Mètodes de Recerca en Comunicació (T. 1 i 2) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes de recerca en comunicació
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 67

Vista previa del texto

MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ Periodisme - Universitat Autònoma de Barcelona Martí Cercavins Galcerà TEMA 1. Introducció a la investigació de la comunicació i el periodisme La formació investigadora dels comunicadors i el seu paper en les institucions i en les empreses Hi ha una sèrie d'àmbits de desenvolupament de la formació i recerca en comunicació: ECONOMIA I POLÍTIQUES DE LA COMUNICACIÓ PRODUCTORS I CREADORS -Estructura de la comunicació -Estructura de l'empresa informativa/cultural -Indústria de la comunicació/indústria cultural -Els sistemes comunicatius -Economia política de la comunicació -Newsmaking -Agenda setting -Les rutines productives TEXTOS, DISCURSOS, MISSATGES, PRODUCTES I CONTINGUTS -Els productes/textos comunicatius -Els discursos de la comunicació -L'anàlisi de contingut AUDIÈNCIES, RECEPCIÓ, OPINIÓ PÚBLICA, PROPAGANDA I INFLUÈNCIA -Anàlisi d'audiència -Anàlisi de la recepció -La compressió del discurs i la producció de sentit -Els estudis culturals -L'agenda building -Indicadors culturals i teoria del cultiu -Influència i persuasió El camí de la recerca, la seva importància, oportunitat i eficàcia    Etimologia del terme. Estudia tot el que engloba.
Definició de metodologia. L'aplicació pràctica d'una investigació.
Definició de mètode: tècnica quantitativa o qualitativa, anàlisi de contingut...
Les diferents formes d'aproximació al coneixement científic Cal diferenciar mètode científic de periodisme d'investigació. El primer segueix unes pautes que sempre són les mateixes així com l'àmbit on s'aplica.
El mètode científic és la manera de conèixer i procedir què té la ciència. Entre les seves característiques, hi ha:     És fàctic: és com és sense objecció Transcendeix els fets que analitzem: es fa per prediccions Segueix normes metodològiques formalitzades Es verifica empíricament i "problematitza" MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ Periodisme - Universitat Autònoma de Barcelona    Martí Cercavins Galcerà És autocorrectiu i progressiu: sempre hi haurà algú altre que farà servir la tècnica però aconseguirà uns altres resultats, la ciència sempre està en constant canvi Les seves formulacions són de tipus general, es poden extrapolar És objectiu: no es pot modificar el resultat Les diferents formes d'aproximació al coneixement científic    Deducció: parteix d’una llei o afirmació universal i un cas que sempre estan verificats per arribar a una conclusió particular. La conclusió és en principi verídica, el problema és que ens estanquem en el coneixement, no avancem.
o DEL GENERAL AL PARTICULAR. MÉS SEGURA.
Inducció: és allò que sempre fem quan fem investigació científica. La inducció prové de premisses particulars per extreure una afirmació general o universal.
Són sempre vàlids i, com més casos, més vàlida serà la llei. Pot ser que algú descobreixi quelcom que trenqui la llei i faci que el coneixement científic evolucioni.
o DEL PARTICULAR AL GENERAL. AMPLIA I ENRIQUEIX CONEIXEMENT.
Abducció: extraiem uns resultats que són probables en un grau no molt segur, agafant casos particulars i extrapolant-los a grans escales. Obtenim resultats a partir de les nostres visions.
ANÀLISI -> SÍNTESI -> ANALOGIA Relació entre teoria, metodologia, mètodes i tècniques d'aplicació Al voltant de la recerca, és important complir un seguit de passos: teoria, metodologia, tècniques i mètodes.
Paradigmes i teories en ciències de la comunicació: les principals orientacions i àrees de recerca en comunicació Àmbits de les disciplines: antropologia, lingüística, història, estructura i polítiques de comunicació, sociologia, teoria del periodisme, filosofia, psicologia, psicologia social.
MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ Periodisme - Universitat Autònoma de Barcelona    Martí Cercavins Galcerà Paradigmes empíric-analítics: positivismes...
Perspectiva interpretativa: sociologia, Palo Alto...
Teoria crítica: els mitjans controlats pel poder, Escola de Frankfurt...
La investigació en comunicació i les seves demandes socials EMISSORS -Professionals -Producció -Presa de decisions -Característiques socials, polítiques, econòmiques i culturals en la construcció del missatge MITJANS -Estructura econòmica dels mitjans -Organització dels mitjans -Perspectiva històrica -Aspectes tecnològics -Estudis de mercat -Polítiques de comunicació -Aspectes tipogràfics i de disseny CONTINGUTS -Estudi del missatge -Representacions socials i culturals -Estereotips -Estudis de les imatges -Anàlisis dels textos -Semiòtica -Programació -Gèneres -Formats -Publicitat -Efectivitat del missatge -Persuasió -Estudis comparatius AUDIÈNCIES -Característiques socialdemogràfiques de l'audiència -Consum -Efectes -Valors i gustos -Usos i gratificacions -Interacció -Participació Hi ha centres d'investigació i grups de recerca (bàsicament d'audiències), les universitats, associacions i organitzacions (col·legi d'advocats), revistes, empreses...
 Centres d'investigació en comunicació/Grups de recerca: LAPREC, OMEC, Observatorio Iberoamericano de la Comunicación, OITVE, Laboratori de Comunicació Pública, Gabinete de Comunicación y Educación...
 Centres d'investigació/Associacions: AIERI-IAMCR, ECREA, ALAIC, SEP, AIMC  Publicacions especialitzades i recursos en xarxa: Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, DE SIGNIS, Revista Comunicar...
La investigació en comunicació i el periodisme en l'era digital    Recursos a la xarxa Tècniques digitals de recerca La cerca a Internet MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ Periodisme - Universitat Autònoma de Barcelona Martí Cercavins Galcerà TEMA 2 (1). El procés d'investigació i les seves etapes. La seva aplicació a la investigació en comunicació Tècniques d'investigació (qualitatives i quantitatives) i l'aplicació del procés d'investigació Un treball de recerca és una síntesi de descobriments, original, implica la consulta de múltiples fonts d'informació, està inscrit dins d'una comunitat acadèmica o científica.
Un treball de recerca no és un resum, una repetició d'idees, una sèrie de cites, no inclou opinió personal i tampoc contingut plagiat o copiat sense reconèixer-ne l'autoria.
QUANTITATIU Empíric-analític Dades estadístiques Significats objectius Control de la realitat Uniformitat conducta Enquesta, anàlisi de contingut, experiment Exemples: índexs d'audiència TV, lloc de procedència esportistes, opinions sobre temes determinats Positivista   QUALITATIU Recerques crítiques Significat actor humà Significats intersubjectius Investigar processos de construcció social Reconstruir conceptes i accions de la situació estudiada Entrevistes, grups de discussió, observació Construccions simbòliques: cerca dels significats i símbols Interpretatiu Quantitatiu: objectivitat, neutralitat, precisió, representativitat, informació, replicabilitat.
Qualitatiu: subjectivitat, empatia, riquesa, comprensió, significat, proximitat.
MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ Periodisme - Universitat Autònoma de Barcelona Martí Cercavins Galcerà Dos grans estils de recerca (Ruiz Olabuénaga, 2002) COMPARACIÓ Marc Disseny, tècnica i marc teòric Mostreig QUANTITATIU Natural o artificial A priori Interpretació Generalitzar, extrapolar, universalitzar Dades mesurables i observables Aplicació replicativa Estudi de fets / casos Elements bàsics Probabilístiques universals Unitats d'estudi fragmentables Contrastar dades concretes QUALITATIU Natural Emergent; canvi, contrast, experimental Mostreig "opinatiu" (significatius) Especificar. Localista, universals concrets Context, espai, entorn: aplicació contextual, localista Casos. Aprofundir Captar sentit, elaborar una teoria contrastada Tipus d'investigacions      Investigació pura (pure research): té com a finalitat ampliar i profunditzar el coneixement de la realitat. Busca el coneixement per ell mateix, més enllà de les seves possibles aplicacions pràctiques.
Investigació acadèmica (scholarly reserarch): busca l'obtenció del coneixement científic, objectiu, sistemàtic, clar, organitzat i verificable.
Investigació aplicada (applied research): es proposa transformar el coneixement "pur" en útil. Pretén consolidar el saber i aplicar els coneixements.
Investigació tècnica o comercial: procés d'identificació, valoració, selecció i tractament d'informació per comprendre l'entorn, prendre decisions i avaluar resultats dins de les organitzacions.
Investigació de mercat: utilitzada per empreses per reduir riscos, prendre decisions òptimes mitjançant estudis estratègics i d'anàlisi de competència, consumidors i mercat.
El procés d'investigació Consta de dues etapes: 1. Elaboració del projecte de recerca 2. Realització de la recerca El projecte té un seguit de passos que s'han de respectar: 1. Tema MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ Periodisme - Universitat Autònoma de Barcelona Martí Cercavins Galcerà 2. Plantejament del problema de recerca a. Objectius b. Preguntes de recerca c. Justificació de la recerca 3. Marc teòric a. Antecedents teòrics b. Revisió i justificació documental c. Construcció del marc teòric 4. Definició de la recerca 5. Hipòtesi 6. Disseny de la recerca 7. Disseny de la mostra 8. Pla de treball, periodització i cronograma 9. Pressupost 10. Índex de la futura investigació 11. Bibliografia A partir del projecte de recerca        Revisar i ampliar el marc teòric Disseny dels instruments d'anàlisi Recollida de les dades Anàlisi de les dades. Prova i elaboració d'instruments de recollida de dades definitiu Presentació de resultats Elaboració de conclusions Presentació i difusió de la recerca De cara a l'inici del projecte, delimitar i definir l'objecte d'estudi per una banda, i decidir l'àmbit disciplinari, teòric i metodològic per l'altra és essencial per poder començar-lo amb garanties.
El tema En primer lloc cal fer una concepció de la idea:    Definició (primera aproximació a la realitat a investigar) Origen i sorgiment de la idea (font) Característiques de la idea (vaguetat inicial, antecedents, perspectiva científica, grau de coneixement dels temes) MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ Periodisme - Universitat Autònoma de Barcelona Martí Cercavins Galcerà [1] Seleccionar el tema A l'hora de seleccionar el tema s'ha d'intentar que reuneixi un conjunt de característiques com que es tracti d'un tema oportú i actual, tingui implicacions pràctiques, afecti un sector ampli i estratègic de la societat, ompli un buit en la recerca, aclareixi ambigüitats, apliqui tècniques diverses i reveli noves dades.
[2] Determinar el problema   Delimitació espai-temporal (circumscripció): limitar, acotar, recollir informació.
o Exemple: "Influència de la publicitat de TV en el consum de moda femenina.
Estat de la qüestió de l'objecte d'estudi (dimensió històrica): evitar el que ja s'ha estudiat.
[3] Identificar el problema Escollir un títol i paràgraf introductori i elaborar un resum extens definint el problema.
Passos a seguir Una vegada escollit el tema, cal començar a recopilar informació en revistes, resums d'associacions d'investigadors, situacions quotidianes, coneixements previs, bases de dades, hemeroteca... Després avaluar materials, organitzar les idees i llavors ja podrem començar a escriure el treball de recerca.
Les 4 regles segons Umberto Eco i com escollir un bon tema 1.
2.
3.
4.
Que el tema correspongui als interessos de l'investigador Fonts assequibles Fonts manejables Metodologia a l'abast El tema, ha de ser: encàrrec, interessant, que ensenyi, manejable en els objectius, susceptible de fer aportacions, proporcionar prou informació, apropiat per al públic, que mostri les habilitats de l'investigador.
No ha de ser: única font d'informació, inassequible, massa ampli, conclusions i aportacions irrellevants, complexitat, massa popular (evitar tòpics i repeticions), implicació emocional i ideològica, inapropiats per al públic acadèmic.
Objectius, preguntes i justificació de la recerca 1. Precisar els objectius de la recerca: generals i específics 2. Preguntes de recerca 3. Justificar la recerca i la seva factibilitat MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ Periodisme - Universitat Autònoma de Barcelona Martí Cercavins Galcerà Marc teòric i fonts documentals 1. Revisar la documentació. Antecedents i revisió documental 2. Construcció del marc teòric Tipus d'estudi     Exploratori Descriptiu Explicatiu Correlacional ...