïnes plasmàtiques b) empleats com substrat nitrogenat de preferència per els enteròcits c) escassament modificats al fetge, ja que els enzims hepàtics presenten baixa afinitat cap a ells.
d) Els que es troben a nivell de la circulació sanguínia general en concentració...
e) Molt escassos en al proteïna muscular 11. La recomanació d’ingesta diària de proteïnes en un individu adult es basa en: a) 40-55 g/dia b) 40-55 mg/dia c) 1-1,5 g/dia d) 200 g/dia e) 400 μg·kg de pes/ dia 12. Els lípids vegetals: a) contenen colesterol en concentracions elevades b) són menys energètics que els d’origen animal c) són generalment rics en àcids grassos insaturats de cadena curta d) aporten vitamina B e) generalment aporten una major proporció de àcids grassos insaturats que els d’origen animal 13. Lípids: a) les lecitines estructuralment són lípids simples b) els àcids grassos saturats només es troben en el greix d’origen animal c) es defineixen com àcids grassos poliinsaturats aquells que tenen més de 5 dobles enllaços en la seva cadena d) els àcids grassos alimentaris contenen normalment un nombre par d’àtoms de carboni en al seva molècula e) els dobles enllaços dels àcids grassos dels greixos alimentaris sense transformar són generalment de tipus conjugat 14. Quina de les següents associacions és errònia: a) àcid linolènic amb oli de palma b) àcid docosahexaenoic (DHA) amb oli de peix c) àcid palmític amb greixos animals d) ...
e) ...
15. Els quilomicrons: a) transporten el colesterol perifèric o de al dieta i l’atrauen cap a al fetge per la seva metabolització b) són sintetitzats per les cèl·lules hepàtiques c) en situació post-pandrial es troben en elevada concentració a la limfa d) són percentualment més riques en proteïnes que les lipoproteïnes de alta densitat (HDL) e) tenen un diàmetre menor que les lipoproteïnes de intensitat Inter mitjà (IDL) 16. L’àcid esteàric: a) és un àcid gras saturat molt aterogènic b) és un àcid gras saturat de cadena curta c) és un àcid gras mono insaturat d) és un àcid gras saturat poc aterogènic e) és un àcid gras poliinsaturat 17. Amb que associes el concepte d’àcids grassos trans: a) grassa d’origen làctic b) tractaments de saponificació c) oli d’oliva virgen d) tractaments d’hidrogenació parcial e) són correctes les respostes a i d 18.En la digestió dels glúcids: a) el disacàrid lactosa es degrada per l’acció d’enzims d’origen pancreàtic b) el midó i el glucogen son degradats per la amilasa i la glucosidasa I c) la degradació del midó comporta la transformació de maltodextrines que ...
d) els poliols actuen com sucres d’absorció ràpida e) totes les respostes anteriors són correctes 19. En els aliments d’origen animal: a) els glúcids representen una part molt elevada de la seva composició b) quasi tot el glúcid animal es troba en forma de glicogen en el fetge i en el múscul...
c) gairebé no hi ha glúcids si l'animal ha sofert bastant estrès o dejuni abans de la mort d) els glúcids contribueixen significativament a donar un sabor dolç e) són correctes les respostes b i c 20. La glucosa: a) entra a les cèl·lules neuronals sota l’estímul de l’ insulina b) alliberada a partir del glucogen muscular pot ser utilitzada per les cèl·lules sanguínies c) es transforma majoritàriament en fructosa en els enteròcits d) entra a les cèl·lules del teixit muscular sota l’estímul de l’ insulina e) no s’utilitza mai per obtenir energia just després dels menjars 21. Fibra alimentària: a) la hemicel·lulosa és un derivat de la cel·lulosa de menor pes molecular, però amb la mateixa fórmula química b) totes les hemicel·luloses formen part de l’anomenada “ fibra fermentable” c) les pectines son fibres de tipus insoluble d) les cobertes dels cereals contenen, sobretot, fibra insoluble e) la cel·lulosa no es considera actualment un component de la fibra 22. La fermentació colónica de la fibra prebiòtica: a) produeix àcids grassos de cadena curta que no són metabolitzables b) produeix com àcids grassos majoritaris: butíric, propiònic i acètic c) produeix àcid acètic que es fonamentalment utilitzat a nivell del colonocits d) produeix àcid butíric que es utilitzat fonamentalment per les cèl·lules hepàtiques e) totes les anteriors son correctes 23. La vitamina A: a) intervé en la síntesis de les cèl·lules epitelials b) presenta una estructura química amb un anell fenòlic c) es troba en forma d’èters etílics d) no presenta problemes de toxicitat e) cap es correcte 24. En quin òrgan o teixit la vitamina D s’hidrolitza en al posició 1 a) fetge b) ronyo c) pàncrees d) glàndules paratiroides e) intestí 25. Per quines de les següents raons els recents nascuts poden presentar deficiència en vitamina K a) presenten esterilitat intestinal b) immaduresa hepàtica c) la llet materna es pobre en vitamina K d) no travessa fàcilment la barrera placentària e) totes les anteriors són correctes 26. Quin aliment destacaries per el seu alt contingut en vitamina K a) sorbet de llimona b) vi c) llenties d) pa e) espinacs 27. Que vitamina pot ser sintetitzada per l’organisme humà a) Vitamina D b) B6 c) Àc. pantotènic d) Àc. fòlic e) Vitamina C 28. La pel·lagra: a) es produeix per una deficiència en biotina( B1) b) es manifesta per una deficiència en àcid fòlic c) s’observa una major incidència en els esportistes d) es produeix per una deficiència de niacina (B3) e) la c i d són correctes 29. Quina malaltia es causada per una deficiència en tiamina (B1) a) Beri-beri b) Escorbut c) Pel·lagra d) Maresme e) Anèmia ferropènica 30. El calci: a) en el pa la seva biodisponibilitat es alta b) és un element de la hidroxiapatita c) la seva absorció depèn de la vitamina C d) les dones en al població espanyola consumeixen més calci del recomanat e) l’excés de calci provoca osteoporosis 31. El iode: a) la seva deficiència en homes adults produeix cretinisme.
b) és indispensable per la síntesis de la niacina.
c) la seva deficiència en homes adults produeix goll.
d) s’observa una major incidència de goll a la zona costa.
e) Les respostes a i c són correctes 32. Les recomanacions de ferro en la dona: a) són superiors a les del home entre la adolescència i la menopausa b) augmenten desprenen de la menopausa c) són de 1000mg d) inferiors a les del home e) ninguna de les anteriors es correcta 33. Quin aliment senyalaries per el seu alt contingut en potassi: a) bistec de vedella b) alvocat c) salmó d) pollastre e) b i d són correctes 34. La PTH ( hormona paratiroide) regula els nivells plasmàtics de: a) ferro b) calci c) iode d) aigua e) fluor 35. Que compost es indispensable per l’organisme humà a) Àcid palmític b) Àcid lipoic c) Àcid fòlic d) Glicina e) Sacarosa 36. Quin peix té més quantitat de vitamina E per 100g d’aliment a) Salmó b) Llenguado c) Rap d) Lluç e) Daurada 37. Que és la sarcopènia a) disminució dels adipòcits b) disminució del nombre de osteòcits c) pèrdua del teixit magre d) pèrdua de la memòria cognitiva e) totes les anteriors són correctes 38. Que vitamina pot ser sintetitzada per la microbiota intestinal a) Vitamina C b) Vitamina K c) Niacina d) Folats e) Vitamina E 39. A que compost fenòlic present a l’oli d’oliva virgen disminueix l’oxidació de les LDL’s a) Hidroxitirosol b) Resveratrol c) Malvidina d) Epicatequina e) Rutina 40. Que complement vitamínic recomanaries per al tercera edat a) Vitamines A, D i K b) Vitamines A, D i K c) Vitamines D, E, B12 i àcid fòlic d) Piridoxal, piridoxina i piridoxamina e) No es recomana cap complement vitamínic 41. Que nutrient necessita la bilis per ser absorbit a l’intestí prim a) Vitamina C b) Àcid nicotínic c) Piridoxina d) α-tocoferol e) Àcid pantotènic 42. El potassi: a) És un electròlit eminentment extracel·lular b) El seu dèficit provoca parada cardíaca c) Es recomana a la població sana substituir el clorur sòdic però clorur potàssic d) Al realitzar exercici es recomana beure aigua amb clorur potàssic e) Totes les anteriors són correctes 43. L’aigua: a) El seu contingut a l’organisme es d’un 20% b) Les dones tenen un major contingut d’aigua que els homes c) La aldosterona provoca una major eliminació de l’aigua de l’organisme d) Es reguladora de la temperatura corporal e) La c i d són correctes 44. Quin nutrient podria ser deficitari en la dieta vegetariana estricte a) Vitamina B12 b) Vitamina C c) Vitamina B1 d) Vitamina K e) Vitamina D 45. La llet de fórmula conté: a) Taurina b) Lactosa c) Ferro d) Àcids nucleics e) Totes les anteriors són correctes 46. Calci. Que factors afecten a la seva biodisponibilitat: a) Edat b) Estat fisiològic de la persona c) Àcid fític d) Àcid oxàlic e) Totes les anteriors són correctes 47. El suplement RUSF ( ready to use suplementary food): a) Requereix dissoldre en aigua b) S’adequa a nens entre 0 i 6 mesos c) Conté 1000kcal per cada 100g d) Es un preparat per nens amb maresme e) Cap es correcte 48. Quin dels següents aliments es consumeixen segons les recomanacions nutricionals dels nens de Guatemala a) llet de vaca b) peix c) carn d) formatge e) frijoles 49. La dieta DASH inclou: a) Oli d’oliva virgen com principal font de greix b) Provoca una disminució de pes de 2,5kg/setmana c) Consum habitual i moderat de vi d) Recomana consum de pastissos 2 cops per setmana e) Cap es correcte 50. Com actua la fibra alimentaria disminuint el colesterol a) Disminueix la excreció de calci b) Augmenta al síntesis de quilomicrons c) Ocasiona un increment de la excreció de sucres en la femta en humans d) Segresta el colesterol e) Cap es correcte 51. Folats: que factors afecten a al seva estabilitat a) pH b) oxidació c) llum d) temperatura e) totes les anteriors són correctes 1.c) 2.d) 3.a) 4.d) 5.d) 6.e) 7.b) 8.a) 9.b) 10.c) 11.a) 12.e) 13.d) 14.a) 15.c) 16.d) 17.e) 18.a) 19.e) 20.d) 21.d) 22.b) 23.a) 24.b) 25.e) 26.e) 27.a) 28.d) 29.a) 30.b) 31.c) 32.a) 33.b) 34.b) 35.c) 36.a) 37.c) 38.b) 39.a) 40.c) 41.d) 42.b) 43.d) 44.a) 45.e) 46.e) 46.d) 48.e) 49.e) 50.d) 51.e) ...