Protocol d’Activitats preventives en l’Edat Pediàtrica (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 3º curso
Asignatura Infermeria Comunitària
Profesor
Año del apunte 2017
Páginas 13
Fecha de subida 12/11/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Infermeria Comunitària: Protocol d’Activitats preventives en l’Edat Pediàtrica Antecedents § Abans de la reforma à mesures de medicina preventiva funcionen de manera paral·lela, no integrada.
- 1980: Programa de salut escolar - 1984: Reforma sanitària, interès del Departament de Salut en desenvolupar protocols d’activitats preventives: - 1993: Llibre blanc § 1995 à Programa de Seguiment del Nen Sa: Dirigit a nens i adolescents (0-14 anys). S’emmarca en el Pla de Salut de Catalunya i inclou tres tipus d’activitats: - Cribratges esglaonats - Immunitzacions - Consells de salut Protocols Específics § 1999 à Protocol de salut mental infantil i juvenil; dins el programa de seguiment del nen sa.
§ 2004 à Actuacions preventives a l'adolescència. Guia per a l'atenció primària de salut.
§ 2006 à Protocol d’atenció a infants immigrats; dins el programa de seguiment del nen sa.
Actualització del Programa (2008) 2008 à Protocol d’activitats preventives en l’edat pediàtrica: revisió de la implementació del PSNS de 1995 i actualització del protocol § Conclusions de l’avaluació del PSNS 1995: - Augment innecessari del nombre de visites preventives recomanades - Manca d'informatització́ a les històries clíniques - Necessitat d’ampliar els continguts d'educació́ sanitària - Necessitat d’incorporar l’atenció a nous grups de risc i adequació́ dels continguts dels protocols.
Objectius § Facilitar uns hàbits i unes actituds de salut positius en els infants § Detectar precoçment els problemes de salut infantil i facilitar-ne el seguiment i derivació́ , si escau § Incorporar el nous grups de risc per patologies més prevalents.
§ Prevenció de malalties (vacunes) Estructura del programa § Cribratges § Consells de salut Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria § Vacunacions § Detecció i orientació del risc Continguts § § § § § § § § § § § § § § Cribratge precoç neonatal Desenvolupament físic Desenvolupament psicomotor Aparell locomotor Aparell genitourinari, zona inguinal, cavitat abdominal i tensió arterial Oftalmologia Otorinolaringologia Atenció a l’infant immigrat Salut mental infanto juvenil Salut bucodental Vacunacions sistemàtiques Accions de salut comunitària en els infants en edat escolar El consell de salut Grups de risc: - Grup de risc de famílies distòciques - Grup de risc de prematuritat i baix pes - Grup de risc d’obesitat § Activitats a realitzar per l’equip pediàtric Cribratge neonatal § Activitat de salut pública à Identificació precoç d’infants afectats per condicions genètiques, endocrines, embrionàries o infeccioses que amenacen la seva vida/salut.
Objectiu § Identificar/classificar els nadons amb una prova positiva amb el mínim nombre de falsos positius.
§ No són procediments diagnòstics; els nadons amb resultats positius necessitaran procediments diagnòstics posteriors.
Prova taló 1. L’hipotiroïdisme congènit 2. La fenilcetonúria 3. Altres trastorns del metabolisme dels aminoàcids* 4. Trastorns del metabolisme dels àcids orgànics** 5. Trastorns dels metabolisme dels àcids grassos*** 6. La fibrosi quística Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Desenvolupament físic Edats de l’aplicació del cribratge § Factors que influeixen en el creixement in desenvolupament: - Genètics - Nutricionals - Relació psicoafectiva - Estat de salut - Factors hormonals § Aspectes a tenir en compte: - Tallímetre horitzontal i bàscula de lactants per infants menors de 24 mesos - La velocitat de creixement (cm/any) és variable - Cal disposar de gràfics estandarditzats i que s’adaptin a la població Gràfiques antropomètriques § Actualment es fan servir les gràfiques i taules de creixement de la Fundación Orbergozo, basades en estudis longitudinals i transversals. Exemples: Gràfica de 12 a 18 anys Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria IMC (Gràfiques talla i pes) Anomalies del creixement § La valoració del pes és l’índex de creixement més emprat però el pes aïllat pot no ser un factor fiable. IMC partir dels 2 anys § Alteracions més freqüents: - Obesitat infantil: si s’instaura entre els 6-12 anys pot persistir fins a l’edat adulta.
Control de dieta i exercici, només derivar si mala evolució.
- Retard ponderal: pot indicar patologia subjacent (endocrinològica, digestiva o oncològica). Valorar també anorèxia nerviosa - Creixement excessiu: valorar síndromes genètics o processos endocrins - Estancament de la talla. Descartar patologia concomitant i revalorar - Perímetre cranial (PC): cinta mètrica inextensible al voltant de les prominències frontal i occipital (perímetre màxim) o Microcefàlia (síndrome genètic, infeccions intrauterines, comporta retard mental) o Macrocefàlia à s’observa en hidrocefàlies o malformacions congènites, pot causar hipertensió endocranial Estadis de Tanner § S’utilitzen per avaluar els canvis físics. Van ser desenvolupats per Tanner l’any 1962 i utilitzen un sistema de gradació diferent per nens i nenes.
Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Desenvolupament psicomotor: Taula de Llevant Desenvolupament psicomotor. Exploració física Procediment § Realitzar quan l’infant estigui en bones condicions físiques § Establir una bona relació amb l’infant i plantejar-ho com un joc § Es recomana el següent ordre: - Preguntar als pares i combinar-ho amb observació de l’infant - Comprovar les respostes referides a la sociabilitat, llenguatge i manipulació seguint un ordre d’esquerra a dreta i de dalt a baix - Valorar els ítems de l’àrea postural en diferents posicions segons l'àrea a explorar Signes d’alerta a qualsevol edat § § § § § Macro/microcefàlia o estancament del PC Moviments oculars anormals Moviments anormals: actitud distònica mans, hiperextensió cefàlica, etc Dismòrfies obvies A reflectivitat osteotendinosa generalitzada Aparell locomotor § La majoria de problemes ortopèdics en la infància es resolen espontàniament amb el creixement.
§ És important identificar les anomalies que són autènticament patològiques de forma precoç.
§ Algunes anomalies són senyal de patologia associada (ex: displàsia de maluc) Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Edats d’aplicació del cribratge: Aparell genitourinari, zona inguinal, cavitat abdominal Desviacions que es pretén detectar § Anomalies genitourinàries masculines - Anomalies morfològiques del penis - Anomalies uretrals - Criptorquídia - Fimosi - Varicocele § Anomalies genitourinàries femenines - Anomalies vaginals - Anomalies uretrals femenines § Ambigüitats sexuals - Hèrnia inguinal - Incontinència i enuresi - HTA - Masses abdominals Edats d’aplicació: § Enuresi - Afecta el 10% de la població entre 5 i 14 anys - Si no hi ha complicacions es tracta a la consulta d’AP - Es fa el consell als 3-4 anys Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Tensió arterial § Objectiu del cribratge à Detectar els nens i nenes amb risc d'hipertensió́ arterial essencial en l’edat adulta.
§ Els valors de la TA a pediatria es mesuren per percentils en relació a l’edat i la talla § Criteris de derivació: - TA sistòlica o diastòlica ≥ percentil 90 o quan excedeixi els valors 125/80 mmHg.
- Fer estudi de TA i derivar a l’especialista.
Oftalmologia: edats d’aplicació del cribratge Exploració de l’agudesa visual § És un mètode subjectiu per mesurar l’agudesa visual.
§ Es pot fer amb: - Optotips (dibuixos d’Allen o Pigassou): a partir dels 2 anys - E d’Snellen: a partir dels 3 anys § Els dibuixos es situen a 5 metres (3 metres en els adaptats) Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Taula de Ishihara Otorinolaringologia § L’objectiu del cribratge és detectar: - La sordesa neurosensorial el més aviat possible (abans dels 3 mesos). S’ha de comprovar que s’hagi fet l’screening en el moment del naixement.
- Les hipoacússies de transmissió que ocasionin alteracions.
* Cal observar també si existeixen anomalies craniofacials (a l’orella, nas, llavis i orofaringe/boca) Edats d’aplicació del cribratge: Test d’Ewing Estímul - reacció (so) Atenció a l’infant immigrat § L'orientació́ ha de ser la mateixa que la del conjunt de la població́ pediàtrica infantil § S’han de tenir en compte, però, les particularitats relacionades amb la procedència geogràfica i la cultura de cada nen/família.
Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria § Poblacions objecte: - Nens procedents de països de renda baixa (PRB) - Fills d’immigrants de PRB - Infants que viatgin a PRB o tornin de passar-hi estades § Procediments - Visita d’acollida à anamnesi, exploració física, analítica i cribratge de malalties infeccioses (coprocultiu parasitològic, PPD, gota grossa...) - Vacunes - Salut mental - Prevenció de malalties carencials(ferropènia, raquitisme) - Atenció al viatger (abans del viatge): vacunes, consell Salut mental § L’equip de pediatria es troba en tres situacions: - Saber si és un fet banal o passatger - Proposar modificacions ambientals/familiars - Saber quan és necessària la derivació al CSMIJ § Cal detectar precoçment els símptomes greus i quadres clínics com: - Trastorns generalitzats del desenvolupament - Retard mental - Trastorns afectius (depressió o mania) - Trastorns greus de l’alimentació - Tics crònics - Trastorns del comportament - Trastorns com a resultat de maltractaments - Trastorns de vinculació en la infància - Trastorns per ansietat Salut bucodental § La càries és un problema de marcada prevalença en l’edat escolar.
§ És important incidir amb mesures especials sobre els grups d’alt risc.
§ El cribratge es justifica per la importància que tenen patologies com: - Càries dental - Malalties gingivals - Maloclusions Edats d’aplicació del cribratge: El consell de salut § El consell de salut ha anat evolucionant amb els anys des del consell terapèutic cap a un conjunt de consells sistematitzats per edats.
Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria § Els consells s’agrupen en: - Alimentació, cura i higiene - Prevenció de riscos - Seguretat i prevenció de lesions - Evolució madurativa Activitats a realitzar per l’equip pediàtric § Pediatre/a - Exploració física - Valoració integral del nen/a i la família - Diagnòstic i seguiment d’alteracions detectades § Infermer/a - Valoració integral del nen/a i la família incloent les següents activitats de cribratge: o Somatometria o Test de desenvolupament psicomotor o TA o Agudesa visual i visió cromàtica o Test auditiu o Cribratge metabòlic o Valoració psicosocial - Gestió del programa d’activitats preventives i de promoció de la salut i programa de vacunes.
- Elaboració del pla terapèutic per al seguiment de les alteracions detectades.
- Educació i promoció de l’autocura.
Visites a realitzar 0/30 dies: Conjunta § § § § § § Acollida i anamnesi Comprovar cribratge precoç neonatal i screening auditiu Somatometria: pes, talla i PC Psicomotor: to i reflexes, seguiment visual, valoració sensorial Exploració física Consell à promoció de la lactància materna, consell postural (panxa enlaire, bressol), cura del melic i bany diari després de la caiguda, hidratació, prevenció de riscos (tabac, alcohol, caigudes...), prevenció mort sobtada, còlics del lactant 2 mesos: Conjunta § § § § Somatometria: pes, talla i PC Reflex fotomotor(ocular) Consell à reforçar consell anterior i potenciar passeig diari, dispositius de subjecció Vacunes Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria 4 mesos: Conjunta § § § § § Somatometria à pes Psicomotor à sociabilitat, llenguatge, manipulació, postural Exploració ocular à motilitat, fixació i seguiment, test Hirschberg, epífora Vacunes Consell à reforçar consells anteriors, promoure lactància, es pot introduir suc de fruita natural als 4-6 mesos i poc a poc els cereals (no abans dels 4 m ni després dels 7m), descans nocturn, prevenció accidents (cremades, ennuegaments, intoxicacions) 6 mesos: Conjunta § Somatometria à pes, talla i PC § Locomotor à abducció maluc, escoliosi congènita idiopàtica § Consell à continuar/iniciar la introducció d’aliments, dentició, protecció solar, reforç prevenció accidents i riscos.
§ Vacunes 7/9 mesos: Només infermera § Somatometria à pes § Cribratge hipoacúsia à Test Ewing i anamnesi en grups de risc § Consell à repassar alimentació adequada per edat, començar a oferir aigua 12/15 mesos: Conjunta Somatometria à pes, talla i PC Psicomotor à sociabilitat, llenguatge, manipulació, postural Locomotor à escoliosi idiopàtica, dismetries EEII.
Exploració física à palpació abdominal i inguinal, testicles, inspecció genitals zona perineal i anal i lumbosacra; exploració ocular (leucocòria, fons d’ull, test tapar/destapar, Hirschberg).
§ Consell à alimentació diversa, es pot introduir ja la llet de vaca i l’ou sencer, establir normes i rituals, higiene prepucial en nens, reforç consell riscos i accidents.
§ § § § 18 mesos: Conjunta § § § § Somatometria à pes Locomotor à genoll var Cribratge hipoacúsia à anamnesi Consell à alimentació variada i equilibrada i reforç dels hàbits alimentaris (no forçar ni premiar), prevenció accidents, aprendre a posar límits i dir ‘no’.
2 anys: Conjunta § Somatometria à pes i talla § Psicomotor à sociabilitat, llenguatge, llenguatge, postural Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria § Exploració física à palpació abdominal i inguinal, testicles, inspecció genitals zona perineal i anal i lumbosacra; exploració ocular (leucocòria, fons d’ull, test tapar/destapar) § Cribratge hipoacúsia à anamnesi § Consell à ja pot menjar de tot, s’ha d’anar enretirant el xumet, entrenament esfínters, prevenció d’infeccions i accidents, llenguatge, limitar ús passiu de pantalles.
3/4 anys: Conjunta § Somatometria à pes, talla, índex de massa corporal (IMC) § Exploració física à escoliosi infantil, genoll var, peu pla valg, inspecció/palpació testicles, fimosi; exploració ocular (tapar/destapar, agudesa visual) § Cribratge hipoacúsia grups de risc à anamnesi § Consell à reforç dels consells de salut generals, higiene bucodental 6 anys: Només infermera § § § § § Somatometria à pes, talla, IMC Anamnesi incontinència i enuresi Exploració física à agudesa visual, visió cromàtica Cribratge hipoacúsia: anamnesi Consell à reforç consells de salut (alimentació, descans, prevenció de riscos), equips de protecció per l’esport.
8 anys: Conjunta § Somatometria à pes, talla, IMC § Exploració física à desenvolupament puberal, escoliosi juvenil, cifosi, genoll valg, HTA, agudesa visual.
§ Consell à reforç consells de salut (alimentació, descans, prevenció de riscos), potenciar la col·laboració en tasques domèstiques, vigilar indicis de pubertat.
12/14 anys: Conjunta § Somatometria à pes, talla, IMC § Exploració física à desenvolupament puberal, escoliosi adolescent, cifosi estructural, genoll valg, varicocele, HTA, agudesa visual.
§ Consell à valorar trastorns de la conducta alimentària, conductes de risc en relació a la sexualitat i consum de tòxics.
Quadre de visites Ona Muñarch Garcia 3r Infermeria Resum consells de salut ...